Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na ZS 2023/2024
na studijní pobyty a praktické stáže

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit. Minimální délka obou typů výjezdu jsou 2 měsíce. Obor studia/praxe v zahraničí musí odpovídat oboru, který student studuje (v případě výjezdů absolventů absolvoval) na UJEP. Praktická stáž může probíhat i v letních měsících a může se jí zúčastnit i absolvent, pakliže je vybrán k výjezdu v rámci výběrového řízení v době studia studenta, je-li studijní smlouva uzavřena ještě za doby studia a realizuje-li stáž do 1 roku od ukončení studia (nejpozději však do 31. 7. 2024). Praktickou stáž nelze absolvovat ve stejné instituci, ve které stáž student/absolvent již realizoval.

Přihlašovat na studijní pobyty i praktické stáže se nyní mohou i studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů.

Pro studenty v doktorských studijních programech je nově možnost realizovat krátkodobou mobilitu v délce 5 – 30 dní, to však pouze na univerzitách, které mají doktorské SP zahrnuty ve smlouvě.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek. Studenti Filozofické fakulty mají možnost podat žádost o mimořádné stipendium FF, které činí 2.500,- za každý měsíc strávený v zahraničí.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Bylo stanoveno, že tento typ mobility bude (alespoň prozatím) umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.

Studenti mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční vysoké školy mimo programové země, pokud samozřejmě s nějakou takovou vysokou školou máte uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Pro praktické stáže není meziinstitucionální smlouva nutná. Studentovi bude vznikat povinnost sjednat si příslušná pobytová a pracovní povolení.

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti, kteří chtějí realizovat STUDIJNÍ POBYTY, se budou do výběrového řízení hlásit přes IS/STAG přes záložku Moje studium – v modulu ECTS výjezdy. Na webu UJEP si studenti stáhnou přihlášku do výběrového řízení a čestné prohlášení ke studijnímu pobytu. Tyto dokumenty studenti vyplní, podepíší a nahrají do své přihlášky na mobilitu.

Studenti se do výběrového řízení na PRAKTICKÉ STÁŽE zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/. Systém Vám na základě informací v IS/STAG předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování na studijní pobyty a praktické stáže bude možné od 10. 2. 2023 od 12:00 hod. do 28. 2. 2023 do 12:00 hod.

Vytištěné a podepsané přihlášky na praktické stáže odevzdejte, prosím, nejpozději do 28. 2. 2023 do 13:00 fakultní koordinátorce (FF A 302).

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat ve středu 1. 3. 2023  ve 13:00 hodin v FF A 302. Poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu nebo potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení.

Kritéria výběru

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí (nutno doložit potvrzením ESN)
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky (potvrzení na SO FF)
 • Znalost jazyka země výjezdu či praxe výhodou
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Dlouhodobé výjezdy mají vyšší prioritu.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. – koordinátor KHI a KAPV
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KFHS
 • Mgr. Petr Bláha, Ph.D. – koordinátor KPOL
 • Mgr. Kristina Koudelková – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. Konečné rozhodnutí však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro zimní semestr 2023/2024 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Obecné informace o konání výběrových řízení je zveřejněna na webu UJEP v aktuálních výzvách pro studenty:  https://www.ujep.cz/cs/cat/mezinarodni-spoluprace/pro-studenty-zah-pohyby/aktualni-vyzvy-studenti. Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na www.ujep.cz/erasmus v sekci Základní informace. Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Kristina Koudelková (kristina.koudelkova@ujep.cz).

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na www.ujep.cz/erasmus v sekci Základní informace.

Facebook - Erasmus na UJEP