EHP fondy

Ukázky prací:

zip Ukázka studentské práce 3D skenu erbu biskupa Emanuela Arnošta (65MB)

jpg Jakub Růžička - Erb Biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna

jpg Václava Trnková - Mariánská iniciála

pdf František Adámek - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Název projektu: Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-035-2014

Tento projekt je financován z EHP a Norských fondů 2009–2014.

Aktuální dění můžete průběžně sledovat na webových stránkách projektu.

Cílem projektu je záchrana a zpřístupnění kostela Nanabevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, a to včetně v něm se nacházejících movitých kulturních památek: 7 oltářů, kazatelny a souboru dubových lavic. Kostel je od srpna 2012 na doporučení statika pro veřejnost uzavřen a probíhají v něm stavební práce. Záchrana kostela spočívá v jeho celkové obnově a zahrnuje statické zajištění, opravu fasád, obnovu interiéru, opravu krovu a výměnu krytiny, obnovení některých částí podlah a přeložení stávající krytiny nad lodí a presbyteriem.

Projekt má dva partnery, norského a českého. Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví,  specializované pracoviště katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., je českým partnerem. Ten zajišťuje didaktickou náplň projektu a pod vedením odborných pracovníků Národního památkového ústavu ÚOP v Ústí n. L. se podílí také na realizaci jeho odborné náplně. Ta se týkala především identifikace, inventarizace a dokumentace artefaktů památkového zájmu. Během implementační fáze projektu prováděli studenti pod odborným vedením pedagogů Centra odběry vzorků pro dendrochronologickou analýzu vybraných dřevěných prvků i odběry vzorků pro průzkum barevnosti omítek a nátěrů v interiéru kostela. Následně zpracovali studenti nálezové zprávy, které využili především restaurátoři. Výsledky průzkumu a analýzy barevnosti interiéru kostela se staly podkladem pro stanovení konečné barevnosti jeho výmalby, skeny štukových erbů na poprsnicích oratoří slouží štukatérům ke stanovení postupu jejich doplnění a rekonstrukce. Dendrochronologické analýzy dřevěných konstrukcí pomohly upřesnit a datovat jednotlivé stavební etapy v objektu.

Studenti se podíleli na procesu digitalizace současného stavu oltáře a dalších zdobných prvků vnitřního vybavení.  Učili se moderním postupům 3D dokumentace, který vytváří skeny dobře využitelné pro prezentaci dokumentovaných objektů.

Všechny postupy a studentské práce byly v rámci implementace využity ve výuce odborných předmětů a odborných seminářů bakalářského studia Dokumentace památek a magisterského studia oboru Kulturní historie.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a jeho inventář se staly námětem seminárních a jedné diplomové práce a také cílem několika studentských odborných exkurzí. Jejich smyslem byla prezentace významu vrcholně barokní stavby v širším regionu Litoměřicka i propagace způsobu její poučené stavební obnovy.

Exkluzivní projekt tak umožnil tolik potřebné propojení vědecko-výzkumné činnosti, vysokoškolské výuky a praktické památkové péče.