Sidebar

21
kvě, so
48 Aktuality

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení
na ZS 2022/2023 na studijní pobyty a praktické stáže

Výjezdy je možné/nutné uskutečnit v době od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2023!

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit. Minimální délka obou typů výjezdu jsou 2 měsíce.

Přihlašovat na studijní pobyty i praktické stáže se nyní nově mohou i studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů.

Pro studenty v doktorských studijních programech je nově možnost realizovat krátkodobou mobilitu v délce 5 – 30 dní, to však pouze na univerzitách, které mají doktorské SP zahrnuty ve smlouvě.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční vysoké školy mimo programové země, pokud samozřejmě s nějakou takovou vysokou školou máte uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Pro praktické stáže není meziinstitucionální smlouva nutná. Studentovi bude vznikat povinnost sjednat si příslušná pobytová a pracovní povolení.

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/

Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování v systému bude možné 30. 3. 2022 do 12:00 hod.

Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 30. 3. 2022 do 14:00

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat ve čtvrtek 31. 3. 2022  ve 13:30 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému. Studenti Filozofické fakulty mají možnost zde zaškrtnout položku žádosti o stipendium FF, které činí 2.500,- za každý měsíc strávený v zahraničí.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

Kritéria výběru

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Dlouhodobé výjezdy mají vyšší prioritu.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. – koordinátor KHI a KAPV
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KFHS
 • Mgr. Petr Bláha, Ph.D. – koordinátor KPOL
 • Mgr. Monika Stržínková – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro zimní semestr 2022/2023 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Monika Stržínková (Monika.Strzinkova@ujep.cz).

Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na www.ujep.cz/erasmus v sekci Základní informace.

Facebook - Erasmus na UJEP