Projekty ÚSGS

Naše kulturní dědictví - Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Ezrgebirge

 • Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.
 • Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených. V rámci celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.
 • Projekt přeshraniční spolupráce sn-cz
 • PUBLIKACE - Kulturhistorischer Begleiter durch das östliche Erzgebirge/Kulturně historický průvodce východního Krušnohoří - ÚSGS se podílí na vytvoření dvoudílného, dvojjazyčného, tištěného průvodce vyzdvihující kulturně-historické hodnoty Krušnohoří.
  Kulturně historický průvodce východního Krušnohoří by měla turistům přiblížit některé zajímavé cíle spojené s příběhy zajímavých osobností či událostí. Tak například poutní místo Bohosudov by mělo být představeno vzpomínkou budoucího středoškolského profesora a vlastivědce Franze Josefa Umlaufta na pouť, již absolvoval se svou matkou. V Krásném Lese působilo v 18. století italské divadlo, kde se tam vzalo? Původem rakouský malíř usazený na Střekově Rudolf Popper si v meziválečné době zamiloval Schellerhau u Altenbergu, jaký byl širší potenciál tohoto pobytu? Kostel v Hrobu je spojen nejen výrazným zanícením pro hnutí Los von Rom (Pryč od Říma), ale i spojením s architekty Schillerem a Gräbnerem, kteří stavěli nacionální pomník Niederwalddenkmal na Rýnu. Jedná se tedy o to, nejen upozornit na dané místo, objekt, ale ukázat, jaký byl jejich širší kontext či „druhý život“.

Sasko-české vztahy v proměnách času

 • Cíl 3 - Pomocná výuková publikace

Národní a kulturní identita: Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a  severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost.

 • 2011-2015 grant Ministerstva kultury ČR
 • hl. řešitel: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP), spoluřešitelka: Kristina Kaiserová

Národní a kulturní identita: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa.

 • ÚSGS se v letech 2011 - 2015 spolupodílel na řešení projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Hlavním řešitelem projektu byl Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Projekt byl zaměřen na mapování míst zatížených pamětí na období 1948–1989. Identifikační číslo projektu: DF11P01OVV034, poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.
 • hl. řešitel: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) spoluřešitelka: Kristina Kaiserová 
 • webové stránky Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
 • ÚSGS v rámci řešení připravil dvě monografie (doprovodné katalogy k výstavám)

         zip E-verze katalogu ke stálé výstavě (zip, 24MB)

         zip E-verze katalogu k výstavě putovní (zip, 66MB)

pdf ÚSGS vytvořil Metodiku typizovaného postupu pro výstavní prezentaci projektových výstupů a typizovaného postupu pro přípravu doprovodného lektorského programu

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích

Projekte

 • Cíl 3 – Tschechisch-sächsische Beziehungen im Wandel der Zeit. Publikation fuer den Geschichtsunterricht
 • 2011-2015 Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Gesellschaftlicher-, Kultureller und Ideentransfer in der Geschichte der Grenzregion Nord- und Nordwestböhmens. Projektleiter: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP) In Kooperation mit: Kristina Kaiserová
 • Projekt des tschechischen Kulturministeriums, Nationale und kulturelle Identität: Geschichten der Erinnerungsorte. Topographie der gegenwärtigen Nationalgedächtnisses. Projektleiter: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. In  Kooperation mit: Kristina Kaiserová
 • 2010-2013 EU-Projekt: Patriotismus, Nationalismus und Völkischer Extremismus (Lehrfilm) Projektleiterin: Kristina Kaiserová