Sidebar

1
říj, ne
22 Aktuality

Katedra filozofie a humanitních studií

Místnost: B 001
Tel: +420 475 286 472

Vedoucí studovny:

Mgr. Jana Macková
Tel.: +420 475 286 525
E-mail: jana.mackova@ujep.cz

Studovna disponuje základním přehledem pedagogické a didaktické literatury a souborem učebnic občanské výchovy a společenských věd.

Studovna KFHS

Katedra germanistiky

FF budova B, suterén - místnost B 010

Správce:

Květoslava Vlachová

Tel.: +420 475 286 471
E-mail: kvetoslava.vlachova@ujep.cz

Studovna KGER

Katedra historie

místnost A 019
tel.: +420 475 286 468

Vedoucí studovny:

Mgr. Jan Grisa

E-mail: jan.grisa@ujep.cz
Tel.: +420 475 286 468

Studovna KHI

 

Doporučená literatura

 • BELZ, H. – SIEGRIST, M., Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha 2001.
 • CANGELOSI, J., S., Strategie řízení třídy. Praha 1994.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. (Alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky.) 1. vyd. Hradec Králové 2002. FISHER, R., Učíme děti myslet a učit se. Praha 2011. HAVLÍNOVÁ, I., Didaktické náměty ro učitele OV A ZSV. Praha 2014. HELUS, Z., Pedagogicko-psychologické zdroje účinného vyučování. Praha 1990.
 • JANÍK, T., HAVEL, J. (ed), 2005, Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3884-5.
 • JANÍK, T., 2002, Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno: Pedagogická fakulta MU. ISBN 80-86633-011-2.
 • KALHOUS, Z., OBST, O., 2002. Školní didaktika. Praha: Portál. ISBN 80-7178-253-X.
 • KYRIACU, Ch., Klíčové dovednosti učitele. Praha 1996.
 • KYRIACU, Ch., Řešení výchovných problémů ve škole. Praha 2005.
 • MAŇÁK, JANÍK, ŠVEC, V., Kurikulum v současné škole. Brno 2008.
 • MAZÁČOVÁ, N., 2014, Pedagogická praxe. Praha: Pedagogická fakulta UK. ISBN 978-80-7290-673-4.
 • PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha 1998
 • PAULSON, F. L., PAULSON, P. R. Assesing Portfolio Using the Constructivist Paradigm. In: kolektiv autorů. Student Portfolios. A Collection of Articles. Arlington Heights: IRI/SkyLight Training and Publishing, 1996, s. 27-46. ISBN 1-57517-011-6.
 • PETTY, G., 1996, Moderní vyučování. Praha: Portál. ISBN 80-7178-070-7.
 • PÍŠOVÁ, M. Portfolio v profesní přípravě učitele – otazníky, naděje, nebezpečí. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: UP, 2007, s. 39-52. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2013.
 • Rámcově vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha 2007.
 • ŠVEC, C., FIALOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických dovedností. 1. vyd. Brno 1996.

Odkazy a inspirace 

Společenské vědy a občanská výchova: