O fakultě

Filozofická fakulta byla založena 1. září 2006 a je jednou z nejmladších fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. i přesto si našla pevné postavení ve struktuře univerzity a významně se podílí na jejích vědeckých i pedagogických aktivitách i rozvoji vzdělanosti a kultury celého regionu severozápadních Čech.

X důvodů proč být s námi na FF

 1. Jsme jedinou humanitně zaměřenou fakultou veřejné vysoké školy, která má sídlo v Ústeckém kraji a je svou vzdělávací i odbornou činností zaměřena na jeho problémy – vrací mu paměť, učí ho řeči jeho sousedů a vidí v širším kontextu jeho sociální, kulturní i politické problémy.
 2. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice. Je možné u nás studovat v prezenční i kombinované formě.
 3. Náš vědecký výkon (měřený „kafemlenkem“) se drží již několik let na druhé až třetí příčce v pořadí fakult naší univerzity. Co je však pro nás důležité, odpovídá výkonu „velkých“ filozofických fakult a umožňuje nám prostředky získané za vědu a výzkum investovat do dalšího bádání i vydávání časopisů a knih.
 4. Ač jsme nohama i srdcem v Ústeckém kraji, vidíme i za Milešovku a zakládáme si na národní i mezinárodní spolupráci v rámci našich oborů. Podporujeme zahraniční studijní pobyty studentů i pedagogů a všechny hosty „odjinud“ vítáme a chováme se k nim vlídně.
 5. Studenty bereme jako mladší kolegy, máme k nim individuální přístup a dáváme jim prostor v rámci vědeckých projektů i všech fakultních aktivit.
 6. Snažíme se studenty vychovávat tak, aby se neutopili ve všudypřítomném globálním chaosu a konzumu a aby věděli, že bez ideálů a morálních zásad se smysl života najít nedá.
 7. Jsme pyšní na stovky našich absolventů, kteří našli svoje místo v životě a dokážou být prospěšnou a platnou součástí naší společnosti.
 8. Nejsme mimo realitu. Máme řadu partnerů v praxi, jejichž zkušeností využíváme při výuce i v rámci praktických stáží našich studentů u nás i v zahraničí (Erasmus+).
 9. Podporujeme společenský život ve městě, pořádáme výstavy, přednášky a další akce, jimiž se snažíme kultivovat město i kraj.
 10. Sídlíme v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách, s dobrým zázemím pro studenty, BuFFetem a rodinnou atmosférou.

Rozdělení fakulty

Filozofická fakulta

Katedra historie

O katedře historie
Na katedře historie FF UJEP se realizuje studijní program Historické vědy, který vychovává nejen historiky a učitele dějepisu, ale i specialisty na archivnictví a památkovou péči. Katedra nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech a je oprávněna v tomto programu konat rigorózní, habilitační a profesorské řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména bakalářský obor Dokumentace památek, který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejména prostřednictvím nejmodernějších technologií. Z hlediska regionálního poslání FF UJEP je významný obor Kulturní historie, jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí. Zájemci o učitelství dějepisu pak mohou vybírat ze široké nabídky kombinovatelných druhých oborů.

Aktivity katedry
V rámci svých vědecko-výzkumných aktivit velmi úzce spolupracuje s Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP, Ústavem pro studium totalitních režimů a s řadou českých i zahraničních univerzitních pracovišť. Katedra historie byla a je řešitelem velkých českých i zahraničních projektů, které byly zaměřené na jednotlivé aspekty historického i kulturního vývoje (nejen) našeho území. Partnery v projektech a zároveň partnery pro praxi studentů, kteří zabezpečují též specializovanou výuku, jsou Národní památkový ústaV (územně odborná pracoviště v Ústí nad Labem), Státní oblastní archiV v Litoměřicích, ArchiV Hlavního města Prahy, ArchiV města Ústí nad Labem či Muzeum města Ústí nad Labem. Katedra historie pravidelně pořádá odborné konference a sympozia, na nichž prezentuje své vědecko-výzkumné aktivity. Výsledky výzkumu pak pravidelně publikuje ve své ediční řadě Studia Historica, v níž vycházejí odborné monografie.

Filozofická fakulta

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví

O Centru dokumentace a digitalizace kulturního dědictví
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví vzniklo v roce 2008 jako specializované pracoviště katedry historie, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním cílem Centra je výzkum a vzdělávání v oboru dokumentace hmotného kulturního dědictví se zaměřením na stavby. Centrum realizuje základní i aplikovaný výzkum především v oblasti Ústeckého kraje. Spolupracuje s dalšími odbornými, výzkumnými a paměťovými institucemi. Nejvýznamnějším partnerem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.

Aktivity pracoviště /Centra:
Centrum se soustřeďuje na architekturu, drobné památky a mobiliář, ale zpracovává i další významné artefakty. Důraz je při tom kladen na přesnost a zachycení technicko-historických kvalit objektů. Pracoviště disponuje prostředky k nedestruktivní dokumentaci hmotných historických pramenů jakéhokoliV charakteru v terénních i laboratorních podmínkách. Kvalitně vybudovaná infrastruktura slouží jako zázemí pro vědecko-výzkumné projekty v rámci naší fakulty a Centra dokumentace, ale také pro praktickou výuku studentů. Studentům zajišťuje výpůjčky prostředků nutných pro potřeby zpracování kvalifikačních a ročníkových prací v oboru dokumentace památek a kulturní historie. Centrum poskytuje také komerční služby v procesu péče o stavební památky. Zpracovává především předprojektovou dokumentaci a provádí skenování 3D laserovými skenery.

Úspěchy pracoviště /Centra:
O mimořádných výsledcích a aktivitách Centra svědčí i několik obdržených cen např. v roce 2017 byl oceněn PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. Cenou rektora za aplikovaný výzkum. Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. byla oceněna jako spoluautorka Cenou rektora za knihu roku 2016, vědecký katalog „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ a Bc. Roman Švec, DiS. byl oceněn v roce 2016 Cenou Wernera von Siemense.

Filozofická fakulta

Katedra politologie a filozofie

O katedře politologie a filozofie
Katedra politologie a filozofie se stala součástí Filozofické fakulty k 1. říjnu 2006 v rámci transformace Pedagogické fakulty. Katedra vychovává humanitně zaměřené odborníky politology, filosofy, estetiky a učitele společenských věd. Katedra se rozvíjí zejména v oblasti politické filosofie – na základě propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie (v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní. Specifickým oborem je také bakalářský studijní obor Základy humanitní vzdělanosti – estetika, který uvádí studenty do světa humanitní vzdělanosti, jejímž jádrem je filosofie, a v přiměřeně hlubším záběru uvádí i do teorie a znalectví umění, především výtvarného.

Aktivity katedry
Kromě výuky katedra organizuje vědecké konference, semináře a kolokvia. Všech těchto aktivit se pravidelně účastní i studenti, mnozí jsou součástí vědeckých týmů a podílejí se na řešení vědeckých projektů. V oblasti politologie se pracovníci katedry věnují problematice česko-německých vztahů, transformací k demokracii, studiu totalitních režimů a ideologií a problematice holocaustu. V oblasti politické filosofie se soustřeďují na dějiny politických teorií, teorii demokracie, teorii moci a vládnutí a problém násilí v moderní společnosti. V oblasti filosofie jsou na katedře rozvíjena témata českého filosofického myšlení, filosofie vědy, současné filosofie, etických otázek, vztahu filosofie a religionistiky, religionistiky a státu apod. V oblasti společenských věd a oborové didaktiky jsou zkoumána aktuální společenskovědní a politická témata a možnosti jejich pedagogické transformace. V oblasti regionální spolupráce se katedra orientuje především na oblast Ústeckého, Libereckého, Karlovarského a Středočeského kraje a navazuje vztahy s řadou institucí, které mohou být budoucími zaměstnavateli zdejších absolventů. Katedra se snaží reagovat na zájem kraje, měst, obcí, podniků a rozvíjí smluvní spolupráci s odbornými regionálními institucemi.

Filozofická fakulta

Katedra germanistiky

O katedře germanistiky
Katedra vzdělává jak germanisty, tak i učitele německého jazyka pro základní a střední školy. Výuka je v bakalářském i magisterském stupni zaměřena na studium německého jazyka a literatury, na stupni doktorském pak na německou literaturu. Pro zájemce o studium z řad pracujících nabízí katedra také možnost studovat v tzv. kombinované formě.

Studijní obory
Zájemcům o interkulturní aspekty nabízí katedra germanistiky bakalářské studium oboru Interkulturní germanistika (v prezenční i kombinované formě), který je v českém vysokém školství unikátní. Na něj lze navázat studiem taktéž unikátního magisterského studijního programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu nebo učitelských oborů. Na bakalářském stupni katedra dále nabízí dvouoborové studium Německý jazyk a literatura, na které navazuje na magisterském stupni obor Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové studium je nabízeno i v kombinované formě). Zájemci o německojazyčnou literaturu mohou pokračovat ve studiu i na doktorském stupni v oboru Německá literatura (v přípravě Německá filologie).

Aktivity katedry
Kromě výuky organizuje katedra mezinárodní vědecké konference, sympózia a kolokvia, pro studující pak především odborné exkurze, semináře, workshopy, autorská čtení, výstavy, tematické nebo filmové večery. Ve vědecko-výzkumné oblasti se pracovníci katedry věnují zejména problematice česko-německých a česko-rakouských vztahů, výzkumu v oblasti literatury a jazykovědy. Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány zejména v zahraničí. Katedra germanistiky vydává mezinárodně uznávaný odborný časopis Aussiger Beiträge. Mimo to vnímá také svou specifickou roli v regionu a podporuje v něm výuku německého jazyka i další vzdělávání učitelů prostřednictvím Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV - www.ceproniv.ff.ujep.cz).

Filozofická fakulta

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

O Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání
Centrum bylo založeno v roce 2017 při Katedře germanistiky FF UJEP a jeho hlavními cíli jsou podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek němčiny, popularizace němčiny a českoněmeckého vzájemného poznávání formou kurzů, workshopů, setkání a dalších aktivit. Současně byla založena i volně přístupná metodicko-didaktická knihovna a informační síť Fórum učitelů (DeutschlehrerInnen-Forum). Těžiště našich aktivit je zaměřeno na severní Čechy s možnými regionálními přesahy. Metodické centrum CEPRONIV bylo založeno s velkorysou podporou Goethe-Institutu v Praze a Euroregionu Elbe/Labe.

Filozofická fakulta

ÚstaV slovansko-germánských studií

ÚstaV vznikl společně s ústeckou univerzitou jako vědecké a koordinační pracoviště v oblasti česko-německých vztahů. Od roku 2008 je ústaV součástí FF, podílí se na realizaci doktorského studia českých dějin v německém jazyce a dalších vědeckých i vzdělávacích aktivitách. Již více než dvacet let pořádá ústaV Kurzy českého jazyka pro Němce a Colloquia Ustensia, odborné konference zaměřené na různá historická i kulturní témata novějších a moderních dějin. Díky ústavu má Ústecký kraj a jeho saští sousedé moderní učebnici pro střední školy Česko-saské dějiny v proměnách času.

Filozofická fakulta

Jazykové centrum

Jazykové centrum bylo založeno v zimním semestru 2008. Jeho cílem je poskytnout studentům FF kvalitní jazykovou výuku. Zajišťuje neoborové jazykové vzdělávání studentů FF a přípravu na atestace zařazené do studijních plánů. Kurzy jsou členěny podle dosavadních jazykových znalostí studentů, pro pokročilejší nabízí i kurzy odborných jazykových kompetencí v oblasti historie, politologie a filosofie.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na Filozofické fakultě UJEP dne 29. ledna 2020 od 8:30 do 14:00. Podrobný program naleznete níže.

Přijďte zažít jeden den v našich učebnách, poslechnout si poutavé přednášky našich akademiků nebo se podívat na ukázky práce s technickým vybavením fakulty. Samozřejmě také získáte z první ruky informace o tom, jaké otevíráme bakalářské nebo magisterské obory či jaké jsou možnosti studia či stáží v zahraničí.
Sídlíme v bílé budově v ulici Pasteurova 13 v Ústí nad Labem a jsme také na Facebooku a Instagramu.

Nezapomeňte, že přihlášky ke studiu je třeba dodat do 30. dubna 2020!

Vysokoškolákem na zkoušku

V rámci dne otevřených dveří pořádáme menší ukázku vysokoškolského studia. Zúčastnit se může každý nadšenec bez omezení věku!
Při příchodu dostanete vysokoškolský index, kde bude program dne vypsán jako přednášky v průběhu semestru. Za nasbírané podpisy (zápočty) pak bude menší odměna. Přesné podmínky se dozvíte na místě. Nemusíte se ovšem bát. Zkoušet Vás nebudou!
Zúčastnit se můžete jednotlivě či ve skupinách. Pokud se k nám chystáte ve vyšším počtu (tj. více jak 10 osob), dejte nám, prosím, raději dopředu vědět na monika.beranova@ujep.cz. Lépe tak zajístíme hladký průběh dne.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Facebook událost.
Plakát DOD 2020.
EnterUL - Leden 2020 – str. 55-57.

Článek - Den otevřených dveří 2019
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2019 – Vysokoškolákem na zkoušku (30. ledna 2019).

Program dne:

8:30

Rozdávání indexů – Vysokoškolákem na zkoušku (foyer FF UJEP)

9:00 

Informační přednáška o fakultě a jednotlivých katedrách (A 118)
Ivana BláhováAntonín Kadlec (KHI) - Není odění jako odění: Co obléct a čím bojovat ve středověku? (A 204)
Andrea Frydrychová (KGER) - Fonetika beze strachu v několika zastaveních (B 114)
Ivana Havlínová (KPF) - Co je demokracie? (B203)

10:00

Jan Charvát (KPF) - Politický extremismus – současné trendy (B 203)
Jan Kvapil (KGER) - Procházka literární krajinou německé literatury z Českých zemí 17. a 18. století (B 114)
Martin Veselý (KHI) - Poslední měsíce 2. světové války na Ústecku (A 204)

11:00

Informační přednáška o fakultě a jednotlivých katedrách (A 118)

12:00 

Jan Musil (KPF) - Máme právo šlechtit člověka? (B 304)
Jan Kvapil (KGER) - Hrajeme si se slovy: Germanismy v češtině (B 311)
David Skalický (KHI – CDDKD) - Praktická ukázka: Laserové a optické skenování + start dronu před FF UJEP – moderní metody zpracování hmotných historických pramenů (A 016)

13:00

Barbora Řebíková (KPF) - Na prahu dokonalosti: genová manipulace a další témata současné bioetiky (B 203)

Doprovodný program:

Workshop výroby placek (přízemí budovy A FF UJEP – před studijním oddělením)
Východofríský čajový rituál (B 010 - Mediotéka KGER)
Stánek - AXON - Spolek studentů historických věd FF UJEP (foyer FF UJEP)

Výstavy:

Třicet let (1989-2019)
Ante et post velvet – Sametová revoluce a památky v severozápadních Čechách
Mapy města
Galerie Docendo Disco: Výstava Jiřího Bartůňka
Diplomacie mezi Prahou a Berlínem

Změna programu vyhrazena.

V průběhu akce budou pořizovány fotografie či video záznamy.

Přijímací řízení

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku

Uchazeči druhého kola přijímacího řízení 2020/21, kteří ještě nedodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku, a již je mají, ať se též dostaví k zápisu do 1. roku studia a kopii donesou s sebou. Rozhodnutí o přijetí ke studiu jim bude na základě doložení těchto dokumentů vystaveno dodatečně. 

...

Zápis do studia (2. kolo) a náhradní termín zápisu

Zápis do studia bakalářských a magisterských oborů/programů (mimo kombinovaného studia na KGER - viz níže) proběhne dne 25. září 2020 od 10 hodin v červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu UJEP.

Upozorňujeme Vás, že podle čl. 5 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UJEP je uchazeč povinen se dostavit k zápisu osobně.

Současně Vám sdělujeme, že Vaše případná neúčast u zápisu bude posuzována jako projev Vaší rezignace na studium na FF.

K zápisu si prosím přineste:

 • 1 fotografii jako na občanský průkaz
 • psací potřeby

S ohledem na aktuální vývoj šíření epidemie covid-19 Vás žádáme o dodržování níže uvedených hygienických opatření při zápisu ke studiu dne 25. 9. 2020:

 • po celou dobu zápisu do studia mějte zakrytá ústa a nos rouškou
 • používejte vlastní psací potřeby
 • u vstupu do auly, v níž zápis probíhá, proveďte dezinfekci rukou
 • uchazečky a uchazeči, kteří se zápisu účastní, musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmí podléhat karanténě

Doufáme, že naše požadavky pochopíte. Uvedená hygienická opatření by měla přispět k tomu, aby nadcházející zimní semestr 2020/2021 proběhl bez případných komplikací v podobě řádné prezenční výuky.  

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a těšíme se na setkání u příležitosti zápisu ke studiu na naší fakultě. Rádi zodpovíme všechny případné otázky spojené s organizací zápisu do studia (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466, 475 286 467).

Děkujeme.

...

Zápis do studia (1. a 2. kolo KS na KGER)

Zápis do studia kombinovaného studia na KGER proběhne dne 21. září 2020 od 10 hodin v budově FF UJEP, učebna č. A 118.

Upozorňujeme Vás, že podle čl. 5 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UJEP je uchazeč povinen se dostavit k zápisu osobně.
Současně Vám sdělujeme, že Vaše případná neúčast u zápisu bude posuzována jako projev Vaší rezignace na studium na FF.

K zápisu si prosím přineste:

 • 1 fotografii jako na občanský průkaz
 • psací potřeby

Po skončení zápisu do studia si pro Vás katedra germanistiky připravila informační dopoledne ke kombinovanému studiu za účasti vyučujících katedry. Předpokládaný konec informačního odpoledne bude zhruba ve 13 hod.

S ohledem na aktuální vývoj šíření epidemie covid-19 Vás žádáme o dodržování níže uvedených hygienických opatření při zápisu ke studiu dne 21. 9. 2020:

 • po celou dobu zápisu do studia mějte zakrytá ústa a nos rouškou
 • používejte vlastní psací potřeby
 • u vstupu do auly, v níž zápis probíhá, proveďte dezinfekci rukou
 • uchazečky a uchazeči, kteří se zápisu účastní, musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nesmí podléhat karanténě

Doufáme, že naše požadavky pochopíte. Uvedená hygienická opatření by měla přispět k tomu, aby nadcházející zimní semestr 2020/2021 proběhl bez případných komplikací v podobě řádné prezenční výuky.  

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a těšíme se na setkání u příležitosti zápisu ke studiu na naší fakultě. Rádi zodpovíme všechny případné otázky spojené s organizací zápisu do studia (e-mail: studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 466, 475 286 467).

Děkujeme.

...

Zápis do studia (1. kolo)

Informace pro uchazeče o studium ze zápisu konaného dne 31. 8. 2020.

...

 

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2020-2021 
pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech
jsou prominuty.

Podmínky přijetí – Co je potřeba splnit?

 • Odeslání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku 500 Kč – do 28. srpna 2020 (účet 260112295/0300.) Na každý studijní obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.
 • Doložení kopie maturitního vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu).
 • Zápis uchazečů přijatých ke studiu v přijímacím řízení se bude konat 31. srpna 2020 (1.kolo) a 25. září 2020 (2. kolo).
 • Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP

Dokumenty ke stažení

 • Kompletní informace najdete v Podmínkách přijímacího řízení na FF UJEP pro 1. kolo nebo pro 2. kolo (článek II.)
 • Směrnice 41/2017 - Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

Termíny

 • 29. ledna 2020
  den otevřených dveří
 • 28. dubna 2020
  vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
 • 30. dubna 2020
  konečný termín pro odevzdání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2020/21 (včetně zaplacení administrativního poplatku 500 Kč)
 • 30. dubna 2020
  konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu pro akademický rok 2020/2021
 • 1. - 6. června 2020
  1. kolo přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2020/2021
 • 14. srpna 2020
  konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu pro akademický rok 2020/2021 (2. kolo)
 • 28. srpna 2020
  konečný termín pro odevzdání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2020/21 (2. kolo)
 • 31. srpna 2020
  zápis do 1. roku prezenčního studia (1. kolo)
 • 2. září 2020
  2. kolo přijímacího řízení pro doktorské studium SP Historické vědy pro akademický rok 2020/21
 • 16. září 2020
  2. kolo přijímacího řízení pro doktorské studium SP Německá filologie pro akademický rok 2020/21
 • 14. září 2020
  slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků
 • 21. září 2020
  zápis pro uchazeče 1. a 2. kola přijímacího řízení kombinovaného studia na KGER a informační dopoledne KGER
 • 25. září 2020
  zápis do 1. roku prezenčního studia (2. kolo)
 • leden 2021
  den otevřených dveří 2021

Studium

Bakalářské

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Studijní obory jsou v kombinacích realizovány též na PF UJEP a PřF UJEP.

Bc.

Archivnictví a spisová služba

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: kombinované studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 20

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor z historie

V programu Archivnictví a spisová služba si osvojíte tři základní skupiny informací. První je zaměřena na archivnictví, jakožto jeden ze segmentů péče o kulturní dědictví, v tomto případě převážně písemné, a spisovou službu, která se týká vlastní správy dokumentů v rozličných institucích, z kterých potom výběrem přechází část do archivu trvalého uložení. Druhou oblastí potom jsou pomocné vědy historické a dějiny správy, které jsou nutným předpokladem pro správné čtení, porozumění a interpretaci archiválií, stejně jako pro jejich vhodné zařazení do kontextu vývoje administrativy toho kterého období. Třetí skupinou informací je potom korpus českých dějin, který umožní propojovat nabyté znalosti z výše uvedených oblastí s celkovým dějinným vývojem.
Až dostudujete, budete plnohodnotnými archiváři kompetentními pro všestrannou práci s archiváliemi, budete schopni je vhodně hodnotit, přejímat, pořádat a také zpřístupňovat. Zároveň budete schopni pracovat i v oblasti spisové služby v jejím vedení, naplňování a spolupráci s příslušnými archivy.
Uplatnění najdete ve všech státních, veřejnoprávních i soukromých archivech České republiky. Zároveň se budete moci uplatnit ve všech institucích státní, polostátní a soukromé sféry vedoucích spisovou službu. Chcete studovat dál? Jasně, že můžete. Například v navazujícím magisterském studijním programu Historie se specializací na archivnictví na FF UJEP. Nebo si můžete vybrat jiný příbuzný obor v rámci studijního programu Historické vědy na jiné VŠ.

Bc.

Dokumentace památek

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 20/20 (podmínkou pro otevření KS je min. 7 zapsaných studentů)

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor

V Dokumentaci památek si osvojíš tři základní skupiny informací. První je zaměřena na poznání dějinného vývoje od pravěku po nejnovější dějiny. Naučíš se tady základům vlastní badatelské práce a pomocných věd historických. Druhá skupina se orientuje na dějiny architektury a dějiny výtvarného umění. Tento okruh je dále doplněn uceleným rámcem informací o principech památkové péče. Třetí skupinou jsou prakticky orientované kurzy a výukové aktivity orientované ke studiu, dokumentaci i způsobům prezentování kulturních památek hmotné povahy. Naučíš se používat moderní dokumentační postupy a využívat v hojné míře digitální možnosti prezentace kulturního dědictví.
Až dostuduješ, můžeš být dokumentátor památek, památkář, badatel atp. Budeš mít přehled o dějinném vývoji a o dějinách architektury a kultury obecně. Budeš vědět, co dělat s archiváliemi a s hmotnými prameny tak, abys mohl po ukončení studia plynule nastoupit do praxe. Tvoje praktická orientace a rozhled jsou v průběhu studia umocněny celou řadou exkurzí.
Uplatnění najdeš třeba ve státních i soukromých pracovištích zaměřených na prezentaci, ochranu a dokumentaci kulturního dědictví. Na pracovištích zaměřených na historický výzkum či jeho popularizaci. (Národní památkový ústav, muzea, archivy atp.) Nebo v jiných kulturních a osvětových institucích a ve státní správě.
Chceš pak studovat dál? Jasně, že můžeš. Například v navazujícím magisterském studiu Kulturní historie na FF UJEP, nebo v jiném oboru z oblasti historických věd na FF UJEP Nebo jiný příbuzný obor v rámci studijního programu Historické vědy na jiné VŠ.

Bc.

Filozofie

Typ: bakalářské (Bc.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: dle kombinace
Dvouoborová kombinace: Historie, Německý jazyk a literatura, Společenské vědy, Politologie

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor

Při studiu se zaměříš na tři základní části, na dějiny filosofie, na systematickou filosofii a na studenty stále oblíbenější čtení a interpretaci filosofických textů. Osvojíš si základy filosofické argumentace, které budeš moci uplatnit v řadě dalších oborů.
Po absolvování můžeš působit například v organizacích veřejné správy, v neziskovém sektoru, v médiích, ve školství nebo (a to vůbec není špatná varianta) můžeš pokračovat v dalším studiu v magisterských studijních programech Politická filozofie nebo Společenské vědy, Učitelství společenských věd pro střední školy přímo na FF UJEP.

Bc.

Historie

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 25/25

Typ: bakalářské (Bc.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: dle kombinace
Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor
Dvouoborová kombinace: Filozofie, Německý jazyk a literatura, Společenské vědy, Politologie

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor

V bakalářském oboru Historie tě čeká poznání dějinného vývoje, jehož základem je korpus chronologicky pojatého přednáškového a seminárního cyklu. Začneš dějinami pravěku a pokračuješ přes starověk, středověk až k nejnovějším dějinám. Co vlastně práce historika obnáší, se dozvíš na počátku ve speciálním semináři. Tyto přednášky jsou doplněny kurzy pomocných věd historických, kde se například naučíš číst staré dokumenty, orientovat se v erbech a pečetích, v mincích a mnoho dalších věcí. Součástí studia jsou též odborné historické exkurze a jazyková průprava orientovaná k potřebám oboru. Historii můžeš studovat na naší fakultě jako jednooborovou, nebo si k ní přibrat další obor např. geografii, jazykovědy, společenské vědy, politologii atp. Tento obor lze studovat i v kombinované podobě.
Až dostuduješ, můžeš být historik, badatel, odborný pracovník atp. Budeš mít přehled o dějinném vývoji. Budeš umět vysvětlit dějinný vývoj ve světě i v českém prostředí. Budeš vědět, co dělat s archiváliemi, jak je číst a jak interpretovat, abys mohl po ukončení studia plynule nastoupit do praxe.
Uplatnění najdeš třeba ve státních i soukromých pracovištích zaměřených na historický výzkum či jeho popularizaci. (muzea, archivy, galerie, instituce zaměřené na ochranu památek, profesní sdružení, spolky atp.) Nebo v jiných kulturních a osvětových institucích a ve státní správě.
Chceš pak studovat dál? Jasně, že můžeš. Například v navazujícím magisterském studiu Historie, Kulturní historie na FF UJEP, nebo v jiném oboru z oblasti historických věd na FF UJEP. Nebo jiný příbuzný obor v rámci studijního programu Historické vědy na jiné VŠ.

Bc.

Interkulturní germanistika

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 25/35

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor (s maturitou z NJ či zkouškou z NJ na úrovni B1 dle SERR nemusíš k přijímacímu pohovoru)

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš nejen se základními kulturněhistorickými souvislostmi a osvojíš si němčinu v širších jazykovědných souvislostech, ale zorientuješ se dobře zejména ve vzájemných česko-německých vztazích v dějinách, literatuře i kultuře. Navíc získáš široce uplatnitelnou interkulturní kompetenci a absolvování odborné praxe v česko-německé organizaci tvé volby tě připraví na tvůj profesní život i prakticky. v případě zájmu o učitelskou profesi si stačí zvolit během studia pedagogicko-psychologický modul.
Až dostuduješ, budeš germanistou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Uplatnění na trhu práce ti zajistí i praktické zkušenosti a dovednosti získané během odborné stáže v česko-německých organizacích dle tvého zájmu.
Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a V neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
Pokud si chceš prohloubit svoji interkulturní kompetenci a stát se plnohodnotným germanistou s možností dalšího profesního růstu, pak je tu pro tebe magisterský studijní program Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu, v rámci kterého můžeš získat na univerzitě v Bayreuthu dokonce i dvojitý diplom, který ti otevře dveře k profesnímu uplatnění ve všech německojazyčných zemích. Pokud by ses chtěl stát učitelem němčiny, pak stačí zvolit v posledním roce studia pedagogicko-psychologický blok a můžeš bez problémů pokračovat ve studiu oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, se kterým máš oprávnění vyučovat i na ZŠ. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Bc.

Kulturní historie

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 25

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor

V Kulturní historii si osvojíš tři základní skupiny informací. První je zaměřena na poznání dějinného vývoje od pravěku po nejnovější dějiny. Naučíš se tady základům vlastní badatelské práce a pomocných věd historických. Druhá skupina se orientuje na dějiny kultury, základem jsou dějiny výtvarného umění a dále v rámci bloku volitelných kurzů i dějiny hudby, filmu a dalších kulturních odvětví. Třetí skupinou je praktické poznávání problémů v oblasti dějin umění a památkové péče. Základem je výuka v terénu, kulturní vývoj regionu a problematika regionálních dějin
Až dostuduješ, můžeš být plnohodnotný historik, památkář, badatel atp. Budeš mít přehled o dějinném vývoji a o dějinách kultury obecně Budeš vědět, co dělat s archiváliemi a s hmotnými prameny tak, abys mohl po ukončení studia plynule nastoupit do praxe. Tvoje praktická orientace a rozhled jsou v průběhu studia umocněny celou řadou exkurzí.
Uplatnění najdeš třeba ve státních i soukromých pracovištích zaměřených na prezentaci, ochranu a dokumentaci kulturního dědictví. Na všech pracovištích zaměřených na historický výzkum či jeho popularizaci. (Národní památkový ústav, muzea, archivy atp.) Nebo v jiných kulturních a osvětových institucích a ve státní správě.
Chceš pak studovat dál? Jasně, že můžeš. Například v navazujícím magisterském studiu Kulturní historie na FF UJEP, nebo v jiném oboru z oblasti historických věd na FF UJEP Nebo jiný příbuzný obor v rámci studijního programu Historické vědy na jiné VŠ.

Bc.

Německý jazyk a literatura

Typ: bakalářské (Bc.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 10 do každé kombinace
Dvouoborová kombinace: Filozofie, Historie, Společenské vědy, Politologie

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor (s maturitou z NJ či zkouškou z NJ na úrovni B1 dle SERR nemusíš k přijímacímu pohovoru)

V první řadě budeš bezvadně komunikovat v němčině slovem i písmem, a to třeba i díky studijnímu pobytu na německé nebo rakouské univerzitě, který ti zajistíme. Během studia se seznámíš s kulturními, historickými a literárními reáliemi německojazyčných zemí a osvojíš si němčinu i V širších jazykovědných souvislostech. v případě zájmu o učitelskou profesi si stačí zvolit pedagogicko-psychologický modul.
Až dostuduješ budeš germanistou s výbornou jazykovou kompetencí v psaném i mluveném projevu a širokým kulturním rozhledem, který získáš nejen během výuky, ale i díky pestré nabídce exkurzí a studia v zahraničí. Učit němčinu soukromě sice můžeš, ale pro to, abys ji mohl/a učit i na základní nebo střední škole jako kvalifikovaný učitel nebo učitelka, je potřeba absolvovat navazující magisterské učitelské studium. Další uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a V neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
Plnohodnotně vzdělaným učitelem nebo učitelkou němčiny se staneš studiem oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, kterým získáváš kvalifikaci i pro základní školy. Nabízíme ho nejen jako studium dvouoborové, nýbrž i jednooborové. Pokud si chceš prohloubit své germanistické vzdělání a zajímají tě česko-německé nebo interkulturní vztahy, pak je tu pro tebe magisterský studijní program Interkulturní germanistika v česko-německém interkulturním kontextu s možností získání dvojitého diplomu na Univerzitě Bayreuth. s možností získání dvojitého diplomu v Bayreuthu. Ve studiu germanistiky můžeš přirozeně pokračovat i na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Bc.

Politologie

Typ: bakalářské (Bc.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: dle kombinace
Dvouoborová kombinace: Filozofie, Historie, Německý jazyk a literatura, Společenské vědy

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor

Při studiu politologie si osvojíš základní politologické znalosti a základní pojmy politického myšlení v jejich historickém vývoji, ale i systematického hlediska. Pronikneš do takových vědních disciplín, jako jsou politologie, srovnávací politologie, současné teorie politologie, mezinárodní vztahy a základy politické filosofie. Samozřejmě v oboru najdeš i jiné disciplíny. Až dostuduješ, můžeš být třeba politologem, politikem, reportérem, moderátorem, pracovníkem ve stání správě. Můžeš působit v organizacích veřejné správy, v neziskovém sektoru, v médiích, ve školství nebo (a to vůbec není špatná varianta) můžeš pokračovat v dalším studiu v magisterských studijních programech Politická filozofie nebo Společenské vědy, Učitelství společenských věd pro střední školy přímo na FF UJEP.

Bc.

Společenské vědy

Typ: bakalářské (Bc.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: dle kombinace
Dvouoborová kombinace: Filozofie, Historie, Německý jazyk a literatura, Politologie

Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor

Studiem tohoto programu získáš odborné znalosti obecného základu společenských věd, zejména politologie, sociologie, práva, ekonomie, filosofie a etiky. Zároveň si můžeš vybrat kombinaci tohoto studia s dalším studijním programem, jako je například Politologie, Filosofie, Historie, Geografie. Seznámíš se na odborné úrovni s některými současnými otázkami českého, evropského, ale i celosvětového prostoru Budeš umět identifikovat a z pohledu různých společenskovědních disciplín kriticky posuzovat aktuální společenská témata.
Uplatníš se jako pracovník ve veřejné správě, v různých médiích, ve společenských a kulturních organizacích nebo v neziskovém sektoru. Kromě uplatnění v praxi můžeš samozřejmě pokračovat ve studiu na magisterské úrovni jak na naší fakultě, tak i na jiných humanitně zaměřených fakultách. Chceš pak studovat dál? Proč ne? Například v navazujícím magisterském studijním programu Společenské vědy(dvouoborové) nebo Učitelství pro střední školy (dvouoborové).

Bc.

Základy humanitních studií

Typ: bakalářské (Bc.) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 3 roky
Přijímaných: 20 pro prezenční formu; 20 pro kombinovanou formu
Podmínky přijetí: maturita, motivační pohovor ze společenských věd
Výukové dny kombinované formy: pátek, sobota – 2x měsíčně

Studijní program tě uvede do světa humanitní a společenskovědní vzdělanosti a umožní ti zkoumat základní a aktuální společenská, politická, filosofická a etická témata z pozice vybraných oborů jako jsou sociologie, etika, politologie, filosofie či právo. Volitelnou součástí studia je i studium estetiky. Budeš posuzovat a vykládat odborné i populární texty filosofického a humanitního zaměření a produkovat vlastní texty a výklady. Budeš analyzovat a interpretovat společenské jevy a procesy a navrhovat varianty jejich možného řešení. Budeš připravovat, provádět a vyhodnocovat základní empirické výzkumy společenských a politických témat.
Uplatníš se například jako pracovník v různých sociálních institucích, jako moderátor, žurnalista, kurátor výstav, pracovník muzeí a dalších kulturních institucí, pracovník různých médií. Můžeš pracovat ve státním i neziskovém sektoru, v kulturních a společenských institucích, v neziskových organizacích a v médiích. Chceš studovat dál? Proč ne. Například v navazujícím magisterském studiu některé z humanitních disciplín na UJEP či na dalších humanitně zaměřených fakultách na dalších univerzitách.
Více informací o programu najdeš na webu FF UJEP.

Mgr.

Historie

Typ: navazující magisterské (Mgr.) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 25/25

Typ: navazující magisterské (Mgr.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 15
Dvouoborová kombinace: Společenské vědy

Podmínky přijetí: Musíš absolvovat jakýkoliv studijní program historického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Absolventům bakalářského studia z katedry historie FF UJEP se přijímací pohovor promíjí.

Prohloubíš si své faktografické a metodologické základy v oblasti historické vědy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání kvalitních předpokladů pro budoucí odbornou práci. Navazující magisterské studium historie má za úkol připravit tě pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a pro vlastní tvůrčí práci při poznávání historické problematiky. V bakalářském stupni jsi získal přehled o dějinném vývoji a v magisterském bude hlavní těžiště směřováno k vybraným problémům té etapy dějin, ke které se bude vázat tvá diplomová práce. u dvouoborového studia je brán zřetel na interdisciplinaritu s ohledem na druhý studovaný obor geografie, jazykověda, filozofie aj.
Až dostuduješ, bude z tebe historik a vědec. V navazujícím studiu si prohloubíš orientaci v dějinách českých zemí i v dějinách světových, dokážeš vysvětlit a interpretovat konkrétní problémy historického. Budeš se solidně orientovat ve spektru pomocných věd historických a zároveň mít představu o úloze základních typů historických pramenů. Budeš dále schopen písemný pramen aktivně přečíst bez ohledu na jeho paleografickou náročnost a jazykový charakter. Výsledky rozboru pramene budeš umět prezentovat, vést diskusi o výsledku svého badatelského úsilí.
V praxi se uplatníš v těch  odborných institucích, které se zaměřují na původní historický výzkum, například ve veřejných i soukromých institucích uchovávajících a zpřístupňujících různé druh artefaktů historického vývoje (především archivy, muzea, vědecké instituce, vysoké školy, různé typy nadací či společností apod.) Široká orientace v celospolečenských problémech dává možnost se uplatnit i v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, ve státních i nestátních institucích politického či kulturního charakteru. Nadaní studenti mají možnost pokračovat v doktorském studiu na naší fakultě. Nebo jiný příbuzný obor na jiné VŠ.

Mgr.

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu

Typ: navazující magisterské (Mgr.) jednooborové studium (s možností získání tzv. dvojitého diplomu - český titul Mgr. a německý titul M.A.)
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 25

Podmínky přijetí: Musíš absolvovat jakýkoliv studijní program germanistického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Našim absolventům bakalářského studia Interkulturní germanistika a dvouoborového studia Německý jazyk a literatura se přijímací pohovor promíjí.

V první řadě si během studia tohoto v České republice unikátního oboru prohloubíš česko-německou interkulturní kompetenci v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Dozvíš se více nejen o vzájemných vlivech němčiny a češtiny, jazykové politice v českých zemích nebo ztvárnění Čechů a Němců v literatuře a filmu, ale seznámíš se také např. se základy odborného překladu. Své znalosti a schopnosti si můžeš prohloubit i během zahraničního studijního pobytu na našich partnerských univerzitách v Německu a dalších evropských zemích. Zároveň ti nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých odborných praxí v českých, německých a rakouských organizacích, ve kterých získáš cenné zkušenosti pro svou budoucí práci a kariéru.
Tzv. dvojitý diplom (Double Degree), který ti umožní získat během jednoho studia dva magisterské tituly (český Mgr. a německý M.A.), můžeš v České republice v rámci oboru germanistika získat pouze u nás, a sice ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Díky němu se bezproblémové uplatníš i V německy mluvících zemích.
Budeš germanistou nebo germanistkou s unikátní česko-německou interkulturní kompetencí a se širokým jak filologickým, tak i kulturním rozhledem, který získáš nejen během studia u nás, ale i díky pestré nabídce studijních možností a odborných praxí v zahraničí. Toto studium je i vhodným předpokladem pro případnou vědeckou kariéru.
Uplatnění najdeš v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se můžeš uplatnit i ve státním sektoru a řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je i uplatnění ve vědecké a akademické sféře. v případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu Německá literatura (V přípravě Německá filologie) nebo i V jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách.

Mgr.

Kulturní historie

Typ: navazující magisterské (Mgr.) jednooborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 25

Podmínky přijetí: Musíš absolvovat jakýkoliv studijní program historického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Absolventům bakalářského studia z katedry historie FF UJEP se přijímací pohovor promíjí.

Modul stavební historietě směřuje především na problematiku historické architektury, péče o nemovité památky a jejich výzkum. Předměty tohoto modulu jsou zaměřeny na problematiku vývoje architektury, stavebních technologií a konstrukcí, základní problematiku historických stavebních materiálů a též základních přístupů k rekonstrukcím památek. Teoretická výuka je doplněna odbornými workshopy, exkurzemi a praxí, které doplňují a prohlubují znalosti studentů a přibližují jim reálné podmínky každodenní praxe.
Až dostuduješ, bude z tebe odborník v oblasti kulturní historie. Plnohodnotný historik, památkář, badatel atp. Budeš mít přehled o dějinném vývoji a o dějinách kultury obecně. Budeš vědět, co dělat s archiváliemi a s hmotnými prameny tak, abys mohl po ukončení studia plynule nastoupit do praxe. Památkový fond severozápadních Čech prošel složitou historií zejména ve 20. století. Tato jedinečnost je posluchačům během studia neustále předávána. Každý absolvent proto prokazuje nadstandardní znalosti v oblasti ochrany památek, postupů při jejich dokumentaci. Zároveň je vybaven i potřebnými schopnostmi prezentace významu a hodnoty památkových objektů.
Uplatníš se v památkové péči, v archivech, a na dalších pracovištích zaměřených na historický výzkum či dokumentaci, v kulturních a osvětových institucích a ve státní správě, a to na postech odpovídajících magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání. Nadaní studenti mají možnost pokračovat v doktorském studiu na naší fakultě. Nebo jiný příbuzný obor na jiné VŠ.

Mgr.

Politická filozofie

Typ: navazující magisterské (Mgr.) jednooborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 30

Podmínky přijetí: Musíš absolvovat obor politologie nebo jiný obor na vysoké škole, který poskytuje adekvátní znalosti a dovednosti v oblasti politické filosofie – především přiměřené znalosti dějin politického myšlení, znalosti moderních politologických teorií a přehled o současných náboženských směrech ve světě a jejich pojetí státu a občana. Po absolvování přijímací zkoušky se pak můžeš stát studentem tohoto oboru.

Výuka se soustředí na politickou filosofii a politickou etiku. Základní tematické okruhy, které budeš studovat, jsou teorie státu, teorie demokracie, politické ideologie a teorie, politická etika, české politické myšlení. Součástí tematických okruhů jsou aktuální otázky Evropy a Evropské unie.
Nabyté vzdělání můžeš uplatnit v médiích jako komentátor nebo analytik, můžeš se stát poradcem politiků na evropské, parlamentní, krajské i komunální úrovni. Můžeš se také uplatnit v neziskových organizacích, v akademické sféře, v prostředí rozšiřujícího se počtu „think-tanků“ pracujících pro nejrůznější decizní orgány. Studovat dál můžeš například na různých univerzitách v doktorských studijních oborech Politologie nebo Filosofie v ČR nebo v zahraničí.

Mgr.

Společenské vědy

Typ: navazující magisterské (Mgr.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 15
Dvouoborová kombinace: Historie

Podmínky přijetí: Musíš absolvovat studijní obor jakéhokoli typu na vysoké škole, který je realizován ve oblasti historie a také z oblasti politologie, filozofie, sociologie či humanitních studií. V případě absolvování jiného studijního oboru rozhoduje o přijetí garanti oborů.

Obor Společenské vědy navazuje na bakalářské studium programu Humanitní studia. Odborné znalosti obecných základů společenských věd a aktuálních problémů společenského a politického života jsou zde prohlubovány v systému povinných a povinně volitelných předmětů, v němž jde především o co nejširší záběr společenskovědních témat a problémů, o jejich aktuálnost, o jejich hlubší a náročnější studium.
Až dostuduješ, může z tebe být například kulturní referent na úřadech, v kulturních a vzdělávacích institucích, v neziskovém sektoru, v médiích. Můžeš působit například v organizacích veřejné správy, v neziskovém sektoru, v médiích, ve školství.
Jasně, že můžeš. Například můžeš pokračovat ve studiu některé z humanitních věd v doktorském studijním programu na ostatních univerzitách v ČR i v zahraničí.

Mgr.

Učitelství historie pro SŠ

Typ: navazující magisterské (Mgr.) jednooborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 25

Typ: navazující magisterské (Mgr.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: dle kombinace
Dvouoborová kombinace: Učitelství společenských věd pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Podmínky přijetí: Absolvování jakéhokoliv studijního programu historického zaměření na libovolné vysoké škole a uspět u přijímacího pohovoru. Absolventům bakalářského studia z katedry historie FF UJEP se přijímací pohovor promíjí.

Tento obor je určen pro ty, kteří v oblasti dějepisu zamýšlejí působit v pozici středoškolského učitele. Studijní plán oboru je složen z několika navzájem úzce provázaných segmentů. První rovinou je další prohloubení znalosti dějinného vývoje i geneze jeho poznávání v podobě metod a postupů historické vědy. Druhou rovinou je úzké provázání s oborovou didaktikou, kde získáš nejen základní znalosti didaktiky dějepisu, ale naučíš se, jak dějepisnou látku kvalitním způsobem přenést do výuky, odpovídajícím způsobem ji prezentovat a vnášet do ní i aktuální podněty. Třetí rovinou je obecné školení v oblasti pedagogicko-psychologických disciplín, jejichž úspěšné absolvování tě připraví ke kvalifikovanému působení v pracovní pozici středoškolského učitele. Součástí studia je souvislá pedagogická praxe, která ti předá praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy
Až dostuduješ, bude z tebe učitel dějepisu. Budeš plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Do praxe přejdeš vybaven kvalitním přehledem o historickém vývoji českých i obecných dějin, dokážeš v tomto kontextu též prezentovat i vývoj způsobů a postupů historiografického poznávání problematiky. Díky segmentu obecně pedagogických a psychologických předmětů i hlubšímu školení v oborové didaktice budeš moci s přehledem kvalitně prezentovat dějepisnou problematiku v rámci každodenní výuky na střední škole. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnázií. Nadaní studenti mají možnost pokračovat v doktorském studiu na naší fakultě. Nebo jiný příbuzný obor na jiné VŠ.

Mgr.

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Typ: navazující magisterské (Mgr.) jednooborové studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: 25/25

Typ: navazující magisterské (Mgr.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: dle kombinace
Dvouoborová kombinace: Učitelství historie pro SŠ, Učitelství společenských věd pro SŠ

Podmínky přijetí: Absolvovat jakýkoliv studijní obor germanistického zaměření na libovolné vysoké škole. u studijních programů Filologie nebo Specializace v pedagogice budeš přijat automaticky, v ostatních případech rozhoduje o přijetí přijímací komise na základě výpisu absolvovaných předmětů.

Vedle klasického germanistického vzdělání v německém jazyce a literatuře získáš hlubší znalosti v oblasti psychologie, pedagogiky a zejména oborové didaktiky, včetně prakticky zaměřených předmětů jako např. jazykové hry nebo didaktika literatury pro děti a mládež. Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze nabízíme speciální didaktické semináře vedené zkušenými zahraničními odborníky. Využívat můžeš také metodicko-didaktické knihovny našeho Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV. Důležitou součástí přípravy pro tvé budoucí povolání učitele je i pedagogická praxe realizovaná na některé z českých základních a středních škol. Praktické zkušenosti a svou jazykovou kompetenci si můžeš prohloubit i na některé z našich partnerských univerzit v Německu nebo Rakousku. Učitelství německého jazyka a literatury u nás můžeš studovat nejen samostatně, ale i v kombinaci s dalšími obory dle svých vlastních preferencí, nabízených na Filozofické, Pedagogické nebo Přírodovědecké fakultě UJEP. Jednooborové učitelství německého jazyka a literatury můžeš studovat také v kombinované formě.
Získáš kvalifikaci (aprobaci) učitele nebo učitelky německého jazyka a literatury pro výuku na středních a základních školách. Současně budeš germanistou nebo germanistkou s kvalitním filologickým zázemím a výbornou jazykovou kompetencí, čehož můžeš využít i mimo školství nebo v případném dalším studiu.
Uplatnění najdeš jako vyučující německého jazyka jak na gymnáziích a dalších typech středních škol, tak i na 2. stupni základních škol, pro které tě toto studium rovněž opravňuje. Velmi dobré uplatnění najdeš i V jazykových agenturách a jazykových školách nejen doma, ale i v zahraničí, aktuálně např. i u našich německých a rakouských sousedů (výuka migrantů).
v případě zájmu můžeš u nás pokračovat v doktorském studiu v oboru Německá literatura nebo i v jiných oborech na dalších českých a zahraničních univerzitách. Formou workshopů, kurzů a dalších aktivit si můžeš dále prohlubovat svoji učitelskou kompetenci v našem Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV).

Mgr.

Učitelství společenských věd pro SŠ

Typ: navazující magisterské (Mgr.) dvouoborové studium
Forma: prezenční studium
Délka studia: 2 roky
Přijímaných: dle kombinace
Dvouoborová kombinace: Učitelství historie pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Podmínky přijetí: Musíš absolvovat stejný nebo příbuzný studijní obor na vysoké škole, který je realizován ve společných kombinacích (například s Historií, Německým jazykem) a přijímací motivační pohovor.

Obor Učitelství společenských věd pro střední školy navazuje na bakalářské studium oboru Společenské vědy, v němž jsou vyloženy základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života. Vybavuje budoucí učitele společenských věd odbornými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro kvalifikovanou přípravu a realizaci výuky společenských věd na středních školách a gymnáziích.
Až dostuduješ, získáš oprávnění k výuce základů společenských věd na gymnáziích a na středních školách. Můžeš vyučovat společenské vědy v sekundárním školství, můžeš pracovat v institucích a nevládních organizacích zabývajících se vzděláváním. Můžeš také navázat studiem oborové didaktiky v doktorských studijních programech na různých univerzitách. Jako učitel máš též další příležitosti ke vzdělávání, a to jak v podobě funkčního vzdělávání potřebného k výkonu řídící funkce ve školství (Školský management), tak v podobě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ph.D.

České dějiny

Typ: doktorské (Ph.D.) studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 4 roky
Přijímaných: 5

Přijímací zkouška: odborná rozprava nad projektem doktorské práce

Musíš být absolvent magisterského studia se zaměřením na historické vědy a uspět u přijímacího pohovoru. U přijímacího pohovoru představíš svůj doktorský projekt a pokusíš se dokázat, že máš předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v oboru. Musíš být schopen komunikovat alespoň v jednom světovém jazyce.
Celkově získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy (včetně mnohostranných aspektů komparativních), budeš mít přehled o vývoji historiografie a budeš připraven k samostatné vědecké práci v oboru historie. Budeš schopen provádět a vést samostatný výzkum, prezentovat jeho výsledky formou vědeckých publikací i vystoupení na vědeckých konferencích v ČR i zahraničí. Najdeš uplatnění ve všech institucích, v nichž se odborně pracuje na historických tématech z oblasti českých a československých dějin, resp. v daném regionu i v oblasti česko-německých vztahů, ve vědeckých ústavech, archivech, muzeích, příslušných správních institucích apod. Příprava pro pedagogické působení ti umožní rovněž pracovat jako vysokoškolský učitel, a to buď jako zaměstnanec vysoké školy nebo jako externí spolupracovník, kmenově působící na některém z vědeckých pracovišť.
Plné znění podmínek přijímacího řízení najdeš na webu FF UJEP.

Ph.D.

Tschechische Geschichte (České dějiny)

Typ: doktorské (Ph.D.) studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 4 roky
Přijímaných: 3

Přijímací zkouška: odborná rozprava nad projektem doktorské práce

Musíš být absolvent magisterského studia se zaměřením na historické vědy a uspět u přijímacího pohovoru. U přijímacího pohovoru představíš svůj doktorský projekt a pokusíš se dokázat, že máš předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v oboru. Celé studium probíhá v německém jazyce. 
Celkově získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii vědy (včetně mnohostranných aspektů komparativních), budeš mít přehled o vývoji historiografie a budeš připraven k samostatné vědecké práci v oboru historie. Budeš schopen provádět a vést samostatný výzkum, prezentovat jeho výsledky formou vědeckých publikací i vystoupení na vědeckých konferencích v ČR i zahraničí. Najdeš uplatnění ve všech institucích, v nichž se odborně pracuje na historických tématech z oblasti českých a československých dějin, resp. v daném regionu i v oblasti česko-německých vztahů, ve vědeckých ústavech, archivech, muzeích, příslušných správních institucích apod. Příprava pro pedagogické působení ti umožní rovněž pracovat jako vysokoškolský učitel, a to buď jako zaměstnanec vysoké školy nebo jako externí spolupracovník, kmenově působící na některém z vědeckých pracovišť.
Plné znění podmínek přijímacího řízení najdeš na webu FF UJEP.

Ph.D.

Německá literatura

Typ: doktorské (Ph.D.) studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 4 roky
Přijímaných: 6

Přijímací zkouška: odborná rozprava nad projektem doktorské práce

Musíš být absolventem magisterského studia a uspět u přijímacího pohovoru, který probíhá v německém jazyce. U přijímacího pohovoru představíš svůj doktorský projekt a pokusíš se prokázat, že máš předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v tomto oboru.
Během studia si budeš prohlubovat své vědomosti a odborné dovednosti v oblasti teorie a dějin literatury německé jazykové oblasti, a to zejména z pohledu interkulturního popř. česko-německých vztahů, možné jsou i přesahy interdisciplinární. Studium vytváří předpoklady pro tvoji samostatnou vědeckou práci, povede tě k vlastní publikační a projektové činnosti, naučíš se adekvátně prezentovat dílčí studijní výsledky na tuzemských nebo zahraničních konferencích nebo zahraničních stážích a navážeš také první kontakty s odborníky svého badatelského zaměření. V případě studia v prezenční formě budeš pobírat stipendium.
Se svou kvalifikací získáš velmi dobré předpoklady pro uplatnění ve vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucích, ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti literárně-kritické, literárně-historické, vydavatelské nebo publicistické. Vzhledem ke svému zaměření se dobře uplatníš také při vědecky fundované práci v  médiích, státní a veřejné správě nebo v oblasti kulturního managementu popř. všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných oborových znalostí, popř. i širší interkulturní perspektiva. Můžeš také pracovat jako vysokoškolský učitel a zároveň budeš mít i výborné předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.
Plné znění podmínek přijímacího řízení najdeš na webu FF UJEP.

Ph.D.

Německá filologie

Typ: doktorské (Ph.D.) studium
Forma: prezenční/kombinované studium
Délka studia: 4 roky
Přijímaných: 6
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Přijímací zkouška: odborná rozprava nad projektem doktorské práce

Musíš být absolventem magisterského studia germanistického (popř. jiného filologického) zaměření a uspět u přijímacího pohovoru, kde představíš svůj dizertační projekt a prokážeš, že máš předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v oboru. Studium probíhá v německém jazyce.
Celkově získáš schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii oboru „Německá filologie“, a to dle zaměření svého dizertačního projektu buď v oblasti německojazyčné literatury, nebo germanistické jazykovědy. Mimoto se naučíš samostatně vědecky pracovat a rozvineš svou schopnost kritického myšlení i logické argumentace. Budeš umět prezentovat výsledky svého výzkumu jak formou vědeckých publikací, tak příspěvků na vědeckých konferencích v ČR nebo v zahraničí.
Uplatnění najdeš všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí daného oboru, zejména pak na vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské a publicistické. Vzhledem ke svému zaměření se můžeš dobře uplatnit v médiích, státní a veřejné správě, ve vzdělávacích institucích nebo v soukromém sektoru. Jako pedagog na VŠ budeš mít ty nejlepší předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.
Bližší informace k doktorskému studiu najdeš na webu KGER FF UJEP.

Kontakt

Poštovní adresa
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
GPS: 50.6653669N, 14.0237392E

Studijní oddělení
Vaše případné dotazy ke studiu rádi zodpovíme na e-mailu studijni.ff@ujep.cz nebo telefonech +420 475 286 466 a +420 475 286 467.

Úřední hodiny
Po a St 12:00 - 14:00
Út a Čt 9:00 - 11:00
Po dohodě je možné dostavit se i mimo úřední hodiny.

Studijní oddělení Filozofické fakulty UJEP sídlí v přízemí budovy A, číslo dveří a 002b.

Další informace se dozvíte z nástěnky, která je umístěna před studijním oddělením. Aktuální informace studijního oddělení jsou zveřejňovány ve fakultních aktualitách.