PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Kontakty

e-mail: jan.smid@ujep.cz
tel.: 475 286 481
kancelář: B 202

Vzdělání, profesní životopis

Studium

 • politologie na FSV UK (od r. 1992)
 • bakalář politologie (1.7.1996)
 • magistr politologie (1.6.1999)
 • diplomová práce na téma Přirozené právo na konci 20.století? (publikována v revue pro kritické myšlení Distance)
 • Ph.D. na katedře politologie Institutu politologických studií 28. června 2007
 • právo na Právnické fakultě UK 2004
 • obhajoba diplomové práce u prof. Přibáně na katedře filosofie a sociologie (téma: Vývoj a soudobé možnosti přirozenoprávní teorie)

Další kurzy

 • Prezentační a lektorské dovednosti – profesionální vystupování (18.-19.1.2010)
 • Rétorika – technika řeči a kultura projevu (25.-26.2.2010)
 • Life Management (7.-8.11.2011)
 • Vývojové poruchy učení (2015)

Zaměstnání

 • asistent poslance O. Kužílka (březen 1997 - červen 1998)
 • červen 2000 – květen 2002 ekonomický komentátor deníku DNES
 • říjen 2003 – květen 2008 šéfredaktor studentských novin AGORA
 • říjen 2004 – dosud vyučující na VŠE v Praze (Fakulta národohospodářská)
 • říjen 2004 – dosud vyučující na Vysoké škole finanční a správní
 • září 2010 – září 2012 – vedoucí Katedry práva VŠFS
 • září 2012 – doposud – vyučující na Katedře politologie a filosofie UJEP

Odborná specializace

 • politická filosofie (zejména Liberalismus, Konzervatismus), dějiny politického myšlení, politické ideologie
 • filosofie práva (přirozené právo vs. právní pozitivismus)
 • ústavní právo

Výzkum

Interní granty

VŠFS:

 • 2014: Proměny českého politického a ústavního systému
 • 2015: Vztah politiky a veřejné správy

UJEP:

 • 2013: Neokonzervatismus
 • 2014: Třetí cesta a nova levice

Publikační činnost

Odborné články

 • MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. Can the Welfare State Be Lean?. CYIL: Czech Yearbook of International Law. New York: Juris Publishing, Inc., 2014, V, s. 303-326. (50 %)
 • ŠMÍD, Jan. Křesťanské alternativy v politice (recenze), Distance : Revue pro kritické myšlení, 1998, 1.číslo, 1.ročník, , ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Co (bylo) je normální? Dříve a nyní, revue Prostor 37, 1998, s. 51–67
 • ŠMÍD, Jan. Nepostmoderní postmoderna Jiřího Přibáně? (recenze), Distance : Revue pro kritické myšlení, 1998, 1.ročník, 4.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Diplomová práce Přirozené právo na konci 20.století?, publikována v Distance : Revue pro kritické myšlení na pokračování od č. 4/1999 do č. 1/2001, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Multikulturalismus bez základů (recenze knihy Barša P.: Politická teorie multikulturalismu), Distance : Revue pro kritické myšlení, 2002, 5.ročník, 1.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Právo mezi fikcí a realitou, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2002, 5.ročník, 4.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Přirozené právo jako nutný výsledek kritiky pozitivismu? (část doktorské práce), Distance : Revue pro kritické myšlení. 2003, 6.ročník, 4.číslo, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Dějiny politických teorií. (Rec.: VALEŠ, Lukáš, Dějiny politických teorií. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004.),  Distance : Revue pro kritické myšlení, 2005, roč. 8, č. 3, s. 76–79, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Thomas Hobbes a nástup novověkého přirozeného práva, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2006, roč. 9, č. 4, s. 54-66, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Lon L. Fuller a morálka práva, Distance : Revue pro kritické myšlení, 2007, roč. 10, č. 2, ISSN 1212-7833
 • ŠMÍD, Jan. Socialismus – základní teze. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2008, roč. 11, č. 2, s. 48–53. ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://distance.cz/rocnik-2008/66-rocnik-2008/2-cislo/1128-socialismus-zakladni-teze
 • ŠMÍD, Jan. Konzervatismus. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2008, Vol. 11, No. 3, ISSN 1212-7833.
 • Dostupné z: http://distance.cz/rocnik-2008/67-rocnik-2008/3-cislo/1121-konzervatismus
 • ŠMÍD, Jan. Klasický liberalismus – základní teze. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2008, Vol. 11, No. 4, s. 70-78, ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://distance.cz/rocnik-2008/68-rocnik-2008/4-cislo/1137-klasicky-liberalismus-zakladni-teze
 • ŠMÍD, Jan. Anarchizmus – základní teze. Distance : Revue pro kritické myšlení, 2009, Vol. 12, No. 1, s. 38-47, ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://distance.cz/component/content/article/69-rocnik-2009/1-cislo/1147-anarchizmus-zakladni-teze

Skripta

 • Politologie, skripta, VŠFS 2011, vedoucí autorského kolektivu, 15 %

Příspěvky ve sborníku

 • ŠMÍD, Jan. Vznik práva v myšlení F. A. Hayeka. In: VOJÁČEK, Ladislav, Pavel SALÁK a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část I. Právní obyčej. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 107-115. ISBN 978-80-210-8552-7. Dostupné také z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39611
 • ŠMÍD, Jan. Direct national popular vote of Czech president – modernization 20 years after?. In: КУЛАЖЕНКОВА, Н.В. a Е.А. СЕРГЕЕВА. Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях: Материалы III Славянского форума 27–29 сентября 2012 года. Орел–Брянск: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2012, s. 68-72. ISBN 978-5-93179-349-8.
 • ŠMÍD, Jan. Maďarský volební zákon a jeho reforma - z deště pod okap?. In: Quo vadis, střední Evropo?: metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 197-205. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-87439-06-7.
 • ŠMÍD, Jan. Revoluční právo a legitimita. In: Dny práva 2012 – Days of Law 2012. [online] 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 692-700. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ: řada teoretická;, 442. ISBN 978-80-210-6319-8. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/sbornik.pdf
 • CVRČEK, F.; JERMANOVÁ, H. (eds.). Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právních světů? Plzeň: Aleš Čeněk, 2014,. 382 s. ISBN? 978-80-7380-543-2, kapitola Pokus o komparaci ústavních systémů V4 – žijeme v nejlepším z možných ústavních světů? (str. 150-163)

Kapitoly v knize

 • ŠMÍD, Jan. Kde se berou lidská práva? A kde se brát nemají. Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost. Ústí n. Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2016, s. 124-140. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. ISBN 978-80-7561-039-3.
 • DUŠEK J., GREGOR J.Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize, České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011, 420 s., kapitola: 1.9 Udržitelný rozvoj jako politická hodnota, s. 78-86 (5 %)
 • BÁRÁNY E. Právo a jeho prostredie, Bratislava : Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2011, 433 s., kapitola I. 6. Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém, ISBN 978-80-8095-072-9, s. 70-79 (2,5 %)
 • HAMUĽÁK O. Právo v umění a umění v právu, Olomouc : Leges, 2011, 477 s., kapitola Je právník rétor umělcem?, ISBN978-80-87576-14-4 (5%)
 • ŠMÍD, Jan. Models of democratic governance and their influence on Public Administration. in SLÁDEČEK, Vladimír et al. Current development tendencies in public administration: contemporary administrative law studies : special edition. 1st ed. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 113-120. ISBN 9788087382271.
 • ŠMÍD, Jan. Změna jako znak práva. BÁRÁNY, Eduard et al. ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. Zmena práva. 1. vyd. Daniela LENGYELOVÁ. Bratislava: SAP, 2013, s. 73-87. ISBN 978-80-8095-084-2. (3 %)
 • GERLOCH, Aleš. (ed.). Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-509-8
 • Kapitola Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie (str. 147-157 = 11 stran)
 • ŠMÍD, Jan. Demokracie jako východisko z nouze. ŠIMSA, Martin (ed.). Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 100-108, 264 s. Acta Universitatis Purkynianae: Studia politologica; sv. 9. ISBN 9788074149030.

Monografie

 • ŠMÍD, Jan (ed.). Proměny politického a ústavního systému ČR. 1. Praha: EUPRESS, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7408-101-9.
 • ŠMÍD, Jan (ed.). Vztah politiky a veřejné správy. 1. Praha: EUPRESS, 2016. 73 s. ISBN 978-80-7408-145-3.

Recenze

 • ŠMÍD, Jan. Vzpoura proti revoluci 20. století: Recenze. Distance: revue pro kritické myšlení. roč. 2004, č. 4. ISSN 1212-7833. Dostupné z: http://www.distance.cz/rocnik-2004/52-rocnik-2004/4-cislo/815-vzpoura-proti-revoluci-dvacateho-stoleti

Konference, sympozia, workshopy

 • Sympozium „Česká zahraniční politika“, 3.-5.května 2010, pořadatel Ústav mezinárodních vztahů Praha, místo konání Ministerstvo zahraničních věcí ČR, vystoupení s příspěvkem „Politický kontext a ideologické dělící linie v české zahraniční politice“
 • Mezinárodní konference „Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize“, České Budějovice 29.-30.3.2011, příspěvek na téma „Udržitelný rozvoj jako politická hodnota“
 • Mezinárodní konference „Právo a jeho prostredie“, Tatranská Štrba 6.-8.4.2011, příspěvek na téma „Politické představy o spravedlnosti a jejich vliv na právní systém“
 • Olomoucké dny mladých právníků, 11.-13.9.2011, Hrubá voda u Olomouce (příspěvek Je právník-rétor umělcem?)
 • Dny práva 2011, 23.-24.11.2011, Brno
 • Modernizace postupů veřejné správy v ČR a v EU, 1.-2.12.2011, Hrubá Voda u Olomouce, příspěvek Modely demokratického vládnutí a jejich vliv na veřejnou správu
 • Olomoucké právnické dny 2012, Olomouc 24.-25.5.2012, příspěvek na téma Je možné oddělení práva a politiky? (Se zřetelem k ústavním právu.)
 • Metamorfózy práva ve střední Evropě III., Quo vadis, Central Europe? Kam kráčíš, střední Evropo?, Znojmo 27.-29.2012, příspěvek na téma Volební zákony a volební systémy v době krize (v tisku)
 • Trnavské právnické dny 2012, Trnava, 20.-21.9.2012, příspěvek na téma: Atributy demokracie v ústavních textech
 • Dny práva 2012, Brno, PF MU, 14.-15.11.2012, vystoupení s příspěvkem Revoluční právo a jeho legitimita
 • Olomoucké právnické dny 2013, Olomouc, PF UPOL, 9.-10.5.2013, vystoupení s příspěvkem Ne/odpovědnost hlavy státu – český příklad v mezinárodním srovnání
 • Filosofická reflexe demokracie v českém myšlení, Písek, UJEP, 26.-27.9.2013, vystoupení s příspěvkem na téma Demokracie jako východisko z nouze
 • Dny práva 2013, Brno, PF MU, 13.-14.11.2013, vystoupení s příspěvkem Maďarský volební zákon jako příklad volebního inženýrství
 • Přirozená a lidská práva jako problém, Ústí nad Labem, FF UJEP, 21.11.2013, vystoupení s příspěvkem Kde se berou lidská práva, a kde se brát nemají
 • Býkov 2013 – setkání mladých vědeckých pracovníků, Hromnice, PF ZČU v Plzni, 29.11.-1.12.2013, vystoupení s příspěvkem Spravedlnost nebo dobro
 • Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času, Praha, PF UK, 12.-14.12.2013, vystoupení s příspěvkem Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie