Výzkum - publikace

V posledních letech vyšlo

  • Mikuláš Čtvrtník, Archives and Records. Privacy, Personality Rights, and Access. Palgrave Macmillan. Cham (Switzerland) 2023, 313 s. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18667-7. (ISBN (hardcover): 978-3-031-18666-0; ISBN (eBook): 978-3-031-18667-7).
  • Spätmittelalter in landesherrlichen Kanzleien Mitteleuropas. Alte Tradition und der mühsame Weg zu neuen Fragen und Antworten, hrsg. von Tomáš Velička, Berlin: Lit Verlag 2020.
  • Ludmila Sulitková - Hana Jordánková, Předbělohorské Brno. Hospodářský potenciál města a sociální situace jeho obyvatel, Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020.
  • Tomáš Velička, Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku, Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřících; Praha: Scriptorium, 2018.
  • Ludmila Sulitková, Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2017.
  • Tomáš Velička (ed.), Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk do počátku 17. století, Kašperské Hory: Hrad Kašperk, 2017.
  • Pavel Holub (ed.), Kniha o koupi pelhřimovského statku.Edice pamětního spisu o sporu pelhřimovských měšťanů s vrchností z druhé poloviny 16. století, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov a Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Pelhřimov, 2017.
  • Pavel Holub (ed.), Pamětní kniha města Pacova (= Libri civitatis VII), Praha: Scriptorium; Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015.
  • Olga Fejtová, Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru, Praha: Archiv hlavního města Prahy; Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně; Dolní Břežany: Scriptorium 2014.
  • Petr Rak, Správa města Kadaně v letech 1465–1620, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Praha: Scriptorium, 2014.