Sidebar

22
led, po
33 Aktuality

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na LS 2017/2018
na praktické stáže

Studenti se mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12.

Na praktickou stáž je možné vyjet již během prvního ročníku studia.

Pokyny k výběrovému řízení

Přihlášky odevzdejte, prosím, nejpozději do 04. 12. 2017 buď fakultnímu koordinátorovi, nebo na recepci FF.

O odevzdaných přihláškách na bude komise rozhodovat v úterý 05. 12. 2017. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Přihlášky konzultujte se svým katedrálním koordinátorem:

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněnou přihlášku k výběrovému řízení odevzdávejte vlastnoručně podepsanou, s uvedením data podání a podpisem akademického koordinátora příslušné katedry.
 2. V přihlášce na pracovní stáž uveďte zemi, v níž chcete pracovat, měsíc zahájení stáže a celkový počet měsíců, příp. firmu, pokud máte stáž již dohodnutou.
 3. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky.
 4. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 5. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 6. Čestné prohlášení k pracovní stáži.

Kritéria výběru

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Eva Krovová – koordinátorka KGER
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+