Závěrečné práce

Pokyny ke zpracování bakalářských a diplomových prací

Tyto pokyny konkretizují požadavky na zapracování kvalifikační práce pro studentky a studenty, kteří bakalářskou a diplomovou práci zpracovávají na katedře filozofie a humanitních studií FF UJEP. Dokument navazuje na vnitřní předpis FF UJEP Směrnice FF UJEP – pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací.

Volba tématu práce

Téma kvalifikační práce si student volí dle svého zájmu a dále v souladu s nabídkou aktualizovaných pdf témat jednotlivých pedagogů katedry filozofie a humanitních studií.

Téma může student navrhnout také sám, je ovšem nutno možnosti jeho zpracování předem důkladně prodiskutovat s případným vedoucím práce (informaci a doporučení jednotlivých pedagogů katedry poskytne tajemník katedry filozofie a humanitních studií Mgr. Rudolf Kardoš, Ph.D.).

Před volbou tématu a zadáním práce je vhodné zkontrolovat, zda práce podbného či stejného tématu nebyla již realizována na jiné vysoké škole či další vzdělávací instituci. Vhodné je za tímto účelem prohlédnout databázi vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR – http://theses.cz/.

Zadání práce do IS STAG

V souladu s výše uvedenou směrnicí FF (postup uveden v čl. 1/odst.1) zadává student práci do IS STAG. Návod na zadání je dostupný na webové prezentaci FF UJEP (sekce STUDIUM – Bakalářské a diplomové práce). Zadání realizuje student společně s budoucím vedoucím práce. Nezbytnou součástí zadání jsou následující položky, které se uvádějí v rámci Zásad pro vypracování:

  • Stručná anotace práce (5 – 10 vět, v nichž bude uvedeno, čemu bude práce věnována a jaké jsou její cíle. Poznámka: V této části nepoužívejte ich-formu.). Metoda
  • Předběžná osnova (vyjadřuje v několika bodech logické členěné tématu do větších kapitol. Poznámka: Úvod a Závěr se nečíslují.).
  • Časový harmonogram vzniku práce (Časový plán jednotlivých kroků vedoucích k finální podobě kvalifikační práce).
  • Seznam doporučené literatury (Základní seznam doporučené literatury a dalších zdrojů musí korelovat s tématem práce. Pro bakalářské práce je dostačující počet 10 titulů, cizojazyčné tituly a zdroje nejsou povinné. Pro diplomové práce je povinností využití minimálně dvou cizojazyčných titulů, pokud téma není striktně vázáno pouze na regionální či republikovou problematiku).
  • Vyplněný podklad student vytiskne. Poté ho schválí vedoucí práce svým podpisem a uvede datum schválení. Souhlas se zadáním vyjádří též student svým podpisem a příslušným datem.
  • Takto připravený podklad student v předepsaném termínu odevzdá na sekretariátu katedry do rukou paní Tamary Šitnerové.
  • Teprve schválením tématu práce v systému IS STAG je zadání úspěšně ukončeno.
  • Schválená a vytištěná zadání si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry a podepsaná vedoucí katedry je přiloží do dvou výtisků své kvalifikační práce.

pdf Pokyny k zadání a vypracování bakalářské práce

pdf Pokyny k zadání a vypracování diplomové práce