Sidebar

25
led, so
28 Aktuality

Srdečně Vás zveme na 13. ples Filozofické fakulty UJEP na téma S The Beatles do Žluté ponorky, který se uskuteční dne 15. února 2020 od 19 hodin v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem****

Lístky je možné zakoupit ve studovnách KHI a KPF za 200,- Kč. 

 

Centrum pro teoretická studia (UK, AVČR) vyhlašuje konkurz na 1 postdoktorandskou a 0,5 doktorskou pozici na 3 roky v rámci juniorského výzkumného projektu "Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě."

Přihlášky obsahující životopis, motivační dopis,návrh výzkumného projektu a kopie diplomu zasílejte do 31. ledna na office@cts.cuni.cz. Předpokládaný nástup je od 1. dubna 2020.

pdf Bližší informace o projektu a požadované kvalifikaci.

V období 9. 12. 2019 - 15. 2. 2020 probíhá anonymní Hodnocení kvality výuky za ZS 2019/2020 v IS/STAG.

Prosíme tímto studenty o vyplnění ankety. Nápovědu naleznete zde.Vaše hodnocení je zcela anonymní a nelze dohledat, jak který student dotazník vyplnil. Anonymně lze zapsat i jakoukoli připomínku. K vyplnění ankety letos můžete nově využít i aplikaci na vašem mobilním telefonu. Aplikace je ke stažení na GooglePlay.

Nabízíme brigádu v Buffetu FF. Jedná se o práci v sobotní liché týdny v rámci výukového období (6 - 8 hod.)

Zájemci se hlaste paní Štolbové v Buffetu.

Minulý týden ve středu dne 19. června byla na 5. řádném zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP zvolena kandidátka na jmenování děkankou prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Ve volbě, ve které byla jedinou kandidátkou, získala plnou podporu všech senátorů AS FF UJEP. V následujících čtyřech letech tak bude nadále stát v čele vedení Filozofické fakulty UJEP.

Michaela Hrubá vystudovala obor dějepis-český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 2001 složila státní doktorskou zkoušku na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické. V roce 2009 prošla habilitačním řízením na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny, úspěšně proběhlo také její jmenovací řízení na Univerzitě Pardubice a v roce 2018 se stala profesorkou.

Odborně se zaměřuje na problematiku starších českých dějiny, zejména výzkum kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, a to především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřuje též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu.

Jako priority svého funkčního období 2019–2023 si Michaela Hrubá vytklapředevším přípravu strategického záměru fakulty na léta 2021-2025, jehož součástí budou i opatření podporující další rozvoj pracovišť fakulty a důraz na excelentní výzkumnou činnost i mezinárodní spolupráci. V neposlední řadě se chce paní děkanka zaměřit i na tzv. třetí roli univerzity v podobě aktivní účasti na celospolečenském dění.

Fulbrightova stipendia poskytují možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Jedním z úspěšných žadatelů byl v minulosti také doc. PhDr. Martin Nitsche, Ph.D.

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou k dispozici na http://www.fulbright.cz/stipendia

Přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/ - je určitě zajímavé se podívat, jaké je zastoupení jednotlivých univerzitních pracovišť a s jakými projekty žadatelé uspěli.

Termín pro odevzdání přihlášek se dle typu programu liší.