Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

Akademický senát FF UJEP vyhlásil volby do Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem ("velkého senátu"), a to pro funkční období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2022. Návrhy na kandidáty je možné podávat do 5. listopadu. Volby pak proběhnou ve dnech 18., 20. a 22. listopadu od 9.00 do 15.00 ve vstupním vestibulu fakulty. Podrobné informace naleznete na webu FF, http://ff.ujep.cz/akademicky-senat Považuji za nutné, aby byl hlas naší fakulty slyšet v univerzitním senátu, proto má smysl kandidovat a samozřejmě i volit. Naše fakulta vás potřebuje!

Vážení absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia na FF UJEP,

oznamujeme Vám, že v pátek 15. listopadu 2019 proběhnou v Červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu slavnostní promoce všech absolventů FF UJEP.

Promoce se budou konat od 10 hod.

K tomu Vám zasíláme nezbytné informace:

  1. Promující se dostaví jednu hodinu před vlastní promocí.
  2. Rodinní příslušníci budou pozváni do prostor sálu 15 minut před zahájením promoce (z kapacitních důvodů doporučujeme max. počet osob 5)
  3. Dostavte se ve společenském oděvu. Ihned po příchodu bude provedena prezence a dostanete informace o vlastním průběhu promoce.
  4. Na promoci není vhodná účast dětí do 5 let.
  5. Žádáme o dochvilnost.

V rámci oslav 770 let od první zmínky o královském městě Ústí nad Labem si Vás dovolujeme pozvat na několik výstav:

14. 9. – 31. 12. 2019

Výročí první písemné zmínky o Ústí připomíná série výstav ve veřejném prostoru: KŘÍŽOVATKA CEST (Hlavní vlakové nádraží ČD), MĚSTO V MUZEU (ústecké muzeum, Masarykova ul.), MAPY MĚSTA (OC Forum), HRADBY MĚSTA (v ulicích centra) a CESTA MĚSTA (Ředitelství PČR, Revoluční ul.) Výstavní projekt byl podpořen Magistrátem města Ústí nad Labem.

Facebookové informace o oslavách - plakát.

Mapa instalací

Minulý týden ve středu dne 19. června byla na 5. řádném zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP zvolena kandidátka na jmenování děkankou prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Ve volbě, ve které byla jedinou kandidátkou, získala plnou podporu všech senátorů AS FF UJEP. V následujících čtyřech letech tak bude nadále stát v čele vedení Filozofické fakulty UJEP.

Michaela Hrubá vystudovala obor dějepis-český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 2001 složila státní doktorskou zkoušku na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické. V roce 2009 prošla habilitačním řízením na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny, úspěšně proběhlo také její jmenovací řízení na Univerzitě Pardubice a v roce 2018 se stala profesorkou.

Odborně se zaměřuje na problematiku starších českých dějiny, zejména výzkum kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, a to především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřuje též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu.

Jako priority svého funkčního období 2019–2023 si Michaela Hrubá vytklapředevším přípravu strategického záměru fakulty na léta 2021-2025, jehož součástí budou i opatření podporující další rozvoj pracovišť fakulty a důraz na excelentní výzkumnou činnost i mezinárodní spolupráci. V neposlední řadě se chce paní děkanka zaměřit i na tzv. třetí roli univerzity v podobě aktivní účasti na celospolečenském dění.

Fulbrightova stipendia poskytují možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Jedním z úspěšných žadatelů byl v minulosti také doc. PhDr. Martin Nitsche, Ph.D.

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou k dispozici na http://www.fulbright.cz/stipendia

Přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/ - je určitě zajímavé se podívat, jaké je zastoupení jednotlivých univerzitních pracovišť a s jakými projekty žadatelé uspěli.

Termín pro odevzdání přihlášek se dle typu programu liší.

Program Peer-support spojuje studenty. Ty, kteří potřebují doučovat s těmi, kteří je doučovat mohou a dokáží. Zapojit se může každý. Program funguje na všech katedrách Filozofické fakulty. Peer-support program funguje na základě strategie win-win. Studenti, kteří svým kolegům pomáhají a doučují je, jsou za to odměněni stipendiem. Studenti, kteří se doučovat nechají, jsou za to odměněni lepšími studijními výsledky.

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká Katedra germanistiky FF UJEP umožňuje svým studentům a studentkám cíleně jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+. „Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru.“

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství, během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně získávají notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku Interkulturní germanistiky Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji, nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová, která v rámci programu Erasmus absolvovala celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii) doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření svých obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout, takže není nad čím přemýšlet.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové, jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují v rámci na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá doc. Cornejo.

Článek v Žít Ústí: "Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté"

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/