Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Obecné informace

Studenti svou prací a chováním reprezentují FF UJEP, budou proto dbát pokynů vedení cvičného zařízení a mentora. Budou dodržovat vnitřní řád zařízení a pravidla bezpečnosti práce, se kterými jsou povinni se seznámit. Budou dodržovat povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

Pedagogické praxe na FF UJEP probíhají dle Metodiky pedagogických praxí.

Bakalářské studium - pedagogické praxe probíhají pouze ve variantě studijního plánu MAIOR. Pokud je student veden ve studijním plánu MAIOR na jednotlivých katedrách realizující učitelské programy (KFHS, KGER, KHI) Filozofické fakulty (číslo studenta začíná A...), postupuje podle níže uvedených pokynů jak administrativních, tak oborových didaktiků. Pokud je student veden na Pedagogické či Přírodovědecké fakultě, postupuje podle pokynů Centra praxí PF a PŘF. 

Navazující Magisterské studium - pedagogické praxe probíhají ve variantě studijního plánu MAIOR i MINOR. Pokud student plní pedagogickou praxi na některé z kateder realizující učitelské programy (KFHS, KGER, KHI) Filozofické fakulty, postupuje podle níže uvedených pokynů jak administrativních, tak oborových didaktiků. Rozhodující je pracoviště, kde probíhá pedagogická praxe. Pokud student plní praxí na katedrách PF a PŘF, postupuje podle pokynů Centra praxí PF a PŘF.

 

ČÁST ADMINISTRATIVNÍ

Zde naleznete formuláře: Dohoda o realizaci praxe, Dohoda o provedení práce, Výkaz odpracovaných hodin, Žádost o uznání praxe a Žádost o změnu termínu konání praxe. Dokumenty i formuláře stáhněte a uložte do zařízení, poté vyplňujte, dohody o provedení práce otevřete v zařízení (počítači) v programu Adobe Acrobat.

Jakákoli pedagogická praxe, která není předem domluvená s oborovým didaktikem, nebude uznána.

Dohoda o realizaci praxe a Dohoda o provedení práce musí být doručena na Sekretariát KFHS dva týdny před nástupem na praxi. V Dohodě o provedení práce musí být uvedeno jméno a osobní číslo studenta. Pokud nebudou potřebné formuláře doručeny včas, nebude možné odpracované hodiny mentorovi praxe proplatit a praxi studentovi uznat. 

Formuláře

Bakalářská studia - prezenční forma

Bakalářská studia - kombinovaná forma

Magisterská studia - prezenční forma

Magisterská studia - kombinovaná forma

Termíny praxí: viz harmonogram FF UJEP

Seznam fakultních a spolupracujících škol (PDF)

ČÁST OBOROVĚ DIDAKTICKÁ

Katedra filozofie a humanitních studií

Pokyny k jednotlivým praxím:

Bakalářské studium:

Navazující Magisterské studium:

Katedra germanistiky

Akademický rok 2021/22

 

Katedra historie

Akademický rok 2021/22