Sidebar

6
bře, so
24 Aktuality

Vzhledem k epidemiologické situaci je přítomnost sekretářky V. Hráčové na KHI FF UJEP omezena 8:00 - 12:00 (po-pá). Telefon je permanentně přesměrován, tel. hovory budou vyřizovány 8:00 - 15:30, e-maily budou vyřízeny v nejkratším možném termínu. Návštěvy sekretariátu KHI je nutné ohlásit předem.

Schválená: A20160, A18009, A19046, A19193, A18035, 18231, A19216, A17049.

pozn.: Zadání si lze vyzvednout osobně na sekretariátu KHI, ale po předchozí domluvě nebo na základě žádosti e-mailem lze i zaslat poštou.

V letním semestru bude výuka nadále pokračovat online skrze BigBlueButton. Odkazy na virtuální místnosti BBB pro jednotlivé kurzy naleznete opět na úvodní stránce v Moodlu ihned po přihlášení, viz Přehledy distanční výuky na FF UJEP (LS 2020/2021).

Milé studentky, milí studenti,
 
rád bych vás přivítal v letním semestru, který bohužel začínáme opět distančně. Zda se situace v jeho průběhu změní, nelze bohužel ani odhadovat, i když bych si to velmi přál. Přímá výuka chybí jak vám, tak nám. Vím, že zvláště vy, studenti prvních ročníků, kteří jste prozatím ani nemohli poznat atmosféru studia na vysoké škole a věci s tím spojené, trpíte často ztrátou motivace a pocitem odtrženosti. Vím, že pro vás bylo obtížné vypořádat se systémem STAG, pochopit nuance studia, nevíte někdy, na koho se obrátit v případě nejasností, a je pro vás náročné zvládat výuku pouze přes monitor počítače. Přesto zkuste vydržet a nevzdat to. Využívejte konzultací s vašimi vyučujícími, ať již online nebo po dohodě osobně, nemějte obavy se případně obrátit s vašimi dotazy přímo na mě, zkuste hledat ostrůvky pozitivní deviace, buďte v kontaktu s vašimi spolukružníky. Vím, že sousloví "společně to zvládneme" je už dost omšelé, ale nic jiného nám koneckonců nezbývá.
 
Přeji vám všem co možná nejpříjemnější letní semestr, mnoho sil duševních a fyzických a pevné zdraví
 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., vedoucí katedry historie FF UJEP

Vážené kolegyně a kolegové, byl vyhlášen nový ročník celostátní soutěže studentských vědeckých prací (CSVK). Soutěžní práce pro školní kolo je možné podávat do 31. 3. 2021. Práce se odevzdávají elektronicky na adresu vilem.zabransky@ujep.cz a jedné tištěné kopii dodané na sekretariát Katedry historie FF UJEP. Následně proběhnou prezentace přihlášených prací, přičemž dvě nejlepší postoupí do celostátního kola. Celostátní kolo se uskuteční formou konference na konci října zde na FF.

Do soutěže se mohou přihlásit zájemci z řad studentů bakalářského či magisterského oboru. Přijímány jsou rovněž práce vycházející z kapitol obhájených BP nebo neobhájených DP, nikoliv však texty již publikované, resp. k vydání přijaté.

Soutěžní práce mohou mít rozsah maximálně 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Započítá se de nich jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává, stejně jako přílohy ve formě tabulek, grafů, obrázků či edic textů. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu max. 1 800 znaků.

Pozvánka na Celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2021

Statuta celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2021

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v DSP Historické vědy při KHI FF UJEP v Ústí nad Labem
29. 9. 2020 v budově FF, Pasteurova 13, Ústí nad Labem, místnost A 306 a A313

HARMONOGRAM

Mgr. Antonín Kadlec  - 9.00 hodin
Téma práce: Zbraně a zbroj v nástěnné, knižní a deskové malbě doby vlády Václava IV.
Školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Komise:
1.    prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem) – předsedkyně
2.    prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UHK)
3.    doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
Z toho oponenti:
4.    prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK Praha)       
5.    doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (FF UHK)

Mgr. Rudolf Kardoš - 10.00
Téma práce: Němečtí svobodní zednáři v Československu 1918-1938. Analýza vybraných spolků svobodných zednářů sdružených pod Velikou Lóží Lessing zu den drei Ringen v historickém a kulturním kontextu
Školitel: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.,
Komise:
1. prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (FF UJEP Ústí nad Labem) – předseda
2. doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (FF UJEP Ústí nad Labem)
3. doc. PhDr. Jaroslav Šebek, CSc. (HÚ AV ČR)
Z toho oponenti:
4. doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)
5. doc. PhDr. Martin Javor, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešove)

Mgr. Martin Zubík - 11.00
Téma práce: Architekt, inženýr a dělník ve stavebním procesu v devatenáctém a na počátku dvacátého století
Školitel: prof. Ing. Arch. Petr Urlich, CSc.
Komise:        
1.    doc. Dr. phil. Mirek Němec – FF UJEP – předseda komise
2.    doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – FF UJEP
3.    doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. – FA ČVUT
Z toho oponenti:        
4.    doc. PhDr. Pavlíček, Tomáš, Ph.D. – FUD UJEP
5.    prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. – ČVUT Praha

Komise SZZ doc. Dršky dne 15.7.2020 započne zkoušení až od 10:00, ale i přesto je nutné se dostavit s 30 min. předstihem, týká se zejména studentů, kteří jsou první v pořadí (zadání otázky proběhne již v 9:30).

Vážené studentky, vážení studenti,
rádi bychom Vás upozornili na nově zařazený povinně volitelný kurz KHI/V048 - „Pátráme po reči iného (Školský historický prameň vo výuke dejepisu)“. Kurz, zařazený pouze v zimním semestru 2019/2020, vyučuje doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., který je významným odborníkem v oblasti didaktiky dějepisu. V současné době je docentem na Katedre všeobecných dejín Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň od května 2012 působí jako ředitel slovenského Státního pedagogického ústavu. Kurz je určen nejen pro studenty učitelství dějepisu, svým obsahem je vhodný i pro ostatní učitelské humanitně orientované obory na filozofické, pedagogické a přírodovědecké fakultě.