Publikace

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?
Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů II.  
Kristina Kaiserová/ Vít Najman (eds.)
Publikace ke stažení Visegrád čítanka (5,5 MB)
 
                          

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ

ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?
PAMĚŤ VĚTŠINY A PAMĚTI MENŠIN
Čítanka textů
Doubravka Olšáková / Kristina Kaiserová (eds.)
Publikace ke stažení Visegrád čítanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog k interaktivní (putovní) výstavě

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa ke stažení zde.

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?

Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů.                          

Doubravka Olšáková / Kristina Kaiserová (eds.)

Publikace ke stažení zde.

SBORNÍKY Z ÚSTECKÝCH KOLOKVIÍ

Pivo lepších časů - doc anotace

Národ místo Boha - doc anotace

Trpaslík v evropské kultuře - doc anotace

Armáda a společnost - doc anotace

A. ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE - SLAVOGERMANICA

Sborník k sedmdesátinám Doc. PhDr. Ctirada Kučery, CSc. 
AUP 70-Slavogermanica X, Ústí nad Labem 2001,  66 s.
Cena: 75,- Kč

Josef Beneš, Německá příjmení u Čechů.
AUP-Slavogermanica IX, Ústí n. L. 1998, I. 359 s., II. 242 s.
ISBN 80-7044-212-3
Cena: 430,- Kč, prodej Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí n. L.

Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. (Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums des Institus für slawisch-germanische Forschung an der J. E. Purkyně-Universität in Aussig und des Lehrstuhls für deutsche und österreichische Studien des IIS FSV der Karls-Universität in Prag und des Österreichischen Ost- und Südosteuropa Instituts, Aussenstelle Brünn und des Museums der Stadt Aussig, vom 24. bis 25. April 1997)
AUP-Slavogermanica VIII, Ústí n. L. 1998, 215 s.
ISBN 80-7044-215-8
Cena: 95,- Kč, prodej Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí n. L.

Kristina Kaiserová, Karel Klostermann, Alexander Marian. Plzeň a Ústí nad Labem na přelomu 19. – 20. století.
AUP-Slavogermanica VII, Ústí n. L. 1997, 105 s.
ISBN 80-86067-12-2
Cena: 95,- Kč

Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Teil II.(Vorträge des 3. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J.E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag, des  Instituts für deutsche und österreichische Studien an des sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität Prag und des Museums der Stadt Aussig, 25.-26.4.1996)
AUP-Slavogermanica VI, Ústí n. L. 1997, 159 S.
ISBN 80-86067-04-1
Cena 95,- Kč

J. Peřina, Přehledné dějiny vztahů české a česko-německé literatury v 19. století, I. díl (1780-1848)
AUP-Slavogermanica V, Ústí n.L. 1996, 166 s.
ISBN 80-901761-8-6
Cena: 95,- Kč

O. Veselý, Die Befähigung zum Lesen deutschsprachiger Texte im Rahmen der fachbezogenen Fremdsprachenausbildung tschechischer Lerner.
AUP-Slavogermanica IV, Ústí n.L. 1996, 130 s.
ISBN 80-901761-7-8
Prodej Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí n. L.      

Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Teil I.(Vorträge des 2. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J.E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag, 20.-21.4.1995)
AUP-Slavogermanica III, Ústí n. L. 1996, 207 s.
ISBN 80-901761-6-X
Cena 95,- Kč, zásoby vyprodány

Čechy a Sasko v proměnách dějin - Sachsen und Böhmen im Wandel der Geschichte. (Sborník příspěvků z konference - Sammelband von den Beiträgen der Konferenz, 10.-11.11.1992)
AUP-Slavogermanica II, Ústí n. L. 1993, 473 s.
ISBN 80-7044-053-8
Cena: 78,- Kč

Z. Radvanovský, Zur Vertreibung und Aussiedlung der Sudetendeutschen aus dem Grenzgebiet Nordwest-böhmens in die sowjetische Besatzungszone  Deutschlands in den Jahren 1945-1946. 
AUP-Slavogermanica I, Ústí n. L. 1993, 27 s. 
ISBN 80-900838-4-6
Cena: 20,- Kč, zásoby vyčerpány

B. OSTATNÍ PUBLIKACE ÚSGS

Marcela Oubrechtová (eds.),
Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, ÚSGS FF UJEP, Ústí nad Labem 2010, s. 41-47, ISBN 978-80-7414

Kolektivní monografie se všestranně věnuje osobnosti Julia Lipperta, jenž byl historik, věnoval se lidovému vzdělávání, vlastivědě a v neposlední řadě byl i politikem. Je výstupem projektu GAČR Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století GAČR 409/09/0503

Kristina Kaiserová, Jiří Rak

Nacionalizace společnosti v českých zemích 1848 – 1914 (s fin. příspěvkem rektorátu + financování z jiných zdrojů) Zamýšlená publikace je výstupem projektu GAČR. Chce zmapovat a analyzovat proces nacionalizace společnosti pro období 1848-1914. Opírá se o řadu dílčích původních výzkumů i široké využití dosud publikované literatury. Výsledkem je prezentace komparativního pohledu dokumentující shody i rozdíly na obou stranách při akcentování dlouhodobých prvků nacionalismu, ale také jeho každodenní flexibility, schopnosti se vždy znovu definovat a naplňovat novým obsahem. Dalším horizontem pak je srovnání nacionalizace společnosti v Čechách s obdobným procesem v dalších zemích – v Uhrách či Polsku. 
Vědecký redaktor: Mgr. Martin Veselý, Ph.D., recenzenti: PhDr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., Prof. Dr. Jiří Malíř, CSc.

Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, Němci v českých zemích VI/2007, (P. Karlíček: Politická karikatura v československém denním tisku leden – březen 1948), ISBN 978-80-86971-54-4, 978-80-7044-950-9,  Ústí nad Labem 2007, s. 99.

Němci v českých zemích - Die Deutschen in den böhmischen Ländern, Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách – Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen; I/ 2001, 
Ústí n. L. 2001, s.178 
ISBN 80-86475-00-X 
Cena 95,- Kč

Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 25. - 26. listopadu 1999
Ústí n. L. 2001, s. 346
ISBN 80-86067-52-1

Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum, Tagungsband 1999. 
Ústí nad Labem, 2000, 175 s.
ISBN 80-7044-290-5

Ústecký sborník historický. 
Ústí n. L., 2000, 287 s.
ISBN 80-902241-7-2
Cena: 95,- Kč

Jiří Vomáčka, Severočeští bolzanovci.
Liberec, Ústí nad Labem 2000, 144 s. 
ISBN 80-7044-284-0 (UJEP Ústí n. L.), 80-7083-389-0 (TU Liberec)
Cena: 95,- Kč

Miloslav Jehlička, Lev Tolstoj - vypravěč a vizionář.
Ústí n. L., 1999,  222 s.
ISBN 80-7414-043-1
Cena: 95,- Kč

Eva Kolářová, Das Theresienstadt - Bild in Werken der Häftlinge.
Ústí n. L. 1998, 177 s.
ISBN 80-86067-19-X
Cena: 95,- Kč

Intolerance v Ústí n. L. 1938-1948. (katalog k výstavě - sborník dokumentů ve spolupráci s Archivem města Ústí n. L. 1997)
Ústí n. L. 1998, 159 s.
ISBN 80-86067-21-1
Cena: 95,- Kč

Reflexionen über das Jahr 1968, Vorträge des 5. Aussiger Kolloquiums, Ústí n. L./Aussig 22. – 24. 4. 1998.
Ústí n. L., 1999, 115 s.
ISBN 80-902241-6-4
Cena: 95,- Kč

V. Heřmanová - I. Hrabáková - S. Navrátil - M. Tůmová, Německo-český oborový slovník (pedagogika-psychologie- školská praxe). 
Ústí n.L. 1997, 152 s.
ISBN 80-86067-05-X
Cena: 95,- Kč

J. Peřina, Dvoubarevný paprsek Bohemie. Německy a česky psaná literatura na území Čech v letech 1780-1848. (Antologie textů)
Ústí n. L. 1997, 200 s.
ISBN 80-86067-11-4
Cena: 95,- Kč

Luba Korálová, Svět je plný dobrých lidí.
Ústí n. L. 1997, 168 s.
ISBN 80-86067-16-5
Cena: 85,- Kč

R. Cornejo - B. Gritsch, Das weite Land Österreich  (Handbuch zur Landeskunde).
Ústí n.L. 1996, 187 s.
ISBN 80-7044-123-2
Prodej – Knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 96 Ústí nad Labem

Deutsche Bildungs- und Wissenschaftsvereine in Böhmen 1848-1938 (Vorträge des 1. Aussiger Kolloquiums, April 1994) - Germanoslavica (Zeitschrift für germano-slawische Studien)
Slovanský  ústav Praha 1995, Nr. 1, s.33-121, Nr.2, s.201-280
ISSN 1210-9029
Prodej- Slovanský ústav Praha

Německý spolkový život v Čechách 1848-1938 - Das deutsche Vereinswesen in Böhmen 1848-1938.(Výstava Archivu Akademie věd České republiky, Ústavu slovansko-germánských studií Univerzity J.E. Purkyně Ústí n.L., Muzea města Ústí n.L., Archivu města Ústí n. L. - Eine Ausstellung des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, Instituts für slawisch-germanische Forschung UJEP Aussig a.E., Stadtmuseums Aussig a.E., Stadtarchivs Aussig a.E. 14.4. - 12. 6. 1994)
Ústí n. L. 1994, 61 s.
ISBN 80-9000838-3-8
Zásoby vyprodány

Jan Horský, Noetika kulturních věd Maxe Webera a české dějepisectví ,
Ústí n. L. 1994, 54 s.
ISBN 80-9000838-7-0

C. PUBLIKACE S PODÍLEM ÚSGS

Dějiny města Ústí nad Labem. (Zpracoval kolektiv autorů za redakce K. Kaiserové a V. Kaisera)
Ústí n.L. 1995, 369 s.
ISBN 80-901761-5-1
Prodej - Magistrát města Ústí nad Labem

Karel Klostermann, Dopisy Bettyně-Briefe an Betty. (Vydali K. Kaiserová a I. Martinovský)
Ústí n.L.1995, 298 s.
ISBN 80-901761-3-5
Cena: 145,- Kč

Gerda Eckelt, Wo ist mein Heim, mein Vaterland.
Ústí n.L. 1997
ISBN 80-86067-04-1
Zásoby vyprodány

Gerda Eckelt, Kde domov můj.
Ústí n. L. 1998, s. 227
ISBN 80-86067-27-7
Cena: 145,- Kč

Josef Holub, Červený Nepomuk
Ústí n. L. 1998, s. 193
ISBN 80-86067-23-8
Cena: 138,- Kč