Hodnocení vědy

Filozofická fakulta UJEP je v širším prostoru regionu severozápadních Čech jedinou humanitně zaměřenou vysokoškolskou institucí realizující výzkumnou činnost. Její výzkumné aktivity jsou prioritně orientované na oblasti související se specifiky a potřebami tohoto regionu.  Důraz je kladen na národní a mezinárodní kontext odborných diskurzů, zejména v hlavních výzkumných tématech, jimiž je naplňována společenské relevance výzkumné činnosti, která má nezpochybnitelný společenský přínos.

Historický výzkum akcentuje problematiku příhraničních oblastí, kulturních transferů, česko-německých (česko-saských) vztahů a specifik soužití národnostních maiorit a minorit v různých historických etapách a kontextu politických, sociálních hospodářských a kulturních dějin. Přispívá k posilování kulturní a historické identity regionu důležité pro jeho další pozitivní rozvoj.

Výzkum v oblasti kulturního dědictví je zaměřen na dokumentaci památek, památkovou péči, obnovu a uchování kulturních hodnot včetně kulturní krajiny. Přispívá k uchování kulturních hodnot a rozvoji turismu a cestovního ruchu v regionu.

Filologický výzkum je orientovaný na německý jazyk a literaturu, s důrazem na interkulturní germanistiku s širokým mezioborovým zakotvením. Přispívá k rozvoji přeshraničních kontaktů a aktivit, včetně posilovaní jazykových kompetencí s dopadem na možnosti pracovního uplatnění či podnikání. 

Politologický výzkum reaguje na problematiku volebních systémů, volebního chování (včetně genderové problematiky), regionální politiku a politiku místních samospráv, projevy extremismu a rasismu (s důrazem na česko-saský region). Přispívá k identifikaci podstatných jevů specifických pro regiony, identifikuje problémy a nabízí jejich řešení.

Výzkum v ostatních humanitních vědách (filozofie, etika) preferuje problematiku rozvoje občanské společnosti a s tím související vzdělávání v rámci společensko-vědních předmětů na základních i středních školách (oborové didaktiky) i vzdělávací aktivity zaměřené do veřejného prostoru. Přispívá k rozvoji občanské společnosti.

pdf Vlastní hodnotící zpráva o tvůrčí činnosti FF UJEP 2014–2018

pdf Self-evaluation report on creative activities of the Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem 2014-2018

Projekty aplikovaného výzkumu

S ohledem na specifika aplikovaného výzkumu v humanitních a společenských vědách realizuje fakulta projekty prioritně v programu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita I, II.Projekty jsou zaměřeny převážně na výzkum kulturního dědictví, historické paměti a kulturních transferů.

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost

Výsledky je možné využít v oblasti veřejné správy, místních samospráv, zájmových sdružení a dalších institucí, které své aktivity zaměřené na společenský a kulturní život realizují v regionu. Výsledky lze využít též k edukační činnosti na školách v regionu či při mimoškolních edukačních aktivitách.

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (projekt realizován s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR) - Výsledky je možné využít v paměťových institucích a ve školách při realizaci výstav a aktivit souvisejících s historickou pamětí veřejně sdílené kultury vzpomínání na komunistický režim v České republice.

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (projekt realizován s Univerzitou Karlovou a Národní galerií v Praze) - Výsledky projektu (výzkum a prezentace umění a památek) byly využity v návaznosti na snahu podpořit nominaci montánního regionu Krušné hory/Erzgebirge na seznam světového dědictví UNESCO. Tato snaha byla úspěšně završena 6. 7. 2019 zápisem na seznam. Tento krok je předpokladem rozvoje turistického ruchu a návazných efektů, které přispějí k rozvoji regionu.

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (projekt realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) - Výsledky projektu jsou důležité pro uchování kulturních hodnot regionu, který je poznamenám rozvojem průmyslu, povrchovou těžbou uhlí a zároveň odsunem původního obyvatelstva. Metodiky výzkumu nejohroženějších památek navržené v rámci projektu za pomoci moderních technologií poskytují možnost uchovat kulturní hodnoty, upozornit na památky a připravit podmínky pro jejich revitalizaci. Výsledky projektu mohou být využity státem, obcemi i soukromými vlastníky památek.

Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele(projekt realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) - Výsledky probíhajícího projektu budou využity v rámci snahy nominovat chmelařskou kulturní krajinu na Žatecku na seznam světového dědictví UNESCO. Výsledky projektu budou využity nejen přípravným týmem v rámci Národního památkového ústavu, ale též pro potřeby města Žatce a dalších zkoumaných lokalit. Pomohou budovat specifickou lokální identitu, s níž mimořádné podmínky pro pěstování a zpracování chmele souvisejí, a uchovat důležitý segment kulturního dědictví. 

pdf Podporované projekty

Smluvní výzkum

Výnosy ze smluvního výzkumu produkuje převážně Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví(Centrum), které je specializovaným pracovištěm fakulty od roku 2008. Jeho činnost byla posílena zejména v souvislosti s projektem OP VaVpIModernívzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně(2011-2014), v rámci kterého bylo Centrum vybaveno špičkovou dokumentační technikou, která je dále rozvíjena a modernizována. Mezi objednatele výzkumu patří především Památkový ústav, Ústavy Akademie věd ČR, jiná vysokoškolská pracoviště, ale i veřejné instituce a soukromníci. Jedná se většinou o stavebně historické výzkumy, dokumentaci různých druhů památkových objektů i odborné analýzy památkových postupů. Svým objemem nejsou však výnosy z tohoto výzkumu pro pracoviště ani fakultu významným finančním přínosem.

pdf Smluvní výzkum

Výnosy z neveřejných zdrojů (mimo granty nebo smluvní výzkum) získaných výzkumnou činností

Formou darů je již od roku 1992 podporována činnost Ústavu slovansko-germánských studií (USGS), který realizuje a popularizuje výzkum problematiky česko-německých vztahů a českých Němců. Součástí jeho aktivit je i spolupráce s Institutem Bohemicum – Ackermann-Gemeinde v Mnichově, který podporuje výzkumné aktivity pracoviště, a především pořádání akce Colloquia Ustensia, v rámci které je vedle výuky českého jazyka prezentována formou přednášek i výzkumná činnost ústavu a dalších pracovišť fakulty.

pdf Výnosy z neveřejných zdrojů získaných výzkumnou činností

Výsledky aplikovaného výzkumu s existujícím nebo perspektivním ekonomickým dopadem na společnost

Specifickými výsledky s možným ekonomickým dopadem jsou metodiky certifikované Ministerstvem kultury ČR zaměřené na efektivní moderní dokumentaci různých typů památkových objektů. Kvalitní dokumentace památek slouží jako podklad následných stupňů projektové dokumentace a projekční práce, která v důsledku přispívá ke kvalitním projektům a může šetřit zdroje při obnovách památek. Dalším efektem je ve finále vlastní obnova památek, která k rozvoji cestovního ruchu i různých kulturních aktivit.

JINÉ – MetC (metodika certifikovaná příslušným orgánem) 

2015 - Metodika dokumentace městských domů/ Methodology of Documentation Townhouses

2015 - RIV/44555601:13410/15:43887291 - Metodika dokumentace lidové architektury/ Methodology of Documentation folk Architecture

2015 - RIV/44555601:13410/15:43887293 - Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek/ Methodology of digitizing, 3D documentation and 3D visualization of the various types of monuments

Významné výsledky aplikovaného výzkumu s jiným než ekonomickým dopadem na společnost

Většina aplikovaných výsledků fakulty má jiný než ekonomický dopad na společnost, níže uvedené příklady různých druhů uvádíme s ohledem na společenskou relevanci

Metodika typizovaného postupu pro výstavní prezentaci – Metodika pro přípravu výstavních prezentací a doprovodných školních programů zaměřených na veřejně sdílenou kulturu vzpomínání na komunistický režim v České republice, která poprvé a uceleně zpracovala toto téma směrem ke školám a dalším vzdělávacím aktivitám.

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2015) -Výstava s rozsáhlým kritickým katalogem prezentovala dlouhodobý výzkum historického a uměleckého vývoje Krušnohoří ve spolupráci historiků fakulty s kunsthistoriky Univerzity Karlovy a Národní galerie v Praze.  Byla realizována v Národní galerii v Praze (Valdštejnská jízdárna) s rozsáhlou propagací ve veřejném prostoru a velkou odezvou v odborné komunitě. Katalog k výstavě byl hodnocen jako excelentní výsledek a projekt, v jehož rámci byla výstava realizována, byl hodnocen jako vynikající s mezinárodním přesahem.  

Ohrožené kulturní dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech (2015) - Specializovaná mapa je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.  Jejím podkladem bylo vytvoření databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa je otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.

Časoprostorová změna krajiny pod Milešovkou a její kulturní dědictví – Specializovaná mapa mapuje unikátní komponovanou barokní krajinu, její vývoj a stav dochovaných památek. Je otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.

Efektivní terénní průzkum a dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele (2018) - Workshop byl uspořádán v rámci probíhajícího projektu zaměřeného na objekty spojené s pěstováním chmele na Žatecku. Jedná se o unikátní chmelařskou oblast, která je za podpory Ústeckého kraje a města Žatce nominována na seznam památek UNESCO. Prezentované a diskutované efektivní způsoby terénní dokumentace byly cíleny na vytvoření kvalitních výsledků projektu, které přispějí k ochraně tohoto unikátního památkového fondu a zároveň k nominaci.

pdf Významné výsledky aplikovaného výzkumu

Nejvýznamnější interakce hodnocené jednotky s mimouniverzitní aplikační/firemní sférou

Typickými uživateli výsledků jsou zejména základní a střední školy (FF má své fakultní školy), úřady veřejné správy a samosprávy, odborné paměťové instituce, zájmové spolky a soukromníci.

 • Česko-saské učebnice pro školy v regionu (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Aktivity pro učitele německého jazyka (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Putovní výstavy se školním programem pro gymnázia (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Průzkum zámku Jimlín (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Průzkum renesančních domů (Město Litoměřice)
 • Příprava Historického atlasu města (Město Ústí nad Labem)
 • Příprava expozice Naši Němci (Collegium Bohemicum o.p.s)
 • Dokumentace kostela v Konojedech (Spolek pro obnovu památek Úštěcka)
 • Výzkum volební geografie kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)
 • Výzkum politické participace (Krajský úřad Ústeckého kraje)

Systém a podpora transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví

FF vzhledem ke specifikům oborů využívá k transferu technologií svá centra: 

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví je pracovištěm v oblasti kulturního dědictví, aplikace probíhá prostřednictvím průzkumů a metodik.

Centrum pro výuku německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV je pracovištěm v oblasti vzdělávaní v německém jazyce a kultuře, aplikace probíhá formou kurzů, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Centrum pro občanské vzděláváníCOV.UL je pracovištěm pro oblast občanské výchovy a vzdělávání k občanské společnosti, aplikace probíhá formou kurzů, průzkumů a analýz. 

Nejvýznamnější individuální ocenění za VaVaI

Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2016) – katalog hodnocen jako excelentní výstup

Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener – Top vědec 2017 a 2018, uděleno Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

Prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D. – 2017 - hlavní Cena Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu

Uznání mezinárodní komunitou v oblasti VaVaI

FF má zastoupení v redakčních radách oborově relevantních časopisů s mezinárodní působností zejm. historii, politologii a germanistice, rozvíjí i vlastní vydavatelskou činnost. Účast na mezinárodních konferencích je samozřejmostí, v příloze může být uvedena jen část příkladů. Hostovské přednášky zahraničních odborníků zde podporovány, některé kontakty jsou dlouhodobě udržovány, např. prof. Searle zde převzal titul doctor honoris causa. Zastoupení v oborových společnostech odpovídá zaměření pracovišť.

pdf Účast akademických pracovníků hodnocené jednotky v edičních radách mezinárodních vědeckých časopisů za hodnocené období 2014 až 2018

pdf Nejvýznamnější zvané přednášky akademických pracovníků hodnocené jednotky na zahraničních institucích v hodnoceném období 2014 až 2018

pdf Nejvýznamnější přednášky zahraničních vědců a dalších hostů relevantních pro oblast VaVaI na hodnocené jednotce v hodnoceném období 2014 až 2018

pdf Nejvýznamnější volená členství v odborných společnostech relevantních pro oblast VaVaI za hodnocenou jednotku v hodnoceném období 2014 až 2018

Nejvýznamnější aktivity v oblasti popularizace VaVaI a komunikace s veřejností

FF vědecké výsledky cíleně prezentuje ve veřejném prostoru formou výstav (se školními programy), přednášek a besed, prezentuje je formou reportáží, podílí se na různých kulturních aktivitách a dlouhodobějších projektech zaměřených na popularizaci vědy.

 • Výstavy a doprovodné programy (příklad výročí vzniku Československé republiky 1918)
 • Veřejné přednášky z oblasti filozofie, politologie, etiky (Hraničář, veřejné kulturní zařízení)
 • Autorská čtení katedry germanistiky (Hraničář, veřejné kulturní zařízení)
 • Veřejné debaty na aktuální témata (Česká televize) – link 1, link 2, link 3.
 • Odborné přednášky v rámci divadelního festivalu KULTlink 2.
 • Popularizace formou reportáží (Regionální televize Ústecko)
 • Realizace filmového projektu o lidských právech Jeden svět na školách (Člověk v tísni o.p.s.)
 • Překlady divadelních her z němčiny „Překročit hranice“ (Činoherní studia Ústí nad Labem)
 • Akce pro seniory a děti (Univerzita třetího věku, Teen Age University)
 • 10) Prezentace v rámci akcí Týden vědy a techniky (ÚK), Týden vědy (AV ČR), Týden vědy a umění (UJEP)
 • Prezentace studentských praxí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví – link 1, link 2, link 3, link 4.