Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Výuka ve všech studijních programech probíhá v německém jazyce!

Absolventi studijního oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy jsou oprávněni vyučovat německý jazyk jak na středních tak i základních školách! (viz zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 8 odst. 1 písm. c)

1. BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY - tříleté (FILOLOGIE B7310)

Prezenční forma

Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika

pdf Interkulturní germanistika

Bakalářské studium studijního oboru Interkulturní germanistika se zaměřuje na získání plné komunikativní a interkulturní kompetence, využitelné zejména pro kontakty s partnery s česko-německým popř. česko-rakouským zaměřením. Studující získá základní filologické znalosti a dovednosti (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie atd.), dále znalosti v oblasti dějin, kultury a literatury německy mluvících zemí, a to zejména se zaměřením na česko-německé resp. česko-rakouské vztahy. Součástí studia je v rámci povinně volitelného modulu odborná praxe ve firmě, instituci či organizaci česko-německého popř. česko-rakouského zaměření. Zájemci o navazující učitelské studium mohou alternativně absolvovat předměty z oblasti pedagogiky a psychologie. 

Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

V kombinaci s obory: Anglický jazyk a literatura (PF UJEP), Český jazyk a literatura (PF UJEP), Filozofie (FF UJEP), Geografie (PřF UJEP), Historie (FF UJEP), Hudební výchova (PF UJEP), Informatika (PřF UJEP), Matematika (PřF UJEP), Politologie (FF UJEP), Společenské vědy (FF UJEP), Tělesná výchova (PF UJEP), Výtvarná výchova (PF UJEP).

Obsahem  studijního oboru Německý jazyk a literatura jsou disciplíny jazykovědné (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie atd.), literárněvědní (Úvod do studia literatury, Dějiny literatury německé jazykové oblasti), dále dějiny a reálie německy mluvících zemí a jazyková cvičení, jejichž cílem je zdokonalení řečových dovedností, zvýšení gramatické kompetence a rozšiřování slovní zásoby. Ve 3. ročníku si studující volí modul obsahující předměty z oblasti pedagogiky a psychologie (předpoklad pro navazující magistrské studium učitelských oborů) nebo modul oborový.

Kombinovaná forma

Studijní obor 7310R242: Interkulturní germanistika (obsah viz prezenční forma studia)

Tento obor je určen i pro zájemce o obor učitelství. V rámci povonně volitelného modulu ve 3. ročníku si zájemci o povolání učitele/učitelky volí předměty z pedagogiky a psychologie, připravující je cíleně na navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, které lze na katedře germanistiky studovat taktéž v kombinované formě. Ostatní studující absolvují odbornou praxi, která je připravuje na jejich profesní zaměření. 

Dobíhající obory

  • Studijní obor 7310R106: Německý jazyk a literatura (jednooborové) - prezenční
  • Studijní obor 7310R249: Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - prezenční
  • Studijní obor 7507R080: Německý jazyk a literatura pro školskou praxi - kombinovné

2. MAGISTERSKÉ PROGRAMY - dvouleté (FILOLOGIE N7310)

Prezenční forma

Studijní obor 7310T339: Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu s možností získání dvojitého diplomu DOUBLE DEGREE na Univerzitě Bayreuth (pdf bližší informace).

Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu

Navazující magisterské studium  oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu (s možností dvojitého diplomu na Univerzitě Bayreuth) umožňuje absolventům získat solidní filologické vzdělání a zároveň dobrou orientaci v interkulturním prostředí středoevropského prostoru. Absolvent/ka má tak velmi dobré předpoklady pro uplatnění na českém i evropském trhu práce, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru s česko-německým popř. česko-rakouským interkulturním rozměrem. Součástí studia je také v rámci povinně volitelných předmětů odborná praxe, která může být realizovaná na vybrané instituci s cílem získat praktické zkušenosti dobře uplatnitelné na trhu práce a kontakty na budoucí zaměstnavatele.

Studijní obor 7504T072: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)

V navazujícím magisterském studiu je pak pozornost věnována mimo pedagogických a psychologických disciplín zejména didaktice německého jazyka, tj. metodologickým postupům osvojování jazykových prostředků a rozvíjení základních řečových dovedností ve výuce na střední a základní škole. Součástí jsou i vybrané literární a lingvistické disciplíny, navazující na studium bakalářské.

Studijní obor 7504T072: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

V kombinaci s obory: Český jazyk a literatura (PF UJEP), Geografie (PřF UJEP), Historie (FF UJEP), Hudební výchova (PF UJEP), Matematika (PřF UJEP), Společenské vědy (FF UJEP), Tělesná výchova (PF UJEP).

Kombinovaná forma

Studijní obor 7504T072: Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) - obsah viz prezenční forma studia.

Dobíhající obory

  • Stu  dijní obor 7503T148: Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) - prezenční
  • Studijní obor 7503T018: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové) - prezenční
  • Studijní obor 7503T018: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk (jednooborové) - kombinované

3. DOKTORSKÉ PROGRAMY - čtyřleté (FILOLOGIE P7310)

Prezenční a kombinovaná forma

Studijní obor 7310V104: Německá literatura

doc Německá literatura

Studium je zaměřeno na prohlubování vědomostí a odborných dovedností v oblasti teorie a dějin literatury německé jazykové oblasti, a to zejména z pohledu interkulturního popř. česko-německých vztahů, vítán je i přesah interdisciplinární. Studium vytváří předpoklady pro samostatnou vědeckou práci studenta, pro jeho publikační a projektovou činnost a prezentaci dílčích studijních výsledků na tuzemských nebo zahraničních konferencích či zahraničních stážích. Obor připravuje studující pro akademickou dráhu, případně pro vědecky kvalifikovanou činnost v kulturní oblasti nebo státní a veřejné správě. V případě studia v prezenční formě pobírá studující stipendium.

Mimo vědeckou práci v rámci své specializace ve vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucích bude mít absolvent tohoto oboru předpoklady pro uplatnění ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské, literárněkritické, literárněhistorické, publicistické či jako tvůrce učebních materiálů. Vzhledem ke svému zaměření se může uplatnit při vědecky fundované práci v médiích, státní a veřejné správě nebo v oblasti kulturního managementu popř. všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných oborových znalostí, zejména z interkulturní perspektivy. Zároveň může absolvent pracovat rovněž jako vysokoškolský učitel a má předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.