Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Kontakty

e-mail: jakub.patek@ujep.cz
tel.: 475 286 451
kancelář: A 217

Vzdělání, profesní životopis

1990 - 1997
Gymnázium Sokolov
1998 - 2001
PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika, Bc.
2001 - 2004
PF UJEP v Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistka – specializace Stavební historie, Mgr.
2003 - 2005
NPÚ úop – oddělení péče o movité památky
od 2004 - dosud
asistent na katedře historie FF UJEP (dříve PF a ÚHS)
2004
asistent na katedře historie PF UJEP
2005 - dosud
odborný asistent na katedře historie FF UJEP (dříve PF a ÚHS)
2005 - 2013
doktorandské studium Dějiny výtvarného umění na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze, Ph.D.

Odborná specializace

 • České a středoevropské kulturní dějiny 16. – 18. století
 • Česká aristokracie období novověku
 • Ikonografie

Kvalifikační práce

 • Bakalářská práce (PF UJEP, 2001): Obyvatelstvo obce Nakléřov na základě sčítacích operátů 1869-1910 - vedoucí práce PhDr. Vladimír Kaiser
 • Diplomová práce (PF UJEP, 2004): Noblesse oblige; Erwein Maria Nostitz (1863-1931) jako sběratel a přítel umění- vedoucí práce Mgr. Tomáš Sekyrka
 • Disertační práce (FF UK, 2013): Umělecké objednávky Michaela Osvalda Thuna jako nedílná součást reprezentace českého aristokrata ve 2. polovině 17. století– školitel Prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc. a Prof. PhDr. Roman Prahl, CsC.

Publikační činnost

Editor kolektivní monografie

 • PÁTEK J. (ed), Konojedská preludia, Ústí nad Labem 2021.
 • PÁTEK, J. a kol.: Zahořany. Cesta prostorem a časem, Červený Kostelec 2020.
 • PÁTEK, J. (ed.) Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2018 (2. rozšířené vydání).
 • PÁTEK, J. (ed.) Milešov in the Medieval and Modern Era, Ústí nad Labem 2015 (anglická mutace).
 • PÁTEK, J. (ed.) Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015.

Články a kapitoly ve sbornících a kolektivních monografiích

 • PÁTEK, J.: Konojedská vrchnost v proměnách času, in: PÁTEK J. (ed), Konojedská preludia, Ústí nad Labem 2021, s. 29–44.
 • PÁTEK, J.: František Antonín Špork a čižba v okolí Valkeřic, in: PÁTEK J. (ed), Konojedská preludia, Ústí nad Labem 2021, s. 245–266.
 • PÁTEK, J.: Obraz Zahořan v literatuře, in: PÁTEK, J. a kol.: Zahořany. Cesta prostorem a časem, Červený Kostelec 2020, s. 17–24.
 • PÁTEK, J.: Johann de La Croon – příslušník šlechtické společnosti, in: PÁTEK, J. a kol.: Zahořany. Cesta prostorem a časem, Červený Kostelec 2020, s. 89–103.
 • PÁTEK, J. – SEKYRKA, T.: Držitelé Zahořan na přelomu 17. – 18. století, in: PÁTEK, J. a kol.: Zahořany. Cesta prostorem a časem, Červený Kostelec 2020, s. 105–108.
 • PÁTEK, J.: Ogilvyové, in: PÁTEK, J. a kol.: Zahořany. Cesta prostorem a časem, Červený Kostelec 2020, s. 109–120.
 • PÁTEK, J.: Nástropní a nástěnné malby v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech, in: PÁTEK, J. a kol.: Zahořany. Cesta prostorem a časem, Červený Kostelec 2020, s. 333–342.
 • PÁTEK, J., Selected Figures of Military Nobility in the 17th Century and Material Manifestations of their Representation in the Litoměčice Region, in: BRŇOVJÁK J. - ŽUPANIČ, J., Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, Ostrava-Prague 2018, s. 175-188.
 • PÁTEK, J.: Konojedy a jejich držitelé ve stručné historické retrospektivě, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 10-21.
 • ZEMAN, V. - PÁTEK, J.: Zahořany a jejich držitelé ve stručné historické retrospektivě, in: PODROUŽEK, K. (ed.) Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 34-43.
 • PÁTEK, J., Knihovna Michaela Osvalda Thuna v Klášterci nad Ohří, in: COMOTOVIA 2015. Sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516 – 2016), Chomutov, 3. listopadu 2015. Chomutov 2016, s. 179-184.
 • PÁTEK, J., K zapomenuté doksanské barokní slavnosti roku 1726, in: Alis volant propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, ed. Hana Jordánková, Brno 2016, s. 425-432.
 • PÁTEK, J., Non verbis, sed factis ostendendum quid peractum; K dvojici barokních frontispisů s astronomickou tematikou, Ars linearis VI., 2016, s. 34-41.
 • PÁTEK, J.: Addendum k problematice škrétovské malby na Litoměřicku. Monumentorum custos 2016, s. 79-86.
 • PÁTEK, J., Milešov se představuje, in: PÁTEK, J. (ed.) Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 11-18.
 • PÁTEK, J. – BARUS, M. – UBLOVÁ, E., Milešov a Hrzánové z Harasova, in: PÁTEK, J. (ed.) Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 71-86.
 • PÁTEK, J. – ŠIMKOVÁ, T., Zámecká zahrada a casino, in: PÁTEK, J. (ed.) Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 171-184.
 • PÁTEK, J. – BARUS, M. – ŠIMKOVÁ, T. – PODROUŽEK, K., Kostel sv. Antonína Paduánského, in: PÁTEK, J. (ed.) Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 185-2011.
 • PÁTEK, J., Michael Osvald Thun – barokní patron farnosti Klášterec nad Ohří, in: Poohří 5, Sborník z konference konané v Litoměřicích 16. - 17. října 2014, Litoměřice 2015, s. 112-122.
 • PÁTEK, J., Cesta svatého Norberta z Magdeburku do českého nebe, in: Nové historické rozhľady, Trnava 2014, s. 31-44.
 • PÁTEK, J., Michael Osvald Thun a Klášterec nad Ohří; příspěvek k problematice vztahu barokního aristokrata k rezidenčnímu poddanskému městu, in: RAK, Petr (ed.): Comotovia 2013, 28-40.
 • PÁTEK, J. – PORDROUŽEK, K., K počátkům kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově, in: Ústecký sborník historický, Supplementum 2/2, Kulturně historická regionalistika II, Ústí nad Labem 2012, 35-64.
 • PÁTEK, J., Kult Piatich svätých bratov a jeho vybrané prejavy v barokovej malbe 18. storočí, in: KOŽIAK Rastislav / NEMEŠ Jaroslav (edd.): Svätý Vojtěch: svätec, doba a kult, Bratislava 2011, 160-170.
 • PÁTEK, J., Karel Škréta, Guidobald Thun a objednávka obrazů pro salcburský dóm, in: STOLÁROVÁ Lenka (ed.): Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23. - 24. března 2010, Praha 2011, 63-68.
 • PÁTEK, J., Ikonografický program výmalby zahradního pavilonu v Milešově, in: Ústecký sborník historický 2010, Ústí nad Labem 2011, 95-112.
 • PÁTEK, J., Ústí nad Labem – historická průmyslová metropole, in: Ústí nad Labem – dějiny a zajímavosti města, kapitola v publikaci, příležitostný tisk pro Magistrát města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2007, 16-24.
 • PÁTEK, J., Není Erwein jako Ervín..." aneb k historii jedné záměny na počátku I. republiky, in: SKLENÁŘOVÁ Sylva (ed.): České, slovenské a československé dějiny 20. století II, Hradec Králové 2007, 178-184.
 • PÁTEK, J., Několik poznámek ke kultu sv. Norberta v severozápadních Čechách v době barokní, in: KOŽIAK Rastislav / NEMEŠ Jaroslav (edd.): Svätec a jeho funkcie v společnosti II., Bratislava 2006, 81 – 90.

Zprávy a recenze

 • PÁTEK, J., Karel Škréta (1610-1674): doba a dílo – zpráva o výstavním projektu Národní galerie v Praze, in: Ústecký sborník historický 2011/1, Ústí nad Labem, 103-104.
 • PÁTEK, J. (rec.), Restaurované severozápadní Čechy, in: Ústecký sborník historický 2010/1, Ústí nad Labem 2010, 93-94.
 • PÁTEK, J., Zpráva o průvodcovských kurzech pro středoškolské studenty se zájmem o historii a provádění na památkových objektech, in: Regionální vyučování na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006, 131-133.

Výstavy

 • Spoluautor výstavy Konojedská preludia. Historie a památky obce a někdejšího panství. FF UJEP v Ústí nad Labem 2021.

Lektorská činnost

 • Vít VLNAS (ed.), Na rozhraní času. litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět, Litoměřice-Praha 2019.
 • Petra Uhlíková - Martin Barus - Jana Chadimová, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice II., Praha 2019.
 • Renáta Gubíková - Markéta Prontekerová, Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Sborník z mezinárodní vědecké konference Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590, Chomutov 17.-18.10. 2013, Chomutov 2016.
 • Petr Weiss - Vladimír Tregl - Renata Černá - Vladimíra Lipská - Milan Kubík - Zdeňka Němcová - Jana Šubrtová, Zámek Lemberk, Sychrov 2015.
 • Iva Bártová - Jana Šubrtová - Vladimír Tregl - Petr Weiss, Hrad Grabštejn v proměnách času, Sychrov 2015.
 • Vladimír Tregl - Petr Weiss, Zapomenuté zámky. Katalog k výstavě na státním zámku Zákupy, Sychrov 2014.

Projektová činnost

 • 2009 Spoluřešitel grantu EEL-0018-CZ-1-00, Fond malých projektů Cíl 3 s názvem „Poznávání společné historie Krušnohoří“. (společný grant s TU Dresden)
 • 2010 Řešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Výzkum barokního uměleckého mecenátu vybraných příslušníků rodu Thunů a Hrzánů z Harasova“.
 • 2011 Spoluřešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Milešov – historický kontext vzniku „barokní krajiny“ a dochované drobné památky a gloriet“.
 • 2012 Řešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Výzkum uměleckých objednávek Michaela Osvalda Thuna (1631-1694) v dobovém kontextu druhé poloviny 17. století v prostředí české aristokracie“.
 • 2013 Řešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Dílo „neznámého“ barokního malíře Josefa Františka Čecha (?1708-1779) a jeho objednavatelské pozadí“.
 • 2014 Řešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Dvě rezidence barokní aristokracie severozápadních Čech a osobností jejich držitelů“.
 • 2015 Řešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Jan Špork (1600-1679) – kulturně historický portrét vojáka 17. století“.
 • 2016 Řešitel grantu Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP s názvem „Šlechta na severním Litoměřicku v 17. století“.
 • 2012 – 2014 spoluřešitel projektu OPVK 2.2 číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0285 s názvem „Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP“.
 • 2012 -2015 spoluřešitel v rámci projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraničních oblastech severozápadních Čech, NAKI DF12P01VV009.
 • 2015 – dosud: spoluřešitel grantového projektu UJEP „Terra sacra Incognita“.
 • 2018 - dosud: řešitel projektu Hortus Montius Mediorum - dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit severovýchodního Středohoří, NAKI II DG18P02OVV066.

Působení v zahraničí

Přednášky

 • 2021 mobilita CEEPUS – UMB Banská Bystrica/SK
 • 2019 mobilita Erasmus – PU Prešov/SK
 • 2018 mobilita Erasmus – UMB Banská Bystrica/SK
 • 2017 mobilita Erasmus - UCM Trnava a PU Prešov/SK
 • 2015 mobilita Erasmus – UCM Trnava/SK a UMB Banská Bystrica/SK
 • 2014 mobilita Erasmus – UCM Trnava/SK
 • 2013 projektová mobilita – UMB Banská Bystrica/SK
 • 2011 mobilita Erasmus – TU Dresden/DE
 • 2010 mobilita Erasmus – TU Dresden/DE
 • 2009 mobilita Erasmus – TU Dresden/DE
 • 2008 mobilita Erasmus – UMB Banská Bystrica/SK
 • 2006 mobilita Erasmus – TU Dresden/ DE

Výzkumné pobyty s přímou podporou FF UJEP

 • 2017 Vídeň/A
 • 2013 Mnichov/D
 • 2013 Řím/I
 • 2013 Salcburk/A
 • 2012 Trident/I
 • 2009 Salcburk/A

Diplomové a bakalářské práce

BP

 • Ilona Barbořáková: Vzpomínky na rod Metternichů v Plasích (obhájeno 2009)
 • Eva Ublová: Hrzánové z Harasova a jejich statky v severozápadních Čechách v 17. a 18. století (obhájeno 2012)
 • Šárka Hradiská: Proměny zámeckého areálu v Zákupech od roku 1918 do současnosti(obhájeno 2014)
 • Petra Krulíková: Litoměřičtí biskupové Maxmilián Rudolf Schleinitz (1605-1675) a Jaroslav František Ignác Šternberk (1643- 1709), jako stavebníci a objednavatele umění (obhájeno 2014)
 • Adéla Mudříková: Velkostatek Manětín v první polovině 20. století - historie, majitelé, stavby (obhájeno 2014)
 • Michal Jirman, Jan Adolf II. ze Schwarzenberga (1799-1888) - Pokus o portrét aristokrata a podnikatele (obhájeno 2016)
 • Jarmila Ryšavá: Odraz regionu Severozápadních Čech v zápisech kroniky Václava Hájka z Libočan (léta 644 - 1000) (obhájeno 2017)
 • Barbora Kecková:Historie a památky obce Pavlovice u Jestřebí (obhájeno 2017)
 • Markéta Gausová Zörnerová: Projevy svatojánského kultu v hmotné kultuře na Malé Straně (obhájeno 2017)
 • Zdeněk Šinágl, Státní hrady a zámky ve službách lidu. Interiérové instalace a prezentace hradů a zámků ve středních Čechách v letech 1945 - 1989 (obhájeno 2018)
 • Ngoc Ha Phamová thi: Aristokratická pozemková držba na Šluknovsku a její odraz v architektuře 17. a 18. století (obhájeno 2018)
 • Tomáš Mařík: Třeboňský zámek v 17. století (obhájeno 2019)
 • Sylva Marková: Bouzovské panství a jeho majitelé v 17. století (obhájeno 2019)
 • Veronika Chalupová: Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy svědka třicetileté války v Čechách (obhájeno 2019)
 • Petr Hromas: Zámek v Zahořanech v období 2. poloviny 20. století ve světle archivních pramenů a ve vzpomínkách pamětníků (obhájeno 2019)
 • Jana Sodomková: Sasko-lauenburská držba panství Zákupy a z ní vycházející stavební a objednavatelské aktivity v 17. a 18. století (obhájeno 2020)
 • Sulika Dorschnerová, Proměna obyvatelstva Svatavy po II. světové válce (obhájeno 2020)
 • Jakub Olach: Sakrální památky na katastrálním území města Lysá nad Labem (obhájeno 2020)
 • Miroslava Janoušková: Kostely na katastru Karlových Varů ve 2. polovině 20. století (obhájeno 2020)
 • Michal Bednář: Česká kongregace sester dominikánek a jejich internace v Broumovském klášteře v rámci akce Ř (1950–1968) (obhájeno 2021)
 • Tomáš Vorlíček: Umělecké památky Křemýže v období baroka (obhájeno 2021)

DP

 • Ivana Jelínková: Nollendorf/Nakléřov – malé a velké dějiny (obhájeno 2010)
 • Ilona Barbořáková: Politický okres Kralovice v době druhé světové války očima pamětníků(obhájeno 2012)
 • Jan Krátký: Stavební aktivity příslušníků rodu Kinských na panství Chlumec nad Cidlinou v letech 1831 – 1938 (obhájeno 2012)
 • Michaela Hnyková: Historie a vývoj obrazového fondu na SZ Duchcov(obhájeno 2014)
 • Jana Saidlová: Rod Martiniců na Slánsku v 17. a 18. století (obhájeno 2016)
 • Eva Ublová, Osobnost JUDr. Eugena Rudolfa Maria z rodu Ledebur-Wicheln (obhájeno 2016)
 • Barbora Ryšavá: Reprezentační strategie vojenské nové šlechty 17. století v Čechách (obhájeno 2017)
 • Eva Česáková: Mobiliář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. (obhájeno 2016)
 • Barbora Přehnilová: Vybrané památkové objekty Olomouce z pohledu stavebního historika a malíře (obhájeno 2019)
 • Martina Hůlková: Miloš Malina - malíř, sběratel a milovník života(obhájeno 2019)
 • Petra Novotná: Ohlédnutí za historickým vývojem částí obce Nový Bydžov - Chudonice, Nová Skřeněř, Stará Skřeněř, Skochovice, Vysočany, Zábědov, Žantov (obhájeno 2019)
 • Zdeněk Šinágl, NKP Zámek Hořovice. Inventáře nového zámku 1875-1903 (obhájeno 2020)
 • Veronika Chalupová: „Omnia Cordis habet“. Synové a dcery Jaroslava Bořity z Martinic (obhájeno 2021)

Další aktivity

 • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy v sekci Vědy o umění a kultuře (od 2017)
 • Přednášky a komentované prohlídky v rámci vzdělávacích cyklů Národní galerie v Praze - Základy dějin umění a Neděle s uměním (2016-2020)
 • Příprava a realizace odborných exkurzí pro Klub přátel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (2015-2017)
 • Koordinace odborných praxí a exkurzí
 • Zadávání BP a DP do IS STAG
 • Koordinátor programu Erasmus+ pro pedagogické a vědecké incomingy