Katedra historie

Poštovní adresa

Katedra historie
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Jsme i na facebooku!

Katedra historie FF UJEP je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm s dlouholetou tradicí, která spadá do doby vzniku Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem v roce 1964. Po založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1991 byla nejprve součástí Pedagogické fakulty UJEP a později se stala součástí Ústavu humanitních studií, který byl předchůdcem Filozofické fakulty UJEP založené v září 2006.

Díky této tradici a kontinuitě vývoje má katedra historie velmi stabilní pedagogické zázemí. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od velkých kamenných univerzit má katedra počet studentů přirozeně nižší, je možné se jim věnovat individuálně, což sami oceňují. Zájemcům o studium nabízí katedra historie studijní programy v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech a je oprávněna konat rigorózní, habilitační a jmenovací řízení. Uchazeči si mohou zvolit z nabídky interního a externího studia, které je zaměřené na historii, archivnictví a spisovou službu nebo na dokumentaci památek. Mohou studovat v dvouoborech, které katedra otevírá ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UJEP a s Pedagogickou fakultou UJEP, případně si zvolit učitelské zaměření v návazném magisterském studiu. Naši absolventi pak nacházejí uplatnění jako učitelé, památkáři, archiváři, muzejníci, pracovníci na odborech kultury ve státní správě apod.

Katedra historie je mimoto nepřehlédnutelná díky své vědecké a výzkumné činnosti. V jejím zaměření se odráží poloha v příhraničním regionu, akcentují se česko-německé vztahy, složité období vývoje ve 20. století, ale i témata starší související s existencí a rozkvětem horních měst v celé krušnohorské oblasti apod. Katedra historie má vlastní ediční řadu, v níž vycházejí jednotlivé monografie, a její pracovníci přirozeně publikují i v jiných nakladatelstvích a odborných periodikách. Důležitá je pro katedru historie spolupráce s celou řadou národních a mezinárodních partnerů, s odbornými organizacemi a institucemi a zapojení do projektů a grantů. Součástí katedry historie je specializované pracoviště Centrum pro dokumentaci a dokumentaci kulturního dědictví.