Sidebar

18
lis, so
38 Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na LS 2017/2018
na studijní pobyty a praktické stáže

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Na studijní pobyty se mohou přihlašovat studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu zapsáni minimálně do druhého ročníku bakalářského studia, na praktickou stáž je možné vyjet již během prvního ročníku studia.

xls Volná místa na univerzitách, se kterými má naše fakulta meziinstitucionální smlouvu.

Pokyny k výběrovému řízení

Přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 23. 10. 2017 buď fakultnímu koordinátorovi, nebo na recepci FF.

Při výběru školy, která má datum nominace do 15.10. (v přehledu škol vyznačeno žlutě v posledním sloupci), odevzdejte přihlášku co nejdříve fakultní koordinátorce!

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v úterý 24. 10. 2017 v 13:30 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Přihlášky konzultujte se svým katedrálním koordinátorem:

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněnou přihlášku k výběrovému řízení odevzdávejte vlastnoručně podepsanou, s uvedením data podání a podpisem akademického koordinátora příslušné katedry.
  • V přihlášce na studijní pobytuveďte z aktuálního seznamu jednu případně více univerzit dle Vaší preference.
  • V přihlášce na pracovní stáž uveďte zemi, v níž chcete pracovat, měsíc zahájení stáže a celkový počet měsíců, příp. firmu, pokud máte stáž již dohodnutou.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty,…), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení ke studijnímu pobytu/pracovní stáži

Kritéria výběru

 • Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu (u studijních pobytů)
 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Eva Krovová – koordinátorka KGER
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro Letní semestr 2017/2018 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+