Sidebar

26
říj, po
38 Aktuality

Němčinářské desatero – proč studovat němčinu právě v Ústí nad Labem?

 1. S dobrou znalostí němčiny a širším humanitně zaměřeným rozhledem se uplatním nejen u našich sousedů, ale i v celé Evropě.
 2. Svou jazykovou kompetenci si zdokonalím ve výuce s rodilými mluvčími nebo na jedné z 15 partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku.
 3. Otevře se mi svět na studijních pobytech nebo pracovních stážích po celé Evropě i mimo ni (poznám cizí kulturu a naučím se další cizí jazyk).
 4. dvojitým diplomem z Univerzity Bayreuth nebudu mít žádný problém s uplatněním na trhu práce doma ani v zahraničí.
 5. Jako učitel německého jazyka si osvojím nejmodernější výukové metody ve spolupráci s centrem CEPRONIV a Goethe-Institutem v Praze.
 6. Získám široké znalosti z oblasti jazyka, literatury, dějin a reálií v širším středoevropském kontextu a interkulturní náhled na bohaté česko-německé vztahy.
 7. Budu mít pro studium výborné zázemí v nových prostorách univerzitního kampusu vybavených moderní technikou.
 8. Pro své studium mohu využít nejen Knihovnu a multimediální studovnu katedry, ale i specializovanou Rakouskou knihovnu a Didakticko-metodickou knihovnu nebo jen 50 km vzdálenou, super vybavenou Saskou zemskou knihovnu SLUB.
 9. Mohu se věnovat i akademické kariéře a získat doktorát (Ph.D.) pod vedením renomovaných odborníků.
 10. Díky odborným exkurzím a kulturním akcím poznám nejen Ústí nad Labem a jeho česko-německou historii, ale i malebnou krajinu příhraniční oblasti podél řeky Labe a kulturní památky sousedního státu Sasko (jako např. Grünes Gewölbe).

Bakalářské studijní obory (Bc.)

Seznam studijních programů

V bakalářských studijních oborech Německý jazyk a literatura (prezenční dvouoborové studium) a pdf Interkulturní germanistika (jednooborové, v ČR unikátní studium v prezenční i kombinované formě) je přijímací zkoušku prominuta uchazečům, kteří mohou doložit dosažené jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce:

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru se zjišťuje hloubka zájmu uchazeče o budoucí studijní obor, jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných životních situacích a k vybraným tématům:

 • základní znalosti reálií německy mluvících zemí (historický, politický a kulturní přehled)
 • znalost literatury německy mluvících zemí na základě předložené četby

Zároveň se při ústní zkoušce hodnotí stupeň osvojení správné výslovnosti němčiny, rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání základních mluvnických pravidel, která by měla odpovídat úrovni maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle Společného evropského rámce pro jazyky. 

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Navazující magisterské dvouleté studium (Mgr.)

Seznam studijních programů

V navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční dvouoborové studium a jednooborové studium v prezenční i kombinované formě) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP. Přijímací zkouška se promíjí. Dosažený titul opravňuje k výuce jak na středních, tak i na základních školách.

V navazujícím magisterském studijním programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (v ČR unikátní obor s možností ukončení dvojitým diplomem, tzv. DOUBLE DEGREE, s Univerzitou Bayreuth) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP (uchazeč dokládá ověřenou kopií diplomu a ověřeným výpisem předmětů včetně hodnocení studia). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský obor na katedře germanistiky FF UJEP ve studijním programu Filologie (B 7310). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoruv německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia uchazeče a jeho motivace ke studiu zvoleného oboru.

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru by měl uchazeč prokázat standardní znalosti získané během svého bakalářského studia, zejména pak svou motivaci pro studium studijního oboru interkulturního zaměření s důrazem na česko-německé a česko-rakouské vztahy a jazykovou kompetenci odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia. Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (bakalářská práce, osvědčení o praxi, seznam četby literatury autorů z německy mluvících zemí popř. další literatury vztahující se k danému oboru apod.)

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Doktorské čtyřleté studium (Ph.D.)

pdf SP Německá filologie

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia germanistického (popř. filologického zaměření). Společně s přihláškou ke studiu předkládá uchazeč k danému termínu (viz harmonogram FF UJEP) doklad o dosaženém magisterském vzdělání a svůj projekt disertační práce, který zároveň zasílá garantovi SP v elektronické podobě. Téma dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s garantem SP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.).

Termín pro podání přihlášky: duben / srpen
Termín ústního pohovoru: červen / září

Průběh pohovoru a hodnoceni:
Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč před přijímací komisi shrne svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představí projekt své budoucí disertační práce. Vítáni jsou uchazeči, jejichž výzkumný záměr má přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou profilací katedry v oblasti literárněvědné (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu) nebo jazykovědné (srovnávací lingvistika, textová lingvistika, jazyk masmédií, frazeologie), vítány jsou i interdisciplinární přesahy. U pohovoru je hodnocena kvalita předloženého projektu a jeho prezentace uchazečem.