Interní grantová agentura UJEP

Zřízení Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z koncepce rozvoje a snahy o zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na univerzitě.  Mezi hlavní činnosti IGA patří zejména administrativní, organizační a koordinační činnosti, které vykonává napříč univerzitou ve spolupráci s akademickými pracovníky, zahraničními partnery a institucemi a dalšími poskytovateli finančních prostředků na podporu institucionálního rozvoje UJEP.

Oblasti podpory pro roky 2019–2020 jsou určeny Směrnicí rektora č. 3/2018 – VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ PODPORY na podporu tvůrčí činnosti, stimulaci lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podporu mladých vědeckých pracovníků pro období 2019 až 2020 s platností od 1. 9. 2018. - https://www.ujep.cz/cs/iga

Oblasti podpory

  • Podpora projektů tvůrčí činnosti
  • Podpora zapojení zahraničních odborníků
  • Podpora mladých vědeckých pracovníků – Postdoktorandů
  • Podpora stimulace lidských zdrojů
  • Studentská grantová soutěž (SVV)

2019 - 2020

Podpora projektů tvůrčí činnosti

V rámci podpory projektů tvůrčí činnosti na UJEP bylo podáno 17 návrhů, které grantová rada posoudila a ohodnotila dle stanovených kritérií. Filozofická fakulta uspěla se čtyřmi projekty

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Krušnohoří od husitských válek do konce války třicetileté.  Role a proměny regionu v klíčových konfliktech mezi středověkem a novověkem

V rámci projektu bude zaměřena pozornost na dva válečné konflikty – husitské války jako v podstatě lokální domácí konflikt, jehož důsledky pro další podobu a vývoj českých zemí však byly zásadní, stejně jako průběh a dopady konfliktu, který zachvátil celý kontinent. Cílem výzkumu je také ukázat, jak tyto konflikty probíhaly mimo centrum království, v konkrétním regionu a jakou roli tento region v konfliktu hrál.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.
Filosofie a politika ve veřejném prostoru

Cílem projektu je objasnit postavení filosofie a politiky ve veřejném prostoru z perspektivy klasických antických autorů. Tuto problematiku projekt nahlíží optikou dobové teorie a praxe. Projekt si proto klade otázky: 1) Jak je v antice teoreticky reflektován vztah mezi filosofií a politikou? 2) Jak je prakticky uskutečňován nárok rozumu na působení ve veřejné sféře? Aktuálnost projektu spočívá v objasnění prakticko-politického rozměru filosofie, vykázání jeho historických předpokladů a jeho převedení do moderní filosofické diskuse.

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Euroskepticismus a populismus ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019

Projekt se snaží analyzovat úlohu, jíž sehrávají euroskeptické a populistické strany ve stranických systémech zemí Evropské unie. Pro tyto účely se projekt zaměřuje na vymezení ústředních témat, která jsou v jednotlivých zemích využívána euroskeptickými a populistickými subjekty k aktivizaci a mobilizaci svých sympatizantů. Nedílnou součástí projektu je analýza výsledků voleb, resp. volebních úspěchů vybraných politických subjektů spadajících do námi vymezených kategorií ve volbách prvního (volby do národních parlamentů) i druhého řádu (volby do Evropského parlamentu). Mimo teoretického vymezení euroskepticismu a populismu se projekt zaměří na zpracování případových studií zemí, v nichž téma euroskepticismu a populismu bude nejvíce rezonovat ve volebních kampaních i výsledcích voleb do Evropského parlamentu. Aktuálnost a přínos tématu projektu je spojen s nelehkou situaci, v níž se dnešní Evropská unie nachází, zejména v důsledku řešení uprchlické krize, ale také ekonomickými problémy evropského jihu, či problematikou „brexitu“, které mají silný dopad na fungování Evropské unie i legitimitu pokračování projektu evropské integrace.

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.
Politika diváctví - Politics of Spectatorship

Tématem výzkumu "politiky diváctví" není estetický status diváka (jako vnímajícího), nýbrž (z hlediska estetiky vlastně vedlejší) politické, etické a antropologické faktory, které diváctví definují ještě před tím, než dojde k vlastní estetické zkušenosti. Projekt se zaměří na oblast současného umění a proměnu role diváků, kteří jsou stále více zapojováni do procesu tvorby uměleckého díla. V uměleckém prostoru je s diváky umělecky manipulováno, stávají se nástrojem tvorby díla. Změna rámce vnímání estetického objektu z estetického na politický a etický je aktuální a nosné téma, které v současném světě umění již rezonuje, ale v českém prostředí prozatím není dostatečně zpracováno. Projekt se v první fázi zaměří na zmapování současného stavu bádání v této oblasti a poté se pokusí zodpovědět vlastní otázky uvedené níže v koncepci a metodice řešení projektu.

Podpora mladých vědeckých pracovníků – Postdoktorandů

V rámci prvního a druhého kola výběrových řízení na obsazení pracovních pozic mladých vědeckých pracovníků – postdoktorandů UJEP bylo vybráno celkem 7 kandidátů, z toho dvě kandidátky z filozofické fakulty.

  • Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
  • Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Podpora zapojení zahraničních odborníků

V oblasti podpory zapojení zahraničních expertů bude na filozofické fakultě působit doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Podpora stimulace lidských zdrojů

V oblasti podpory stimulace lidských zdrojů čerpala filozofická fakulta v roce 2019 v případě odměny za excelentní výsledek prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. Konec zimního království a doc. Dr. phil. Miroslav Němec za ukončené habilitační řízení.