Centrum občanského vzdělávání Ústí nad Labem

Kdo jsme

Centrum občanského vzdělávání Ústí nad Labem (COV.UL) působí při Katedře filozofie a humanitních studií (KFHS) Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavní mise COV.UL je zaměřena jak do oblasti formálního, tak neformálního vzdělávání. V rámci formálního vzdělávání se zaměřuje na podporu žáků při rozvoji občanských a globálních kompetencí, rozvoj občanského sebeuvědomění, a podporu pedagogů při predikci vzdělávacích potřeb jejich žáků v oblasti sociálně-ekonomické, občanské a osobnostní. V oblasti neformálního vzdělávání se poté centrum zaměřuje na otevřené vzdělávací akce pro širokou veřejnost na základě výzkumu podmínek a potřeb v různých oblastech Ústeckého kraje, zejména v oblastech sociálně-ekonomických procesů, občansko-politické participace, sociální patologie, extrémismu a dalších témat aktuálních zejména pro život v Ústeckém a Karlovarském regionu.

Proč jsme vznikli

V současné době nabývá na stále větším významu otázka občanského sebeuvědomění a intenzivnější participace občanů na rozhodovacích procesech veřejného života. Zvlášť důležitou je v Ústeckém kraji s vysokou mírou nezaměstnanosti, s vysokým počtem osob s pouze základním vzděláním, s vysokým výskytem sociálně vyloučených lokalit a na druhou stranu s malým zájmem o vzdělávání jako jednu z možných cest k řešení nelehké sociální a ekonomické situace.

Naše mise

  • výzkumná činnost v oblastech občansko-politické participace, politické reprezentace, sociální patologie, ekonomických procesů, extrémismu a dalších témat;
  • organizace akcí formálního vzdělávání zaměřených na občanské vzdělávání
  • organizace akcí v oblasti neformálního vzdělávání pro aplikační sféru
  • napomáhat studentům FF UJEP v zapojení do vědecko-výzkumné činnosti v rámci seminárních a závěrečných prací.
  • Alumni klub absolventů studia katedry filozofie a humanitních studií.

Kde nás najdete

Centrum občanského vzdělávání COV.UL
Katedra filozofie a humanitních studií
Filozofická fakulta UJEP
400 96 Ústí nad Labem
Tel: 475 286 501
E-mail: info@covul.cz

Kontakty

Nadcházející události

2. ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd
Místo: KFHS FF UJEP Ústí nad Labem
Termín: srpen 2021

Co už máme za sebou

  • Konference Ústavní hodnoty a občanské vzdělávání - listopad 2018
  • Seminář pro studenty FF, učitele ZŠ a SŠ pořádaný ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky zaměřený na problematiku výuky o NATO a současné bezpečnostní situaci – listopad 2018
  • Pravidelné přednášky a workshopy pro pedagogy
  • Úniková hra k výročí vstupu  ČR do EU a do NATO pro žáky základních a středních škol – březen – říjen 2019
  • 1. ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd – srpen 2019