Nabídka služeb

Stavební zaměření stávajícího stavu objektů

V rámci naší činnosti vyhotovujeme zaměření stávajícího stavu historických budov, s následným vytvořením standardní výkresové stavební dokumentace v prostředí CAD a v tiskové formě Adobe. Vytváříme hmotové 3D modely terénního reliéfu i historických budov s monochromní nebo fotografickou texturou pláště.

Dokumentace 3D skenery

Technologiemi laserového a optického skenování vytváříme 3D vizualizace drobných i rozměrných artefaktů a jejich povrchů, s monochromní i reálnou texturou.  Výsledné modely je možno prezentovat na webovém rozhraní anebo ve formátu 3D PDF pro jejich prohlížení bez speciálního softwaru. Provádíme předtiskovou přípravu dat modelů k tisku na 3D tiskárně.

Geodetické zaměření

Provádíme geodetické zaměření terénního reliéfu, staveb a nálezových situací, včetně připojení na S-JTSK.

Digitální pozemní fotogrammetrie

Jednosnímkové a průsekové fotogrammetrické metody využíváme při dokumentace plošných i prostorových objektů s možností tvorby prostorového digitálního modelu. Jedná se o nedestruktivní bezdotykovou dokumentační metodu založenou na získávání souřadnic z transformovaných fotografických snímků. Výstupy je možné dodat samostatně, nebo ve formě fotoplánů či standardní plánové dokumentace.

Digitalizace analogových snímků z diapozitivů, kinofilmů a fotografií

Naše skenovací zařízení umožňuje zpracování analogových výstupů, jakými jsou například staré fotografie či kinofilmy do digitálních formátů, včetně postprocessingových úprav.

Digitalizace tiskovin a archiválií

Za pomoci moderního fotografického a skenovacího vybavení digitalizujeme archiválie a tiskoviny aždo formátu A1.

Fotografická a filmová dokumentace

Naše pracoviště disponuje profesionálním fotografickým, filmovým a mixážním vybavením. Díky odpovídajícímu špičkovému softwaru jsme schopni zpracování všech foto, audio a video formátů do podoby koncových uživatelských výstupů.

Stavebněhistorické průzkumy historických staveb

Provádíme stavebněhistorické průzkumy historických staveb dle standardů metodiky NPÚ. Elaborát SHP obsahuje textovou část s popisem, archivní rešerší, stavebněhistorickým vývojem stavby a jejím vyhodnocením, plánovou dokumentaci se stavebněhistorickou analýzou a památkovým vyhodnocením, fotodokumentaci. Výsledky dodáváme v podobě konzervativního tištěného elaborátu ve 3 paré i v elektronické podobě. 

Operativní průzkumy a dokumentace součástí historických staveb

Provádíme operativní průzkumy a dokumentaci součástí historických staveb v nálezových situacích dle standardů metodiky NPÚ. Výsledky dodáváme v podobě konzervativního tištěného elaborátu ve 3 paré i v elektronické podobě. 

Posouzení a dokumentaci historických konstrukcí a zařízení

Provádíme především stratigrafické analýzy, formální a funkční analýzy, památkové a stavebněhistorické vyhodnocení, které dodáváme ve formě posudku, nálezových, či inventarizačních zpráv. 

Odběry vzorků dřev pro dendrochronologickou analýzu

Vybíráme vhodné prvky dřevěných stavebních konstrukcí k datování skácení konstrukčního dřeva a určení druhu dřeviny. Zajišťujeme datování vzorků subdodávkou Dendrochronologické laboratoře.