Sidebar

2
pro, st
18 Aktuality

Aktualizace 30. 11. 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti!

Podle aktuálních opatření je distanční výuka prodloužena do 12. 12. 2020. Od 25. 11. 2020 platí zákaz osobní přítomnosti studentů na fakultě s výjimkami:

 • studium v doktorském studijním programu,
 • individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
 • účast studentů na zkoušce za účasti nejvíce 10 osob.

Další změny od pondělí 7. 12. 2020:

Chceme vás informovat, že od pondělí 7. 12. 2020 přechází vysoké školy do 3. stupně v rámci rozvolňování mimořádných opatření. Případné změny se vztahují na studenty/ky 1. ročníku bakalářského a navazujícího studia, kterým by mohla být v souladu s opatřeními MZ ČR omezeném rozsahu zpřístupněna prezenční výuka.

Kompetence k rozhodnutí, jak bude realizována výuka zejm. pro studenty 1. ročníku, je v gesci vedoucích kateder Na základě jejich rozhodnutí bude nejpozději do pátku 4. 12. zveřejněna aktuální a jednotná informace o případných změnách v realizaci výuky v sekci hlavních aktualit fakulty.  Rozsah a organizace celkové výuky (včetně případné prezenční formy) bude v souhrnu k dispozici též v platformě Moodle (https://moodle.ff.ujep.cz/). V sekci aktualit na hlavní straně. Sledujte stránky FF a emailové schránky, které máte uvedeny v IS STAG!

 

Od 14. 10. 2020 se zakazuje pobyt na kolejích studentům, kteří mají jiné bydliště v ČR. 

Přístup do budov FF UJEP:

Od pondělí 14. září 2020 je vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě. V případě průchodu více studentů je nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.

Studentky a studenti prezenčního i kombinovaného studia (především studenti a studentky prvních ročníků), kteří si dosud nevyzvedli studentskou kartu, nechť si neprodleně tuto kartu zajistí ZDE

Stále platí naše žádost o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, bude vstup do budov FF UJEP zakázán.

Bezpečnostní opatření:

Ve všech prostorách fakulty je povinné používání roušek a dodržování zvýšených bezpečnostních opatření (dezinfekce, rozestupy, větrání).

Při kontaktech s vyučujícími, sekretariátem fakulty, sekretariáty kateder či studijním oddělením využívejte elektronickou komunikaci (e-mail) či telefonickou.

COVID-pozitivní? Informujte nás.

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

 • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)
 • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)

Opatření k výuce v ZS 2020/2021:

S ohledem na zákaz prezenční výuky od. 1.10. 2020 je fakulta nucena přejít k online výuce, více obecných informací naleznete na webu univerzity.   

Zahájení výuky: Výuka byla zahájena ve čtvrtek 1. října 2020 v souladu s harmonogramem univerzity a fakulty. Na výukové akce se studenti a studentky přihlásili prostřednictvím zápisu v IS/Stag, přičemž jim bylo doporučeno respektovat kroužkové předzápisy a dodržovat předepsané rozvrhové akce. Všechny případné problémy lze konzultovat na ff@rt.ujep.cz (e-mail studijního systému fakulty).

Realizace výuky v ZS 2020/2021:

 • Vyučující v průběhu prvního výukového týdne upřesnili způsob i termíny výuky prostřednictvím hromadného e-mailu v IS/Stag. Pokud k tomu nedošlo a studenti/studentky nebyli vyučujícími kontaktováni, doporučujeme bezprostředně formou e-mailu oslovit vedoucí jednotlivých kateder a požádat je o upřesnění výuky konkrétních pedagogů i předmětů. Vedoucí kateder zodpovídají za zveřejnění a aktualizaci jednotného přehledu distanční výuky i za její průběh (kontakty na vedoucí kateder v sekci personálního složení na jednotlivých katedrách).
 • V systému Moodle jsou dále v sekci hlavních aktualit studujícím k dispozici aktualizované přehledy výuky jednotlivých pedagogů (k přihlášení do systému využijte stejné přihlašovací údaje jako do systému IS/Stag). Podrobný návod k přihlášení do programu Moodle je v sekci E-learning na webu fakulty (http://ff.ujep.cz/ff/studium/e-learning-moodle).
 • Výukové akce se uskutečňují především v podobě synchronní online výuky uskutečňované prostřednictvím univerzitou podporované platformy BigBlueButton. Při této výuce je nutno respektovat aktuálně rozvrhované výukové akce, výuka je tak pouze přesunuta z prostředí klasické učebny do „učebny virtuální“. Studium se tak v úplném rozsahu pouze přesune z prostředí klasické učebny do učebny virtuální. S ohledem na toto skutečnost je nutné počítat s aktuálním rozvrhem na zimní semestr 2020/2021 i s termíny zapsaných rozvrhových akcí. Přehled odkazů na jednotlivé „virtuální učebny“ je uveden v systému Moodle.

Podrobnější informace k průběhu výuky najdete v dokumentu: pdf Mimořádná pravidla výuky na FF UJEP v ZS 2020/2021

Materiály pro studenty 1. ročníků:

Akademické obřady v ZS 2020/2021:

Imatrikulace: V případě imatrikulace s politováním informujeme, že s ohledem na vysoký počet studentek a studentů v 1. ročníku studia i bezpečnostní rizika bylo rozhodnuto imatrikulaci v AR 2020/2021 nerealizovat. Nově zapsaní studenti podepisují imatrikulační slib na studijním oddělení fakulty (2. kolo pak při zápise do studia).

PromocePo konzultacích se zástupci absolventů a absolventek i zvážení situace (zejména vzhledem k jejich velkému počtu) jsme se rozhodli promoce dne 30. září 2020 zrušit s tím, že jsme nabídli dvě možnosti – diplom si vyzvednout na studijním oddělení fakulty nebo vyčkat na další termín promocí, které plánujeme na počátku roku 2021.  

Uvedená opatření realizujeme v souladu:

Studenti a studentky mohou také vyslyšet výzvy p. rektora: „Pomozme krajské hygieně“.

Sledujte prosím i nadále tyto stránky. Přeji Vám pevné zdraví, neztrácejte sílu, veselou mysl a naději!
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP

Na základě dlouhodobé spolupráce Vám předkládáme nabídku ke studiu na University of Arizona na katedře German Studies v magisterském a doktorském stupni. Katedra je centrem excelence. University of Arizona se tento rok posunula v jednom ze světových žebříčků univerzit do první stovky nejlépe hodnocených univerzit. Je u nich možné získat na studium i stipendia.
 
4. 12. 2020 proběhne den otevřených dveří online přes Zoom. Odkaz v informacích.
 
Kontaktní osobou je dr. Joela Jacobs. 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem AS FF UJEP vyhlašuje doplňující volby do akademické komory AS FF UJEP pro zbývající část funkčního období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Volby se uskuteční dne 6. ledna 2021, od 9:00 do 15:00. Volební místo bude k dispozici ve vstupním vestibulu budovy fakulty (Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem). Návrhy na kandidáta je nutno odevzdat v písemné formě nejpozději do 4. prosince 2020, 13.00 na děkanát Filozofické fakulty UJEP, asistentce děkanky Mgr. Janě Burdové. Více informací k volbám je k dispozici na webu AS FF UJEP http://ff.ujep.cz/akademicky-senat.

  POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM na FF UJEP v ak. roku 2020/2021

 1. Pokyny pro mentory 

 

  Důležité kontakní údaje:

 • Obecné informace o souvislé pedagogické praxi II na FF UJEP: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz, tel. 475286501
   
 • Oboroví didaktici odpovědní za praxi na FF UJEP: 
   - KGER: Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz
   - KHI: Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz
   - KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
   
 • Korespondenční adresa:  Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (v případě zasílání dokumentům k praxím uvádějte na první řádek adresy: Sekretariát KPF)

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vám s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021!

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentůdo sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecněo zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

pdf Praktikantské stipendium GFPS

pdf Studijní stipendium GFPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP

Vážené studentky a studenti,
vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli Vám umožnit alespoň částečný přístup k fondům studoven, a to digitální formou.

Postup v této věci bude následující:

1. Student(ka) zašle svůj požadavek na e-mail podle studoven:

KHI - jan.grisa@ujep.cz
KGER - pavlina.mackova@ujep.cz
KPF - tamara.sitnerova@ujep.cz

2. Článek bude naskenován a zaslán na uložiště MOODLE pod příslušnou katedru. Materiály zde budou k dispozici v sekci E-STUDOVNY (dle katedry nutno zvolit příslušnou sekci Studovna KGER; Studovna KHI; Studovna KPF. Do jednotlivých sekcí je nutno se přihlásit prostřednictvím hesla, které při odpovědi o provedení požadavku sdělí příslušný správce e-studovny.

Parametry požadovaného materiálu:

 • max. do 50 stran textu.
 • Nutné je zaslat přesnou citaci požadovaného materiálu. 
 • Požadovaným studijním materiálem může být článek, studie, kapitola z knihy, bakalářská nebo diplomová práce. Je možné zažádat i o obsah knihy a následně o kapitolu. To samé platí u časopisů a sborníků.

Níže jsou umístěny některé užitečné odkazy, které Vám umožní se množství potřebných informací dostat:

Na těchto stránkách národní knihovny jsou užitečné odkazy na SKC a SKCP, které obsahují databáze Souborného katalogu ČR a Souborného katalogu ČR v rámci Seriálů (tedy periodik). K těmto informacím se dá dostat i přes stránku CASLIN.

Nezapomeňte, že Národní knihovna a další instituce zveřejnily řadu publikaci po dobu karantény on-line. Pro pedagogy a vědecké pracovníky institucí na úrovni vysokých škol a jejich studenty je tedy přístupný portál kramerius, kde naleznete mnoho potřebného. (Fungují i tituly „se zámečkem“.)

Takzvané „Biblio“ je bibliografie dějin Českých zemí vytvořená Historickým ústavem AV ČR. (V době, kdy odkaz kopíruji, je databáze mimo provoz, ale snad se to brzy změní). Pokud by odkaz fungoval, naleznete na něm historickou bibliografii po roce 1990 a výběrovou po roce 1945.

Digitální knihovny různých knihoven v ČR umožňují řadu pramenů k 19. a 20. století studovat on-line. Pokud je dokument, v němž jste klíčové slovo nalezly neveřejný, a je uložen v našich fondech. Umožní Vám digitální knihovna zjistit, na jaké straně se Vámi hledaná informace nachází. Pro nás pak nebude problém Vám informaci naskenovat a zaslat.

Kliknutím na logo MZK rozbalíte seznam knihoven, v nichž můžete informace hledat.

Řada periodik má na internetu své obsahy či bibliografie všech ročníků. Některé dokonce celé znění článků I to Vám může pomoci.

Veškeré získané informace následně zadejte do vyhledavače VK UJEP. Tak zjistíte, zda jsou tituly v univerzitní knihovně. Pokud je umístění v některé z katedrových studoven FF máte vyhráno. Vzhledem k velké sbírce darů, která se ve studovně KHI nalézá, není od věci vznést dotaz i na knihy, která přes katalog našich studoven nenajdete.

Sledujte také stránky Vědecké knihovny UJEP a využívejte přístupné elektronické zdroje!

Pamatujte na slova J. A. Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole!“