Katedra filozofie a humanitních studií

Poštovní adresa

Katedra filozofie a humanitních studií
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Jsme i na facebooku i Instagramu!

Katedra filozofie a humanitních studií vznikla v roce 2021 rozdělením Katedry politologie a filozofie. Historie filosofických a společenskovědních oborů na ústecké univerzitě sahá daleko hlouběji. Hlásíme se k dědictví původní Katedry společenských věd, která byla do roku 2006 součástí Pedagogické fakulty a která se transformováním na Katedru politologie a filosofie stala jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty.

Studovat u nás můžete v bakalářském cyklu v programech Základy humanitních studií (v denní i kombinované formě studia), v rámci tohoto programu si můžete vybrat jednooborové i dvouoborové studium. Podobným programem, který je ale zaměřen na učitelství, jsou Společenské vědy pro vzdělávání a také jej můžete studovat v prezenční i kombinované formě. Akreditován máme i bakalářský program Filosofie, i v něm si student může vybrat mezi jednooborovým či dvouoborovým studiem. V navazujícím magisterském stupni pak zajišťujeme výuku v programu Učitelství společenských věd pro střední školy a teoretičtěji zaměřený navazující magisterský program s názvem Humanitní studia krize lidství, v němž budoucí zájemci získají teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profesí, jež vyžadují celkovou obeznámenost se současnou sociální, kulturní a politickou situací a schopnost řešit aktuální lokální problémy na pozadí porozumění globálnímu kontextu.

Naše katedra stojí na víře, že vzdělání není jen přísun znalostí uplatnitelných na trhu práce, ale že vlastním smyslem vzdělávání je kultivace člověka. Jádrem všech našich oborů je proto rozvíjení kritického myšlení tak, aby naši studenti neuvízli v předsudcích každodenního života a zejména, aby k setrvání v předsudcích nevedli ani své případné budoucí žáky.

A oč se zajímáme konkrétně? Ve filozofii jsou to témata z dějinných period vývoje evropského myšlení, dále pak oblasti systematické filozofie, vztah mezi její kontinentální a analytickou větví či vývoj etických systémů a etické problémy dneška. Část pracovníků katedry je orientována na uměnovědnou oblast, teorii a dějiny umění či soudobou estetiku. Zabýváme se i českým politickým myšlením, teoriemi demokracie, problematikou moci a vládnutí, násilím v moderních společnostech, nacionalismem. Ve společenských vědách nabízíme širokou paletu kurzů od sociologie přes antropologii, religionistiku, ekonomii, právo až po mediální studia a ekologii. V neposlední řadě patří do našeho portfolia i kontroverzní témata ve výuce společenských věd, výchova k občanství či reflexe světa masmédii.

Výukou to ale nekončí. Pracovníci katedry se věnují též vědecké a publikační činnosti. Pravidelně vydáváme recenzované sborníky z různých konferencí, ti psavější z nás publikují i samostatné monografie. Více se o nás dozvíte, když si prohlédnete naše osobní portfolia. Naše katedra sdílí spolu s Katedrou politologie i vlastní studovnu, v níž se nachází rozsáhlý knižní fond, archiv 50 českých a zahraničních periodik a licencovaný přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Organizujeme pravidelná filozofická symposia a konference, mimořádné přednášky na aktuální témata, panelové diskuse či kulaté stoly, na něž zveme hosty z řad odborníků. Všech těchto aktivit se pravidelně účastní i studenti, z nichž řada je součástí vědeckých týmů a podílí se na řešení studentských vědeckých projektů.

Do života katedry se student může zapojit již na samém počátku svého studia, například zúčastněním se přípravného kurzu Letní školy humanitních studií, v níž se dozvíte vše důležité pro hladký přechod ze středoškolského do vysokoškolského prostředí. Během studia se můžete aktivně i pasivně účastnit filozofických a estetických výjezdních čtení, domácích i zahraničních exkurzí a od roku 2011, kdy katedra začala s pořádáním pravidelné mezioborové konference v Písku, máte možnost prezentovat výsledky své samostatné odborné činnosti před svými staršími kolegy i na břehu Otavy.

Při katedře také působí Centrum občanského vzdělávání COV.UL, které se zaměřuje na podporu žáků při rozvoji jejich občanských a globálních kompetencí a na podporu učitelů při predikci vzdělávacích potřeb jejich žáků v oblasti sociálně ekonomické, občanské a osobnostní. Zároveň organizuje otevřené vzdělávací akce pro širokou veřejnost.

Jelikož spolupracujeme s řadou institucí vědeckého i správního charakteru (Akademie věd ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Muzeum holocaustu Terezín, Dům umění Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář), můžeme svým studentům nabídnout možnost odborných stáží či účast na různých stipendijních programech a soutěžích. Samozřejmostí je plnění části studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu. Nabídka hostitelských institucí se rozšiřuje každým rokem, aktuálně má KFHS navázané smlouvy takřka s dvěma desítkami univerzit napříč Evropou.

Na trhu práce se naši absolventi uplatňují zejména jako učitelky a učitelé na středních a základních školách, pracovnice a pracovníci ve státní správě a neziskových organizacích. Víme o absolventech, kteří se uchytili v odborných institucích (muzeích, galeriích, divadlech), v médiích (rozhlas, televize, noviny). A v neposlední řadě je třeba zmínit ty, kteří úspěšně pokračují v akademické kariéře. Zvláště pro potřeby udržení kontaktu s absolventy našich učitelských programů byl založen Alumni klub.

Rozhodnete-li se studovat či spolupracovat s Katedrou filozofie a humanitních studií Filozofické fakulty UJEP, činíte správnou volbu!

Katedra filozofie a humanitních studií: nejlepších 3/5/7/n+1 let života!