Věda

Vědecký výzkum katedry germanistiky je dlouhodobě zaměřen na srovnávání německé, popř. rakouské a české kulturní oblasti z interkulturního hlediska. V oblasti literatury se jedná zejména o výzkum německy psané literatury z Čech s důrazem na středoevropský kontext, v oblasti lingvistiky pak o výzkum zaměřený na vnímání jazyka ze srovnávacího česko-německého pohledu.

V těchto vědecko-výzkumných oblastech katedra pravidelně pořádá mezinárodní konference, často ve spolupráci se svými zahraničními partnery. Mimořádně významným počinem bylo uspořádání celosvětového kongresu interkulturní germanistiky v r. 2016 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth a UK Praha, kterého se zúčastnilo přes 200 odborníků ze všech 5 kontinentů světa (viz GiG 2016).

Katedra germanistiky se zapojuje do řešení řady mezinárodních projektů se svými partnery v Německu, Rakousku a dalších zemích. Mezi nejvýznamnější patří projekt Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Řezno, Pasov a UK Praha nebo Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií, realizovaný ve spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Vratislavskou univerzitou v Polsku. Ale i regionální spolupráci je přikládán přiměřený význam – ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany a Činoherním studiem v Ústí nad Labem se katedra germanistiky podílela např. na realizaci projektu Překročit hranice, jehož výsledkem je 9 studentských překladů her současných německojazyčných dramatiků a jejich následné uvedení studenty JAMU a DAMU formou scénických čtení v Ústí nad Labem. Výsledek tohoto projektu vyšel i v knižní podobě ve formě dvojjazyčné antologie pdf Grenzen überschreiten.

Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti členové a členky katedry germanistiky pravidelně publikují v renomovaných zahraničních nakladatelstvích nebo v recenzovaných časopisech. V rámci ediční řady Filozofické fakulty s názvem Studia germanica vydává katedra germanistiky ve spolupráci s rakouským nakladatelstvím Praesens recenzovaný časopis Aussiger Beiträge, evidovaný od r. 2013 v databázi SCOPUS. Mimoto vydává katedra některé své monografické publikace také v řadě Studia germanica – Series monographica. Katedra germanistiky se editorsky podílí také na publikační řadě Doktorandenforum Auslandsgermanistik, která nabízí doktorandům možnost uveřejnit výsledky jejich vědeckovýzkumné práce v oblasti germanistiky v renomovaném německém nakladatelství Leipziger Universitätsverlag .