Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Ve dnech 22. - 31. května 2017 proběhla v Zahořanech u Litoměřic odborná studentská praxe prvních ročníků denního i kombinovaného studia Dokumentace památek a Kulturní historie.

Během tohoto povinného kurzu byli studenti seznámeni se současnými metodami dokumentace hmotných historických pramenů. Jako vhodný předmět zájmu posloužil areál zámku v Zahořanech, který je významným dokladem stavitelství v období renesance a raného baroka.

Studenti se konkrétně seznámili s následující metodami. Pomocí 3D laserových a optických skenerů byly vytvořeny digitální modely některých částí barokních portálů i renesanční plastické štukové výzdoby v interiéru zámku. Stavební měření probíhalo ve zděných částech jižního křídla i v krovu. Půdorysy a svislé řezy byly vyhotoveny v elektronické podobě v prostředí CAD.

Pro hodnotné dveřní a okenní výplně byly vypracovány inventarizační karty, obsahující vedle základní grafické dokumentace i verbální popis, při němž se studenti zdokonalovali v odborné terminologii. Při inventarizaci a tvorbě plánové dokumentace se uplatňovala metoda jednosnímkové fotogrammetrie, 3D skenování, ruční zaměření a frotáže. Významné nálezové situace stratigrafie omítek a drobných památek v okolí zámku byly zapracovány do elaborátů Operativního průzkumu a dokumentace.

Starší plošný průzkum obce byl doplněn o další objekty. Nově byly v obci identifikovány další stavby využívané v minulosti k sušení chmele, mezi něž patří severní křídlo zámku se severovýchodní věží, která byla na hvozdovou sušárnu přestavěna zřejmě na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tato zjištění přispěla k naplňování projektu NAKI „Dokumentace staveb sloužících ke zpracování chmele“, na němž se CDDKD podílí s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Výstupy z praxe přispějí k přípravě stavebněhistorického průzkumu zámku, který proběhne v následujícím období a jako předprojektová dokumentace k opravě dvou drobných sakrálních památek v areálu obce.

Fotografie z praxe

Studentský grantový projekt SGS Terra Sacra Incognita probíhá již od roku 2015

Cílem grantu Terra Sacra Incognita je dokumentace hmotných historických pramenů na katastrálním území Konojedy a Zahořany nedestruktivní dokumentační metodou za použití vybavení Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví. V roce 2015 byly v projektu identifikovány ohrožené památky v obcích Konojedy a Zahořany a začalo se s dokumentačními pracemi v Konojedech. V následujícím roce proběhla i dokumentace objektů v Zahořanech, kde se bude pokračovat i v letošním roce. V rámci tohoto projektu spolupracují studenti s pedagogy nejen v rámci odborných studentských praxí, ale také v rámci seminářů během celého roku. Rokem 2017 studentský grantový projekt končí a jeho výsledky budou vyhodnoceny v elektronickém katalogu, který doplní výstava s doprovodným odborným workshopem.

V průběhu dubna 2016 proběhla první dokumentace objektu v rámci projektu NAKI „Dokumentace historických staveb pro zpracování chmele“. Pracovníci Centra dokumentace provedli zaměření stavby č. p. 113 a 114 kombinací metod geodetické, stavební a fotogrammetrické. Výstupem jsou standardizované 2D plány.

pdf příloha 1
pdf příloha 2
pdf příloha 3

Ve dnech 22. května až 2. června 2016 proběhla v  Zahořanech u Litoměřic odborná studentská praxe prvních ročníků Dokumentace památek a Kulturní historie. Během tohoto povinného kurzu byli studenti seznámeni se současnými metodami dokumentace hmotných historických pramenů. Jako vhodný předmět zájmu posloužil areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, který v posledních letech prochází zajištěním statiky iniciovaným spolkem Pro Zahořany. Areál kostela, zejména pak samotný bezvěžový kostel a samostatně stojící dvoupatrová zděná zvonice, je významným dokladem stavitelství v období raného baroka a tvoří také krajinnou dominantu.

Studenti se konkrétně seznámili s následující metodami. Geodetické měření pomocí totální stanice a geodetické GPS posloužilo k vytvoření digitálního modelu terénu a celkové situace areálu. Pomocí 3D laserových a optických skenerů byly vytvořeny digitální modely některých částí plastické štukové výzdoby v interiéru kostela i zvonice a pískovcového erbu nad portálem hlavního vstupu do kostela. Stavební měření probíhalo dvoufázově. V prvním kroku studenti provedli kritické zhodnocení a případné opravy starší plánové dokumentace. Následně byly pro vytipované části areálu vyhotoveny zcela nové plány, konkrétně půdorysné a svislé řezy zvonice a kaple na severovýchodě areálu. Veškerá plánová dokumentace byla vytvořena v elektronické podobě v prostředí CAD.

Pro hodnotné dveřní a okenní výplně byly vypracovány inventarizační karty, obsahující vedle základní grafické dokumentace i verbální popis, při němž se studenti zdokonalovali v odborné terminologii. Při inventarizaci a tvorbě plánové dokumentace se uplatňovala metoda jednosnímkové fotogrammetrie. Za použití archivních mapových podkladů a přímého pozorování byl studenty vypracován plošný průzkum obce Zahořany. Výstupy plošného průzkumu, inventarizace a 3D skenování byly zapracovány do elaborátů Operativního průzkumu a dokumentace. Výstupy z praxe

Naši studenti na praxi v kostele v Zahořanech na Litoměřicku

Fotogalerie

 

V Muzeu města Ústí nad Labem je veřejnosti přístupná knihovna Muzea města Ústí nad Labem. Knihovnu můžou využívat studenti a akademičtí pracovníci bez nutnosti registrace nebo placení vstupného, a to čtyři dny v týdnu od úterý do pátku v době od 9,00 do 17,00 hodin. Knihovna se nachází v přízemí budovy muzea, nabízí 18 studijních míst a jedno místo u počítače. K dispozici je Wifi připojení.

Ve studovně jsou volně k nahlédnutí aktuální čísla odborných a regionálních časopisů a sborníků, starší vydání Vám rádi na požádání předložíme ke studiu.

Online katalog knihovny je k dispozici na
http://www.muzeumusti.cz/online-katalog-knihovny.aspx

Nová publikace: Dana Novotná - Městské stavební řády
Kritická edice pramenů stavebního práva s komentářem a příklady aplikace.

Elektronická publikace o 10 kapitolách je dále metodicky dělena na prameny, charakteristiku pramenů, komentář a další doprovodné texty. Úvodní část obsahuje stručné dějiny městské správy a práva od 13. do 20. století, k tomu podrobnější výklad o stavebním právu jako rozšířenou předmluvu k pramenům rozdělených na listiny, řády, zákony a patenty, ty jsou předloženy v původní jazykové formě s případným překladem a vysvětlivkami. Celkem je představeno 18 pramenů s dalšími dodatky, které představují různé právní nástroje stavebního práva typické pro svou dobu. Následuje vyhodnocení pramenů z různých hledisek např. jejich platnost, význam, řešení stavebního povolení v různých dobách, předpisy bezpečnostní, protipožární, orgány stavebního řízení, způsoby projektování či řízení staveb apod. Rozsáhlou kapitolou doplněnou a obrazovou dokumentací je kapitola příkladů z praxe a z průzkumů měst. Představena jsou především města Jičín, Jihlava, Josefov Pardubice a Znojmo, tj. města královská, poddanská residenční, horní či pevnostní od 13. do 19. století.

Knihu je možno zakoupit na NPÚ ÚOP v Brně,Palackého 34 (tel.: 549522854), v Knihkupectví Juditina věž na Mostecké ulici v Praze, nebo ji objednat na adrese pub@brno.npu.cz a poslat poštou. Cena 100 kč.

Spolupráce s Muzeem města Ústí nad Labem na dokumentaci artefaktů z kostela sv. Floriána v Krásném Březně přináší první konkrétní výsledky. Ve dnech 9-10. 12. 2011 skenovali studenti oborů Dokumentace památek a Kulturně historická regionalistika v rámci programu A potencia ad Actum v prostorách muzea sochy apoštolů sv. Marka a sv. Matouše, které byly původně součástí oltářní archy a dnes jsou deponovány v muzeu. Představujeme první výsledky práce, jejímž konečným cílem je vytvoření digitálního modelu oltáře.

Ukázka 3D modelu sochy sv. Matouše po softwarové úpravě. Autor: J. Chmelenský.

Ve dnech 9. -10. 12. 2011 proběhla v budově Muzea města Ústí nad Labem první část kurzu Laserové skenování v rámci rozvojového programu A potentia ad actum. Od možnosti ke skutečnosti. Tato metoda byla použita pro dokumentaci soch apoštolů sv. Marka a sv. Matouše, původně umístěných na oltáři v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. V současné době se nacházejí v depozitáři muzea. Závěrečná část kurzu, kdy budou zpracována získaná data, se bude konat 13. -14. 1. 2012. Konečným výstupem tohoto měření bude 3D model využitelný při restaurování, případně vzniku kopie.