Výběrové řízení Erasmus+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty
a praktické stáže v ZS 2024/2025

Výběrové řízení proběhne 26. 2. 2024.

Přihlašování do výběrového řízení je možné v termínu 14.–22. 2. 2024.

Student*ka může v rámci programu Erasmus(+) vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž, a to v rámci dlouhodobé, krátkodobé či kombinované mobility. Obor studia/praxe v zahraničí musí odpovídat oboru, který student*ka studuje (v případě výjezdů absolventů*ek absolvoval*a) na UJEP.

Studentské mobility mohou být zahájeny nejdříve 1. 7. 2024 a musí být ukončeny do 31. 7. 2025.

Studijní pobyty studentů*ek mohou být realizovány pouze na partnerských zahraničních vysokých školách, se kterými má UJEP uzavřeny meziinstitucionální smlouvy.

Se zahraničními institucemi přijímajícími studenty*ky na PRAKTICKÉ STÁŽE není potřeba uzavírat meziinstitucionální smlouvy. Pokud je však přijímající institucí zahraniční vysoká škola, musí být držitelem Erasmus Charter for Higher EducationPraktická stáž může probíhat i v letních měsících a může se jí zúčastnit i absolvent*ka, pakliže 1) je vybrán*a k výjezdu v rámci výběrového řízení ještě v době svého studia, 2) je-li studijní smlouva uzavřena ještě za doby studia a 3) realizuje-li stáž do jednoho roku od ukončení studia (nejpozději však do 31. 7. 2025). Takový*á účastník*ce má však stejně jako student*ka vyslaný*á na studijní pobyty povinnost sjednat si pojištění léčebných výloh, ale navíc i pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění na celou délku zahraniční praktické stáže. Praktickou stáž nelze absolvovat ve stejné instituci, ve které jste ji již absolvovali*y.

Na studentské mobility, a to jak na studijní pobyty, tak na praktické stáže, můžete vyjet již od 1. roku studia na UJEP. Minimální délka studentských mobilit, jak studijních pobytů, tak praktických stáží, jsou 2 měsíce. Jeden*a student*ka může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat, avšak musí být dodržena stanovená min. délka. Dřívější účast v programu Erasmus(+) se započítává do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia.

Můžete být vysláni*y i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční vysoké školy mimo programové země. Pro praktické stáže realizované mimo vysokoškolské instituce není meziinstitucionální smlouva nutná. Vznikne Vám ale povinnost sjednat si příslušná pobytová a pracovní povolení, což v případě některých zemí nebývá snadné.

Mohou být realizovány i krátkodobé studentské mobility. Ty jsou určeny pro studenty*ky doktorských studijních programů či jejich čerstvé absolventy*ky a jejich délka je 5–30 dní.

Můžete absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Nemůžete-li vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita (tedy fyzický výjezd v délce 5–30 dnů + virtuální část). Interně bylo stanoveno, že tento typ mobility bude umožněn studentům*kám, kteří*ré pečují o člena rodiny, dělají vrcholový sport a jsou zároveň registrováni*y ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných. V rámci virtuální části mobility nevzniká nárok na žádnou finanční podporu.

Výše podpory

pdf Výši stipendií Výši stipendií stanovuje Dům zahraniční spolupráce. V případě dlouhodobých mobilit jsou výše stipendií rozdělené do dvou skupin dle finanční náročnosti jednotlivých zemí, na praktické stáže je v porovnání se stipendii na studijní pobyty vypláceno o 150 € na měsíc víc. Pro výjezdy v rámci dlouhodobé mezinárodní mobility byl stanoven měsíční grant bez ohledu na typ mobility ve výši 700 € (v případě zemí regionů 13 a 14 však platí stejná pravidla jako pro dlouhodobou mobilitu v rámci programových zemí). Denní výše stipendií na krátkodobou mobilitu je stanovena jednotně pro oba typy studentských mobilit, avšak rozdílně do 14. dne mobility a od 15. do 30. dne mobility.

Studenti*ky s omezenými příležitostmi, tj. studenti*ky s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou, s dětmi nebo závislými osobami či se specifickými požadavky na stravování mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek. V případě dlouhodobé mobility 250 € na měsíc, v případě krátkodobé mobility 100/150 € (podle délky mobility).
Pokud použijete na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus, kolo nebo sdílené auto), můžete získat příspěvek ve výši 50 €.

Studenti*ky FF mají možnost získat mimořádné stipendium ve výši 100 € na měsíc.

Kurzy pro studenty

Pro studenty vybrané na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru akad. roku 2023/24, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou v lednu 2024 pořádány dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. Kurzy jsou pořádány jazykovým centrem PF a pro vybrané studenty jsou zdarma.

V rámci přípravy vybraných studentů na odlišné prostředí, ve kterém budou v průběhu studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí působit, bude v prosinci 2023 také pořádán bezplatný kurz s názvem Posilování resilience a krizová komunikace a dále pak kurz na udržitelnost zahraničních mobilit (zajištěno FŽP).

Absolventům erasmových mobilit bude cca po 3-4 měsících po jejich návratu (tj. v dubnu až květnu pro výjezdy v ZS a v říjnu až listopadu pro výjezdy v LS) nabídnut kurz zaměřený na psychologickou analýzu jejich zkušenosti s pobytem v zahraničí.

V případě volné kapacity se budou moci těchto kurzů účastnit i studenti, kteří o mobilitě uvažují, ale s ohledem na jejich jazykové možnosti a připravenost si ještě netroufají se na mobilitu přihlásit.

Pokyny k výběrovému řízení

K výběrovému řízení na studijní pobyty či praktické stáže se přihlásíte přes IS/STAG přes záložku Moje studium > ECTS Výjezdy. Na webu UJEP si stáhnete přihlášku do výběrového řízení, vyplníte ji, podepíšete a nahrajete do své přihlášky na mobilitu v IS/STAG.

Studenti*ky vybraní*é na praktické stáže zasílají studijní smlouvy zahraničním zaměstnavatelům sami. Do 30. 4. 2024 je pak budou muset potvrzené zahraničním zaměstnavatelem a fakultní koordinátorkou spolu s ustanovením mentora doložit do své přihlášky na výjezd v IS/STAG. Pozdější zařazování uchazečů*ek do plánu výjezdů nebude možné. Délka praktické stáže uvedená v přihlášce je závazná a nebude ji možné později navýšit.

Pozn.: Nesjednávejte si se zahraničními zaměstnavateli praktické stáže zahájené a ukončené stejný den v měsíci, např. 14. 2.–14. 4., protože jde dle pravidel programu Erasmus(+) o 61 dnů, takže když si podáte přihlášku na 2 měsíce, překračujete tím 2 erasmové měsíce = 60 dnů (ideální je tedy termín 14. 2.–13. 4.)).

Informaci, zda chcete svůj výjezd realizovat v rámci stávajícího studia, budoucího/navazujícího studia či jako absolvent*ka po ukončení studia, poskytnete při podání elektronické přihlášky.
Přihlašování na studijní pobyty a praktické stáže bude možné od 14. 2. 2024 do 22. 2. 2024.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže rozhodne výběrová komise v pondělí 26. 2. 2024 v FF A 313. Poté budou účastníci*ce výběrového řízení o jeho výsledku informováni*y e-mailem.

Obecné informace o konání výběrových řízeních je zveřejněna na webu UJEP v aktuálních výzvách pro studenty. Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na webu UJEP v sekci Základní informace. Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Kristina Koudelková (kristina.koudelkova@ujep.cz).

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

Facebook – Erasmus na UJEP

Instagram – Erasmus na UJEP

Složení výběrové komises

 • doc. Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. – proděkan pro internacionalizaci
 • Mgr. Petr Bláha, Ph.D. – koordinátor KPOL
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KFHS
 • Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. – koordinátor KHI a KAPV
 • Mgr. Kristina Koudelková – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení a čestné prohlášení s vlastnoručním podpisem.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti*ky KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu nebo potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.

Kritéria výběru

 • Aktivní členství v ESN Ústí (nutno doložit potvrzením ESN).
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle).
 • Studijní výsledky (potvrzení na SO FF).
 • Znalost jazyka země výjezdu či praxe výhodou.
 • Ročník studia – pokud jste před uzavřením studia a splnili*y jste již všechny podmínky pro to, aby mohl být uzavřen index, máte v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Při výjezdu na praktickou stáž mají absolventi*ky v případě většího počtu zájemců*kyň o jedno místo nižší preferenci.
 • Dlouhodobé výjezdy mají vyšší prioritu.
 • Pokud jste v předchozích výběrových řízeních zrušili*y výjezd, jste preferováni*y nejméně ze všech zájemců*kyň.

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče*ky do předběžného plánu výjezdů, o jehož finální podobě rozhodne rektorát UJEP. Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek ještě negarantuje účast v programu Erasmus(+). Bude záležet na počtu zájemců*kyň, množství finančních prostředků, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studentů*ek zahraniční institucí.

Pokud nebude možné do plánu financovaných mobilit zařadit všechny uchazeče*ky, bude přihlíženo k typu mobility, a to v tomto pořadí: dlouhodobé mobility v rámci programových zemí, krátkodobé mobility doktorandů*ek, dlouhodobé mezinárodní mobility, ostatní krátkodobé mobility a absolventské mobility s tím, že dlouhodobé mobility v rámci programových zemí mají nejvyšší prioritu a absolventské mobility nejnižší prioritu.

Dále budou uchazeči*ky zařazováni*y do plánu výjezdů dle počtu dosažených bonifikačních bodů. Získat mohou celkem až 30 bodů:

 • 10 bodů za studijní průměr z posledního ročníku menší než 2.0 (aritmetický průměr za poslední ukončený rok studia, v případě 1. roku Bc. za absolvované předměty – do elektronické přihlášky ho vyplníte sami*y),
 • 10 bodů za prvovýjezd v rámci aktuálního studia,
 • 10 bodů za výjezd v posledním ročníku.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech fakultami vybraných uchazečů*ek, budou vybráni k financování uchazeči*ky od nejvyšší dosažené bonifikace až do dosažení výše disponibilních prostředků na mobility, přičemž je stanoven fixní počet 5 osob na fakultu, které mohou být vybrány k financování mobilit bez ohledu na výši jimi získané bonifikace. Zbývající osoby budou náhradníky.

Dále byly stanoveny celkové maximální možné délky financovaných mobilit na jednoho*u účastníka*ici v rámci jednoho výběrového řízení:

 • krátkodobé mobility – 2 měsíce (myšleno v součtu v případě více krátkodobých mobilit, jinak je délka jedné krátkodobé mobility max. 30 dnů)
 • dlouhodobé mobility
  • studijní pobyt – 6 měsíců (netýká se studijních pobytů v rámci double degree studia)
  • praktická stáž – 4 měsíce

Prodloužení financované mobility bude možné pouze na základě výzvy v případě disponibilních finančních prostředků.

Kurzy pro studenty*ky

Pro studenty*ky vybrané na studijní pobyty a praktické stáže v zimním semestru akad. roku 2024/25, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou v červnu 2024 pořádány dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. Kurzy jsou pořádány jazykovým centrem PF a pro vybrané studenty*ky jsou zdarma.

V rámci přípravy vybraných studentů*ek na odlišné prostředí, ve kterém budou v průběhu studijních pobytů a praktických stáží v zahraničí působit, bude v červnu 2024 také pořádán bezplatný kurz s názvem Posilování resilience a krizová komunikace a dále pak kurz na udržitelnost zahraničních mobilit (zajištěno FŽP). 

Absolventům*kám erasmových mobilit bude cca po 2–3 měsících po jejich návratu (tj. v dubnu až květnu pro výjezdy v ZS a v říjnu až listopadu pro výjezdy v LS) nabídnut kurz zaměřený na psychologickou analýzu jejich zkušenosti s pobytem v zahraničí.

V případě volné kapacity se budou moci těchto kurzů účastnit i studenti*ky, kteří*ré o mobilitě uvažují, ale s ohledem na své jazykové možnosti a připravenost si ještě netroufají se na mobilitu přihlásit.