Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Děkanka Filozofické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Vedoucí katedry archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP.

Nástup: 09/2020
Úvazek: 100%
Požadavky: Minimální dosažená kvalifikace Ph.D. s výhledem na habilitaci, odborné vzdělání v oblasti archivnictví, pomocných věd historických či příbuzných oborů. Zkušenost s realizací projektů, zkušenost s vedením kolektivu, popř. projektových týmů.

Přihlášky s odborným životopisem, kopií dokladů o akademických a vědeckopedagogických titulech, přehledem vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, praxi, členství v odborných společnostech, seznam publikační a grantové činnosti a zejména rozvojový záměr pracoviště ve střednědobém výhledu zasílejte elektronicky k rukám tajemnice FF, ing. Terezie Tahalové, (terezie.tahalova@ujep.cz)
do 31. července 2020. Na přihlášku prosíme uvést e-mailový a telefonický kontakt.

Město Sezimovo Ústí vypsalo již 25. ročník soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“. Tato soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Do 4. 7. 2020 probíhá anonymní Hodnocení kvality výuky za LS 2019/2020 v IS/STAG.

Vzhledem k tomu, že tento semestr probíhal nestandardně, prosíme studenty o řádné vyplnění ankety a děkujeme za zpětnou vazbu.

Nápovědu naleznete zde. Vaše hodnocení je zcela anonymní a nelze dohledat, jak který student dotazník vyplnil. Anonymně lze zapsat i jakoukoli připomínku. K vyplnění ankety letos můžete nově využít i aplikaci na vašem mobilním telefonu. Aplikace je ke stažení na Google Play.

Petiční kampaň organizace ADRA “Every child. Everywhere. In school.” se zasazuje o to, aby každé dítě na světě mělo přístup ke vzdělání. V současnosti 90 % dětí s postižením na světě nemůže chodit do školy (více v článku zde), děti na útěku mají 5x menší šanci na to dokončit základní vzdělání, dívkám, které nedokončí základní vzdělání, hrozí dětské svatby, interupce (více v článku zde). V rámci kampaně se zaměřujeme primárně na tyto nejohroženější skupiny.

Cílem je získat 1 000 000 podpisů. V současnosti jich stále přes 150 000 chybí. Díky Vaší podpoře a podpoře lidí po celém světě chceme toto téma dostat do popředí a zatlačit na instituce, které nám mohou pomoci zajistit změnu. Vzhledem k tomu, že ADRA součástí mezinárodní sítě, působící ve 130 zemích světa, jsme v kontaktu s mnoha politickými leadery ať už na mezinárodní nebo lokální úrovni. To nám dává velkou sílu k tomu, aby mohlo být změny dosaženo a aby se zviditelnila situace dětí na útěku, dětí s postižením a dívek, kterým je přístup ke vzdělávání nejčastěji odepřen.

Proč se zaměřujeme právě na vzdělávání?

Vzdělání mění životy. Bez přístupu k němu se lidé nemohou měnit. Díky vzdělání se dětem otevírají zcela nové možnosti, obzory. Tím to ale nekončí - změní se i život jeho rodiny, komunity a dalších generací. Z přístupu ke vzdělání pro všechny děti, má přístup celá společnost.

Proč kampaň spouštíme právě teď?

Přestože od roku 2000 do roku 2012 celkový počet dětí, které nechodí do školy, poklesl o polovinu, není důvod k oslavám. Tento pozitivní trend se zastavil a pandemie koronaviru jej může otočit. České děti se postupně vrací do škol, v tuto chvíli ale stále téměř 3/4 žáků a studentů na celém světě zůstává doma - jedná se o 1,3 bilionu dětí v 186 zemích. Čím déle situace potrvá, tím roste pravděpodobnost, že se děti - a to především dívky, děti s postižením a ty z nejchudších rodin - do školy už nevrátí.

Kde ADRA Česká republika v současnosti pomáhá dětem v rozvojových v získání přístupu ke vzdělání?

  • Zajišťujeme přístup ke vzdělávání nejchudším dětem ze slumů v Bangladéši v projektu Čalantika a BanglaKids. V rámci těchto programů získalo základní vzdělání již tisíce žáků.
  • Poskytujeme podporu vzdělávání dětem v uprchlických táborech v Myanmaru.
  • Stavíme školu pro malijské děti v Nigeru.

Více informací na webových stránkách www.adrapetice.cz nebo ve FB příspěvku.

Děkujeme.

Děkanka Filozofické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Vedoucí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP (nástup 09/2020, úvazek 100%).

Požadavky:

Minimální dosažená kvalifikace Ph.D. s výhledem na habilitaci, odborné vzdělání v oblasti historie, dějin architektury, dějin umění a příbuzných oborů. Zkušenost s realizací projektů CEP, zkušenost s vedením kolektivu, popř. projektových týmů.

Přihlášky s odborným životopisem, kopií dokladů o akademických a vědeckopedagogických titulech, přehledem vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, praxi, členství v odborných společnostech, seznam publikační a grantové činnosti a zejména rozvojový záměr pracoviště ve střednědobém výhledu zasílejte elektronicky k rukám tajemnice FF, ing. Terezie Tahalové, (terezie.tahalova@ujep.cz) do 09. července 2020. Na přihlášku prosíme uvést emailový a telefonický kontakt.

Vážení studenti,

kdo z vás nahrál svou BP/DP do IS Stag a neoznámil to prostřednictvím e-mailu svému studijnímu oddělení (jak stojí v příkazu děkanky 44/2020 Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020), nemůže být zařazen do seznamu k obhajobám, jelikož se o tom nemáme jak dozvědět. Pošlete tedy obratem e-mail na tuto adresu: daniela.libichova@ujep.cz, abychom s vámi mohli počítat u obhajob.

Aktualizace 1. 7. 2020.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

na počátku července vstupuje naše fakulta do MIMOŘÁDNĚ prodlouženého zkouškového období. MIMOŘÁDNĚ nás čekají ještě státní závěrečné zkoušky či jiné atestace. 
Ve všech ostatních ohledech však již všechno MIMOŘÁDNÉ končí, alespoň pro tuto chvíli. Fakulta i všechna její pracoviště již fungují bez omezení, můžeme se i v prostorách fakulty pohybovat bez roušek. Po dohodě s rektorátem jsme se rozhodli zachovat pouze potvrzení o bezinfekčnosti, abychom pomohli v případě potřeby, dohledat možný zdroj nákazy, pokud by se u nás objevila.  
Uplynulý semestr byl opravdu MIMOŘÁDNÝ a pro nikoho z nás nebyl jednoduchý. Jsem ráda, že zejména poslední ročníky ustály celou tuto MIMOŘÁDNOU situaci se ctí a většině našich studentů a studentek se podařilo obhájit závěrečné práce a bez větších problémů absolvovat státní zkoušky. Dostatečný prostor k plnění studijních povinností mají všichni ještě ve druhé části zkouškového období a já věřím, že bude bezezbytku využit. 
Po prodlouženém zkouškovém období nás čekají prázdniny – nic MIMOŘÁDNÉHO. MIMOŘÁDNÁ je pouze celofakultní dovolená od 20. 7. do 14. 8. 2020. 
Přeji Vám všem, abyste prožili pouze MIMOŘÁDNĚ krásné letní dny a na fakultu jste se na konci srpna vrátili s MIMOŘÁDNĚ krásnými zážitky. 
Děkuji Vám všem, že jste MIMOŘÁDNOU situaci zvládli a doufám, že příští semestr již proběhne řádně, nikoli MIMOŘÁDNĚ. 
 
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
 

Harmonogram akademického roku:

Sledujte změny v aktuálním harmonogramu na akademický rok 2019/2020, který na aktuální situaci posunem termínů.

Záznam kontrol ve Výkazu o studiu (Indexu):

  Příkaz děkanky 45/2020 K evidenci studijních výsledků ve výkazu o studiu v listinné podobě. Od 7. 4. 2020 zrušena povinnost záznamu kontrol studia do Výkazu o studiu (indexu). Od tohoto data jsou tedy záznamy zápočtů a zkoušek do indexů volbou studenta, závazné jsou vždy údaje uvedené v elektronickém výkazu o studiu v systému STAG.

Zadávání podkladů pro závěrečné práce:

V aktuálním harmonogramu byl posunut termín pro zadávání podkladů pro bakalářské a magisterské diplomové práce (s termínem obhajoby v květnu 2021) a vytvořen  manuál pro vkládání podkladů pro zadávání závěrečných prací do systému STAG v souladu s aktualizovaným zněním  směrnice FF UJEP č. 46/2020 z 10. 3. 2020.

Odevzdávání závěrečných prací:

Příkaz děkanky 44/2020 Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. části zkouškového období LS 2019/2020. Od 24. 3. 2020 je možné v první fázi odevzdat závěrečnou práci pouze v elektronické podobě.

Obhajoby a Státní závěrečné zkoušky:

  Komentář proděkana pro studium k obhajobám a SZZ, v případě potřeby dalšího upřesnění se obracejte na Studijní oddělení FF: daniela.libichova@ujep.cz.

Pedagogické praxe:

Pedagogická praxe studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ probíhá formou zapojení budoucích učitelů do distančního vzdělávání žáků na vybraných základních a středních školách či jinde v minimálním rozsahu 30 hodin. Do praxe bude započítáno zapojení studentů do přípravy distančních opor, distanční výuky, kontroly úkolů dle požadavků a možností konkrétní školy či dobrovolnická činnost (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách či rodinách). Studenti se neprodleně spojí s oborovými didaktiky na jednotlivých katedrách (KPF: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.; KHI: Mgr. Josef Märc; KGER: Mgr. Jarmila Jehličková), s nimiž projednají své možnosti a návrhy, popř. budou nasměřováni ke konkrétním úkolům. Své aktivity budou vykazovat na přiloženém  formuláři, který odevzdají k zápočtu do jejich rukou.

Neučitelské praxe a exkurze:

Neučitelské praxe a exkurze budou po dohodě s vedoucími kateder přesunuty v rámci prodlouženého akademického roku a realizovány tak, aby všem studentům bylo umožněno tuto povinnost realizovat. Informace ke konkrétním praxím a exkurzím budou zveřejněny v aktualitách jednotlivých kateder ve chvíli, kdy bude znám termín ukončení mimořádného stavu.

Všem studentkám a studentům fakulty, kteří se v době mimořádných opatření zapojili či zapojí do dobrovolnické činnosti organizované Dobrovolnickým centrem Ústeckého kraje, charitami, školskými, lékařskými nebo jinými organizacemi a zařízeními (i mimo Ústecký kraj) je dána možnost, aby tuto svou aktivitu v minimálním rozsahu 20 hodin vykázali v rámci nově založeného předmětu: FF1/VIP Volitelná individuální praxe. Pokud by se někdo chtěl zapojit do výuky žáků a studentů SŠ na dálku (a nestuduje učitelství), kontaktujte, prosím, Mgr. Ivanu Havlínovou, Ph.D. Tento předmět není zapotřebí zapisovat do studijního systému STAG, k zápočtu stačí pouze doložit potvrzení o uvedené činnosti na přiloženém  formuláři. Formuláře bude možné po ukončení mimořádné situace odevzdat na studijním oddělení fakulty.

Mimořádná stipendia:

Mimořádné stipendium pro student(k)y, kteří se v době mimořádných opatření vlády v době pandemie COVID-19 dostanou do obtížné situace. Podepsanou žádost o stipendium je možné podávat elektronicky na  přiloženém formuláři do 31. 8. 2020 přímo k rukám vedoucí studijního oddělení na e-mail: daniela.libichova@ujep.cz.

E-studovny:

Služba zpřístupnění odborné literatury z fondu studoven prostřednictvím e-studoven v systému MOODLE bude fungovat dále. 

E-přednášky

Na fakultním Youtube, je možné poslechnout si e-přednášky našich akademiků. Dostupné také zde.

 

I nadále budeme vývoj sledovat a reagovat další kroky vlády i Vaše žádosti a připomínky.

Dokumenty:

Vážené uchazečky a uchazeči, milé studentky, milí studenti,

ráda bych Vás informovala o tom, že jsem v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací přistoupila k několika vstřícným krokům, které by měly usnadnit Vaši cestu na naši fakultu. V rámci přijímacího řízení na FF UJEP pro akademický rok 2020/2021 byly všem uchazečům o bakalářské a magisterské studijní obory s konečnou platností prominuty přijímací zkoušky. V praxi to znamená, že jedinými podmínkami pro přijetí ke studiu na naší fakultě jsou mimořádně pouze tyto náležitosti:

  1. Řádné odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku v aktuálním termínu, který je nyní stanoven ke 30. dubnu 2020.
  2. Uchazeči o bakalářské studium musí doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu). Zájemci o navazující magisterské studium pak dokládají potvrzený výpis předmětů z bakalářského nebo jiného typu vysokoškolského studia nebo Dodatek k diplomu. V souvislosti s aktuální situací a pravděpodobným odkladem maturitních zkoušek i SZZ prodlužuji termín dodání těchto dokumentů až do termínu zápisu do studia, který se uskuteční až 28. srpna 2020. 

Doufám, že Vám těmito kroky usnadním vstup do studia na naší fakultě a popř. i rozhodování, zda se ke studiu vybraného studijního programu či oboru přihlásit. Nezapomeňte, že je před námi ještě druhé kolo přijímacího řízení, kde budou podmínky nastaveny obdobně. Pro všechny nově přijaté studenty a studentky, kteří zahájí výuku v akademickém roce 2020/2021, připravujeme několik opatření, která by měla usnadnit zahájení vysokoškolského studia a co nejrychlejší adaptaci na novou životní fázi – „vysokoškolák/vysokoškolačka“. 

Přeji Vám, abyste současnou mimořádnou situaci zvládli co nejlépe a abyste obstáli u maturit (popř. SZZ), ať budou probíhat jakýmkoli způsobem. Těšíme se na Vás.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka FF UJEP
15. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož je Vědecká knihovna UJEP stále uzavřená, můžeme uživatelům zprostředkovávat především online zdroje. Propagujeme současné portfolio licencovaných elektronických informačních zdrojů a e-knih na UJEP, dále propagujeme volně dostupné zdroje a snažíme se získávat bezplatné nebo zkušební přístupy k e-knihám. Dovolte mi, abych Vás seznámil s vybranými službami v době uzavření knihovny.

Online konzultace (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace)
Potřebujete poradit s vyhledáváním ve zdrojích, s citacemi, nebo máte jiný dotaz? Nabízíme Vám naši odbornou pomoc.

Tipy Vědecké knihovny (https://knihovna.ujep.cz/cs/4414/tipy-vedecke-knihovny)
Průběžně aktualizovaný seznam licencovaných i volně dostupných zdrojů a e-knih pro studium i zábavu.

Online knihovna Bookport
Zkušební přístup k více než 5200 e-knihám od českých vydavatelů (GRADA, Karolinum, Munipress, Jota, Portál atd.).

Flexibooks
U platformy Flexibooks navýšen limit výpůjček z 3 na 5.

Rozšířená nabídka e-knih
Zajištěny zkušební přístupy do e-knih od vydavatelství Cambridge University Press, Taylor and Francis, Elsevier a dalších.

Výpůjční lhůty
Všechny výpůjčky byly automaticky prodlouženy a pokuty jsou v době uzavření knihovny pozastavené.

Vracení knih
Vracení knih je možné nonstop prostřednictvím návratového automatu knihovny.

Dotazy
V případě dotazů jsme k dispozici (PO-PÁ 8.00-14.00) na e-mailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a facebookových stránkách knihovny.

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a optimismus.
S pozdravem
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP

Vážené studentky a studenti,
vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli Vám umožnit alespoň částečný přístup k fondům studoven, a to digitální formou.

Postup v této věci bude následující:

1. Student(ka) zašle svůj požadavek na e-mail podle studoven:

KHI - jan.grisa@ujep.cz
KGER - pavlina.mackova@ujep.cz
KPF - tamara.sitnerova@ujep.cz

2. Článek bude naskenován a zaslán na uložiště MOODLE pod příslušnou katedru. Materiály zde budou k dispozici v sekci E-STUDOVNY (dle katedry nutno zvolit příslušnou sekci Studovna KGER; Studovna KHI; Studovna KPF. Do jednotlivých sekcí je nutno se přihlásit prostřednictvím hesla, které při odpovědi o provedení požadavku sdělí příslušný správce e-studovny.

Parametry požadovaného materiálu:

  • max. do 50 stran textu.
  • Nutné je zaslat přesnou citaci požadovaného materiálu. 
  • Požadovaným studijním materiálem může být článek, studie, kapitola z knihy, bakalářská nebo diplomová práce. Je možné zažádat i o obsah knihy a následně o kapitolu. To samé platí u časopisů a sborníků.

Níže jsou umístěny některé užitečné odkazy, které Vám umožní se množství potřebných informací dostat:

Na těchto stránkách národní knihovny jsou užitečné odkazy na SKC a SKCP, které obsahují databáze Souborného katalogu ČR a Souborného katalogu ČR v rámci Seriálů (tedy periodik). K těmto informacím se dá dostat i přes stránku CASLIN.

Nezapomeňte, že Národní knihovna a další instituce zveřejnily řadu publikaci po dobu karantény on-line. Pro pedagogy a vědecké pracovníky institucí na úrovni vysokých škol a jejich studenty je tedy přístupný portál kramerius, kde naleznete mnoho potřebného. (Fungují i tituly „se zámečkem“.)

Takzvané „Biblio“ je bibliografie dějin Českých zemí vytvořená Historickým ústavem AV ČR. (V době, kdy odkaz kopíruji, je databáze mimo provoz, ale snad se to brzy změní). Pokud by odkaz fungoval, naleznete na něm historickou bibliografii po roce 1990 a výběrovou po roce 1945.

Digitální knihovny různých knihoven v ČR umožňují řadu pramenů k 19. a 20. století studovat on-line. Pokud je dokument, v němž jste klíčové slovo nalezly neveřejný, a je uložen v našich fondech. Umožní Vám digitální knihovna zjistit, na jaké straně se Vámi hledaná informace nachází. Pro nás pak nebude problém Vám informaci naskenovat a zaslat.

Kliknutím na logo MZK rozbalíte seznam knihoven, v nichž můžete informace hledat.

Řada periodik má na internetu své obsahy či bibliografie všech ročníků. Některé dokonce celé znění článků I to Vám může pomoci.

Veškeré získané informace následně zadejte do vyhledavače VK UJEP. Tak zjistíte, zda jsou tituly v univerzitní knihovně. Pokud je umístění v některé z katedrových studoven FF máte vyhráno. Vzhledem k velké sbírce darů, která se ve studovně KHI nalézá, není od věci vznést dotaz i na knihy, která přes katalog našich studoven nenajdete.

Sledujte také stránky Vědecké knihovny UJEP a využívejte přístupné elektronické zdroje!

Pamatujte na slova J. A. Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole!“

 

S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.

Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady. Zrušeny jsou také všechny kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP.

Studentům ubytovaným na kolejích UJEP se doporučuje odjezd do svých domovů.

Akademickým pracovníkům se důrazně doporučuje práce z domova, řešení individuálních případů je v kompetenci přímých nadřízených.

K neakademickým pracovníkům se doporučuje individuální přístup zaměstnavatele.

Rektor UJEP důrazně opakuje doporučení vedoucím pracovníkům všech útvarů UJEP vydat úplný zákaz vysílání jim podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.

Děkani zajistí informovanost všem zaměstnancům a studentům na fakultách tak, aby byla minimalizována potenciální rizika.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
V Ústí nad Labem 10. 3. 2020

Fulbrightova stipendia poskytují možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Jedním z úspěšných žadatelů byl v minulosti také doc. PhDr. Martin Nitsche, Ph.D.

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou k dispozici na http://www.fulbright.cz/stipendia

Přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/ - je určitě zajímavé se podívat, jaké je zastoupení jednotlivých univerzitních pracovišť a s jakými projekty žadatelé uspěli.

Termín pro odevzdání přihlášek se dle typu programu liší.