Sidebar

16
úno, ne
20 Aktuality

Podmínky rigorózního řízení na KGER FF UJEP

Po vykonání Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.) se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděné před jménem. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal akademický titul „magistr" (Mgr.) v těchto studijních oborech a programech:

 • SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
  (platnost do 30.8.2028)
 • SO Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
  (platnost do 31.12.2024)
 • SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
  (platnost do 31.12.2024)

Podání přihlášky, její přílohy, termíny a poplatek se řídí pokyny uvedenými na stránkách FF.

Průběh rigorózního řízeni SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části se konají ve stejném termínu a nelze je rozdělit.

1. část – Ústní zkouška

K ústní části uchazeč předloží soupis prostudované odborné literatury v předem stanoveném rozsahu, a to jak z oblasti literární vědy, tak z jazykovědy. Výběr titulů bude blíže specifikován konzultantem dle výběru témat.

a) Část literárněvědná

V části literárněvědné navrhuje studující 3 tematické okruhy, vycházející z magisterského studia a zohledňující jak interkulturní teorie, tak i kulturně historický česko-německý literární kontext. Zároveň předkládá seznam četby primárních děl a sekundární literatury, na jehož základě prokazuje schopnost aplikovat interkulturní (popř. intermediální a interdisciplinární) náhled na literární texty a adekvátně je interpretovat.

b) Část jazykovědná

V části jazykovědné uchazeč navrhuje 3 tematické okruhy zohledňující spektrum lingvistických disciplín, které jsou obsahem magisterského studijního programu, a zaměřené na kontrastivní problematiku  s akcentem na srovnávání jazyka českého a německého.

2. část – Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu se studijním programem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na literárněvědnou nebo jazykovědnou oblast). Z hlediska obsahu by měla rigorózní práce originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Rigorózní práce je psaná v německém jazyce. Min. rozsah vlastního textu je stanoven na 100 normostran, způsob citace se řídí pravidly obvyklými v daném oboru. Rigorózní práci a její formální pravidla blíže upravuje Příkaz děkanky Pravidla rigorózního řízení na FF UJEP.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž uchazeč uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je cca. 5 stran německého textu a obsahuje resumé v anglickém jazyce,  seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky na KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Mirek Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener