OP VaVpI - O projektu

Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0141

Cílem projektu bylo vybudování zázemí pro výzkumnou a vzdělávací činnost Filozofické fakulty, které významným způsobem podpoří její kvalitativní i kvantitativní rozvoj. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím rekonstrukce objektů F1 a F2, které se nacházejí v areálu Kampusu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) mezi ulicemi Mendělejevova, České mládeže a Pasteurova, jejich kompletního vybavení a pořízení specializovaného přístrojového zařízení (v rámci způsobilých výdajů) a následného zprovoznění pro potřeby Filozofické fakulty (FF).
Rekonstrukce objektů je v souladu se strategií UJEP na léta 2010-2020 a představuje prioritu i pro nadcházející období.
Cílem předkládaného projektu bylo vyřešení zásadních infrastrukturních problémů a kapacitních nedostatků FF – zejména nedostatku učeben a specializovaných seminárních místností, o které se fakulta dělila s dalšími dvěma součástmi UJEP, když obývala prostory v budově v ul. České mládeže 8. Výstupem projektu je celkem 4 767 m2 nově zrekonstruovaných kapacit pro FF UJEP v budovách v ul. Pasteurova 13, které budou sloužit vzdělávacím i výzkumným účelům studentů všech oborů realizovaných na FF, zejména magisterského a doktorského stupně; tito studenti byli do výzkumných projektů zapojováni již před realizací rekonstrukce, díky ní však získali adekvátní zázemí, a jejich badatelské aktivity se tak mohou rozvíjet kvantitativně i kvalitativně. Výukové prostory jsou vybaveny moderní prezentační technikou, což zvýšilo kvalitu vzdělávání a nabídlo důležité předpoklady pro studentské projekty i pro realizaci výzkumných záměrů akademických pracovníků; pro unikátní výzkumné pracoviště Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF bylo pořízeno specializované přístrojové vybavení, díky němuž je možné jednak rozvíjet výzkum v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví a zároveň ve větší míře i kvalitě zapojovat do těchto aktivit studenty relevantních oborů (obor Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistika).
Přesun FF z budovy v ul. České mládeže 8 do rekonstruovaných budov F1 a F2 v ul. Pasteurova 13 zároveň vyřešil obdobné kapacitní problémy Pedagogické a Přírodovědecké fakulty – ty mohly využít uvolněné prostory v budovách v ul. České mládeže pro vlastní rozvoj.
Cílem předkládaného projektu tedy mimo jiné bylo:
- zajistit moderní infrastrukturu pro rozvíjející se fakultu univerzity UJEP
- zajistit kvalitní podmínky pro výuku na FF, která se aktivně zabývá výzkumem (důraz na rozvoj doktorského studia)
- zajistit zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV a zvýšení zapojení studentů do výzkumu.
- průkaz energetické náročnosti budovy – klasifikační třída: B
- energetický štítek obálky budovy – klasifikační třída: B
Všechny uvedené cíle byly naplněny.

Termín realizace projektu: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014

Celková výše dotace: 204 643 189,78 Kč
- z toho: 30 696 478,47 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel), tj. 15 % výše dotace
- z toho: 173 946 711,31 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel), tj. 85 % výše dotace

Číslo a název operačního programu: CZ.1.05 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název výzvy: 04 – Výzva č. 1.4 pro oblast podpory 4.1_Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem
Číslo a název prioritní osy: 5.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Číslo a název oblasti podpory: 5.4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem