Požadavky ke zkoušce

Bakalářské prezenční studium

Všeobecný základ pro 1. ročník všech oborů

Osvojení jazykových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

V oblasti mluveného projevu by student měl být schopen reagovat v běžných životních situacích a měl by být schopen diskuze na odborné téma. Zároveň by měl být schopen jednoduché prezentace ve svém oboru.

V oblasti písemného projevu se předpokládá schopnost napsat krátký text týkající se dané odbornosti.

oblasti čtení se předpokládá schopnost porozumění běžného odborného textu se zpětnou interpretací v daném jazyce a schopnost jeho volného překladu.

oblasti poslechu se předpokládá schopnost porozumění přednášky z daného oboru.

Průběh zkoušky

1. Písemná část

 • student napíše didaktický test zahrnující lexikálně gramatickou část, poslech, čtení v délce trvání cca 90 min. Test odpovídá úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.

2. Ústní část

 • student je schopen diskutovat o běžných komunikačních tématech (rodina, zájmy, zaměstnání atd.)
 • student je schopen diskuze o tématech ze svého oboru
 • student je schopen diskutovat o systému vzdělávání, vysokoškolském studiu, výměnných pobytech a kreditním systému
 • student je schopen prezentace své profesní kariéry, plánů do budoucna, je schopen pohovořit o svém vztahu k oboru
 • student je schopen prezentovat problematiku svého oboru a promluvit o jeho vývoji

3. Odborný text

 • Zkoušení vychází z originálního textu v cizím jazyce v rozsahu 10 stran textu A4 (60 řádků na stránku, 30 úhozů na řádek včetně mezer) Student je schopen hovořit o daném textu, číst ho a překládat. Při překladu může použít vlastní slovníček vytvořený při čtení předem schváleného textu.

Kombinované studium

Požadavky k zápočtu

Zápočty budou udělovány při zkoušce. Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i ke zkoušce).

 • Strukturovaný životopis
 • Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.)
 • Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce.

Požadavky ke zkoušce

 • Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni.
 • Schopnost komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních, reagovat na běžná témata, číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm
 • Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí.
 • Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů.
 • Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty.

Zkouška ústní

 • Prezentace studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese:
 • Student přinese ke zkoušce 2 stránky odborného textu a bude schopen vybranou část přeložit do českého jazyka
 • Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese