Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vážené kolegyně a kolegové,
      byl vyhlášen nový ročník celostátní soutěže studentských vědeckých prací (CSVK) HISTORIE 2023. Soutěžní práce pro školní kolo je možné podávat do 27. 1. 2023. Práce se odevzdávají elektronicky na adresu vilem.zabransky@ujep.cz. Následně dne 1. 2. od 13.00 v učebně A 218 proběhnou prezentace přihlášených prací, přičemž dvě nejlepší postoupí do celostátního kola. Celostátní kolo se následně uskuteční formou konference 20. a 21. dubna na Ostravské univerzitě. Do soutěže se mohou přihlásit zájemci z řad studentů bakalářského či magisterského studijního programu. Přijímány jsou rovněž práce vycházející z kapitol obhájených BP nebo neobhájených DP, nikoliv však texty již publikované, resp. k vydání přijaté.
Soutěžní práce musí mít charakter vědecké studie a mohou mít rozsah maximálně 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Do rozsahu se jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává, stejně jako přílohy ve formě tabulek, grafů, obrázků či edic textů. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu 1 800 znaků. Detailní informace k soutěži jsou k dispozici v aktualitách KHI na webu FF.
Pokud pracujete na zajímavém tématu nebo jste úspěšně obhájili Bc. práci, neváhejte se tedy přihlásit. V případě jakýkoli dotazů jsem k dispozici.

S pozdravem,
Vilém Zábranský

Statuta soutěže

Národní filmový archiv aktuálně nabízí neplacené stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkovává komplexní poznání práce i detailnější seznámení se s činností jednotlivých oddělení a intenzivnější zapojení ve vybraných aktivitách. Uvítá každého, kdo se chce naučit něco nového nejen o činnosti paměťové instituce, ale také o chodu příspěvkové organizace. Zájemcům rádi vychází vstříc v individuálních plánech. 

Stáže probíhají na pracovištích v Praze (Malešická a Bartolomějská ulice), prostřednictvím home office, případně v depozitáři na Hradištku. Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od tří týdnů do šesti měsíců s různou týdenní hodinovou dotací.

Momentálně nabízí stáže v těchto odděleních:

  • Oddělení filmografie a katalogizace
  • Oddělení kurátorů
  • Oddělení písemných archiválií
  • Digitální laboratoř
  • Knihovna Národního filmového archivu

Více informací

Státní okresní archiv Most pořádá v rámci Mezinárodního dne archivů dny otevřených dveří. Pro veřejnost bude ve dnech 8., 9. a  10. června v budově archivu v ulici Leoše Janáčka připravena výstava historických dokumentů a zajímavostí z archivních sbírek. Výstava bude přístupna 9:00-17:00. Zájemci se mohou rovněž účastnit komentované prohlídky archivních prostor, které jinak nejsou běžně veřejnosti přístupné. Prohlídky začínají v tyto dny vždy v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin.

Více informací zde.