Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na LS 2022/2023
na studijní pobyty a praktické stáže

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit. Minimální délka obou typů výjezdu jsou 2 měsíce. Obor studia/praxe v zahraničí musí odpovídat oboru, který student studuje (v případě výjezdů absolventů absolvoval) na UJEP.

Přihlašovat na studijní pobyty i praktické stáže se nyní nově mohou i studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů.

Pro studenty v doktorských studijních programech je nově možnost realizovat krátkodobou mobilitu v délce 5 – 30 dní, to však pouze na univerzitách, které mají doktorské SP zahrnuty ve smlouvě.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Bylo stanoveno, že tento typ mobility bude (alespoň prozatím) umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.

Studenti mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční vysoké školy mimo programové země, pokud samozřejmě s nějakou takovou vysokou školou máte uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Pro praktické stáže není meziinstitucionální smlouva nutná. Studentovi bude vznikat povinnost sjednat si příslušná pobytová a pracovní povolení.

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/

Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování v systému bude možné do 31. 10. 2022 do 10:00 hod.

Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 31. 10. 2022 do 12:00 fakultní koordinátorce (FF A317).

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat ve středu 2. 11. 2022  v 10:00 hodin v FF A 317. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému. Studenti Filozofické fakulty mají možnost zde zaškrtnout položku žádosti o stipendium FF, které činí 2.500,- za každý měsíc strávený v zahraničí.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu nebo potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

Kritéria výběru

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí (nutno doložit potvrzením ESN)
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky (potvrzení na SO FF)
 • Znalost jazyka země výjezdu či praxe
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Dlouhodobé výjezdy mají vyšší prioritu.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. – koordinátor KHI a KAPV
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KFHS
 • Mgr. Petr Bláha, Ph.D. – koordinátor KPOL
 • Mgr. Monika Stržínková – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro letní semestr 2022/2023 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Důležité upozornění: Z důvodu probíhající digitalizace programu ERASMUS+ a přechodu na elektronické schvalování všech dokumentů prostřednictvím STAGu a platformy Erasmus Without Paper, bude možné v letním semestru 2022/2023 absolvovat pouze takové pobyty, u kterých se podaří úspěšně uzavřít meziinstitucionální smlouvu s partnerskou institucí přes EWP. Realizaci výjezdů v LS 22/23 tak nelze garantovat.

Obecné informace o konání výběrových řízení je zveřejněna na webu UJEP v aktuálních výzvách pro studenty:  https://www.ujep.cz/cs/cat/mezinarodni-spoluprace/pro-studenty-zah-pohyby/aktualni-vyzvy-studenti. Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na www.ujep.cz/erasmusv sekci Základní informace. Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Monika Stržínková (Monika.Strzinkova@ujep.cz).

Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na www.ujep.cz/erasmus v sekci Základní informace.

Facebook - Erasmus na UJEP