Pedagogické praxe

Obecné informace

pdf Harmonogram pedagogických praxí na FF UJEP – AR 2023/2024

Studenti svou prací a chováním reprezentují FF UJEP, budou proto dbát pokynů vedení cvičného zařízení a mentora. Budou dodržovat vnitřní řád zařízení a pravidla bezpečnosti práce, se kterými jsou povinni se seznámit. Budou dodržovat povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

Pedagogické praxe na FF UJEP probíhají dle Metodiky pedagogických praxí.

Bakalářské studium - pedagogické praxe probíhají pouze ve variantě studijního plánu MAIOR. Pokud je student veden ve studijním plánu MAIOR na jednotlivých katedrách realizující učitelské programy (KFHS, KGER, KHI) Filozofické fakulty (číslo studenta začíná A...), postupuje podle níže uvedených pokynů jak administrativních, tak oborových didaktiků. Pokud je student veden na Pedagogické či Přírodovědecké fakultě, postupuje podle pokynů Centra praxí PF a PŘF. 

Navazující Magisterské studium - pedagogické praxe probíhají ve variantě studijního plánu MAIOR i MINOR. Pokud student plní pedagogickou praxi na některé z kateder realizující učitelské programy (KFHS, KGER, KHI) Filozofické fakulty, postupuje podle níže uvedených pokynů jak administrativních, tak oborových didaktiků. Rozhodující je pracoviště, kde probíhá pedagogická praxe. Pokud student plní praxí na katedrách PF a PŘF, postupuje podle pokynů Centra praxí PF a PŘF.

 

Část administrativní

Na všechny pedagogické praxe se studující mohou přihlásit na základě konzultace s příslušným oborovým didaktikem, se kterým vyberou školu ze seznamu fakultních nebo spolupracujících škol. Nebude uznána praxe, kterou studující absolvuje bez předchozí domluvy s oborovým didaktikem. S ním se domluví na administrativním a odborném zajištění praxe.

Filozofická fakulta zajišťuje 2 skupiny pedagogických praxí:

A – PEDAGOGICKÉ PRAXE ADMINISTROVANÉ FILOZOFICKOU FAKULTOU

Někteří studující budou vyzváni k tomu, aby svým provázejícím učitelům dodali formuláře nutné pro absolvování praxe, které najdete níže:

 • Dohoda o realizaci praxe 
 • Dohoda o provedení práce
 • Výkaz odpracovaných hodin
 • Žádost o uznání praxe (v případě neuznání praxe, bude student informován do 1 měsíce od podání žádosti)
 • Žádost o změnu termínu konání praxe.

Jakákoli pedagogická praxe, která není předem domluvená s oborovým didaktikem, nebude uznána.

 1. Dohoda o realizaci praxe a Dohoda o provedení práce musí být doručena na Sekretariát KFHS a CODP dva týdny před nástupem na praxi. V Dohodě o provedení práce musí být uvedeno jméno a osobní číslo studenta. Pokud nebudou potřebné formuláře doručeny včas, nebude možné odpracované hodiny provázejícímu učiteli proplatit a praxi studentovi uznat. 
 2. Dohoda o realizaci praxe – navštívíte vedení vybrané a oborovým didaktikem odsouhlasené fakultní či spolupracující školy, kde předkládáte Dohodu o realizaci praxe. Pokud vedení školy souhlasí s konáním praxe, dohodu podepisuje a jeden výtisk si nechává, druhý doručíte co nejdříve a rozhodně ještě před nastoupením na praxi na sekretariát KFHS a CODP. Po uzavření dohody vedení školy Vám přiřazuje provázející učitele.
  Upozornění: bez podepsané a odevzdané dohody o realizaci praxe nelze na praxi nastoupit.
 3. Kontaktujete provázejícího učitele a domluvíte nástup na praxi.
 4. Předáte provázejícímu učiteli požadavky konkrétní praxe a sdělíte mu, jaké doklady musí vyplnit. Jedná se o Dohodu o provedení práce a Výkazy práce.
 5. Nejdéle do tří dnů odevzdáte svému oborovému didaktikovi rozvrh praxe a v průběhu praxe mu neprodleně hlásíte jakékoli změny v rozvrhu.
 6. Po ukončení praxe odevzdáte oborovému didaktikovi portfolio vyplněné dle jeho pokynů před praxí.

B – PEDAGOGICKÉ PRAXE ADMINISTROVANÉ PŘÍMO ŠKOLOU

Studenti nedodávají provázejícím učitelům žádné formuláře nutné pro absolvování praxe.

Při administraci praxe budete postupovat jiným způsobem:

 1. Ve spolupráci s oborovým didaktikem si vyberete odpovídající školu ze seznamu fakultních a spolupracujících škol.
 2. Oborový didaktik Vám sdělí jméno konkrétního provázejícího učitele a kontaktní osoby na vybrané škole.
 3. Dle pokynů oborového didaktika navštívíte provázejícího učitele a domluvíte si konkrétní podmínky pro absolvování pedagogické praxe.
 4. Po absolvování pedagogické praxe odevzdáte oborovému didaktikovi příslušné portfolio a dále postupujete podle pokynů.
 5.  Konkrétní pokyny získáte vždy od příslušného oborového didaktika.

Jakákoli pedagogická praxe, která není předem domluvená s oborovým didaktikem, nebude uznána.

Zde naleznete formuláře: Dohoda o realizaci praxe, Dohoda o provedení práce, Výkaz odpracovaných hodin, Žádost o uznání praxe a Žádost o změnu termínu konání praxe. Dokumenty i formuláře stáhněte a uložte do zařízení, poté vyplňujte, dohody o provedení práce otevřete v zařízení (počítači) v programu Adobe Acrobat.

Jakákoli pedagogická praxe, která není předem domluvená s oborovým didaktikem, nebude uznána.

Dohoda o realizaci praxe a Dohoda o provedení práce musí být doručena na Sekretariát KFHS dva týdny před nástupem na praxi. V Dohodě o provedení práce musí být uvedeno jméno a osobní číslo studenta. Pokud nebudou potřebné formuláře doručeny včas, nebude možné odpracované hodiny mentorovi praxe proplatit a praxi studentovi uznat. 

Formuláře

Bakalářská studia - prezenční forma

Bakalářská studia - kombinovaná forma

Magisterská studia - prezenční forma

Magisterská studia - kombinovaná forma

Termíny praxí: viz harmonogram FF UJEP

Seznam fakultních a spolupracujících škol (PDF)

Část oborově didaktická

Katedra filozofie a humanitních studií

Pokyny k jednotlivým praxím:

Bakalářské studium:

Navazující Magisterské studium:

Katedra germanistiky

Akademický rok 2021/22

 

Katedra historie

Akademický rok 2021/22