Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem realizuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

 • Pracoviště: Katedra veřejné správy FPR ZČU v Plzni
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 25. 1. 2019
 • Zasedání VR FF UJEP: 21. 2. 2019  (schválení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, FF UJEP) – předseda komise, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Katedra historie FF Ostravská univerzita), prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK), prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého v Olomouci), prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
 • Název profesorské přednášky: Vývoj československého zemědělství v druhé polovině existence komunistického režimu očima jeho účastníků
 • Zasedání VR FF UJEP: 25. 4. 2019

Uchazeč: doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

 • Pracoviště: Historický ústav Akademie věd ČR
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 12. 9. 2018
 • Zasedání VR FF UJEP: 4. 10. 2018 (schválení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise:prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (FF UP), prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. (FF UJEP), prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h. c. (HÚ AV ČR v.v.i.), prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D. (FF UP)
 • Název profesorské přednášky: Dětství šlechty v českých zemích v raném novověku (schváleno na kolegiu děkanky 3. 10. 2018, schváleno VR FF UJEP 4. 10. 2018)
 • Zasedání VR FF UJEP:  21. 2. 2019 (přednáška)

Zahájená habilitační řízení

-

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč: doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.

 • Pracoviště: Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 20. 3. 2016
 • VR FF UJEP: 23. 11. 2016
 • VR UJEP: 27. 1. 2017
 • Název profesorské přednášky: List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu (schváleno na kolegiu děkanky 30. 3. 2016, schváleno VR FF UJEP 14. 4. 2016)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (FF UJEP, FF UK) - předseda komise, Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR), Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě), Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław)
 • Prezidentem České republiky jmenován profesorem českých dějin 23. 6. 2017.

Ukončená habilitační řízení

Uchazeč: Dr. phil. Miroslav Němec

 • Pracoviště: Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 28. 2. 2018
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 14. 3. 2018
 • Název habilitačního spisu: Histoire croisée československého školství v době meziválečné
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 22. 3. 2018 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) – předseda komise, prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D. (FF UJEP), doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (FF UPOL), doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (FF UK v Bratislavě)
 • Název habilitační přednášky: Místa paměti v česko-německé konkurenci.
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 4. 10. 2018 habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 3. 12. 2018.

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

 • Pracoviště: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4; Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 21. 2. 2017
 • Název habilitační přednášky: Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (schváleno na kolegiu děkanky 8. 3. 2017, schváleno VR FF UJEP 9. 3. 2017)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FHS UK) – předseda komise, doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (FF JCU), doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (FF UJEP), PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (HÚ SAV)
 • Jednání habilitační komise:
  14. 6. 2017 ustanovení oponentů
  30. 10. 2017 vypracování stanoviska
 • Rektorem UJEP jmenována docentkou českých dějin k 1. 6. 2018.

pdf Habilitační práce
pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

 • Pracoviště: katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
 • Název habilitační práce: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? (1939–1945)
 • Zahájeno: 21. 3. 2012
 • VR FF UJEP: 23. 10. 2012
 • Složení habilitační komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda), doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., DP Dr. Volker Zimmermann
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 1. 2. 2013.

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3
pdf Teze