Závěrečné práce

Pokyny ke zpracování bakalářských a diplomových prací

Tento pokyn konkretizuje požadavky na zapracování kvalifikační práce pro studentky a studenty, kteří bakalářskou práci zpracovávají na katedře politologie FF UJEP. Dokument navazuje na vnitřní předpis FF UJEP Směrnice FF UJEP – Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací.

Volba tématu práce

Téma kvalifikační práce si student volí dle svého zájmu a dále v souladu s nabídkou aktualizovaných témat jednotlivých pedagogů katedry politologie (viz níže).

Téma může student navrhnout také sám, je ovšem nutno možnosti jeho zpracování předem důkladně prodiskutovat s případným vedoucím práce (informaci a doporučení jednotlivých pedagogů katedry poskytne zástupce vedoucího katedry politologie dr. Jakub Charvát).

Před volbou tématu a zadáním práce je vhodné zkontrolovat, zda práce podobného či stejného tématu nebyla již realizována na jiné vysoké škole či další vzdělávací instituci. Vhodné je za tímto účelem prohlédnout databázi vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR – http://theses.cz/.

Zadání práce do IS STAG

V souladu s výše uvedenou směrnicí FF (postup uveden v čl. 1/ odst. 1) zadává student práci do IS STAG. Návod na zadání je dostupný na webové prezentaci FF UJEP (sekce STUDIUM – Bakalářské a diplomové práce). Zadání realizuje student společně s budoucím vedoucím práce. Nezbytnou součástí zadání jsou následující položky, které se uvádějí v rámci Zásad pro vypracování:

  • Stručná anotace práce: 5 až 10 vět, v nichž bude uvedeno, čemu bude práce věnována a jaké jsou její cíle (poznámka: v této části nepoužívejte ich-formu).
  • Předběžná osnova: vyjadřuje v několika bodech logické členění tématu do větších kapitol (poznámka: Úvod a Závěr se nečíslují).
  • Časový harmonogram: časový plán jednotlivých kroků vedoucích k finální podobě kvalifikační práce.
  • Seznam doporučené literatury: základní seznam doporučené literatury a dalších zdrojů musí souviset s tématem práce. Pro bakalářské práce je dostačující počet 10 titulů; cizojazyčné tituly a zdroje nejsou povinné, ale doporučuje se jejich využití. Pro diplomové práce je povinností využití minimálně dvou cizojazyčných titulů, pokud téma není striktně vázáno pouze na regionální či národní problematiku.
  • Vyplněný podklad student vytiskne. Poté ho schválí vedoucí práce svým podpisem a uvede datum schválení. Souhlas se zadáním vyjádří též student svým podpisem a příslušným datem.
  • Takto připravený podklad student v předepsaném termínu odevzdá na sekretariátu katedry do rukou paní Tamary Šitnerové, která je na katedře pověřena zadáním kvalifikačních prací do IS STAG. Po zadání práce do systému a jeho vytištění, následně schvaluje zadání práce garant studijního programu a po něm vedoucí katedry politologie. Teprve schválením práce ze strany vedoucího katedry je zadání úspěšně ukončeno (konkrétní postup uvádí směrnice FF – č.1 / odst. 1a-d)
  • Schválená a vytištěná zadání si studenti vyzvednou na sekretariátu katedry a podepsaná vedoucím katedry je přiloží do dvou výtisků své kvalifikační práce.
  • Termín zadání musí být v souladu s výše uvedenou směrnicí FF realizován nejpozději jeden kalendářní rok před jejím odevzdáním. Konkrétní termíny jsou
  • součástí aktuálního harmonogramu fakulty.

Témata bakalářských a diplomových prací

Tyto pokyny jsou platné počínaje zahájením akademického roku 2021/2022.