Učitelství pro SŠ

Informace pro uchazeče o studium v navazujících magisterských studijních programech
UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY NA FF UJEP

 

1.    Podmínky přijetí:

Absolvování bakalářského studijního programu pro sdružené studium či samostatného studijního plánu (bakalářský studijní program pro vzdělávání), popřípadě absolvování příbuzného studijního programu kteréhokoliv typu, v jehož rámci získal uchazeč minimálně:

 • 20 kreditů z předmětů učitelské propedeutiky (Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie a oborová didaktika)
 • 50 kreditů z prvního oboru studovaného ve sdruženém studiu *
 • 50 kreditů z druhého oboru studovaného ve sdruženém studiu *
 •   6 kreditů z praxe 
 •   3 kredity za přípravu závěrečné práce.

* Poznámka: V případě, že uchazeč absolvoval studium v programu realizované formou samostatného studijního plánu, se předpokládá 100 kreditů z oboru celkem.
 

2.    Doplnění předmětů učitelské propedeutiky:

Absolvent příbuzného studijního programu kteréhokoliv typu, který během tohoto svého předchozího studia nezískal v některé z výše uvedených složek stanovený minimální počet kreditů, může tyto chybějící kredity nahradit kredity získanými za tuto složku v jiném studijním programu nebo programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou v České republice nebo v zahraničí. Doklady o absolutoriu zasílá uchazeč na Studijní oddělení FF UJEP

Možnost absolvování modulu Učitelská propedeutika na UJEP: Pedagogická fakulta UJEP nabízí program celoživotního vzdělávání Učitelská propedeutika, který lze před přijetím do studia absolvovat bezplatně. Segmenty Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie zajišťuje PF UJEP, segment Oborová didaktika zajišťuje v případě studijních programů uskutečňovaných na FF UJEP tato fakulta.  Po úspěšném absolvování programu, resp. těch součástí, které uchazeč v rámci bakalářského studia neabsolvoval, bude uchazeč o studium na Filozofickou fakultu UJEP přijat do studijního programu Učitelství pro střední školy. 

a)    Pedagogicko-psychologický modul (tj. Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie)je realizován prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání na PF UJEP. Detailní informace k dispozici na Informace k realizaci programu + Harmonogram (Zajišťuje PF UJEP - Modul mohou bezplatně absolvovat i uchazeče o studium na FF UJEP).

b)    Modul Oborové didaktika je realizován prostřednictvím jednotlivých kateder FF UJEP (na níže uvedených odkazech jsou k dispozici informace o obsahu, termínech a požadavcích k úspěšnému absolvování daného kurzu, který doplní chybějící segment oborové didaktiky:

 

3.    Absolventi bakalářských studijních oborů v dobíhající akreditaci na FF UJEP

(rekapitulace povinnosti absolvování vybraných segmentů modulu „Učitelská propedeutika“ pro jednotlivé bakalářské studijní programy uskutečňované na FF UJEP):


KATEDRA FILOZOFIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ: 

Absolventi bakalářského studijního oboru Společenské vědy

 • Varianta A: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) absolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí povinni absolvovat pouze modul Oborová didaktika
 • Varianta B: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) neabsolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí absolvovat:
  1. Segment pedagogicko-psychologických předmětů: Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie 
  2. Modul Oborová didaktika
    

KATEDRA GERMANISTIKY: 

Absolventi bakalářského studijního oboru Německý jazyk a literatura

 • Varianta A: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) absolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí povinni absolvovat pouze modul Oborová didaktika
 • Varianta B: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) neabsolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí absolvovat:
  1. Segment pedagogicko-psychologických předmětů: Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie 
  2. Modul Oborová didaktika

Absolventi bakalářského studijního oboru Interkulturní germanistika

 • Varianta A: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) absolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí povinni absolvovat pouze modul Oborová didaktika
 • Varianta B: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) neabsolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí absolvovat:
  1. Segment pedagogicko-psychologických předmětů: Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie 
  2. Modul Oborová didaktika


KATEDRA HISTORIE: 

Absolventi bakalářského studijního oboru Historie

 • Varianta A: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) absolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí povinni absolvovat pouze modul Oborová didaktika.
 • Varianta B: absolventi, kteří v průběhu studia (ve 3. ročníku studia) neabsolvovali vzdělávací modul jsou pro úspěšné přijetí absolvovat:
  1. Segment pedagogicko-psychologických předmětů: Pedagogická propedeutika, Obecná didaktika, Úvod do psychologie 
  2. Modul Oborová didaktika