Studijní programy

Bakalářské studium

Archivnictví a spisová služba

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: kombinované studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 20

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor z historie

V programu Archivnictví a spisová služba si studenti osvojí tři základní skupiny informací. První je zaměřena na archivnictví, jakožto jeden ze segmentů péče o kulturní dědictví, v tomto případě převážně písemné, a spisovou službu, která se týká vlastní správy dokumentů v rozličných institucích, z kterých potom výběrem přechází část do archivu trvalého uložení. Druhou oblastí potom jsou pomocné vědy historické a dějiny správy, které jsou nutným předpokladem pro správné čtení, porozumění a interpretaci archiválií, stejně jako pro jejich vhodné zařazení do kontextu společenského vývoje toho kterého období. Třetí skupinou informací je potom korpus českých dějin, který umožní propojovat nabyté znalosti z výše uvedených oblastí s celkovým dějinným vývojem.
Absolventi tohoto oboru tak splňují všechny předpoklady pro plnohodnotné archiváře kompetentní pro všestrannou práci s archiváliemi, které jsou schopni vhodně hodnotit, přejímat, pořádat a také zpřístupňovat. Zároveň dokáží pracovat i v oblasti spisové služby v jejím vedení, naplňování a spolupráci s příslušnými archivy.
Uplatnění najdou absolventi ve všech státních, veřejnoprávních i soukromých archivech České republiky. Zároveň se se mohou uplatnit ve všech institucích státní, polostátní a soukromé sféry vedoucích spisovou službu. Pro další studium se nabízí například navazující magisterský studijní program
Historie se specializací na archivnictví na FF UJEP. Nebo je možné vybrat si jiný příbuzný obor v rámci studijního programu Historické vědy na jiné VŠ.

Navazující magisterské studium

Historie - jednooborová

Typ: magisterské (Mgr..) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 2 roky

Podmínky přijetí: absolvování bakalářského studia archivního, pomocně vědního či historického zaměření, motivační pohovor z archivnictví (absolventům bakalářského studia historie a archivnictví na FF UJEP se přijímací pohovor promíjí)

Navazující studium Historie se specializací Archivnictví poskytuje zájemcům nejen prohloubení znalostí historického a historiografického diskurzu, ale také odborný modul zaměřující se na archivnictví a archivistiku. Zde je pozornost orientována jednak na prohloubení stávajících znalostí a dovedností v oblasti dějin správy a adekvátní interpretace historických i současných archiválií (především písemné povahy). Jednak se zaměřuje na problematiku současného archivnictví v České republice a ve světě jakožto oboru, který již několik let prochází nejzásadnější změnou ve své historii – tím je postupná orientace na elektronické archiválie (jejich skartace, přebírání, pořádání, uchovávání a zpřístupňování), jakkoliv z archivní praxe nemizí, ba mizet nebude, ani “klasické“ archivní řemeslo. Další důraz je ve výuce kladen na adekvátní formu zpřístupňování archivních pramenů (od středověku až po současnost), stejně jako na varianty prezentace archivů a archivního kulturního dědictví, které jsou důležitou součástí smyslu existence těchto institucí. V době „postfaktické“, jak bývá někdy nazývána naše současnost, hraje velkou roli nejen zpřístupňování archiválií, ale také jejich autenticita, schopnost srozumitelného předávání jejich sdělení a v obecné rovině přístup k informacím jako takovým. Archivy tak sehrávají důležitou roli i v této rovině.
Absolvent specializace Archivnictví je odborný archivář, který je schopen adekvátně hodnotit, pořádat a zpřístupňovat archivní materiál. Má veškeré předpoklady pro plnění nutných úkolů v rámci archivů státních, specializovaných, územně-správních celků, ale i soukromých.