Sidebar

4
dub, so
30 Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

Informuji Vás o dalších krocích, kterými se snažíme reagovat na aktuální mimořádnou situaci. V návaznosti na rozhodnutí rektora UJEP jsem se rozhodla k prodloužení letního semestru a  celého akademického roku 2019/2020. Změny, včetně posunu zápočtového týdne, najdete pdf v aktualizovaném harmonogramu. Zápočtový týden je posunutý na 25. - 30. 5. 2020, první část zkouškového období bude končit 19. 7. 2020 a celý akademický rok pak 30. 9. 2020.

Důležité informace přináším pro studenty učitelství k praxím pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Vzhledem k mimořádné situaci bude probíhat pedagogická praxe formou zapojení budoucích učitelů do distančního vzdělávání žáků na vybraných základních a středních školách či jinde v minimálním rozsahu 30 hodin. Do praxe bude započítáno zapojení studentů do přípravy distančních opor, distanční výuky, kontroly úkolů dle požadavků a možností konkrétní školy či dobrovolnická činnost (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách či rodinách). Studenti se neprodleně spojí s oborovými didaktiky na jednotlivých katedrách (KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.; KHI: Mgr. Josef Märc; KGER: Mgr. Jarmila Jehličková), s nimiž projednají své možnosti a návrhy, popř. budou nasměřováni ke konkrétním úkolům. Své aktivity budou vykazovat na přiloženém doc formuláři, který odevzdají k zápočtu do jejich rukou.

Neučitelské praxe a exkurze budou po dohodě s vedoucími kateder přesunuty v rámci prodlouženého akademického roku a realizovány tak, aby všem studentům bylo umožněno tuto povinnost realizovat. Informace ke konkrétním praxím a exkurzím budou zveřejněny v aktualitách jednotlivých kateder ve chvíli, kdy bude znám termín ukončení mimořádného stavu.

Dávám možnost všem studentkám a studentům fakulty, kteří se v době mimořádných opatření zapojili či zapojí do dobrovolnické činnosti organizované Dobrovolnickým centrem Ústeckého kraje, charitami, školskými, lékařskými nebo jinými organizacemi a zařízeními (i mimo Ústecký kraj), aby tuto svou aktivitu v minimálním rozsahu 20 hodin vykázali v rámci nově založeného předmětu: FF1/VIP Volitelná individuální praxe. Pokud by se někdo chtěl zapojit do výuky žáků a studentů SŠ na dálku (a nestuduje učitelství), kontaktujte, prosím,Mgr. Ivanu Havlínovou, Ph.D. Tento předmět není zapotřebí zapisovat do studijního systému STAG, k zápočtu stačí pouze doložit potvrzení o uvedené činnosti na přiloženém doc formuláři. Formuláře bude možné po ukončení mimořádné situace odevzdat na studijním oddělení fakulty.

Vaše práce v rámci praxí dostává v této mimořádné době zcela nový rozměr. Buďte opatrní, ale užiteční. Sledujte prosím i nadále aktuální informace a dodržujte prosím zákaz vstupu na fakultu.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
30. března 2020

Vážené studentky a studenti,
vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli Vám umožnit alespoň částečný přístup k fondům studoven, a to digitální formou.

Postup v této věci bude následující:

1. Student(ka) zašle svůj požadavek na e-mail podle studoven:

KHI - jan.grisa@ujep.cz
KGER - pavlina.mackova@ujep.cz
KPF - tamara.sitnerova@ujep.cz

2. Článek bude naskenován a zaslán na uložiště MOODLE pod příslušnou katedru. Materiály zde budou k dispozici v sekci E-STUDOVNY (dle katedry nutno zvolit příslušnou sekci Studovna KGER; Studovna KHI; Studovna KPF. Do jednotlivých sekcí je nutno se přihlásit prostřednictvím hesla, které při odpovědi o provedení požadavku sdělí příslušný správce e-studovny.

Parametry požadovaného materiálu:

 • max. do 50 stran textu.
 • Nutné je zaslat přesnou citaci požadovaného materiálu. 
 • Požadovaným studijním materiálem může být článek, studie, kapitola z knihy, bakalářská nebo diplomová práce. Je možné zažádat i o obsah knihy a následně o kapitolu. To samé platí u časopisů a sborníků.

Níže jsou umístěny některé užitečné odkazy, které Vám umožní se množství potřebných informací dostat:

Na těchto stránkách národní knihovny jsou užitečné odkazy na SKC a SKCP, které obsahují databáze Souborného katalogu ČR a Souborného katalogu ČR v rámci Seriálů (tedy periodik). K těmto informacím se dá dostat i přes stránku CASLIN.

Nezapomeňte, že Národní knihovna a další instituce zveřejnily řadu publikaci po dobu karantény on-line. Pro pedagogy a vědecké pracovníky institucí na úrovni vysokých škol a jejich studenty je tedy přístupný portál kramerius, kde naleznete mnoho potřebného. (Fungují i tituly „se zámečkem“.)

Takzvané „Biblio“ je bibliografie dějin Českých zemí vytvořená Historickým ústavem AV ČR. (V době, kdy odkaz kopíruji, je databáze mimo provoz, ale snad se to brzy změní). Pokud by odkaz fungoval, naleznete na něm historickou bibliografii po roce 1990 a výběrovou po roce 1945.

Digitální knihovny různých knihoven v ČR umožňují řadu pramenů k 19. a 20. století studovat on-line. Pokud je dokument, v němž jste klíčové slovo nalezly neveřejný, a je uložen v našich fondech. Umožní Vám digitální knihovna zjistit, na jaké straně se Vámi hledaná informace nachází. Pro nás pak nebude problém Vám informaci naskenovat a zaslat.

Kliknutím na logo MZK rozbalíte seznam knihoven, v nichž můžete informace hledat.

Řada periodik má na internetu své obsahy či bibliografie všech ročníků. Některé dokonce celé znění článků I to Vám může pomoci.

Veškeré získané informace následně zadejte do vyhledavače VK UJEP. Tak zjistíte, zda jsou tituly v univerzitní knihovně. Pokud je umístění v některé z katedrových studoven FF máte vyhráno. Vzhledem k velké sbírce darů, která se ve studovně KHI nalézá, není od věci vznést dotaz i na knihy, která přes katalog našich studoven nenajdete.

Sledujte také stránky Vědecké knihovny UJEP a využívejte přístupné elektronické zdroje!

Pamatujte na slova J. A. Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole!“

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

s ohledem na pokračující mimořádnou situaci a nejasný konec uzavření vysokých škol přistupujeme k některým organizačním změnám a opatřením, kterými se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, abychom celou situaci zvládli pokud možno bez zásadních problémů a s minimálními dopady na řádné naplnění a ukončení akademického roku.

1) Byl upraven pdf Harmonogram FF UJEP na akademický rok 2019/2020:

 • došlo k posunům termínů odevzdání závěrečných prací i odevzdání indexů a přihlášek ke SZZ. Červencový termín pro odevzdání závěrečných prací a indexů (pro obhajoby a SZZ v druhé části zkouškového období) se stal termínem řádným.
 • byl posunut termín pro podání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2020/2021 s tím, že AS FF bude ke schválení předložena změna podmínek pro přijetí v tom smyslu, že doklady o ukončeném předcházejícím studiu uchazeči předloží nejpozději při zápisu do studia. 
 • termíny pro podání přihlášek k doktorskému studiu a rigoróznímu řízení posunuty nebyly, studentům a studentkám doporučujeme, aby své doktorské projekty konzultovali prostřednictvím e-mailu s příslušnou katedrou či oborovým garantem (KHI: prof. Hrubá: KGER: doc. Cornejo)
 • byl posunut termín pro zadávání podkladů pro bakalářské a magisterské diplomové práce (s termínem obhajoby v květnu 2021) a vytvořen pdf manuál pro vkládání podkladů pro zadávání závěrečných prací do systému STAG v souladu s aktualizovaným
  zněním pdf směrnice FF UJEP č. 46/2020 z 10. 3. 2020.
 • upravený harmonogram doprovázíme pdf komentářem proděkana pro studium k obhajobám a SZZ, v případě potřeby dalšího upřesnění se obracejte na Studijní oddělení FF: daniela.libichova@ujep.cz.

2) V návaznosti na nový Příkaz rektora 2/2020 ze dne 20. 3. 2020, který upravuje Směrnici rektora ke zveřejňování závěrečných prací (8/2016) vydávám příkaz děkanky 44/2020 o způsobu odevzdávání závěrečných prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020, který umožní v první fázi odevzdat závěrečnou práci pouze v elektronické podobě.

3) Od tohoto týdne bude zejména pro studenty posledních ročníků, kteří dokončují závěrečné práce zřízena služba zpřístupnění odborné literatury z fondu studoven prostřednictvím e-studoven v systému MOODLE. 

Prosím studenty a studentky posledních ročníků, aby neotáleli s odevzdáváním závěrečných prací, pokud to bude možné. Věřím, že tuto nelehkou situaci zvládneme. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří i v těchto dnech zabezpečují chod fakulty a pomáhají, kde je třeba. Sledujete prosím i nadále aktuální informace.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
23. března 2020

Pedagogická fakulta se v posledních dnech stala centrem mobilizace studentů UJEP. I Filozofická fakulta by ráda podpořila tuto vlno sounáležitosti a výzvu: Pedagogická fakulta pomáhá - výzva dobrovolníkům. I když studenti FF nemohou míchat dezinfekci jako na PřF, nabídnout zdravotnické služby jako FZS a většina studentů ani ty pedagogické v sociálních službách jako PF, tak přesto stále existují další formy, jak pomoci např. seniorům, šít roušky či na jiných místech.

Tisková zpráva UJEP, 18. 3. 2020: pdf Pomoc UJEP jde nad rámec vládních rozhodnutí.

Tisková zpráva UJEP, 19. 3. 2020: pdf Pedagogická fakulta mobilizuje dobrovolníky.

Další tiskové zprávy můžete sledovat na webu UJEP.

Informace podáváme pro město Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Pokud jste již odcestovali do svých domovů neváhejte pomáhat i tam!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s opatřením ministra zdravotnictví a v návaznosti na Příkaz rektora UJEP 1/2020 se na Vás obracím s následujícím sdělením, které upřesňuje specifika fungování Filozofické fakulty UJEP:

 1. Veškerá výuka ve všech formách studia je od 10. 3. 2020 až do odvolání zrušena, fakulta je pro studenty uzavřena, provoz budovy je zabezpečen recepcí od 7.00 ­­do 15.00 hod., vstup do budovy pro zaměstnance je beze změn. 
 2. Po dobu mimořádných opatření jsou zrušeny všechny akce, veřejné přednášky, semináře a konference pořádané FF.
 3. Po dobu mimořádných opatření jsou zrušeny konzultace vyučujících. Vyučující je možné kontaktovat e-mailem.
 4. Vyučující jednotlivých předmětů sdělí svým studentům prostřednictvím informačního systému STAG instrukce k alternativním formám výuky minimálně na dobu náledujích dvou týdnů nebo na dobu mimořádných opatření. Využít je možno komunikačních technologií, materiálů pro distanční formu studia (MOODLE), samostudia, konzultací prostřednictvím emailu atd.
 5. Uzavřeny jsou katedrové studovny a další pracoviště fakulty.
 6. Studijní oddělení fakulty je otevřeno Po - Čt od 9.00 do 11.00 hod, pro komunikaci s ním využijte namísto osobní návštěvy e-mail.
 7. Termín odevzdání závěrečných prací platí prozatím dle harmonogramu FF UJEP, tj. 9. dubna 2020.
 8. Po odvolání mimořádných opatření v návaznosti na délku jejich trvání jsem připravena vydat nové opatření děkanky, které bude reflektovat vzniklou situaci. Případné posuny termínů v rámci Harmonogramu akademického roku 2019/2020 či jiné kroky budou nastaveny tak, aby fakulta zajistila možnost řádného splnění požadavků vyplývajících ze studijních plánů.
 9. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sekretariáty svých kateder nebo sekretariát fakulty (9.00 -14.00 hod.)

Všichni vnímáme vážnost situace, kterou nelze podceňovat, ale zároveň je nutné zachovat klid a rozvahu. Ujišťuji vás, že informace týkající se studia a chodu fakulty budeme aktualizovat na internetových stránkách fakulty a prosím vás o jejich sledování. Zásadní sdělení obdržíte též e-mailem.  Věřím, že situaci společně zvládneme a brzy se budeme moci vrátit do poslucháren a studoven.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
11. 3. 2020

S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.

Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady. Zrušeny jsou také všechny kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP.

Studentům ubytovaným na kolejích UJEP se doporučuje odjezd do svých domovů.

Akademickým pracovníkům se důrazně doporučuje práce z domova, řešení individuálních případů je v kompetenci přímých nadřízených.

K neakademickým pracovníkům se doporučuje individuální přístup zaměstnavatele.

Rektor UJEP důrazně opakuje doporučení vedoucím pracovníkům všech útvarů UJEP vydat úplný zákaz vysílání jim podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.

Děkani zajistí informovanost všem zaměstnancům a studentům na fakultách tak, aby byla minimalizována potenciální rizika.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
V Ústí nad Labem 10. 3. 2020

České centrum v Berlíně hledá průběžně stážisty se zájmem o českou kulturu a její propagaci v Berlíně a v Německu.

Nabízíme tři zaměření:

 • Stáž 1 - zaměření: překlady, PR, práce s textem (nejbližší datum nástupu: 01.08.2020)
 • Stáž 2 - zaměření: grafika a fotodokumentace (nejbližší datum nástupu: 01.10.2020)
 • Stáž 3 - zaměření: produkce, programová koordinace (nejbližší datum nástupu: 01.08.2020)

Délka stáže je minimálně 4 měsíce, ideálně 6 a více měsíců, pracovní doba 40 hodin týdně.

Další informace najdete v příloze a na našem webu: http://berlin.czechcentres.cz/cs/o-nas/kariera-v-cc/staz-v-ceskem-centru/

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Městská památková rezervace Litoměřice, kterou Oblastní muzeum v Litoměřicích představí v termínu od 10. 3. do 12. 4. 2020. Vzhledem ke komorní povaze této výstavy bude uvedena bez vernisáže, v jejím průběhu však můžete navštívit komentovanou prohlídku pořádanou ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 17 hodin, kterou bude provázet historik PhDr. Filip Hrbek.

Výstava vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Města Litoměřice. Fotografie ze svých sbírek poskytlo také litoměřické muzeum.

Fulbrightova stipendia poskytují možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Jedním z úspěšných žadatelů byl v minulosti také doc. PhDr. Martin Nitsche, Ph.D.

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou k dispozici na http://www.fulbright.cz/stipendia

Přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/ - je určitě zajímavé se podívat, jaké je zastoupení jednotlivých univerzitních pracovišť a s jakými projekty žadatelé uspěli.

Termín pro odevzdání přihlášek se dle typu programu liší.