Sidebar

21
kvě, so
50 Aktuality

Němčinářské desatero – proč studovat němčinu právě v Ústí nad Labem?

 1. S dobrou znalostí němčiny a širším humanitně zaměřeným rozhledem se uplatním nejen u našich sousedů, ale i v celé Evropě.
 2. Svou jazykovou kompetenci si zdokonalím ve výuce s rodilými mluvčími nebo na jedné z 15 partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku.
 3. Otevře se mi svět na studijních pobytech nebo pracovních stážích po celé Evropě i mimo ni (poznám cizí kulturu a naučím se další cizí jazyk).
 4. dvojitým diplomem z Univerzity Bayreuth nebudu mít žádný problém s uplatněním na trhu práce doma ani v zahraničí.
 5. Jako učitel německého jazyka si osvojím nejmodernější výukové metody ve spolupráci s centrem CEPRONIV a Goethe-Institutem v Praze.
 6. Získám široké znalosti z oblasti jazyka, literatury, dějin a reálií v širším středoevropském kontextu a interkulturní náhled na bohaté česko-německé vztahy.
 7. Budu mít pro studium výborné zázemí v nových prostorách univerzitního kampusu vybavených moderní technikou.
 8. Pro své studium mohu využít nejen Knihovnu a multimediální studovnu katedry, ale i specializovanou Rakouskou knihovnu a Didakticko-metodickou knihovnu nebo jen 50 km vzdálenou, super vybavenou Saskou zemskou knihovnu SLUB.
 9. Mohu se věnovat i akademické kariéře a získat doktorát (Ph.D.) pod vedením renomovaných odborníků.
 10. Díky odborným exkurzím a kulturním akcím poznám nejen Ústí nad Labem a jeho česko-německou historii, ale i malebnou krajinu příhraniční oblasti podél řeky Labe a kulturní památky sousedního státu Sasko (jako např. Grünes Gewölbe).

Bakalářské studijní programy (Bc.)

Seznam studijních programů

V bakalářském studijním programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je přijímací zkouška prominuta uchazečům, kteří mohou doložit dosažené jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce:

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru se zjišťuje hloubka zájmu uchazeče o budoucí studijní obor, jeho schopnost reagovat a vyjadřovat se německy adekvátně v běžných životních situacích a k vybraným tématům:

 • základní znalosti reálií německy mluvících zemí (historický, politický a kulturní přehled)
 • znalost literatury německy mluvících zemí na základě předložené četby

Zároveň se při ústní zkoušce hodnotí stupeň osvojení správné výslovnosti němčiny, rozsah slovní zásoby a míra aktivního ovládání základních mluvnických pravidel, která by měla odpovídat úrovni maturitní zkoušky, tj. min. úrovni B1 dle Společného evropského rámce pro jazyky. 

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Navazující magisterské dvouleté studium (Mgr.)

Seznam studijních programů

V navazujícím magisterském studijním programu Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického zaměření na UJEP nebo na jiné VŠ, jehož obsah je kompatibilní s obsahem příslušného bakalářského studijního oboru na UJEP. Tento studijní program je bez přijímací zkoušky. Dosažený titul opravňuje k výuce jak na středních školách, tak i na 2. stupni základních škol.

V navazujícím magisterském studijním programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu (v ČR unikátní obor s možností ukončení dvojitým diplomem, tzv. DOUBLE DEGREE, s Univerzitou Bayreuth) je nutnou podmínkou pro přijetí dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně germanistického nebo příbuzného zaměření. V případě absolvování jiného oboru/programu prověřuje kompatibilitu garant SP (uchazeč dokládá ověřenou kopií diplomu a ověřeným výpisem předmětů včetně hodnocení studia). Přijímací zkouška je prominuta uchazečům, kteří absolvovali jakýkoli bakalářský studijní obor/program germanistického nebo slavistického zaměření (u slavistického zaměření je třeba prokázat znalost NJ na min. úrovni B2). Ostatní uchazeči procházejí přijímací zkouškou, která je jednokolová a má formu ústního motivačního pohovoru v německém jazyce, jehož součástí je mj. krátké zhodnocení dosavadního studia uchazeče a jeho motivace ke studiu zvoleného oboru.

Průběh pohovoru:
Při ústním pohovoru by měl uchazeč prokázat standardní znalosti získané během svého bakalářského studia, zejména pak svou motivaci pro studium studijního oboru interkulturního zaměření s důrazem na česko-německé a česko-rakouské vztahy a jazykovou kompetenci odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia. Vhodné je doložit zájem i dalšími prokazatelnými materiály (bakalářská práce, osvědčení o praxi, seznam četby literatury autorů z německy mluvících zemí popř. další literatury vztahující se k danému oboru apod.)

Hodnocení:
Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je pak rozhodujícím kritériem pořadí. To je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky.

Doktorské čtyřleté studium (Ph.D.)

pdf SP Německá filologie

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia germanistického (nebo příbuzného zaměření). Společně s přihláškou ke studiu předkládá uchazeč k danému termínu (viz harmonogram FF UJEP) doklad o dosaženém magisterském vzdělání, životopis a svůj projekt disertační práce v rozsahu cca 5 stran včetně odborné literatury, které zároveň zasílá garantovi SP v elektronické podobě. Téma dizertačního projektu doporučujeme předem konzultovat s garantem SP (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.).

Termín pro podání přihlášky: duben / srpen
Termín ústního pohovoru: červen / září

Průběh pohovoru a hodnoceni:
Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč před přijímací komisi shrne svůj dosavadní odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxe aj.) a představí projekt své budoucí disertační práce. Vítáni jsou uchazeči, jejichž výzkumný záměr má přímou nebo blízkou souvislost s vědecko-výzkumnou profilací katedry v oblasti literárněvědné (interkulturní a migrační literatura, německojazyčná literatura autorů z Čech, témata reflektující specifikum severočeského regionu) nebo jazykovědné (srovnávací lingvistika, textová lingvistika, jazyk masmédií, frazeologie), vítány jsou i interdisciplinární přesahy. U pohovoru je hodnocena kvalita předloženého projektu a jeho prezentace uchazečem.