Ústav slovansko-germánských studií

Poštovní adresa

Ústav slovansko-germánských studií
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Ředitelka ústavu

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Vznik ústavu

Ústav vznikl současně s univerzitou v roce 1991 jako její vědecké a koordinační centrum, vycházející ze specifiky regionu (staletá česko-německá symbióza, příhraniční charakter) a odpovídající novým společenským podmínkám.

Projekt ústavu oponoval tehdejší ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Doc. PhDr. Vilém Prečan, jeho vznik podpořil i ředitel Slovanského ústavu AV ČR Prof. PhDr. Antonín Měšťan.

ÚSGS je od roku 2008 včleněn do struktury Filozofické fakulty UJEP.

Ústav si od začátku kladl za cíl nejen zkoumání česko-německých a česko-rakouských vztahů v minulosti, nýbrž i otvírání nových kontaktů s perspektivou multikulturní Evropy. ÚSGS získal o počátku své existence řadu vědeckých projektů (GAČR, NAKI, Visegrad apod. – viz ÚSGS Projekty), ale zároveň se zabývá i didaktickými tématy (výukové filmy a texty k problematice nacionalismu, česko-saská učebnice pro střední školy, výukové texty k problematice Visegradu). Soustředí se také na popularizační činnost – přednášky, publikace. Jednou z „vlajkových lodí“ činnosti ÚSGS jsou každoroční jazykové a obecně vzdělávací kurzy českého jazyka (ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde) Colloquia Ustensia, jež probíhají od roku 1992. ÚSGS se rovněž podílí na výuce a činnosti ostatních součástí FF UJEP, zejména katedry historie (ředitelka ÚSGS na celý úvazek). Řada dalších aktivit probíhá v součinnosti s dalšími institucemi zejména regionálními, v prvé řadě Archiv a Muzeum města Ústí nad Labem, tak i centrálními. Intenzivní součinnost v tomto ohledu probíhá zejména s Collegiem Bohemicem, o.p.s., jež buduje expozice dějin Němců v českých zemích. Samozřejmá je spolupráce se zahraničními institucemi zejména v německojazyčných zemích.