Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V045 - „Slovensko-české vzťahy v 20. storočí“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje PhDr. Peter Kovaľ, PhD., působící kmenově jako odborný asistent na Institutu historie Prešovské univerzity. Kurz je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia zajímající se o moderní dějiny Československa a střední Evropy. Využijte mimořádnou příležitost poznat aktuální hodnocení česko-slovenského soužití z pohledu slovenských historiků a starší a současné slovenské historiografie. Vedení katedry doporučuje návštěvu kurzu zejména studentům II. a III. ročníku bc. studia a všem, kteří píší kvalifikační práce na téma moderních československých dějin. Výuka kurzu proběhne ve blokově v říjnu a prosinci. Kurz bude zahájen v pondělí 30. 9. v 16 hodin. Neváhejte se zápisem.

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu). Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě. 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Milé studentky, Milí studenti!

Zdravím Vás na počátku nadcházejícího akademického roku 2019/2020 a věřím, že bude pro Vás, ať už jste na jakékoli straně katedry, rokem úspěšným. Celý rok budeme mít možnost se SVOBODNĚ setkávat na přednáškách a seminářích a SVOBODNĚ diskutovat ve výuce i mimo ni, protože různých aktivit nad rámec výuky se u nás na fakultě děje opravdu mnoho. SVOBODNĚ zase vyjedeme na exkurze, kamkoli za hranice a mnozí z nás SVOBODNĚ realizují kratší či delší zahraniční pobyty. Chtěla bych v souvislosti s tím připomenout důležitou věc – po celý podzim si budeme prostřednictvím různých přednášek, besed, výstav i jiných akcí připomínat 30. výročí od sametové revoluce. Doba, kdy tehdejší studenti stáli 17. listopadu na Národní třídě, je Vám, dnešním studentům, velmi vzdálená. Narodili jste se ve svobodné společnosti a prožili v ní celý život. Nepamatujete si dobu, kdy bylo velmi těžké se dostat na vysokou školu, pokud Vaši rodiče neměli příslušný kádrový profil, se strýčkem emigrantem v Rakousku to bylo téměř nepředstavitelné. Nebylo možné vycestovat bez tzv. výjezdní doložky a do valutové ciziny bez devizového příslibu. Na zapojení telefonu do bytu se čekalo dlouhé měsíce či roky, stejně jako na nové auto (o výběru značky se nedalo moc mluvit). Pokud jste si chtěli koupit dobrou knihu, čekali jste ve čtvrtek od rozbřesku před knihkupectvím, a když jste se k pultu nedostali mezi prvními, měli jste smůlu. Ekonomickou elitou národa byli zelináři, kteří profitovali na prodeji banánů, prodavačky v mototechnách či jiných prodejnách, kde se dalo obchodovat s nedostatkovým zbožím. Svoboda má mnoho podob. Dnes se jí každý zaklíná, když ventiluje jakýkoliv názor kdekoliv. Když se domáhá pro sebe, svou rodinu či svou stranu čehokoliv. Jako bychom SVOBODNĚ mohli vlastně všechno. Žijeme přece ve svobodné společnosti. Využijme 30. výročí sametové revoluce k tomu, abychom si připomněli, že svoboda je hlavně zodpovědnost každého z nás, že není samozřejmostí a musíme se o ni starat.

Přeji nám všem dobrý start do zimního semestru a zvu vás zároveň na všechny připravované akce! 

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP

Ve foyer FF UJEP bude v termínu 25. 9. - 29. 10. 2019 prezentována výstava HANS KUDLICH – Osvoboditel sedláků. Výstavu je možné navštívit v době, kdy je otevřena fakulta.

Hans Kudlich, významný představitel revoluční doby 1848-1849, byl svého času nazýván osvoboditelem sedláků. Tohoto přízviska se mu dostalo kvůli jeho schválenému návrhu na zrušení roboty pro sedláky v tehdejším rakouském císařství.

Vernisáž se uskuteční po plánované přednášce 25. 9. 2019 v cca 16:30. (Začátek přednášky v 15:00)

V rámci oslav 770 let od první zmínky o královském městě Ústí nad Labem si Vás dovolujeme pozvat na několik výstav:

14. 9. – 31. 12. 2019

Výročí první písemné zmínky o Ústí připomíná série výstav ve veřejném prostoru: KŘÍŽOVATKA CEST (Hlavní vlakové nádraží ČD), MĚSTO V MUZEU (ústecké muzeum, Masarykova ul.), MAPY MĚSTA (OC Forum), HRADBY MĚSTA (v ulicích centra) a CESTA MĚSTA (Ředitelství PČR, Revoluční ul.) Výstavní projekt byl podpořen Magistrátem města Ústí nad Labem.

Facebookové informace o oslavách - plakát.

Mapa instalací

Minulý týden ve středu dne 19. června byla na 5. řádném zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP zvolena kandidátka na jmenování děkankou prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Ve volbě, ve které byla jedinou kandidátkou, získala plnou podporu všech senátorů AS FF UJEP. V následujících čtyřech letech tak bude nadále stát v čele vedení Filozofické fakulty UJEP.

Michaela Hrubá vystudovala obor dějepis-český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 2001 složila státní doktorskou zkoušku na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické. V roce 2009 prošla habilitačním řízením na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny, úspěšně proběhlo také její jmenovací řízení na Univerzitě Pardubice a v roce 2018 se stala profesorkou.

Odborně se zaměřuje na problematiku starších českých dějiny, zejména výzkum kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, a to především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřuje též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu.

Jako priority svého funkčního období 2019–2023 si Michaela Hrubá vytklapředevším přípravu strategického záměru fakulty na léta 2021-2025, jehož součástí budou i opatření podporující další rozvoj pracovišť fakulty a důraz na excelentní výzkumnou činnost i mezinárodní spolupráci. V neposlední řadě se chce paní děkanka zaměřit i na tzv. třetí roli univerzity v podobě aktivní účasti na celospolečenském dění.

Fulbrightova stipendia poskytují možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Jedním z úspěšných žadatelů byl v minulosti také doc. PhDr. Martin Nitsche, Ph.D.

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou k dispozici na http://www.fulbright.cz/stipendia

Přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/ - je určitě zajímavé se podívat, jaké je zastoupení jednotlivých univerzitních pracovišť a s jakými projekty žadatelé uspěli.

Termín pro odevzdání přihlášek se dle typu programu liší.

Program Peer-support spojuje studenty. Ty, kteří potřebují doučovat s těmi, kteří je doučovat mohou a dokáží. Zapojit se může každý. Program funguje na všech katedrách Filozofické fakulty. Peer-support program funguje na základě strategie win-win. Studenti, kteří svým kolegům pomáhají a doučují je, jsou za to odměněni stipendiem. Studenti, kteří se doučovat nechají, jsou za to odměněni lepšími studijními výsledky.

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká Katedra germanistiky FF UJEP umožňuje svým studentům a studentkám cíleně jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+. „Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru.“

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství, během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně získávají notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku Interkulturní germanistiky Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji, nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová, která v rámci programu Erasmus absolvovala celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii) doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření svých obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout, takže není nad čím přemýšlet.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové, jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují v rámci na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá doc. Cornejo.

Článek v Žít Ústí: "Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté"

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/