Stipendia

Podmínky pro udělení mimořádného katedrálního stipendia, mimořádného sociálního stipendia a prospěchového stipendia se řídí podle Směrnice děkanky FF UJEP Udělování stipendií na FF UJEP.

Ubytovací stipendium a sociální stipendium se řídí dle platného stipendijního řádu univerzity.

Složení Stipendijní komise FF UJEP

Zaměstnanci FF UJEP:

 • Mgr. Petr Bláha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Daniela Libichová
 • Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. - předseda
 • PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

Studentky/studenti FF UJEP:

 • Bc. Jan Čech
 • Filip Hubl
 • Matyáš Kudrna
 • Bc. Matěj Mrhal
 • Bc. Vojtěch Smetana
 • Ondřej Šimůnek
 • Bc. Aneta Šlemerová

Formuláře

Návrh mimořádného stipendia studentovi/studentce FF UJEP (součást směrnice pro udělování stupendií)

Mimořádné stipendium

Může být přiznáno na základě  písemné žádosti studujícího nebo návrhu vedoucí\ho katedry. Uděluje se za odborné a jiné aktivity a výsledky ve prospěch kateder, fakulty a univerzity či v jiných případech hodných zvláštního zřetele. Od akademického roku 2018/2019 přiznává děkanka mimořádné stipendium na podporu studia či pracovní stáže v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ ve výši 2500 Kč za každý měsíc pobytu (o stipendium třeba žádat v rámci výběrového řízení).

Mimořádné sociální stipendium

Pro studenty v tíživé sociální či ekonomické situaci.
O mimořádné sociální stipendium může požádat student prostřednictvím žádosti, kterou doručí na studijní oddělení FF. O stipendium je možné požádat pouze jednou za akademický rok.

Žádost musí být opatřena těmito náležitostmi:

1. jméno a příjmení
2. osobní číslo
3. ročník, studijní obor
4. adresa trvalého bydliště
5. kontaktní údaje (mail, popř.telefon)
6. charakteristika způsobu převzetí stipendia
- osobní výběr na pokladně UJEP
- odeslání stipendia na bankovní konto, pak je nutné v žádosti uvést číslo konta.
7. Zdůvodnění žádosti + přílohy (prokazatelné podklady komplikované situace studenta, který žádá o stipendium)

Prospěchové stipendium

Podávají se pouze jednou za akademický rok.

O prospěchové stipendium může student požádat v případě, že splnil podmínky, které stanovuje Stipendijní řád UJEP. Žádost podává studující prostřednictvím studijního oddělení fakulty nejpozději do termínu, který stanovuje aktuální harmonogram FF UJEP. Studijní oddělení spolu s předsedou překontroluje oprávněnost studentova požadavku. V případě, že nejsou v žádosti shledány nedostatky a výsledky studia žadatele odpovídají podmínkám, které stanovuje Stipendijní řád UJEP, předloží předseda žádost členům stipendijní komise na jejím pravidelném zasedání v zimním semestru příslušného akademického roku. Komise určí výši prospěchového stipendia.

Vaše dotazy ke stipendiím lze směřovat na předsedu stipendijní komise nebo na studijní oddělení FF UJEP.