Katedra germanistiky

Poštovní adresa

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

doc. Hana Bergerová, Dr.

Najdete nás i na facebooku!

Katedra germanistiky byla založena v r. 1990 a od r. 2006 je součástí Filozofické fakulty UJEP, která se nachází v novém univerzitním kampusu v moderně vybavených prostorách. V současné době studuje na katedře cca 200 studujících v prezenční a kombinované formě studia.

Ústecká katedra germanistiky se řadí mezi přední středoevropské instituce svého druhu a zaměřuje se zejména na česko-německé (příp. česko-rakouské) vztahy v oblasti literární vědy, lingvistiky a kulturní historie. Ke kvalitě její vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti přispívají dlouhodobé kontakty se zahraničními institucemi. Zvyšování jazykové kompetence zajišťují rodilí mluvčí (němečtí a rakouští lektoři) a studijní pobyty, které mohou studujjící realizovat na 15 partnerských zahraničních univerzitách v Německu a Rakousku. Během studia může každý studující vyjet v rámci programu ERASMUS+ na jedno- až dvousemestrální pobyt na zahraniční partnerskou univerzitu (jak na bakalářském, tak i magisterském stupni) a v případě zájmu absolvovat v zahraničí také odbornou praxi na instituci dle svého vlastního výběru. Nedílnou součástí studia jsou také odborné zahraniční exkurze.

Vědecká a publikační činnost členů katedry germanistiky se soustřeďuje zejména na

  • výzkum německé literatury z Čech a německy píšících židovských autorů,
  • německy píšící autory německojazyčné oblasti českého původu po r. 1945 a 1968,
  • problematiku česko-německých resp. rakouských interkulturních vztahů a kulturního transferu,
  • výzkum německých periodik vycházejících na území dnešní ČR do r. 1945,
  • srovnávací lexikologii a frazeologii,
  • jazyk pravicového extremismu.

K uvedenému výzkumnému zaměření se pojí v České republice unikátní interkulturně zaměřené studijní obory a programy - "Interkulturní germanistika" na bakalářském a "Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu" na magisterském stupni. Vybraní studující mají možnost získat během magisterského studia DVOJITÝ DIPLOM (Mgr. a M.A.), realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Akademické vzdělávání lze završit doktorským studiem v oboru "Německá literatura" (Ph.D.) popř. rigorózní zkouškou (PhDr.). Bakalářský stupeň lze studovat i v kombinované formě.

  

Výběrové řízení DOUBLE DEGREE v roce zahájení studijního programu Dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth

Vedle filologického interkulturně zaměřeného vzdělání nabízí katedra germanistiky studium německého jazyka a literatury pro budoucí učitele na základních a středních školách. V oblasti oborové didaktiky nabízí katedra  germanistiky ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze studujícím řadu zajímavých kurzů zaměřených na nové výukové metody a nová média. Studijní obor "Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy" (jednooborové a dvouoborové) navazuje na dvouoborové bakalářské studium "Německého jazyka a literatury", ale lze ho studovat i v návaznosti na obor "Interkulturní germanistika". Jednooborové učitelství německého jazyka a literatury lze studovat i v kombinované formě, kdy jsou dvě třetiny výuky realizovány formou samostudia s využitím výukové platformy Moodle.

Seznam nabídky všech studijních oborů

Zajímají Vás úspěchy našich studentů a absolventů?

Zajímá Vás, jak naši studenti svět? Přečtěte si jejich články v našem studentském online magazínu MEINUNGSSTARK!

Součástí katedry germanistiky je od r. 2017 je také Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, zaměřující se na podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání zejména v severočeském regionu. Zásluhou katedry se rovněž podařilo v Ústí nad Labem zřídit Rakouskou knihovnu, která nabízí akademické i širší veřejnosti bohaté knižní fondy různých společenskovědných oborů.

Katedra germanistiky vydává od r. 2017 mezinárodně uznávaný germanistický časopis Aussiger Beiträge. Časopis vychází jednou ročně a chápe se jako mezinárodní mezigenerační fórum zahrnující všechny základní germanistické disciplíny a akcentující především česko-německo-rakouské vztahy, jejichž relevantnost vyplývá z geografické polohy ústecké germanistiky. Přes své relativní mládí si časopis již vydobyl své místo mezi řadou dalších odborných periodik v oblasti germanistiky a byl zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

Chcete se o katedře germanistiky dozvědět více?

Nahlédněte pdf Brožura o KGER

Co dalšího katedra nabízí?

V roce 2001 obdržela naše katedra licenci Test-DaF (Test für Deutsch als Fremdsprache), která umožňuje zájemcům z řad veřejnosti složit na katedře germanistiky zkoušku Zertifikatsprüfung Test-DaF opravňující ke studiu na vysokých školách v SRN. Organizačně tuto zkoušku zabezpečuje lektor DAAD, u kterého je nutné se na zkoušku přihlásit. 

Katedra germanistiky pořádá mimo to pravidelné akce určené pro širokou veřejnost, jako jsou výstavy, filmové večery, autorská čtení nebo neformální posezení, na kterých je možné popovídat si na zajímavá témata v německém jazyce (Stammtisch, Kaffeehausgespräche).

Ve spolupráci s Činoherním studiem a Katedrou slavistiky TU Dresden studující katedry germanistiky překládají na svých seminářích díla současných německých a rakouských dramatiků, která jsou studenty JAMU a DAMU inscenována jako scénická čtení v ústeckém Činoherním studiu pro širokou veřejnost nejen z Ústí (projekt Překročit hranice).

Od roku 2000 je studujícím na katedře k dispozici MEDIOTÉKA sloužící jako multimediální studovna, která nabízí veškerou odbornou literaturu potřebnou k prezenčnímu i kombinovanému studiu. Mimo počítačových míst a přístupu na internet nabízí možnost sledovat volně přístupné satelitní programy v německém jazyce nebo využít dalších médií (CD-ROM, DVD), kopírovat a skenovat.

Katedra germanistiky

Proč je atraktivní či smysluplné právě dnes studovat němčinu?

Katedra germanistiky v médiích