Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

Souvislá PEDAGOGICKÁ PRAXE

Koordinátorka SPP: Mgr. Jarmila Jehličková, kontakt: jarmila.jehlickova@ujep.cz

     Souvislá pedagogická praxe (SPP) je povinnou disciplínou navazujícího magisterského studijního programu oboru učitelství. SPP probíhá pod následujícími kódy:

 KGER/SPP1 (pro NMgr. studium Učit. NJL pro SŠ - jednoob. (A14) v kombinované i prezenční formě) – praxe by měla být absolvována na ZŠ

 KGER/SPP2 (pro NMgr. studium Učit. NJL pro SŠ - jednoob. (A14) v kombinované i prezenční formě) – praxe by měla být absolvována na SŠ

 KGER/0340 a KGER/0347 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ NJ jednooborové kombinované (A8)

 KGER/0661 pro NMag. studium Učitelství NJ pro SŠ (prezenční dvouoborové)

 KGER/0662 pro NMag. studium Učitelství pro ZŠ (prezenční dvouoborové)
 

Kurzy SPP podporují též PVK KGER/0928 Průběžná pedagogická praxe a KGER/    Reflektovaná pedagogická praxe.

     Realizaci SPP zajišťuje Centrum pedagogické praxe (CPP). Podmínky konání pedagogických a odborných praxí vymezuje Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“.

     Termín konání praxe je pro studující prezenčního studia zveřejněn v aktuálním Harmonogramu studia pro příslušný akademický rok, CPP zveřejňuje též aktuální „Harmonogram pedagogických praxí PF UJEP“ pro příslušný akademický rok. Studující kombinovaného studia vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností.

     Bližší informaceo konání SPP a potřebné dokumenty (Dohoda o realizaci praxe, Rozvrh, Hodnocení studenta, Pokyny k praxi, Dohoda o provedení práce DPP, Výkaz práce, Hospitační protokol) najdete na webových stránkách CPP – viz http://www.pf.ujep.cz/cpp.

Realizace praxe:

1.      Před zahájením praxe studující předloží ve zvolené ZŠ/SŠ Dohodu o realizaci praxe a Pokyny k praxi; cvičnému učiteli předá Dohodu o provedení práce a Výkaz práce. Vyplněnou a potvrzenou spodní část Dohody o realizaci praxe (tzv. vrácenku) doručí před začátkem SPP Centru pedagogické praxe UJEP. Pokud studující tyto tiskopisy neodevzdá, nesmí na praxi nastoupit (viz Směrnice děkana PF č. 11/2015).

  1. Před začátkem praxe si studující dohodne na zvolené ZŠ/SŠ po poradě se svým cvičným učitelem/školitelem rozvrh, který zašle nejpozději do 2 dnů od zahájení praxe na sekretariát CPP (e-mail: jana.vinsova@ujep.cz) a na KGER Mgr. Jehličkové (e-mail:jarmila.jehlickova@ujep.cz). V případě zásadních rozvrhových změn v průběhu praxe zašle studující aktuální rozvrh.
  2. Po skončení praxe studující odevzdá originál Hodnocení studenta na CPP, na KGER Mgr. Jehličkové pak Portfolio z praxe, jež bude obsahovat: Úvodní list (vzor na webových stránkách CPP), všechny hospitační protokoly, všechny vlastní přípravy na výuku, Výkaz práce studujícího, Hodnocení studujícího cvičným učitelem, Charakteristika školy (německy) a Vlastní evaluaci praxe (německy).
  3. Zápočet na základě odevzdaného kompletního portfolia a po jeho vyhodnocení uděluje Mgr. Jehličková.

Rozsah SPP:

     V rámci každé praxe mají studující jednooborové prezenčního studia povinnost být ve zvolené cvičné škole 15 dní, každý den vždy min. 5-8 hodin. Do celkové praxe se totiž započítává také asistentská činnost, dozory v jídelně, na chodbách, práce s pedagogickou dokumentací, práce v kabinetě, exkurze, doprovod žáků, oprava písemných prací a domácích úkolů apod. Vedle této činnosti jsou pak hlavní náplní praxe hospitace (celkem 6 hodin náslechů) a 16 hodin samostatné výukové činnosti.

     Studující kombinovaného studia musí absolvovat 4 hodiny náslechů, 8 hodin samostatné výuky a 2 hodiny asistenční činnosti.

Možnost uznání praxe:

     Žádost o uznání praxe je nutné podat na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu (viz informace CPP), formulář je přílohou č. 2 Směrnice děkana PF č. 11/2015. Žádost se nejprve předkládá na katedře germanistiky (Mgr. Jehličkové), poté je odeslána k vyřízení na CPP a děkanát PF UJEP. Uznání praxe je třeba doručit na CPP vždy na začátku příslušného semestru, ve kterém se praxe uskutečňuje, tzn. do 31. srpna u praxe realizované v ZS a do 31. ledna u praxe realizované v LS. Podání žádosti v jiném termínu je možné výjimečně, nebo z důvodů vyplývajících z harmonogramu praxí. V případě kladného posouzení žádosti jsou studující vyrozuměni zápisem kontroly studia v systému STAG. Podmínkou pro uznání praxe je práce na pozici učitele NJ na ZŠ/SŠ v souladu s charakterem praxe v délce nejméně 6 měsíců. Žádost lze podat i v případě, že předpokládáte dosažení uvedené délky v průběhu vyřizování žádosti.

 

ODBORNÁ PRAXE

Koordinátorka OP: Mgr. Eva Krovová, kontakt: eva.krovova@ujep.cz

Cíl: Získat odborné praktické znalosti a dovednosti v německojazyčných organizacích, institucích a firmách (mj. praktikum v rámci programu Erasmus) nebo v českých institucích, ve kterých hrají česko-německé popř. česko-rakouské či česko-švýcarské vztahy důležitou roli a lze v nich využít německého jazyka.

Obsah:
Zejména následující činnosti
  • příprava a organizační zabezpečení průběhu kulturních akcí, konferencí, workshopů apod.
  • příprava návrhů společných česko-německých projektů a s nimi související agenda
  • překlady dokumentace, korespondence nebo tlumočení do německého jazyka, tvorba webových stránek v německém jazyce apod.

V souvislosti s předměty odborné praxe KGER doporučuje PVK KGER/0932: Jak se ucházet o praxi či zaměstnání - prakticky procvičována bude dovednost psaní životopisu a motivačního dopisu, strategie motivačného pohovoru.

Odborná praxe na KGER je organizována následovně:

Bakalářské studium

  • Interkulturní germanistika: povinně volitelný modul odborná praxe, v rámci kterého je třeba získat 10 kreditů 
  • Ostatní studijní obory - možno volit předmět Bakalářská odborná praxe nebo Souvislá bakalářská odborná praxe jako PVK

KGER/BOP1 - Bakalářská odborná praxe 1 - 5 KB
KGER/BOP2 - Bakalářská odborná praxe 2 - 5 KB
KGER/SBOP - Souvislá bakalářská odborná praxe - 10 KB

Bližší popis kurzů a podmínky k jejich splnění naleznete v systému STAG
 
Magisterské studium
  • Všechny studijní obory - možno volit předmět Magisterská odborná praxe nebo Souvislá magisterská odborná praxe jako PVK
KGER/MOP1 - Magisterská odborná praxe 1 - 5 KB
KGER/MOP2 - Magisterská odborná praxe 2 - 5 KB
KGER/MBOP - Souvislá magisterská odborná praxe - 10 KB
 
Bližší popis kurzů a podmínky k jejich splnění naleznete v systému STAG
 
U dobíhajících oborů KGER je nabízena Odborná praxe jako PVK Odborná praxe I (10 ECTS) pro bakalářské jednooborové studium (NJO a IKG) pod kódem KGER/0883 a pro navazující magisterské filologické studium jako Odborná praxe II pod kódem KGER/0884.

PVK bude uznáno a započteno v semestru, ve kterém studující předloží potřebné doklady o absolvování odborné praxe, nejpozději v následujícím semestru po jejím ukončení. V navazujícím magisterském studiu není možné zpětné uznání praxe ze studia bakalářského.

 

KGER doporučuje pro odbornou praxi následující instituce:

Databáze institucí v Německu a Rakousku, se kterými KGER navázala kontakty za účelem odborné praxe:

a) školy - pedagogický asistent:

b) ostatní organizace - organizační a jiné činnosti:

Databáze FF UJEP - ZDE