O fakultě

Filozofická fakulta byla založena 1. září 2006 a je jednou z nejmladších fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. i přesto si našla pevné postavení ve struktuře univerzity a významně se podílí na jejích vědeckých i pedagogických aktivitách i rozvoji vzdělanosti a kultury celého regionu severozápadních Čech.

X důvodů proč být s námi na FF

 1. Jsme jedinou humanitně zaměřenou fakultou veřejné vysoké školy, která má sídlo v Ústeckém kraji a je svou vzdělávací i odbornou činností zaměřena na jeho problémy – vrací mu paměť, učí ho řeči jeho sousedů a vidí v širším kontextu jeho sociální, kulturní i politické problémy.
 2. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice. Je možné u nás studovat v prezenční i kombinované formě.
 3. Náš vědecký výkon (měřený „kafemlenkem“) se drží již několik let na druhé až třetí příčce v pořadí fakult naší univerzity. Co je však pro nás důležité, odpovídá výkonu „velkých“ filozofických fakult a umožňuje nám prostředky získané za vědu a výzkum investovat do dalšího bádání i vydávání časopisů a knih.
 4. Ač jsme nohama i srdcem v Ústeckém kraji, vidíme i za Milešovku a zakládáme si na národní i mezinárodní spolupráci v rámci našich oborů. Podporujeme zahraniční studijní pobyty studentů i pedagogů a všechny hosty „odjinud“ vítáme a chováme se k nim vlídně.
 5. Studenty bereme jako mladší kolegy, máme k nim individuální přístup a dáváme jim prostor v rámci vědeckých projektů i všech fakultních aktivit.
 6. Snažíme se studenty vychovávat tak, aby se neutopili ve všudypřítomném globálním chaosu a konzumu a aby věděli, že bez ideálů a morálních zásad se smysl života najít nedá.
 7. Jsme pyšní na stovky našich absolventů, kteří našli svoje místo v životě a dokážou být prospěšnou a platnou součástí naší společnosti.
 8. Nejsme mimo realitu. Máme řadu partnerů v praxi, jejichž zkušeností využíváme při výuce i v rámci praktických stáží našich studentů u nás i v zahraničí (Erasmus+).
 9. Podporujeme společenský život ve městě, pořádáme výstavy, přednášky a další akce, jimiž se snažíme kultivovat město i kraj.
 10. Sídlíme v nově rekonstruovaných a moderně vybavených prostorách, s dobrým zázemím pro studenty, BuFFetem a rodinnou atmosférou.

Rozdělení fakulty

Filozofická fakulta

Katedra historie

O katedře historie
Na katedře historie FF UJEP se realizuje studijní program Historické vědy, který vychovává nejen historiky a učitele dějepisu, ale i specialisty na archivnictví a památkovou péči. Katedra nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech a je oprávněna v tomto programu konat rigorózní, habilitační a profesorské řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména bakalářský obor Dokumentace památek, který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejména prostřednictvím nejmodernějších technologií. Z hlediska regionálního poslání FF UJEP je významný obor Kulturní historie, jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí. Zájemci o učitelství dějepisu pak mohou vybírat ze široké nabídky kombinovatelných druhých oborů.

Aktivity katedry
V rámci svých vědecko-výzkumných aktivit velmi úzce spolupracuje s Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP, Ústavem pro studium totalitních režimů a s řadou českých i zahraničních univerzitních pracovišť. Katedra historie byla a je řešitelem velkých českých i zahraničních projektů, které byly zaměřené na jednotlivé aspekty historického i kulturního vývoje (nejen) našeho území. Partnery v projektech a zároveň partnery pro praxi studentů, kteří zabezpečují též specializovanou výuku, jsou Národní památkový ústaV (územně odborná pracoviště v Ústí nad Labem), Státní oblastní archiV v Litoměřicích, ArchiV Hlavního města Prahy, ArchiV města Ústí nad Labem či Muzeum města Ústí nad Labem. Katedra historie pravidelně pořádá odborné konference a sympozia, na nichž prezentuje své vědecko-výzkumné aktivity. Výsledky výzkumu pak pravidelně publikuje ve své ediční řadě Studia Historica, v níž vycházejí odborné monografie.

Filozofická fakulta

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví

O Centru dokumentace a digitalizace kulturního dědictví
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví vzniklo v roce 2008 jako specializované pracoviště katedry historie, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním cílem Centra je výzkum a vzdělávání v oboru dokumentace hmotného kulturního dědictví se zaměřením na stavby. Centrum realizuje základní i aplikovaný výzkum především v oblasti Ústeckého kraje. Spolupracuje s dalšími odbornými, výzkumnými a paměťovými institucemi. Nejvýznamnějším partnerem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.

Aktivity pracoviště /Centra:
Centrum se soustřeďuje na architekturu, drobné památky a mobiliář, ale zpracovává i další významné artefakty. Důraz je při tom kladen na přesnost a zachycení technicko-historických kvalit objektů. Pracoviště disponuje prostředky k nedestruktivní dokumentaci hmotných historických pramenů jakéhokoliV charakteru v terénních i laboratorních podmínkách. Kvalitně vybudovaná infrastruktura slouží jako zázemí pro vědecko-výzkumné projekty v rámci naší fakulty a Centra dokumentace, ale také pro praktickou výuku studentů. Studentům zajišťuje výpůjčky prostředků nutných pro potřeby zpracování kvalifikačních a ročníkových prací v oboru dokumentace památek a kulturní historie. Centrum poskytuje také komerční služby v procesu péče o stavební památky. Zpracovává především předprojektovou dokumentaci a provádí skenování 3D laserovými skenery.

Úspěchy pracoviště /Centra:
O mimořádných výsledcích a aktivitách Centra svědčí i několik obdržených cen např. v roce 2017 byl oceněn PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. Cenou rektora za aplikovaný výzkum. Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. byla oceněna jako spoluautorka Cenou rektora za knihu roku 2016, vědecký katalog „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ a Bc. Roman Švec, DiS. byl oceněn v roce 2016 Cenou Wernera von Siemense.

Filozofická fakulta

Katedra politologie a filozofie

O katedře politologie a filozofie
Katedra politologie a filozofie se stala součástí Filozofické fakulty k 1. říjnu 2006 v rámci transformace Pedagogické fakulty. Katedra vychovává humanitně zaměřené odborníky politology, filosofy, estetiky a učitele společenských věd. Katedra se rozvíjí zejména v oblasti politické filosofie – na základě propojení výzkumu a vzdělávání byl akreditován obor Politická filozofie (v Mgr. stupni), jehož profilace je v rámci ČR unikátní. Specifickým oborem je také bakalářský studijní obor Základy humanitní vzdělanosti – estetika, který uvádí studenty do světa humanitní vzdělanosti, jejímž jádrem je filosofie, a v přiměřeně hlubším záběru uvádí i do teorie a znalectví umění, především výtvarného.

Aktivity katedry
Kromě výuky katedra organizuje vědecké konference, semináře a kolokvia. Všech těchto aktivit se pravidelně účastní i studenti, mnozí jsou součástí vědeckých týmů a podílejí se na řešení vědeckých projektů. V oblasti politologie se pracovníci katedry věnují problematice česko-německých vztahů, transformací k demokracii, studiu totalitních režimů a ideologií a problematice holocaustu. V oblasti politické filosofie se soustřeďují na dějiny politických teorií, teorii demokracie, teorii moci a vládnutí a problém násilí v moderní společnosti. V oblasti filosofie jsou na katedře rozvíjena témata českého filosofického myšlení, filosofie vědy, současné filosofie, etických otázek, vztahu filosofie a religionistiky, religionistiky a státu apod. V oblasti společenských věd a oborové didaktiky jsou zkoumána aktuální společenskovědní a politická témata a možnosti jejich pedagogické transformace. V oblasti regionální spolupráce se katedra orientuje především na oblast Ústeckého, Libereckého, Karlovarského a Středočeského kraje a navazuje vztahy s řadou institucí, které mohou být budoucími zaměstnavateli zdejších absolventů. Katedra se snaží reagovat na zájem kraje, měst, obcí, podniků a rozvíjí smluvní spolupráci s odbornými regionálními institucemi.

Filozofická fakulta

Katedra germanistiky

O katedře germanistiky
Katedra vzdělává jak germanisty, tak i učitele německého jazyka pro základní a střední školy. Výuka je v bakalářském i magisterském stupni zaměřena na studium německého jazyka a literatury, na stupni doktorském pak na německou literaturu. Pro zájemce o studium z řad pracujících nabízí katedra také možnost studovat v tzv. kombinované formě.

Studijní obory
Zájemcům o interkulturní aspekty nabízí katedra germanistiky bakalářské studium oboru Interkulturní germanistika (v prezenční i kombinované formě), který je v českém vysokém školství unikátní. Na něj lze navázat studiem taktéž unikátního magisterského studijního programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu nebo učitelských oborů. Na bakalářském stupni katedra dále nabízí dvouoborové studium Německý jazyk a literatura, na které navazuje na magisterském stupni obor Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové studium je nabízeno i v kombinované formě). Zájemci o německojazyčnou literaturu mohou pokračovat ve studiu i na doktorském stupni v oboru Německá literatura (v přípravě Německá filologie).

Aktivity katedry
Kromě výuky organizuje katedra mezinárodní vědecké konference, sympózia a kolokvia, pro studující pak především odborné exkurze, semináře, workshopy, autorská čtení, výstavy, tematické nebo filmové večery. Ve vědecko-výzkumné oblasti se pracovníci katedry věnují zejména problematice česko-německých a česko-rakouských vztahů, výzkumu v oblasti literatury a jazykovědy. Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány zejména v zahraničí. Katedra germanistiky vydává mezinárodně uznávaný odborný časopis Aussiger Beiträge. Mimo to vnímá také svou specifickou roli v regionu a podporuje v něm výuku německého jazyka i další vzdělávání učitelů prostřednictvím Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV - www.ceproniv.ff.ujep.cz).

Filozofická fakulta

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

O Centru pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání
Centrum bylo založeno v roce 2017 při Katedře germanistiky FF UJEP a jeho hlavními cíli jsou podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek němčiny, popularizace němčiny a českoněmeckého vzájemného poznávání formou kurzů, workshopů, setkání a dalších aktivit. Současně byla založena i volně přístupná metodicko-didaktická knihovna a informační síť Fórum učitelů (DeutschlehrerInnen-Forum). Těžiště našich aktivit je zaměřeno na severní Čechy s možnými regionálními přesahy. Metodické centrum CEPRONIV bylo založeno s velkorysou podporou Goethe-Institutu v Praze a Euroregionu Elbe/Labe.

Filozofická fakulta

ÚstaV slovansko-germánských studií

ÚstaV vznikl společně s ústeckou univerzitou jako vědecké a koordinační pracoviště v oblasti česko-německých vztahů. Od roku 2008 je ústaV součástí FF, podílí se na realizaci doktorského studia českých dějin v německém jazyce a dalších vědeckých i vzdělávacích aktivitách. Již více než dvacet let pořádá ústaV Kurzy českého jazyka pro Němce a Colloquia Ustensia, odborné konference zaměřené na různá historická i kulturní témata novějších a moderních dějin. Díky ústavu má Ústecký kraj a jeho saští sousedé moderní učebnici pro střední školy Česko-saské dějiny v proměnách času.

Filozofická fakulta

Jazykové centrum

Jazykové centrum bylo založeno v zimním semestru 2008. Jeho cílem je poskytnout studentům FF kvalitní jazykovou výuku. Zajišťuje neoborové jazykové vzdělávání studentů FF a přípravu na atestace zařazené do studijních plánů. Kurzy jsou členěny podle dosavadních jazykových znalostí studentů, pro pokročilejší nabízí i kurzy odborných jazykových kompetencí v oblasti historie, politologie a filosofie.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2021

Jsme online celé jaro!

Den otevřených dveří proběhl on-line formou na Filozofické fakultě UJEP dne 6. února 2021 a je stále tu! Podrobný program s odkazy naleznete níže.

Vzhledem k mimořádným opatřením jsme rádi, že vám můžeme zážitek z naší fakulty zprostředkovat alespoň skrze digitální svět. Stejně jako se naši studenti během posledního roku seznámili s distanční výukou, můžete i vy protentokrát nahlédnout do našich virtuálních učeben, kde vám naši zástupci zprostředkovali informace o fakultě, katedrách, ale i běžném vysokoškolském životě. Přesto se těšíme, až se v novém akademickém roce setkáme osobně!

Nezapomeňte, že přihlášky ke studiu je třeba dodat do 31. března 2021!

Program

Den otevřených dveří na Univerzitě severu a přednášky ostatních fakult.
Vychutnejte si přednášku o fakultě na Youtube. Přednášky pracovišť i studentů jsou nahrané v místnostech programu na distanční výuku BigBlueButton (BBB). Přednášky budou k dispozici všem uchazečům o studium během jarních měsíců. Můžete se tak vrátit na přednášky, které jste nestihli během dne D. 

Youtube

BBB - Pro přehrání přednášek v BBB: klikněte na odkaz místnosti, ve spodní části obrazovky je sekce nahrávky. V té zvolte v pravé části řádku možnost Prezentace. 

 • Studijní oddělení - kontakty – Nebojte se zeptat našich dam ze studijního i nyní e-mailem nebo telefonicky. 

Neváhej a přehraj si také info přednášku PhDr. Filipa Hrbka z veletrhu vysokých škol Gaudeamus z ledna 2021!. 

Máš rád humanitní a společenské vědy? Koukni také na Humanitky.cz a videa s mafiány! 

Prohlédni si fakultu také prostřednictvím virtuální prohlídky budovy nebo fotografií z našich akcí z posledních let . 

 

Z minulých let:

Článek: Jeden den Vysokoškolákem na zkoušku, 2020.
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2020 – Vysokoškolákem na zkoušku (29. ledna 2020).
Článek: Den otevřených dveří 2019
Fotogalerie ze Dne otevřených dveří 2019 – Vysokoškolákem na zkoušku (30. ledna 2019).

Přijímací řízení

2. (doplňující) kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

POZVÁNKA K ZÁPISU DO STUDIA - 2. KOLO + NÁHRADNÍ TERMÍN

Zápis pro uchazeče 2. kola přijímacího řízení plus náhradní termín zápisu pro akademický rok 2021/22 se bude konat 15. září 2021. 

Podmínky přijetí – Co je potřeba splnit?

 • Odeslání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku 500 Kč – do 14. srpna 2021 (2.kolo) (účet 260112295/0300.) Na každý studijní obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.
 • Doložení kopie maturitního vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu).
 • Zápis uchazečů přijatých ke studiu v přijímacím řízení se bude konat 1. července 2021 (1.kolo), 15. září 2021 (2. kolo).
 • Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP
 • V případě vybraných studijních programů úspěšně složit přijímací zkoušku. Přehled programů i obsah přijímací zkoušky k dispozici v aktuálních podmínkách přijímacího řízení (1. kolo, 2. kolo).

Dokumenty ke stažení

***

Informace pro uchazeče přihlášené do 1. kola přijímacího řízení

Pozvánka k zápisu do prvního roku studia:
pdf Prezenční studium
pdf Kombinované studium

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení najdete na webu (adresa www.ujep.cz – v sekci STAG - Pro uchazeče).

Informace pro uchazeče o studium bakalářského oboru Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (v prezenční i v kombinované formě):
Přijímací zkouška bude prominuta těm uchazečům, kteří již doložili anebo ještě doloží dosažení jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR (maturitní zkouška z NJ, popř. jiná jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší). Pokud uchazeč toto doloží, k přijímacímu pohovoru se nedostavuje!

Kontakt:
V případě jakékoliv nejasnosti kontaktujte Studijní oddělení FF UJEP - studijni.ff@ujep.cz, tel.: 475 286 467, 475 286 466. Při korespondenci uvádějte vždy studijní program nebo studijní kombinaci, na kterou se hlásíte.

***

Termíny

 • 27. ledna 2021
  den otevřených dveří
 • 14. dubna 2021
  vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
 • 31. března 2021
  konečný termín pro odevzdání přihlášek k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2021/22 (včetně zaplacení administrativního poplatku 500 Kč)
 • 16. dubna 2021
  konečný termín pro podání přihlášek k doktorskému studiu pro akademický rok 2021/2022
 • 3. - 4. června 2021
  1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
 • 1. července 2021
  zápis do 1. roku prezenčního studia (1. kolo)
 • 14. srpna 2021
  konečný termín pro podání přihlášek k bakalářskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu pro akademický rok 2021/2022 (2. kolo)
 • 1. - 3. září 2021
  2. kolo přijímacího řízení pro všechny bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy pro akademický rok 2021/22
 • 15. září 2021
  zápis do 1. roku prezenčního studia (2. kolo)
 • leden 2022
  den otevřených dveří 2022

Studium

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

Samostatný studijní plán

Sdružené studium (kombinace studijních plánů)

Filozofie (Maior)

Historie (Maior)

Historie pro vzdělávání (Maior)

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (Maior)

Politologie (Maior)

Společenské vědy pro vzdělávání (Maior)

Základy humanitních studií (Maior)

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

Samostatný studijní plán

Sdružené studium (kombinace studijních plánů)

Historie (Maior)

Politologie (Maior)

Učitelství historie pro střední školy (Maior)

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (Maior)

Učitelství společenských věd pro střední školy (Maior)

Doktorské programy

Kontakt

Poštovní adresa
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem
GPS: 50.6653669N, 14.0237392E

Studijní oddělení
Vaše případné dotazy ke studiu rádi zodpovíme na e-mailu studijni.ff@ujep.cz nebo telefonech +420 475 286 466 a +420 475 286 467.

Úřední hodiny
Po a St 12:00 - 14:00
Út a Čt 9:00 - 11:00
Po dohodě je možné dostavit se i mimo úřední hodiny.

Studijní oddělení Filozofické fakulty UJEP sídlí v přízemí budovy A, číslo dveří a 002b.

Další informace se dozvíte z nástěnky, která je umístěna před studijním oddělením. Aktuální informace studijního oddělení jsou zveřejňovány ve fakultních aktualitách.