Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem RNDr. Aleny Chvátalové, Ph.D. si vás dovolujeme pozvat na seminář Mgr. Barbory Řebíkové s názvem "Co je to vlastně etika?", který se bude konat ve středu 22. 9. 2021 od 10:00 hod. v purpurové aule MFC.

Přednáška se zaměří na široce sdílený předpoklad a obecné vnímání etiky jako souboru předem připravených odpovědí, návodů a pravidel a pokusí se tento předpoklad vyvrátit a nabídnout vhodnější definici etiky. Představí také velmi stručně základní etické teorie a zdůrazní, že i ty je třeba vnímat nikoli jako soubor předem daných a jasných návodů na správné jednání, ale daleko spíše jako nástroje našeho vlastního kritického a etického uvažování.

Mgr. Bohumila Vykouková
odd. rozvoje a kvality

Vážené absolventky, vážení absolventi,

oznamujeme Vám, že slavnostní promoce absolventů FF UJEP, kteří ukončili studium v roce 2020 a v zimě 2021, se budou konat dne 22. září 2020 od 10:00 hodin pro absolventy navazujícího magisterského studia a od 13:00 hodin pro absolventy bakalářského studia, a to v červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu. K tomu Vám předkládáme nezbytné informace:

1. Promující se dostaví jednu hodinu před vlastní promocí.
2. Rodinní příslušníci budou pozváni do prostor sálu 15 minut před zahájením promoce (z kapacitních důvodu se doporučuje účast max. 5 rodinných příslušníků).
3. Dostavte se ve společenském oděvu. Ihned po příchodu bude provedena prezence a dostanete informace o vlastním průběhu promoce.
4. Na promoci není vhodná účast dětí do 5 let.
5. Žádáme o dochvilnost.
6. Je nutno počítat s tím, že všichni účastníci (absolventky, absolventi i jejich doprovod) musí prokázat některou z variant systému O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test). Bez splnění této povinnosti nebude možné se promoce zúčastnit.

Prosíme sledujte webové stránky Filozofické fakulty, kde jsou zveřejněny aktuální informace k mimořádným covidovým opatřením. Rádi zodpovíme všechny případné otázky spojené s organizací elektronicky na studijním oddělení (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466, 475 286 467).

Ti, kteří si již diplom vyzvedli, se také mohou slavnostní promoce zúčastnit. V případě zájmu kontaktujte studijní oddělení.

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a těšíme se na setkání u příležitosti promocí na naší fakultě.

 

Aktualizace 13. 9. 2021.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

rádi bychom Vás před zahájením akademického roku 2021/2022 informovali o omezeních, která bude nutné aktuálně v souvislosti s epidemií COVID–19 od počátku zimního semestru nadále respektovat. Rozsah níže uvedených pravidel, která v souladu s aktuálně platnými opatřeními MZ ČR dílčím způsobem ovlivní vzdělávací činnost na FF UJEP, ovšem již nepředstavuje zásadní zásah do vlastní výuky. Ve všech akreditovaných studijních programech naší fakulty se tak prezenční výuka z podstatné části vrací do rámce běžné vzdělávací činnosti, jejímž hlavním principem je prezenční setkávání vyučujících a studentů. Není ovšem vyloučeno, že spolu s dalším vývojem epidemie, který lze v průběhu podzimu 2021 očekávat, může dojít k další úpravě podmínek výuky. Sledujte prosím pravidelně web univerzity i fakulty a reagujte včas na aktuální informace.

Podmínky výuky na FF UJEP v ZS 2021/2022

Zahájení výuky v ZS 2021/2022: Výuka v zimním semestru bude zahájena dle aktuálního  harmonogramu fakulty pro AR 2021/2022 k 20. září 2021. Rozvrhové akce budou probíhat v souladu s rozvrhem v IS/Stag (respektujte přitom prosím primárně rozvrhové akce doporučené dle „kroužkového předzápisu“).

Průběh a forma výuky: V souladu s aktuálními opatřeními MZ ČR a MŠMT ČR počítáme s prezenční výukou v rámci všech aktuálních rozvrhových akcí. V průběhu výuky je ovšem nutno respektovat následující podmínky a dílčí omezení.

Omezení a pravidla související s epidemickou situací:

 1. Vstup na fakultu a pohyb ve společných prostorách: Ve všech společných prostorách fakulty je povinné používání respirátoru (vždy bez výdechového ventilu, splňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky [pro výrobek] dle aktuálního mimořádného opatření MZČR).
 2. Povinnosti plynoucí ze systému O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test) ?
  Aktuálně neplatí povinnost testování (či prokazování očkování či prodělané nemoci) pro studující na FF UJEP a zaměstnance, kteří se výuky na fakultě účastní. Vedení FF UJEP ovšem podporuje výzvu České konference rektorů VŠ k očkování studentů na vysokých školách v ČR a vyzývá studenty FF UJEP, aby očkování bez odkladu podstoupili.
 3. Průběh výuky a její organizace: Jediným omezením pro průběh výuky zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest prostřednictvím respirátoru, i zde lze ovšem počítat s níže uvedenými výjimkami:
 • Prezenční výuka: Probíhá v učebnách bez omezení. Vyučující v průběhu výukové aktivity (přednášení, vedení semináře, cvičení aj.) nemusí mít nasazen respirátor (zajištěn musí být odstup od jiné osoby 2 metry).  Jakmile vyučující vzdělávání ukončí nebo dozkouší, musí si respirátor znovu nasadit. Totéž platí pro studující osoby usazené v lavici během výuky.  Povinnost nosit ochranu dýchacích cest zůstává při opuštění místa k sezení. Studentům ovšem doporučujeme využití respirátoru nad rámec stanovené povinnosti, zejména v rámci větších přednáškových akcí je trvalé zakrytí dýchacích cest vhodné.
 • Zkoušení: Pro zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce neplatí povinnost zakrytí dýchacích cest. Účastníci jsou ovšem povinni udržet vzdálenost alespoň 2 metry. Zároveň doporučujeme vždy, aby bylo případné využití respirátoru dohodnuto zúčastněnými na počátku zkoušení.
 • Konzultace: Při konzultacích je nutno dodržet rozestup 2 metry, případné využití respirátoru je nutno dohodnout na počátku konzultace.
 • Návštěva studijního oddělení a sekretariátů kateder: Při konzultaci se zaměstnanci sekretariátu fakulty i sekretariátů kateder či studijním oddělením je nutno dodržovat trvalé zakrytí dýchacích cest. Pokud je to možné, upřednostněte telefonickou či elektronickou komunikaci (e-mail).
 • Promoce: Termíny promocí budou individuálně zveřejněny na webu fakulty. Je nutno počítat s tím, že všichni účastníci (absolventky, absolventi i jejich doprovod) musí prokázat některou z variant systému O-N-T (Očkování – prodělaná Nemoc – Test). Bez splnění této povinnosti nebude možné se promoce zúčastnit.
 • Zápisy do studia: Podmínky účasti na zápisu do studia budou rovněž stanoveny zvláštním materiálem (doplňující materiál k informaci o přijetí a pozvánce k zápisu). I zde je však nutno s ohledem na to, že účastníci zápisu získají status studenta až v průběhu akce, počítat s požadavkem prokázání jedné z variant systému O-T-N ještě před zahájením zápisu.

Přístup do budov FF UJEP:

Vstup na fakultu umožněn pouze s použitím čipu na zaměstnanecké či studentské kartě. V případě průchodu více studentů je nutné, aby si každý jednotlivec načetl svou kartu studenta (čip) u vstupního sloupku do budovy. Dojde tím k evidenci přítomnosti osob. Tímto krokem eliminujeme vyplňování formulářů o bezinfekčnosti při vstupu do objektu a značně tak zjednodušíme a zrychlíme provoz.

Stále platí naše žádost o zodpovědný přístup všech členů akademické obce. Osobám, které pociťují příznaky infekčního onemocnění, bude vstup do budov FF UJEP zakázán.

COVID-pozitivní? Informujte nás.

V případě závažného podezření na onemocnění covid-19 nebo v případě pozitivního testování je nutno fakultu bezprostředně informovat. Využít k tomu lze následující kontakty:

 • Studenti: Studijní oddělení FF UJEP (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466; 475 286 467)
 • Zaměstnanci: Sekretariát FF UJEP (e-mail: sekretariat.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 400)

Během měsíce září je ve foyer FF UJEP k vidění výstava Asanace městské památkové rezervace Litoměřice.

Výstava vznikla u příležitosti 40. výročí vyhlášení Městské památkové rezervace Litoměřice. Jejím cílem je zmapování stavu historického jádra Litoměřic v době zahájení asanačních prací v 50. letech 20. století a průběh samotné asanace. Ta i v případě Litoměřic přinesla nejen adaptaci historických objektů, aby odpovídaly hygienickým a dalším normám 20. století, ale i demolice řady budov. Tyto destrukce byly spojeny zejména s přeložkou železniční trati, ke které došlo kvůli navýšení kapacity převozu uhlí těženého v severozápadních Čechách.

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vás s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2022!

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentůdo sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecněo zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

pdf Praktikantské stipendium GFPS

pdf Studijní stipendium GFPS

Přihláška je k dispozici i na následujícím odkazu: https://cutt.ly/gxFK0NR

Vážené studentky, vážení studenti,

informujeme Vás, že jsme na základě aktuální epidemiologické situace a souvisejících vládních opatření přistoupili k úpravě harmonogramu ve věci odevzdávání a obhajoby kvalifikačních prací a průběhu státních závěrečných zkoušek. Změny uvádíme v následujícím přehledu:

Odevzdávání a obhajoba kvalifikačních prací:

 1. nejpozději do 30. 4. 2021 – 1. termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů/ek v programech FF UJEP (termín je konečný, prodloužení odevzdání není možné).  Způsob odevzdání se řídí Směrnicí FF UJEP v Ústí nad Labem č. 46/2020 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací. V případě špatné epidemiologické může dojít k úpravě termínu odevzdání tištěných exemplářů práce prostřednictvím Příkazu děkanky. Sledujte prosím sekci Aktuality na webu fakulty.
 2. 24. 5. - 4. 6. 2021- obhajoba bakalářských a diplomových prací
 3. nejpozději do 1. 7. 20212. termín odevzdání bakalářských a diplomových prací. Původně opravný termín byl změněn na termín řádný, tj. určený i pro studenty/ky, kteří přistupují k obhajobě poprvé (obhajoba proběhne v termínu 24. 8. – 4. 9. 2021)

Zadávání podkladu kvalifikačních prací:

do 11. 6. -zadání podkladu bakalářské a diplomové práce do IS/STAG – s předpokladem obhajoby v květnu 2022 (původní termín 9. 4. 2021)

Státní závěrečné zkoušky:

 1. 24. 5. - 4. 6. 2021- první část SZZ pro bakalářské a navazující studium
 2. 14. 6. – 18. 6. 2021- druhá část SZZ pro bakalářské a navazující studium
 3. 1. 7. 2021- termín přihlášek k SZZ. Původně opravný termín byl změněn i zde na termín řádný, tj. určený i pro studenty/ky, kteří přistupují ke státní zkoušce poprvé (obhajoba i státní zkouška proběhne 24. 8. – 4. 9. 2021)

Informace k zadání, realizaci, odevzdání i obhajobě kvalifikačních prací na FF: http://ff.ujep.cz/ff/studium

Harmonogram FF UJEP: http://ff.ujep.cz/ff/studium/harmonogram

  POKYNY K PEDAGOGICKÝM PRAXÍM na FF UJEP v ak. roku 2020/2021

 1. Pokyny pro mentory 

 

  Důležité kontakní údaje:

 • Obecné informace o souvislé pedagogické praxi II na FF UJEP: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz, tel. 475286501
   
 • Oboroví didaktici odpovědní za praxi na FF UJEP: 
   - KGER: Mgr. Jarmila Jehličková – jarmila.jehlickova@ujep.cz
   - KHI: Mgr. Josef Märc – cram@volny.cz
   - KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. – ivana.havlinova@ujep.cz  
   
 • Korespondenční adresa:  Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem (v případě zasílání dokumentům k praxím uvádějte na první řádek adresy: Sekretariát KPF)

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vám s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2021!

Jedná se o stipendium na výjezd českých studentůdo sousedního Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. GFPS zprostředkovává tato stipendia všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecněo zkušenosti ze zahraničí. Tato stipendia jsou poskytována studentům za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

pdf Praktikantské stipendium GFPS

pdf Studijní stipendium GFPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP

Vážené studentky a studenti,
vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli Vám umožnit alespoň částečný přístup k fondům studoven, a to digitální formou.

Postup v této věci bude následující:

1. Student(ka) zašle svůj požadavek na e-mail podle studoven:

KHI - jan.grisa@ujep.cz
KGER - pavlina.mackova@ujep.cz
KPF - tamara.sitnerova@ujep.cz

2. Článek bude naskenován a zaslán na uložiště MOODLE pod příslušnou katedru. Materiály zde budou k dispozici v sekci E-STUDOVNY (dle katedry nutno zvolit příslušnou sekci Studovna KGER; Studovna KHI; Studovna KPF. Do jednotlivých sekcí je nutno se přihlásit prostřednictvím hesla, které při odpovědi o provedení požadavku sdělí příslušný správce e-studovny.

Parametry požadovaného materiálu:

 • max. do 50 stran textu.
 • Nutné je zaslat přesnou citaci požadovaného materiálu. 
 • Požadovaným studijním materiálem může být článek, studie, kapitola z knihy, bakalářská nebo diplomová práce. Je možné zažádat i o obsah knihy a následně o kapitolu. To samé platí u časopisů a sborníků.

Níže jsou umístěny některé užitečné odkazy, které Vám umožní se množství potřebných informací dostat:

Na těchto stránkách národní knihovny jsou užitečné odkazy na SKC a SKCP, které obsahují databáze Souborného katalogu ČR a Souborného katalogu ČR v rámci Seriálů (tedy periodik). K těmto informacím se dá dostat i přes stránku CASLIN.

Nezapomeňte, že Národní knihovna a další instituce zveřejnily řadu publikaci po dobu karantény on-line. Pro pedagogy a vědecké pracovníky institucí na úrovni vysokých škol a jejich studenty je tedy přístupný portál kramerius, kde naleznete mnoho potřebného. (Fungují i tituly „se zámečkem“.)

Takzvané „Biblio“ je bibliografie dějin Českých zemí vytvořená Historickým ústavem AV ČR. (V době, kdy odkaz kopíruji, je databáze mimo provoz, ale snad se to brzy změní). Pokud by odkaz fungoval, naleznete na něm historickou bibliografii po roce 1990 a výběrovou po roce 1945.

Digitální knihovny různých knihoven v ČR umožňují řadu pramenů k 19. a 20. století studovat on-line. Pokud je dokument, v němž jste klíčové slovo nalezly neveřejný, a je uložen v našich fondech. Umožní Vám digitální knihovna zjistit, na jaké straně se Vámi hledaná informace nachází. Pro nás pak nebude problém Vám informaci naskenovat a zaslat.

Kliknutím na logo MZK rozbalíte seznam knihoven, v nichž můžete informace hledat.

Řada periodik má na internetu své obsahy či bibliografie všech ročníků. Některé dokonce celé znění článků I to Vám může pomoci.

Veškeré získané informace následně zadejte do vyhledavače VK UJEP. Tak zjistíte, zda jsou tituly v univerzitní knihovně. Pokud je umístění v některé z katedrových studoven FF máte vyhráno. Vzhledem k velké sbírce darů, která se ve studovně KHI nalézá, není od věci vznést dotaz i na knihy, která přes katalog našich studoven nenajdete.

Sledujte také stránky Vědecké knihovny UJEP a využívejte přístupné elektronické zdroje!

Pamatujte na slova J. A. Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole!“