Sidebar

26
lis, čt
33 Aktuality

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od r. 2013 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE) navazujícího magisterského studijního programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika. První rok studia je realizován na Katedře germanistiky FF UJEP a druhý rok na katedře Interkulturní germanistiky na Univerzitě Bayreuth. Ročně jsou k dispozici tři místa, obsazovaná na základě výběrového řízení v průběhu 1. ročníku studia na UJEP. Studijní pobyt na partnerské univerzitě lze financovat z prostředků ERASMUS+ popř. z jiných či vlastních zdrojů.

pdf INFORMAČNÍ LETÁK dvojitý diplom UJEP

Koordinátorka programu

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Podmínky

Uchazeč/ka musí

  • být imatrikulován/a ve studijním oboru „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na UJEP v Ústí nad Labem, 
  • úspěšně absolvovat výběrové řízení, které se koná v průběhu 2. semestru studia,
  • mít zajištěno financování studijního pobytu v zahraničí (doporučujeme si včas podat žádost v rámci programu ERASMUS+ na dobu 10 měsíců).

Výběrové řízení

Uchazeč/ka odevzdá v předem stanoveném termínu podklady pro výběrové řízení:

  • 2 x v tištěné podobě na sekretariátě KGER (v uzavřené obálce nadepsané "Dvojitý diplom") 
  • elektronicky na adresu renata.cornejo@ujep.cz (v jednom souboru Word nebo PDF).

Podklady pro výběrové řízení se rozumí

  1. vyplněný a podepsaný doc formulář žádosti, obsahující strukturovaný životopis a motivační dopis,
  2. přehled dosud absolvovaných předmětů v daném oboru včetně jejich zakončení a získaného počtu KB v anglickém jazyce (vyhotoví na požádání studijní oddělení FF UJEP).

Charakteristika obsahu studia

Magisterský studijní program „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ umožňujezískat magisterský titul na obou univerzitách zároveň, poté co studující na každé z nich v určeném období absolvují oboustranně stanovený studijní plán (bližší informace k jednotlivým modulům v Bayreuthu - viz Modulhandbuch).

Tematicky se výuka ve společném studijním programu a výzkum s ní spojený orientují na německý jazyk, literaturu a kulturu a jejich manifestaci v podmínkách cizího prostředí s důrazem na česko-německé vztahy, na Univerzitě Bayreuth pak s důrazem na širší kulturněvědný a xenologický kontext. Základem oboru je teoretické i praktické studium jinakosti, multikulturních identit a vícejazyčnosti, interkulturních procesů komunikace, německé literatury a kultury z perspektivy cizince.

UPOZORŇUJEME, že předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth (3. a 4. semestr) je absolvování všech povinných předmětů 1. roku studia na UJEP a získání minimálně 60 KB!

Průběh studia

pdf Důležité termíny

Studující musí za dobu obou částí studia získat 120 KB, z toho 60 kreditů za I. část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na partnerské univerzitě.

II. část studia na Univerzitě Bayreuth může být zahájena výhradně v zimním semestru. Předpokladem je splnění všech povinných předmětů předepsaných v 1. roku studia na UJEP a získání min. 60 ECTS (studující dokládá koordinátorovi UJEP výpisem absolvovaných předmětů v anglickém jazyce do konce příslušného akademického roku).

Závěrečná práce

Závěrečná práce v rozsahu min. 60 stran je psána v německém jazyce a vedou ji vyučující obou univerzit. Téma závěrečné práce je většinou konkretizováno během studia prvního semestru na Univerzitě Bayreuth a mělo by být na KGER oficiálně zadáno nejpozději v dubnu příslušného roku studia v Bayreuthu (viz harmonogram FF UJEP). Obhajoba na UJEP se koná zpravidla v prosinci popř. v dalších termínech dle harmonogramu FF UJEP.

UPOZORŇUJEME, že magisterská práce je v Bayreuthu ohodnocena 30 KB, tj. teprve po jejím ohodnocení a započítání do celkového počtu získaných kreditů (60 KB) je možné si nechat uznat druhou část studia absolvovanou v Bayreuthu a následně ukončit studium také na UJEP.

Titul

Po úspěšném ukončení studia „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“ na UJEP je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Po úspěšném ukončení studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je absolventovi/absolventce vystaven diplom opravňující ho/ji k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem (Diploma Supplement).

Bližší informace ke studiu na Univerzitě Bayreuth

Výběrové řízení 06.04.2014

Výběrové řízeni 14.03.2013