Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Kontakty

e-mail: ivana.havlinova@ujep.cz
tel.: 475 286 501
kancelář: B 301

Vzdělání, profesní životopis

 • 1979 – 1985 -  Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem -  obor ČJ – OV
 • 1992 – 1995 -  Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem -  rozšiřující studium angličtiny
 • 1985 – 2002- Základní škola v Chabařovicích – učitelka – český jazyk a literatura, občanská výchova, angličtina
 • 2001 – 2003-  PF UJEP v Ústí nad Labem - externí lektor kurzů Výchova k občanství, Nové horizonty výchovy k občanství
 • 2002 – 2011- KOVF PedF UK v Praze - odborná asistentka didaktiky OV a ZSV – plný úvazek
 • 2003 - 2014- PF UJEP, později FF UJEP – odborná asistentka - částečný úvazek
 • září 2014– dosud – FF UJEP – plný úvazek.
 • 2015 – dosud– vedoucí katedry politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2008 – dosud– ÚPRPŠ PF UK v Praze - přednáší Didaktiku občanské výchovy

Odborná specializace

 • Ph.D. (2011) v oboru Filozofie - PedF UK v Praze; disertační práce na téma Axiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole.
 • Odbornou specializaci zaměřuje na oborovou didaktiku výchovy k občanství a společenských věd, na axiologickou dimenzi ve výuce výchovy k občanství a společenských věd a na kontroverzní témata ve výuce výchovy k občanství a společenských věd.

Výuka

Bakalářské obory

 • Úvod do didaktiky společenských věd
 • Výchova k občanství a demokracii
 • Kontroverzní společenská témata

Obory navazujícího magisterského studia

 • Úvod do didaktiky společenských věd
 • Didaktika společenských věd I, II
 • Didaktika občanské výchovy
 • Axiologická a kognitivní dimenze ve výuce společenských věd
 • Výchova k demokracii
 • Kontroverzní témata ve výuce společenských věd
 • Didaktické praktikum z výuky společenských věd
 • Souvislá pedagogická praxe I, II

Kurzv angličtině

 • Foundations of Citizenship and Democracy

Projekty

 • 2014 - projekt Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem  Kontroverzní témata ve výuce společenských věd
 • 2015 - projekt Stimulace vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem Didaktika společenských věd – teorie a praktická cvičení
 • 2015 – účast v projektu Inovace vybraných studijních oborů na FF UJEP v rámci IP 2015 (NS 63201 08 0001 01)
 • 2016 – účast v projektu Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP v rámci IP 2016
 • 2016 – 2019 – účast v projektu OP VVV Škola pro všechny CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000210
 • 2017 – účast v projektu Peer-support jako efektivní cesta ke snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů v rámci IP 2017 (ID 3873)
 • 2018 - účast v projektu Peer-support jako efektivní cesta ke snižování studijní neúspěšnosti ve vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů v rámci IP 2018 (ID 43101)
 • 2017 – 2019 – projekt SGS Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy)
 • 2018 – projekt Ústeckého kraje Kde domov můj? V Ústeckém kraji. Podpora výchovy občanství a kulturně- historické povědomí jako základní předpoklad budoucí prosperity kraje.(ID 4011)
 • 2018 – účast v projektu OP VVV Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002408

Publikační činnost

 • HAVLÍNOVÁ, I.: Umíš to řící přímo?, in Mezigenerační porozumění a komunikace, Eurolex Bohemia, Praha 2005, str. 83 – 90. ISBN80-96861-80-5
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Multikulturní vzdělávání v projektech a programech pro školy. Článek ve sborníku Multikulturní vzdělávání ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. PF UK, Praha 2007, s. 331-339.
 • HAVLÍNOVÁ, I.:Environmentální výchova a výchova k občanství. Metodický manuál. PF UK Praha 2007.
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Základy demokracie – Spravedlnost. Manuál pro žáky, manuál pro učitele, kniha příběhů – překlad a adaptace z originální americké verze Foundations of Democracy - Justice.  Kreace Praha, 2007. ISBN0-89818-179-8.
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Multikulturní vzdělávání v projektech a programech pro školy. Článek ve sborníku Multikulturalismus a multikulturní výchova. PF UK, Praha 2009, s121-130. ISBN-978-80-7290-392-4.
 • HAVLÍNOVÁ, I.: Náměty pro práci s texty v seminářích oborové didaktikyy. Článek ve sborníku Multikulturalismus a multikulturní výchova. PF UK, Praha 2009, s 219-226. ISBN-978-80-7290-392-4.
 • HAVLÍNOVÁ, I. - HOLÁ, K., Historie jako lidský příběh. Didaktické náměty. Praha 2010.
 • HAVLÍNOVÁ, I., Historie jako lidský příběh – metoda orální historie ve výuce výchovy k občanství a společenských věd, in: MÄRZ, J.- LENCOVÁ, H. (vyd.), Brána školního dějepisu otevřená, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-451-6.
 • HAVLÍNOVÁ, I. - HOLÁ, K., Historie jako lidský příběh. Didaktické náměty. Praha 2010.

Skripta – distanční text 

 • HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty výuky výchovy k občanství a společenských věd, Praha, PedF UK, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3.

Učebnice

 • VALENTA, M., MÜLLER, O., HAVLÍNOVÁ, I.: Občanská výchova pro šestý ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Úvaly 2015. ISBN 978-80-7361-097-5.

Další aktivity

 • 1998 – 2004 – členka předsednictva Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, výkonná ředitelka sekce CIVITAS, mezinárodního výměnného programu.
 • 2005 – 2014 – výkonná ředitelka občanského sdružení CIVITAS-CZ.
 • Působila jako recenzentka učebnic občanské výchovy a českého jazyka při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Prezentace na konferencích

 • International Congress on Civic Education, Dallas, Texas, 6. – 9.10. 2005 – příspěvek Education for Democracy: Experience and Challenges
 • Konference Násilí ve výchově, umění a sportu, Pedf UK Praha, 4.5.2006 – příspěvek Nenásilná výchova
 • International Congress on Civic Education, Buenos Aires, Argentina , 16.-20.5.2007 – příspěvek Strengthening Democracy through Project Citizen)
 • World Congress on Civic Education, Cape Town, JAR - 27.5. – 1.6. 2009 – prezentace a vedení sekce Discussing Controversial Issues in the Classroom
 • Conference on Project Citizen, Miami, USA – 7.10. – 10.10.2009 – prezentace a vedení sekce Project Citizen and Dealing Controversy in the Classroom; prezentace a vedení sekce Discussing Controversial Issues in the Classroom
 • Annual Conference on Civic Education, Denver, USA – 2.-7.12.2009 – prezentace a vedení sekce Totalitarianism

Lektorská činnost

 • semináře pro učitele OV a ZSV zaměřené na profesní růst
 • semináře pro učitele OV a ZSV zaměřené na tvorbu školního vzdělávacího programu – společenskovědní obory
 • 2006 – International Civic Education Exchange Program – Strenghtening Democracy through Project Citizen – organizace mezinárodního semináře a vedení sekcí, Ústí nad Labem
 • 2008 - International Civic Education Exchange Program – Strenghtening Democracy: The Role of the Citizen - organizace mezinárodního semináře a vedení sekcí, Ústí nad Labem
 • 2008 - Education for Citizenship and Moral Education in the Czech Republic – přednáška pro delegaci Sun-Yat-Senora Univerzity, Čína (organizovalo Oddělení zahraničních styků PedF UK)
 • 2009 - Education for Citizenship and Moral Education in the Czech Republic – přednáška pro studenty Kazachstánu (organizovalo Oddělení zahraničních styků PedF UK)
 • 2009 – seminář na téma Postavení uprchlíků z hlediska mezinárodního práva, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství