Sidebar

3
pro, čt
20 Aktuality

Katedra germanistiky jako jediné germanistické pracoviště v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji nabízí vysokoškolské vzdělání na všech stupních vysokoškolského vzdělání od bakalářského (Bc.) přes magisterský (Mgr.) až po doktorský (Ph.D.).

Výuka je zajišťována kvalifikovanými odborníky a rodilými mluvčími a probíhá v německém jazyce s výjimkou 1. ročníku bakalářského studia, kde je výuka v závislosti na jazykové úrovni studujících realizována popř. částečně i v češtině. Zvyšovat si svou jazykovou kompetenci mohou studující během svého studia také na jedné z 15 partnerských VŠ a univerzit v Německu nebo v Rakousku.

Nabízíme unikátní interkulturně zaměřené obory a DVOJITÝ DIPLOM s Univerzitou Bayreuth!

Specifikem ústecké germanistiky je její blízkost k německé hranici (30 km od Spolkové země Sasko), ze které se odvíjí nejen její odborná specializace, ale i možnost studovat zde naprosto výjimečný a v České republice ojedinělý studijní obor „Interkulturní germanistika“, a to nejen na bakalářském, ale i na navazujícím magisterském stupni pod názvem „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“.  Dalším unikátním bonusem tohoto magisterského studia je možnost tzv. dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE), kdy studující může během jednoho studia (v ČR a v Německu) a za jednu magisterskou práci získat současně dva magisterské tituly – jeden na UJEP v Ústí nad Labem a druhý na partnerské univerzitě v Bayreuthu.

Vzděláváme kvalitní učitele NJ!

Katedra germanistiky vzdělává v první řadě budoucí učitele a učitelky německého jazyka, pro které nabízí dvouoborové prezenční bakalářské studium „Německý jazyk a literatura“ a navazující magisterské studium „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“ (i jednooborové). Výhodou je, že získaná aprobace opravňuje k výuce němčiny i na 2. stupni základních škol. Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze nabízí katedra germanistiky v rámci studia získat navíc certifikát o absolvování vybraných kurzů DLL, ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV pravidelně nabízí velmi atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení zahraniční odborníci.

Můžete získat nejen titul „PhDr.“ (rigorózum), ale i tzv. velký doktorát „Ph.D.“!

V neposlední řadě je to pak opět pouze ústecká germanistika (vedle zvučných jmen univerzit v Praze, Brně a Olomouci), která nabízí všem zájemcům možnost prohloubit si svou odbornou kvalifikaci a získat titul Ph.D. v oblasti „Německé literatury“ ve čtyřletém doktorském studiu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné práce mají doktorandi možnost zapojit se mj. i do mezinárodních projektů a vyměnit si zkušenosti s doktorandy z univerzit ve Vratislavě nebo v Trnavě. Velkou výhodou je také geograficky lehce dostupná a výborně vybavená knihovna SLUB v nedalekých Drážďanech.

Vybrané studijní obory a programy lze studovat v kombinované formě!

Mimo obvyklé prezenční formy studia nabízí katedra germanistiky v Ústí nad Labem pro ty, co již pracují a nemohou se věnovat zcela jenom studiu, také možnost studovat v tzv. kombinované formě, kdy výuka probíhá pravidelně pouze jeden den v týdnu (zpravidla v pondělí) a další dvě třetiny výuky musí studující zvládnout sám s podporou studijních materiálů speciálně připravených zkušenými pedagogy. V kombinované formě lze realizovat na katedře germanistiky bakalářské studium „Interkulturní germanistiky“ a v navazujícím magisterském studiu jednooborové studium „Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy“. Také doktorské studium je nabízeno v kombinované formě pro tzv. externí doktorandy.