Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany kulturních památek Odboru památkové péče Ministerstva kultury si Vás touto formou opět dovolujeme požádat o případnou spolupráci při informování absolventů Vašeho magisterského studijního programu, popřípadě dalších potenciálních uchazečů se zájmem o pracovní místo v oblasti ochrany památkového fondu České republiky. Služební místo na dobu neurčitou bude zaměřeno na agendu: správní řízení o prohlašování a rušení prohlášení kulturních památek.

Bližší informace o náplni činnosti a o podávání přihlášek naleznete v příloze, nebo na stránkách Ministerstva kultury zde:

https://www.mkcr.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-v-ministerstvu-kultury-ministersky-rada-c-167-oddeleni-ochrany-kulturnich-pamatek-odbor-pamatkove-pece-1894.html

Žádosti o přijetí do služebního poměru je třeba zaslat ve lhůtě do 22. 8. 2018 !!!

Informace pro studenty přihlášené na zářijový termín státní závěrečné zkoušky. SZZ všech oborů katedry historie se uskuteční v ÚT 4. 9. 2018. Od 09:00, resp. 10:00. Podrobnější rozpis bude pod heslem vyvěšen na stránkách katedry.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Dovoluji si Vás informovat o tom, že SOA v Praze hledá pracovníka badatelny centrály.
 
Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce. Vhodné též jako placená praxe pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru.
Předpokládaná náplň práce v rozsahu půl úvazku:
a)      samostatně i ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zajišťovat provoz badatelny, tj. provádět registraci badatelů, vyřizovat badatelské objednávky, provádět výdej i příjem archiválií badatelům ke studiu a provádět řádnou kontrolu archiválií, včetně jejich paginace,
b)      poskytovat badatelům základní informace o provozu badatelny a o podmínkách studia archiválií,
c)       pořizovat kopie a reprodukce archiválií,
d)      příprava a zakládání archiválií pro badatele.
Bližší informace u vedoucího badatelny M. Sováka (+420 739 505 706, martin.sovak@soapraha.cz).

Ve dnech 22. - 31. května 2017 proběhla v Zahořanech u Litoměřic odborná studentská praxe prvních ročníků denního i kombinovaného studia Dokumentace památek a Kulturní historie.

Během tohoto povinného kurzu byli studenti seznámeni se současnými metodami dokumentace hmotných historických pramenů. Jako vhodný předmět zájmu posloužil areál zámku v Zahořanech, který je významným dokladem stavitelství v období renesance a raného baroka.

Studenti se konkrétně seznámili s následující metodami. Pomocí 3D laserových a optických skenerů byly vytvořeny digitální modely některých částí barokních portálů i renesanční plastické štukové výzdoby v interiéru zámku. Stavební měření probíhalo ve zděných částech jižního křídla i v krovu. Půdorysy a svislé řezy byly vyhotoveny v elektronické podobě v prostředí CAD.

Pro hodnotné dveřní a okenní výplně byly vypracovány inventarizační karty, obsahující vedle základní grafické dokumentace i verbální popis, při němž se studenti zdokonalovali v odborné terminologii. Při inventarizaci a tvorbě plánové dokumentace se uplatňovala metoda jednosnímkové fotogrammetrie, 3D skenování, ruční zaměření a frotáže. Významné nálezové situace stratigrafie omítek a drobných památek v okolí zámku byly zapracovány do elaborátů Operativního průzkumu a dokumentace.

Starší plošný průzkum obce byl doplněn o další objekty. Nově byly v obci identifikovány další stavby využívané v minulosti k sušení chmele, mezi něž patří severní křídlo zámku se severovýchodní věží, která byla na hvozdovou sušárnu přestavěna zřejmě na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tato zjištění přispěla k naplňování projektu NAKI „Dokumentace staveb sloužících ke zpracování chmele“, na němž se CDDKD podílí s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Výstupy z praxe přispějí k přípravě stavebněhistorického průzkumu zámku, který proběhne v následujícím období a jako předprojektová dokumentace k opravě dvou drobných sakrálních památek v areálu obce.

Fotografie z praxe