Sidebar

25
zář, po
29 Aktuality

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

vítejte v novém akademickém roce 2017/2018. Našemu pedagogickému sboru přeji pozorné a vnímavé studenty, kteří se chtějí něco dozvědět, mají smysluplné cíle a nechystají se příští dva semestry promarnit vysedáváním po barech nebo tlacháním na facebooku. Studentkám a studentům pak přeji přísné, ale spravedlivé a zainteresované mentory, pro které platí myšlenka vyslovená již v 19. století Ch. F. Brownem „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Přeji Vám všem i celé naší fakultě a univerzitě úspěšný nadcházející akademický rok.

Michaela Hrubá

Dne 7. září 2017 proběhly na katedře historie naší fakulty státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací. Před komisi pod předsednictvím prof. Radka Fukaly předstoupili dvě doktorandky a dva doktorandi, kteří prezentovali a obhajovali výsledky své několikaleté práce.

V hodnocení vědy a výzkumu zaznamenala Katedra historie FF UJEP významný úspěch. S knihou Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí se ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy pracovníci fakulty pod vedením doc. Michaely Hrubé dokázali prosadit v široké konkurenci excelentních výsledků vědy a výzkumu napříč všemi vědeckými obory.

V rámci 23. Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu SVĚT KNIHY PRAHA byla 12. května 2017 udělena profesoru PhDr. Radku Fukalovi Ph.D. hlavní Cena Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu.

Ve dnech 26. – 27. 5. 2017 se zástupci z řad studentů a doktorandů KHI FF UJEP zúčastnili Mezinárodní konference mladých historiků (International Conference of Young Historians. Middle-East Europe in historical research of PhD. students), pořádané Institutem historie při Fakultě historie UAM v Poznani.

26. – 27. 5. 2017 proběhl za účasti KPF FF UJEP XVII. ročník mezinárodního setkání Collegium Politicum v Barceloně.

Ve dnech 12. a 13. června 2017 se na Univerzitě v Amsterdamu konala mezinárodní konference „Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond“. Cílem bylo vyvolat diskusi na téma smíšených párů a rodin v Evropě jako i za jejími hranicemi.