Sidebar

18
úno, po
33 Aktuality

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006 po souhlasném stanovisku Akreditační komise Vlády ČR ze dne 21. června 2006 na zasedání v Medlově. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) ze dne 25. listopadu 2004. Datem jeho vzniku byl 1. duben 2005. Jedinou součástí tohoto ústavu se stala katedra historie.
ÚHS vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP, záhy na jeho půdě byly vytvořeny příznivé podmínky pro přípravu nových studijních oborů, které vyústily v úspěšnou akreditaci ve studijních programech Historické vědy, Humanitní studia a Politologie. Podařilo se též získat akreditaci doktorského studijního oboru v programu Historické vědy. FF vznikla sloučením Ústavu humanitních studií a těch humanitně orientovaných kateder PF UJEP, které nově akreditovaly neučitelské studijní programy. Jednalo se o dosavadní katedru společenských věd (přešla na FF 1. 10. 2006), která je v souvislosti s nově akreditovanými studijními obory profilována jako katedra politologie a filozofie. Dále o katedru germanistiky (též od 1. 10. 2006) a dosud univerzitní Ústav slovansko-germánských studií (od 1. 1. 2008), který významně posílil především vědecko-výzkumný potenciál nově vzniklé fakulty.

Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia, stejně jako různých forem celoživotního vzdělávání.
Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) pro odborníky v humanitních oborech a učitele pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ). Vzdělávání učitelů je realizováno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a dalšími fakultami UJEP, a to zajištěním oborových disciplín ve studijních programech. Všechny uvedené typy a formy studia jsou metodicky rozvíjeny v souladu s aktuálními trendy vysokého školství. FF se v maximální možné míře zapojuje do projektů směřujících ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání v humanitních oborech. Od roku 2010 je FF zapojena do projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-Ram, který je realizován za účelem přípravy nového kvalifikačního rámce pro terciární vzdělávání, jež odpovídá úrovním 5-8 Evropského kvalifikačního rámce pro celoživotní učení (EQF). Právě k rámci EQF mají být do roku 2012 prostřednictvím tzv. přiřazovací zprávy vztaženy a vysvětleny kvalifikace odpovídající jednotlivým úrovním terciárního vzdělávání. FF se do projektu zapojila v oblasti pilotní implementace pro vzdělávací oblast Historické vědy.

FF je též výrazně profilována jako vědecko-výzkumné pracoviště. Stávající vědecká a výzkumná činnost vycházela v minulých letech z koncepčního dokumentu „Strategie výzkumu a vývoje Filozofické fakulty UJEP na období 2006-2010", z Dlouhodobého záměru FF UJEP na léta 2006-2010 a z pravidelných aktualizací Dlouhodobého záměru FF. Na vyhodnocení těchto základních dokumentů navázalo vedení FF při přípravě Dlouhodobého záměru na léta 2011-2015, který byl již schválen Vědeckou radou i Akademickým senátem FF. Významná pozornost v rámci výzkumu a odborných aktivit bude i nadále zaměřena na problematiku historického a kulturního vývoje příhraničního regionu severozápadních a severních Čech, a to v širším kontextu výzkumu vývoje česko-německých vztahů a vzájemných vlivů (např. oblasti kulturní, literární či jazykové). Optimální podmínky pro tento výzkum znamenalo získání projektu v rámci vědecko-výzkumného programu MK ČR Národní a kulturní identita. Projekt FF „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost" byl ve velké konkurenci ohodnocen jako 14. nejlepší z celkového pořadí a doporučen k financování na příštích pět let částkou 13 632 mil. Kč. Výzkum je podporován i z jiných zdrojů, např. GAČR, Nadace Jana Husa, ČNFB, na UJEP pak prostřednictvím Interní grantové agentury. Díky podpoře výzkumu a publikačních výstupů se FF podařilo v rámci hodnocení výsledků VaV 2008 za hodnotící období 2003-2007 získat 602,208 bodů, což činilo Kč 3 428 tis. V roce 2009 za hodnotící období 2004-2008 výsledky dosahují hodnoty 1448,76 bodů, pro rozpočty 2010 až 2012 za hodnotící období 2008-2010 činí počet bodů 2258,567, což představuje nárůst o 64 %. Tyto finanční prostředky jsou využívány na podporu interních grantů, včetně podpory vědecko-výzkumného zázemí na jednotlivých pracovištích a prezentace výsledků bádání.

Strategickým cílem rozvoje FF pro nadcházející období bude především stabilizovat stávající stav a zaměřit se na kvalitativní rozvoj ve všech oblastech, tj. ve vzdělávání, výzkumu, personálním rozvoji i rozvoji prostorového a materiálního zázemí. Struktura studijních oborů bude doplňována především s ohledem na profilaci jednotlivých pracovišť a s ohledem na současné trendy v proměnách struktury uchazečů o studium. Důraz bude položen např. na rozšíření nabídky kombinovaných studií, k akreditaci v blízké době jsou připraveny studijní obory Archivnictví a spisová služba (v programu Historické vědy) v bakalářském stupni - v prezenční i kombinované formě, Historie (v programu Historické vědy) v bakalářském stupni - v kombinované formě, Historie se zaměřením na vzdělávání (v programu Historické vědy) v bakalářském stupni - v kombinované formě, navazující magisterský obor Učitelství historie pro SŠ (v programu Historické vědy) a navazující magisterský obor Dějepis pro ZŠ (v programu Učitelství pro základní školy) - v kombinované formě, ZHV - politologie (v programu Humanitní studia) v bakalářském stupni - v kombinované formě studia. Dále se plánuje získání akreditace navazujícího magisterského oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (v programu Filologie) v prezenční formě, akreditace navazujícího magisterského oboru Evropská studia (v programu Politologie) v prezenční formě, akreditace dvouoborového navazujícího magisterského oboru Filozofie (v programu Filozofie) v prezenční formě a akreditace doktorského studijního oboru Politologie (v programu Politologie).
Vedení školy, které chápe fakultu nejen jako vzdělávací a výzkumné pracoviště, ale také jako důležité společenské a kulturní centrum v regionu, bude i nadále věnovat pozornost pěstování či navazování nových vztahů s různorodými institucemi a organizacemi v regionu i mimo něj a za hranicemi ČR, přičemž cílem těchto partnerství je vždy vzájemná spolupráce, podpora a předávání zkušeností ve všech oblastech činnosti.

FF dosáhla na sklonku roku 2010 velkého úspěchu v oblasti získávání finančních prostředků v investiční činnosti. V rámci evropského operačního program Výzkum a vývoj pro inovace prosadila projekt na rekonstrukci budov F1 a F2 v areálu Kampusu UJEP. Projekt nazvaný "Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP" byl schválen s celkovým rozpočtem 260 mil. Kč, jeho předmětem je revitalizace, vybavení a zprovoznění objektů F1 a F2 v areálu Kampusu UJEP pro účely FF. Díky projektu dojde k revitalizaci další - logisticky strategické - části Kampusu, která propojí stávající komplex budov v ul. České mládeže 8 s ostatními budovami v Kampusu, zejm. s centrálním prostorem a budovami Multifunkčního centra a Univerzitní knihovny; FF získá adekvátní a z dlouhodobého hlediska zcela dostatečné prostory pro výuku a výzkum a zároveň i odpovídající administrativní zázemí: 12 učeben a přednáškových sálů (994 m2), 11 specializovaných seminárních místností pro realizaci výzkumných aktivit (415 m2), 3 pracovny pro doktorandy (91 m2), 3 katedrální studovny (291 m2), 37 pracoven pro akademické pracovníky (599 m2), 14 kanceláří pro administrativu FF (266 m2); výuková plocha na studenta se zvýší na 1,15 m2; FF bude smysluplně napojena na ostatní objekty areálu Kampusu, čímž bude posílena efektivita provozu i logistiky jak samotné FF, tak i celé UJEP; významným cílem je i vytvoření podmínek pro realizaci nového doktorského oboru.

FF UJEP přispívá k excelentnosti a kvalitě UJEP v českém vysokoškolském prostoru provozem unikátních pracovišť a realizací studijních programů a oborů v českém vysokoškolském systému jedinečných:

Na katedře historie FF je realizován studijní program Historické vědy, který ve svých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech vychovává nejen historiky a učitele historie, ale též specialisty pro oblast památkové péče a archivnictví. V tomto studijním programu má FF oprávnění konat též habilitační řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména obor Dokumentace památek (v Bc. stupni), který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejm. prostřednictvím moderních technologií. Z hlediska regionálního poslání FF je významný obor Kulturně-historická regionalistika (v Bc. i Mgr. stupni), jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí.
Pod hlavičkou KHI FF působí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD), které díky funkční spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP propojuje humanitně orientovaný výzkum s obory technickými a přírodovědnými, zejm. v oblasti geoinformatiky. Zaměřuje se na využití nejnovějších technologií v dokumentaci památek, dokumentaci a digitalizaci historických pramenů atd.

Na půdě FF působí Ústav slovansko-germánských studií FF (USGS), který realizuje výzkumné aktivity z oblasti česko-německých vztahů a dějin Němců v českých zemích.
Se zaměřením USGS souvisí i orientace katedry germanistiky, která se specializuje na komparatistický a interkulturní výzkum literatury německé jazykové oblasti s českým kulturně-historickým kontextem v různých obdobích a na vybrané aspekty kontrastní lingvistiky a lingvodidaktiky. Na uvedené výzkumné zaměření navazuje unikátní obor Interkulturní germanistika (v Bc. stupni), který propojuje vzdělání v oblasti sociokulturního a lingvistického prostoru německy mluvících zemí s areálovými studiemi. Jeho absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě kulturních institucí a institucí podnikatelského i veřejného sektoru, a to zejména v česko-německém příhraničním prostoru.

Katedra politologie a filozofie se zaměřuje na oba stěžejní obory (politologii a filozofii), přičemž nejprogresivněji se rozvíjí zejména v oblasti politické filozofie - na základě propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie (v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní, a plánuje se akreditace obdobně zaměřeného oboru i v doktorském stupni.