Státní rigorózní zkouška na KGER

Podmínky rigorózního řízení na KGER FF UJEP

Po vykonání Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.) se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděný před jménem. Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal akademický titul „magistr" (Mgr.) v těchto studijních oborech a programech:

 • SP Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu
  (garant doc. Renata Cornejo, platnost akreditace do 30. 8. 2028)
 • SO Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
  (garant doc. Renata Cornejo, platnost akreditace do 31. 12. 2024)
 • SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
  (garant doc. Hana Bergerová, platnost akreditace do 31. 12. 2024)

Podání přihlášky, její přílohy, termíny a poplatek se řídí pokyny uvedenými na stránkách FF.

Průběh rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá před komisí, kterou jmenuje děkanka Filozofické fakulty, a obsahuje dvě části: ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce. Obě části se konají v témže termínu a nelze je rozdělit.

1. část – Ústní zkouška

Ústní zkouška se skládá z jazykovědy nebo německojazyčné literatury, u studijního programu Učitelství lze zvolit také oborovou didaktiku. Oblast ústní zkoušky odpovídá zaměření předložené rigorózní práce.

Zkouška probíhá na základě předloženého seznamu nastudované odborné literatury v předem stanoveném rozsahu. Výběr témat a studijní literatury je třeba předem konzultovat s garantem daného studijního oboru/programu, nebo jím pověřeným konzultantem.

2. část – Obhajoba rigorózní práce

Vlastní rigorózní práce by měla prokázat schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče, její téma přitom musí být v souladu se studijním programem státní rigorózní zkoušky (tzn. zaměření na literárněvědnou, nebo jazykovědnou oblast, u učitelských oborů je možný metodicko-didaktický přesah, popř. práce z oblasti oborové didaktiky). Z hlediska obsahu by měla rigorózní práce originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru.

Rigorózní práce je psaná v německém jazyce. Min. rozsah vlastního textu je stanoven na 100 normostran, způsob citování se řídí pravidly obvyklými v daném oboru. Rigorózní práci a její formální pravidla blíže upravuje Příkaz děkanky Pravidla rigorózního řízení na FF UJEP.

Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž uchazeč uvede zejména cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je cca 5 stran německého textu a obsahuje resumé v anglickém jazyce.  Seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapočítává.

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky na KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Dr.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Miroslav Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener