Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Vážené absolventky, vážení absolventi,

oznamujeme Vám, že slavnostní promoce absolventů FF UJEP se budou konat dne 30. září 2020 od 10:00 hodin pro absolventy navazujícího magisterského studia a od 13:00 hodin pro absolventy bakalářského studia a to v červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu UJEP. K tomu Vám předkládáme nezbytné informace:

 1. Promující se dostaví jednu hodinu před vlastní promocí.
 2. Rodinní příslušníci budou pozváni do prostor sálu 15 minut před zahájením promoce, jejich počet je z důvodu covidových opatření omezen pouze na DVĚ OSOBY!
 3. Dostavte se ve společenském oděvu. Ihned po příchodu bude provedena prezence a dostanete informace o vlastním průběhu promoce.
 4. Na promoci není vhodná účast dětí do 5 let.
 5. Žádáme o dochvilnost
S ohledem na aktuální vývoj šíření epidemie covid-19 Vás žádáme o dodržování níže uvedených hygienických opatření při promocích:
 • po celou dobu promocí mějte zakrytá ústa a nos rouškou
 • u vstupu do auly, v níž promoce probíhá, proveďte dezinfekci rukou
 • všichni účastníci musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmí podléhat karanténě
Prosíme sledujte tuto aktualitu kvůli nejaktuálnějším informacím a mimořádným opatřením k promocím, změny budeme hlásit zde. Rádi zodpovíme všechny případné otázky spojené s organizací elektronicky na studijním oddělení (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466, 475 286 467).

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a těšíme se na setkání u příležitosti promocí na naší fakultě. 

  POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM na FF UJEP v ak. roku 2020/2021

 1. Pokyny pro mentory 

 

  Důležité kontakní údaje:

 • Obecné informace o souvislé pedagogické praxi II na FF UJEP: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz, tel. 475286501
   
 • Oboroví didaktici odpovědní za praxi na FF UJEP: 
   - KGER: Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz
   - KHI: Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz
   - KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
   
 • Korespondenční adresa:  Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (v případě zasílání dokumentům k praxím uvádějte na první řádek adresy: Sekretariát KPF)

Aktualizace 16. 9. 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti!

V průběhu minulého týdne se kontakt s nákazou covid-19 nevyhnul ani naší fakultě, proto činíme některá nezbytná aktuální opatření, která budeme dále upřesňovat, proto prosím sledujte pravidelně tuto stránku.

Přístup do budov FF UJEP:

Od pondělí 14. září 2020 je vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě (více v Aktualitách fakulty). Žádáme proto všechny studentky a studenty prezenčního i kombinovaného studia (především studentky a studenty prvních ročníků), aby si neprodleně tuto kartu zajistili a zbytečně se nevystavili komplikacím, postup naleznete ZDE.

Dále žádáme o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, je vstup do budov FF UJEP zakázán.

Bezpečnostní opatření:

Ve všech prostorách fakulty je povinné používání roušek a dodržování zvýšených bezpečnostních opatření (dezinfekce, rozestupy, větrání).

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

 • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)

 • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)

Při veškerých kontaktech s vyučujícími, sekretariátem fakulty, sekretariáty kateder či studijním oddělením zvažte vždy nutnost osobního jednání. Pokud je možné záležitosti realizovat v podobě elektronické komunikace (e-mail) či telefonicky, upřednostněte tuto formu.  S ohledem na probíhající zkouškové období se na způsobu plánovaných atestací dohodněte s jednotlivými vyučujícími.

Opatření k výuce v ZS 2020/2021:

Níže uvedené informace se v závislosti na epidemiologické situaci a aktuálních opatřeních ze strany MZ ČR a MŠMT ČR i fakulty mohou změnit. Počátek zimního semestru bude přirozeně závažným způsobem ovlivněn pokračující epidemií Covid-19. S vývojem situace může dojít k rychlým změnám, proto doporučujeme pravidelně sledovat na webu fakulty sekci hlavních aktualit fakulty i jednotlivých kateder. Všechny nové informace související se průběhem výuky v zimním semestru budou zveřejňovány zde. Doporučujeme také sledovat web univerzity.

Zahájení výuky: Stále plánujeme, že výuka bude zahájena ve čtvrtek 1. října 2020 v souladu s harmonogramem univerzity a fakulty. Na výukové akce je nutno se přihlásit prostřednictvím zápisu v IS/Stag, důrazně přitom doporučujeme, aby byl využit kroužkový předzápis a dodržovány předepsané rozvrhové akce. Všechny případné problémy lze konzultovat na ff@rt.ujep.cz (e-mail studijního systému fakulty).

Výuka v ZS 2020/2021:

Pokud bude probíhat kontaktní výuka a další studijní aktivity (přednášky, semináře, cvičení, ústní i písemné zkoušky, skupinové konzultace apod.) v prostorách FF dle platného rozvrhu, budeme žádat studenty, aby při vstupu na fakultu používali roušku a dodržovali hygienická opatření (dezinfekce, rozestupy) a aby se mimo výuku zbytečně nezdržovali v prostorách fakulty.

Distanční výuka: S ohledem na aktuální vývoj situace je nutno počítat s možným přechodem na distanční výuku. V případě, že se distanční výuka dotkne větších skupin studentů, přistoupí vyučující fakulty neprodleně ke způsobu výuky, který jsme realizovali v průběhu LS 2019/2020. Zde připomínáme, že v současné době probíhá anketa k podpoře výuky v letním semestru, v jejímž rámci lze připomínkovat kvality i nedostatky doposud realizovaných distančních aktivit výuky (odkaz ZDE). Vyplněním ankety lze ovlivnit případnou podobu (i kontrolu) další fáze on-line výuky na podzim 2020.

Individuální distanční výuka: Počítáme i s tím, že někteří ze studentek a studentů mohou náležet do „rizikové skupiny“ či jsou úzce (kupříkladu v podobě každodenní péče) vázáni k osobám, pro něž by kontakt s nakaženou osobou představoval závažné riziko. Těmto studentům doporučujeme, aby o možnost distanční výuky požádali vyučujícího kurzu. Vyučující posoudí situaci a navrhne rozsah i způsob realizace distanční výuky. Následně o tom informuje vedoucího katedry a garanta studijního oboru. Žádosti studentek/studentů by měly být opodstatněné, ideálně podložené konkrétními materiály (vždy ovšem bude v úvahu vzata konkrétní situace).

Akademické obřady v ZS 2020/2021:

Imatrikulace: V případě imatrikulace s politováním informujeme, že s ohledem na vysoký počet studentek a studentů v 1. ročníku studia i bezpečnostní rizika bylo rozhodnuto imatrikulaci v AR 2020/2021 nerealizovat. Nově zapsaní studenti podepisují imatrikulační slib na studijním oddělení fakulty (2. kolo pak při zápise do studia).

PromoceProzatím plánujeme, že se promoce se uskuteční dle plánu 30. září 2020. V souladu s aktuálními opatřeními MŠMT bude nutno, aby účastníci absolvovali promoční akt v rouškách za zpřísněných bezpečnostních podmínek. Upozorňujeme ovšem, že může dojít ke změnám v termínu i vlastní realizaci promoce v souladu s postupem rektorátu UJEP i MŠMT ČR. Absolventy a absolventky budeme o vývoji situace informovat.

Uvedená opatření realizujeme v souladu:

Zdravím Vás a přeji Vám krásné poslední letní dny,
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vám s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021!

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentůdo sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecněo zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

pdf Praktikantské stipendium GFPS

pdf Studijní stipendium GFPS

Podrobné informace uchazečům o studium k zápisům do 1. ročníku najdete na webu přijímacího řízení.

 • 21. září 2020 - zápis pro uchazeče 1. a 2. kola přijímacího řízení kombinovaného studia na KGER a informační dopoledne KGER
 • 25. září 2020 - zápis pro uchazeče 2. kola přijímacího řízení 2020/21 a náhradní termín zápisu
Uchazeči druhého kola přijímacího řízení 2020/21, kteří ještě nedodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku, a již je mají, ať se též dostaví k zápisu do 1. roku studia a kopii donesou s sebou. Rozhodnutí o přijetí ke studiu jim bude na základě doložení těchto dokumentů vystaveno dodatečně. 
 

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka ve větší části letního semestru proběhla s ohledem na epidemiologickou situaci v distanční podobě. Rádi bychom vyjádřili velký dík jak pedagogům, tak studentům, že mimořádnou situaci zvládli a vypořádali se s ní. Výsledky státních závěrečných zkoušek i obhajob bakalářských prací, které proběhly v rámci první a druhé části zkouškového období, naznačují, že se nám kritické období snad podařilo překonat bez závažných dopadů v celé studijní oblasti. Počet studentů, kteří úspěšně ukončili studium obhajobou bakalářské práce či státní závěrečnou zkouškou, nijak nepříznivě nevybočil z trendu minulých let. Naopak lze sledovat mírný vzestup v počtu absolventů ve většině studijních oborů realizovaných na FF UJEP.

Distanční podoba výuky, k níž byly vázány všechny výukové aktivity po větší část letního semestru 2019/2020, přitom zcela jistě přinesla nové nároky jak na pedagogy, tak na samotné studenty. Zkušenosti a poznatky z této nelehké situace se, jak optimisticky předpokládáme, v závažném rozměru promítnou do celkového hodnocení kvality výuky v IS/Stag.  Rádi bychom ovšem význam výjimečné situace v budoucnu reflektovali ještě konkrétnějším způsobem. Z tohoto důvodu jsme připravili anketu Hodnocení podpory výuky v LS 2019/2020. Chceme Vás požádat o to, abyste si udělali čas a pokusili se objektivním a úplným způsobem zhodnotit charakter celkové organizace výuky v době mimořádných opatření. Výsledky této ankety mohou být velmi významné, a to nejen s ohledem na aktuální a mimořádné skutečnosti bezprostředně související s epidemiologickou krizí a jejími důsledky pro výuky na jednotlivých katedrách FF UJEP. Naše fakulta v současné době prochází širokým akreditačním procesem souvisejícím s novelizací zákona o VŠ a v následujících letech na tomto základě začne být realizována poměrně zásadní reforma výuky na FF UJEP. Relevantní podněty z Vaší strany nám umožní reflektovat a ovlivnit budoucí podobu studia na naší fakultě velmi zásadním způsobem. Podstatnou skutečností je zde i to, že stále větší část výuky je a pravděpodobně i bude, uskutečňována v kombinované formě studia. Právě proto Vaše případné hodnocení nedávno realizované výuky, která byla založena výhradně na distančním kontaktu vyučujících a jejich studentů, představuje nesmírně cenný podnět a prospěje další realizaci studia na fakultě tím nejpodstatnějším způsobem.

S pozdravem
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
proděkan pro studium FF UJEP

Letní škola humanitních studií je tradiční akce pořádaná Katedrou politologie a filozofie FF UJEP. Určená je především novým studentům v prvních ročnících, kteří se během tří dnů, v neformální atmosféře workshopů, seminářů, exkurzí a debat seznámí s vybranými tématy z oblasti společenských věd, kterými se na naší katedře zabýváme. Cílem akce je umožnit studentům hladký vstup do vysokoškolského prostředí a zmírnit tak případnou studijní neúspěšnost. 

 • Termín konání: 30. 9. - 2. 10. 2020 
 • Místo: FF B 304 a VK UJEP
 • Přihlášky a informace na e-mailu jan.musil@ujep.cz.

Akce je pro studenty UJEP zdarma.
Těšíme se na Vás!

Materiály k zápisu ke studiu (konaného dne 31. 8. 2020):

       

Vážené studentky, vážení studenti,
 
dovolte, abychom Vás v souvislosti s bezpečnostními opatřeními týkající provozu budov FF informovali, že od 14. 9. 2020 bude vstup umožněn pouze na kartu studenta/zaměstnance.
 
V případě průchodu více studentů bude nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem prozatím eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.
 
Žádáme proto všechny studenty, kteří dosud nemají o kartu zažádáno, případně o její revalidaci, aby tak učinili v co nejkratším termínu. 
Žádost je možno vyplnit na: http://kas.ujep.cz/.
 
Mimořádný výdej karet v kanceláři KAS proběhne o sobotách 3. 10., 24. 10. a 7. 11. 2020 vždy od 7:00 do 14:00 hod. Studenti mohou zrevalidovat, vyzvednout kartu či řešit problémy s kartou.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Vedení Filozofické fakulty UJEP

Podpořte prof. Royta v nominaci na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole pro rok 2020!

Naším cílem je oslovit ty, kteří osobně nebo online navštívili přednášky prof. Jana Royta a požádat je o krátký komentář k osobě či výuce prof. Royta.  Rádi bychom komentáře spojili v jeden dokument a přiložili k nominaci na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Vaše postřehy či hodnocení prosím přidávejte buď přímo na naší facebookové stránce do komentářů pod příspěvek o této výzvě nebo zasílejte na: monika.beranova@ujep.cz do 18. 9. 2020. Nenapadá Vás, jak podpůrný komentář naformulovat? Postačí třeba i jen lakonické: Podporuji prof. Royta! Děkujeme.

Prof. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. je vynikajícím vysokoškolským učitelem, který se dlouhodobě podílí na vysoce kvalitní vzdělávací činnosti v oboru dějiny výtvarného umění na FF a KTF UK a FF UJEP. K aktuální výzvě způsobené pandemií COVID-19 se postavil s nadstandardním nasazením, když několik kurzů v rámci výuky na UK a UJEP realizoval online formou, konkrétně pořizoval videozáznamy přednášek, které byly šířeny na webu příslušných fakult i prostřednictvím youtube kanálu. Neorientoval se při tom pouze na studenty bakalářského a magisterského studia, ale pořídil záznamy též pro seniory zapsané v kurzech Univerzity třetího věku na UJEP. Dopad této online výuky lze demonstrovat na tom, že některé přednášky zaznamenaly i více než tisíc zhlédnutí.

Velmi děkujeme za podporu nominace,
Vaše FF.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP

Vážené studentky a studenti,
vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli Vám umožnit alespoň částečný přístup k fondům studoven, a to digitální formou.

Postup v této věci bude následující:

1. Student(ka) zašle svůj požadavek na e-mail podle studoven:

KHI - jan.grisa@ujep.cz
KGER - pavlina.mackova@ujep.cz
KPF - tamara.sitnerova@ujep.cz

2. Článek bude naskenován a zaslán na uložiště MOODLE pod příslušnou katedru. Materiály zde budou k dispozici v sekci E-STUDOVNY (dle katedry nutno zvolit příslušnou sekci Studovna KGER; Studovna KHI; Studovna KPF. Do jednotlivých sekcí je nutno se přihlásit prostřednictvím hesla, které při odpovědi o provedení požadavku sdělí příslušný správce e-studovny.

Parametry požadovaného materiálu:

 • max. do 50 stran textu.
 • Nutné je zaslat přesnou citaci požadovaného materiálu. 
 • Požadovaným studijním materiálem může být článek, studie, kapitola z knihy, bakalářská nebo diplomová práce. Je možné zažádat i o obsah knihy a následně o kapitolu. To samé platí u časopisů a sborníků.

Níže jsou umístěny některé užitečné odkazy, které Vám umožní se množství potřebných informací dostat:

Na těchto stránkách národní knihovny jsou užitečné odkazy na SKC a SKCP, které obsahují databáze Souborného katalogu ČR a Souborného katalogu ČR v rámci Seriálů (tedy periodik). K těmto informacím se dá dostat i přes stránku CASLIN.

Nezapomeňte, že Národní knihovna a další instituce zveřejnily řadu publikaci po dobu karantény on-line. Pro pedagogy a vědecké pracovníky institucí na úrovni vysokých škol a jejich studenty je tedy přístupný portál kramerius, kde naleznete mnoho potřebného. (Fungují i tituly „se zámečkem“.)

Takzvané „Biblio“ je bibliografie dějin Českých zemí vytvořená Historickým ústavem AV ČR. (V době, kdy odkaz kopíruji, je databáze mimo provoz, ale snad se to brzy změní). Pokud by odkaz fungoval, naleznete na něm historickou bibliografii po roce 1990 a výběrovou po roce 1945.

Digitální knihovny různých knihoven v ČR umožňují řadu pramenů k 19. a 20. století studovat on-line. Pokud je dokument, v němž jste klíčové slovo nalezly neveřejný, a je uložen v našich fondech. Umožní Vám digitální knihovna zjistit, na jaké straně se Vámi hledaná informace nachází. Pro nás pak nebude problém Vám informaci naskenovat a zaslat.

Kliknutím na logo MZK rozbalíte seznam knihoven, v nichž můžete informace hledat.

Řada periodik má na internetu své obsahy či bibliografie všech ročníků. Některé dokonce celé znění článků I to Vám může pomoci.

Veškeré získané informace následně zadejte do vyhledavače VK UJEP. Tak zjistíte, zda jsou tituly v univerzitní knihovně. Pokud je umístění v některé z katedrových studoven FF máte vyhráno. Vzhledem k velké sbírce darů, která se ve studovně KHI nalézá, není od věci vznést dotaz i na knihy, která přes katalog našich studoven nenajdete.

Sledujte také stránky Vědecké knihovny UJEP a využívejte přístupné elektronické zdroje!

Pamatujte na slova J. A. Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole!“