Studijní programy KGER

Katedra germanistiky jako jediné germanistické pracoviště v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji nabízí vysokoškolské vzdělání na všech stupních vysokoškolského vzdělání od bakalářského (Bc.) přes magisterský (Mgr.) až po doktorský (Ph.D.).

Výuka je zajišťována kvalifikovanými odborníky a rodilými mluvčími a probíhá v německém jazyce s výjimkou 1. ročníku bakalářského studia, kde je výuka v závislosti na jazykové úrovni studujících realizována částečně i v češtině. Zvyšovat si svou jazykovou kompetenci mohou studující během svého studia také na jedné z 15 partnerských VŠ a univerzit v Německu nebo v Rakousku.

Nabízíme unikátní interkulturně zaměřené studijní programy a DVOJITÝ DIPLOM s Univerzitou Bayreuth!

Specifikem ústecké germanistiky je její blízkost k německé hranici (30 km od Spolkové země Sasko), ze které se odvíjí nejen její odborná specializace, ale i možnost studovat zde naprosto výjimečný a v České republice ojedinělý studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na navazujícím magisterském stupni.  Dalším unikátním bonusem tohoto magisterského studia je možnost tzv. dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE), kdy studující může během jednoho studia (v ČR a v Německu) a za jednu magisterskou práci získat současně dva magisterské tituly – jeden na UJEP v Ústí nad Labem a druhý na partnerské univerzitě v Bayreuthu.

Aktuálně připravujeme nově koncipovaný bakalářský program „Interkulturní germanistika“. V případě úspěšné akreditace bude otevřen (pouze v prezenční formě) ještě ve 2. kole přijímacího řízení na akademický rok 2021/22.

Vzděláváme kvalitní učitele NJ!

Katedra germanistiky vzdělává v první řadě budoucí učitele a učitelky německého jazyka, pro které nabízí bakalářský studijní program „Německý jazyk a literatura pro vzdělávání“, a to jak v samostatném, tak i ve sdruženém studiu (tzn. v kombinaci s druhým studijním programem). Samostatné studium realizujeme nejenom v prezenční, ale i v kombinované formě. Také na navazujícím magisterském stupni nabízíme studium „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“ v samostatném i ve sdruženém studiu. I u tohoto programu platí, že samostatné studium je realizováno jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výhodou tohoto programu je, že získaná aprobace opravňuje k výuce němčiny i na 2. stupni základních škol. Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze nabízí katedra germanistiky možnost získat v rámci studia navíc certifikát o absolvování vybraných kurzů DLL. Ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV katedra dále pravidelně nabízí velmi atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení domácí, a zahraniční odborníci.

Můžete získat nejen titul „PhDr.“ (rigorózum), ale i tzv. velký doktorát „Ph.D.“!

V neposlední řadě si na ústecké germanistice jako na jednom z mála pracovišť v ČR můžete prohloubit svou odbornou kvalifikaci a získat titul Ph.D. v oblasti „Německé filologie“ ve čtyřletém doktorském studiu v interní nebo externí formě. Vedle vlastní vědeckovýzkumné práce mají doktorandi možnost zapojit se mj. i do realizace projektů, získávat zkušenosti na domácích a zahraničních konferencí a vyměňovat si zkušenosti s doktorandy z jiných univerzit. Velkou výhodou je také geograficky lehce dostupná a výborně vybavená knihovna SLUB v nedalekých Drážďanech.

Vybrané studijní programy lze studovat v kombinované formě!

Mimo obvyklé prezenční formy studia nabízí katedra germanistiky v Ústí nad Labem pro ty, co již pracují a nemohou se věnovat zcela jenom studiu, také možnost studovat v tzv. kombinované formě, kdy výuka probíhá pravidelně jednou za 14 dní vždy v pátek a v sobotu Další dvě třetiny výuky musí studující zvládnout sám s podporou studijních materiálů speciálně připravených zkušenými pedagogy. V kombinované formě lze na katedře germanistiky absolvovat bakalářské studium „Německý jazyk a literatura pro vzdělávání“ a v navazujícím magisterském stupni studium „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“ (viz výše). Také doktorské studium je nabízeno v kombinované formě pro tzv. externí doktorandy. Jejich studium se řídí individuálním studijním plánem.