Grantová agentura České republiky

http://www.gacr.cz/

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Ženské psaní a překládání na přelomu 19. a 20. století v Praze a Českých zemích (23-07669S)

2023-2025

Řešitelka: Mgr. Veronika Jičínská Ph.D.

Cílem projektu je prozkoumat dílo a životopisy německy píšících spisovatelek, novinářek a překladatelek židovského původu v kontextu literárních a sociálních dějin Prahy a českých zemí na přelomu 19. a 20. století. V tomto specifickém období se ženy významně podílely na literární tvorbě, publicistice a překladu; tato skutečnosti dosud nebyla v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Přestože se budeme zabývat ženským psaním v Českých zemích v širším kontextu habsburské monarchie, zaměříme se především na psaní a překládání německy mluvících židovských žen ve vícejazyčném prostředí Prahy. Na základě studia pozůstalostí těchto žen a rekonstrukce jejich života a díla budeme mimo jiné konceptualizovat ženské psaní a překladatelství v tomto období. Kombinací historických a teoretických přístupů zároveň vneseme do tématu interdisciplinární a mezinárodní aspekty. Uplatnění genderové perspektivy nám umožní vyzdvihnout dobové reálie a souvislosti, které dosud unikaly pozornosti badatelek a badatelů.

(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000 (22-07846S)

Webová stránka

2022–2024

Řešitelka: doc. Mgr. Renata Cornejo Ph.D., FF UJEP

Projekt je realizován ve spolupráci s doc. PhDr. Zuzanou Augustovou, Ph.D. Ústav české literatury AV ČR v Praze

Projekt si klade za cíl zkoumat, do jaké míry jsou „hranice“ i nadále důležitou součástí literárního diskurzu v německojazyčné literatuře po r. 2000, jak jsou koncipovány a jaké koncepty jejich překračování prozaická a dramatická díla nabízejí.

S pádem tzv. železné opony v roce 1989 byly hranice mezi Východem a Západem překonány v rovině politické. Zůstává však otázkou, do jaké míry hrají roli i nadále pro vnímání Evropy jako kulturní a společensko-politické entity a její identity. Předmětem zkoumání je německá a rakouská literatura 21. století (tj. literatura států geograficky ležících na pomyslné bývalé hranici mezi Východem a Západem) a otázka, do jaké míry je tato hranice v novém tisíciletí v současné literatuře reflektována. Výzkum se zaměří na (de)konstrukci a překračování hranic v prozaické a dramatické tvorbě v rovině tematické, formální i jazykové, a také na otázku, zda a jakou roli hrají hranice a jejich překračování ve vzájemném literárním transferu mezi českým a německojazyčným prostředím.

Jazyková specifika hnutí Říšských občanů (22-00551S)

Webová stránka

2022–2024

Řešitel: Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Projekt se věnuje zatím jen málo zkoumanému hnutí Říšských občanů, které je dnes zastoupené ve všech německojazyčných zemích. Hnutí zpochybňuje legitimitu státu a jeho reprezentantů, a to i s použitím násilí. Dosavadní skrovné výsledky vědeckého výzkumu tohoto fenoménu akcentovaly většinou jeho administrativní aspekty. Předkládaný projekt si na rozdíl od již zveřejněných badatelských výsledků klade za cíl prozkoumat prostřednictvím analýzy jazykových specifik a typických argumentačních vzorců vyskytujících se v textech Říšských občanů jejich politicko-ideologické pozadí. Na základě reprezentativního korpusu textů z internetových fór bude jazyková analýza probíhat v rovině lexikální, textové a diskurzivní. Identifikace jazykových specifik Říšských občanů umožní jejich srovnání s podobnými skupinami, jako např. s pravicovými extremisty. Projekt bude dále zkoumat význam konspiračních teorií pro jazykově argumentační sebeprezentaci a vytváření identity hnutí Říšských občanů a stejně tak i otázku, kam lze toto hnutí z hlediska argumentačních vzorců mezi protestními kulturami zařadit.

Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky

2020–2022

Řešitel: doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., FF UJEP

Cílem projektu je analýza kvality demokracie na regionální úrovni v zemích tzv. Visegrádské čtyřky – Česku, Maďarsku, Polsku a Slovensku v letech 2000–2020. Analyzována bude existence a vzájemné souvislosti čtyř dimenzí, které by mohly vysvětlit rozdíly v kvalitě demokracie mezi regiony: reprezentace, participace, soutěž a odpovědnost. Důležitou otázkou v tomto ohledu je zejména, zda jsou jednotlivé dimenze kvality demokracie nezávislé, nebo odrážejí nějakou latentní proměnnou. Pokud jsou tyto dimenze (nebo proměnné je měřící) navzájem nezávislé, pak můžeme kvalitu demokracie pojímat pouze jako multidimenzionální jev. Naopak odrážejí-li všechny dimenze latentní konstrukt, pak by bylo možné vyvinout souhrnný ukazatel kvality demokracie. K prozkoumání těchto otázek použijeme vybrané techniky (např. faktorovou nebo shlukovou analýzu). Nakonec se zaměříme na otázku existence vzájemných vlivů mezi kvalitou demokracie a socioekonomickými rysy regionů.

Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014 (16-01019S)

2016–2018

Řešitel: doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., FF UJEP

Cílem projektu je systematické zmapování politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku. Konkrétně analyzuje různé dimenze a faktory, které mohou vysvětlovat odlišnou míru politické reprezentace žen v jednotlivých obcích. Projekt se zaměřuje na analýzu determinantů politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014. Cílem je systematicky prozkoumat několik skupin faktorů, které teoreticky ovlivňují míru úspěšnosti žen ve volbách: socioekonomické a demografické, kulturní a institucionální a politické. Snaha pokrýt analýzou celé dvacetileté období, které uběhlo od obnovení místní samosprávy po přechodu obou zemí k demokracii (tedy celkem šest volebních aktů), je vedena záměrem neomezovat se pouze na synchronní srovnání úspěšnosti žen v jednom volebním aktu v různých obcích, ale za pomoci diachronního srovnání sledovat i možné proměny stability jednotlivých nezávisle proměnných v časově vzdálených obdobích. Základním výstupem projektu jsou dvě kolektivní monografie (z toho jedna v anglickém jazyce) a dalších osm odborných článků, z nichž dva budou vydány v impaktovaných a zbývajících šest v recenzovaných odborných časopisech.

Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krize (16-20390S)

2016–2018

Řešitel: PhDr. et Mgr. Vojtěch Belling Ph.D., FF UJEP

Cílem projektu je podrobit kritickému zkoumání současné přístupy ke konceptu suverenity ve světle pojmu krize, a to i na pozadí reflexe klasických koncepcí. Vyhotovení jedné monografie, organizace mezinárodní konference, publikace kolektivní monografie a sedmi studií ke zvolenému tématu. Zpochybnění či popření "klasických" pojmů politické teorie a ústavního práva jako jsou (národní) stát nebo suverenita, jejíž koncept se stal těžištěm debaty o post-vestfálské státnosti, patří k topoi akademické diskuse posledních dvou desetiletí. Poststrukturalismus, metodologický kosmopolitismus, právní pluralismus i radikální demokraté představují výzvu pro klasická chápání tohoto pojmu. Současné přístupy k "pozdní" suverenitě přesto nemohou uniknout zásadním logickým obtížím při popisu kritických situací, v nichž se politické entity buď rekonstituují, nebo zachraňují před vlastním zánikem prostřednictvím mimořádných opatření, která porušují jejich vlastní pravidla. V rámci řešení projektu budou zkoumány alternativní přístupy k otázce relevance suverenity, jež z části nachází inspiraci u klasických moderních autorů a zakládají se na analýze role, kterou tento pojem hraje při imaginaci politické a sociální reality.

LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice II.

2013-2015

Řešitelka: Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., FF UK Praha
Spoluřešitelka: Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., FF UJEP

Předkládaný projekt reprezentuje dlouhodobější badatelskou a vydavatelskou platformu zaměřenou na vydávání městských knih a metodiku ediční práce s tímto typem písemností, koordinovanou řešitelskými pracovišti a pokrývající celý prostor ČR. Projekt navazuje na tříletý výzkum podpořený GAČR v letech 2009–2011 (GAČR 404/09/0214), který sdružil aktivity pracovišť a badatelů zabývajících se studiem a edičním zpřístupňováním zcela zásadního pramene k dějinám měst – městských knih, ale i na dřívější výzkum, který nastavil pravidla kritické ediční řady (GAČR 404/04/0261). V rámci uvedeného projektu byla zahájena revize zastaralého soupisu městských knih (doveden do roku 1526) a jeho rozšíření do roku 1620 včetně. Ve spolupráci s Bach Systems vznikla on-line přístupná databáze městských knih, do níž byly za pomoci proškolených archivářů ve vybraných regionech vkládány popisy městských knih. Území ČR bylo dosud pokryto zhruba z 50 %, proto je podáván návazný projekt, aby bylo možné započatý výzkum dokončit a na jeho základě též dokončit soubornou pomůcku, která centrálně eviduje středověké a raně novověké městské knihy.

Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)

2012–2014

Řešitel: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. FF UK Praha
Spoluřešitelka: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., FF UJEP

Podstatou projektu je výzkum kulturních specifik oblasti Krušných hor a jejich nejbližšího zázemí, která tvoří ve vymezeném období na prahu raného novověku kompaktní hospodářský, sociální a umělecký prostor určený zejména dolováním cenných kovů. Řešení projektu vyjde z výsledků historického a pramenného výzkumu klíčových lokalit regionu na obou stranách krušnohorského hřebenu, strukturovaného na základě sociálních a hospodářských hledisek (města, šlechta, církev). Ze všech těchto prostředí se rekrutovaly elity objednávající umělecká díla, jejichž podobu spoluurčovala konfesní příslušnost patronů (katolíci, utrakvisté, Jednota bratrská, luteráni). Kromě vyhodnocení objednavatelských a konfesních aspektů nabídne projekt alternativu tradiční periodizace období gotiky a renesance na základě nových kritérií uměleckého zařazení, přiměřených povaze přechodového období. Výsledkem řešení bude databáze uměleckých děl, tematicky zaměřené číslo Ústeckého sborníku historického a knižní monografie zkoumající kulturní a společenská specifika krušnohorského regionu Ars Montana (1459–1620).

Skepse, její předchůdci a dědicové

2009-2012
GA401/09/1219 standardní grant

RNDr. Josef Moural CSc.

Význam recepce skepticismu při formování novověkého myšlení je již obecně uznáván, především dík průlomové práci Richarda Popčina (1960, 2003). Od 70. let 20. stol. stoupá značně také zájem o starověký skepticismus, a v posledních deseti letech se vynořilo i téma jeho možných předchůdců, k nimž patří na prvém místě Sokrates. v přítomném projektu jde jednak o podrobné dílčí studie, jednak o celkovou koncepci dějin novověké filosofie, jek se jeví ve světle novějšího bádání. Hlavními výstupy projektu by měla být větší práce o Davidu Humovi a učební text dějin rané a vrcholné novověké filosofe. Vedlejší výstupy by měly zahrnovat dílčí studie na téma Sokrates, akademická skepse a pyrrhonismus, Descartes a možná další. Projekt navazuje na navrhovatelovy přípravné studie vykonané v posledních deseti letech: tezi o Humovi (2001), články o Descartovi (2002, 2003), o dějinách rané novověké filosofie (2005, 2006) a o Sókratovi ve vztahu ke skepticismu (2004, 2006, 2008). Jedním z jeho vedlejších záměrů je zprostředkovat na mezinárodní scéně výsledky dostupné zatím pouze v češtině.

LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice I.

2009-2011
GA404/09/0214standardní grant

PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.

Projekt sdruží aktivity badatelů, kteří se zabývající studiem a edičním zpřístupňováním důležitého pramene k dějinám měst - městských knih. Podstatou projektu je revize stávajícího zastaralého soupisu městských knih a jeho rozšíření za rok 1526 formou on-line přístupné databáze. V současné době souborná pomůcka, která by centrálně evidovala městské knihy po roce 1526 neexistuje. bude se jednat o databázi, kterou lze významem pro budoucí generace archivářů a badatelů srovnat například s již fungujícím projektem on-line přístupného knihopisu starých tisků. Dále bude projekt zaměřen na realizaci ediční řady LIBRI CIVITATIS, která zpřístupní významné nejstarší městské knihy českých a moravských měst. V tomto ohledu naváže na grantový projekt GAČR 404040261, který byl regionálně vymezen. V současné době neexistuje žádná soustavně koordinovaná vydavatelská aktivita pokrývající celý prosto ČR, která by byla zaměřena na vydávání městských knih a metodiku ediční práce s tímto typem písemností. Jednotlivé solitéry edic městských knih vznikají nezávisle na sobě, často neodpovídají potřebám badatelů vzhledem k tomu, že mají nedostatečný kritický paprut atd. Právě na odstranění tohoto nedostatku dube zaměřena soustavná metodická činnost v rámci realizace projektu.

Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první Polovině 20. století

2009-2011
GA409/09/0503 standardní grant

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc.

Vznikající vědecká a kulturní centra Němců v Čechách se soustředila vedle Prahy v první polovině 19. století do center státní a církevní správy. S industrializací vznikla nová (Liberec, Ústí n. L). Vedle hospodářských a sociálních struktur se realizovaly i struktury kulturní a vzdělávací (knihovny, muzea ap.). Tato problematika již byla zkoumána, chybí ale komparace. Proměnu vnímání Prahy jako centra německé vědy a kultury v Čechách odrážejí i plány na přesun vysokoškolských pracovišť do německých oblastí. Realitou se stalo v Ústí n. L. pracoviště pro knihovnictví Německé univerzity, v Děčíně-Libverdě byl zemědělský odbor německé techniky. Významu nabyly instituce liberecké, Ústav pro sudetoněmeckou vlastivědu (od roku 1924), od roku 1939 Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a národovědu, jenž bude zkoumán. Projekt by měl významnou měrou přispět k poznání nejen vědy, kterou pěstovaly německé korporace na českém území, ale vyvrátit i některá mylná tvrzení, jež najdeme v části německé literatury. projekt by také měl zkoumat propojení těchto institucí do sousedních německých oblastí.

Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci

2009-2013
GA405/09/0718 standardní grant

Spoluřešitelka: Dr. Bergerová, KGER FF UJEP
Řešitelka: Doc. Priv.-Doz., PhDr. Lenka Vaňková Dr., Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je srovnání jazykových prostředků (lexikálních, morfologických, syntaktických, stylisticko-rétorických a textových) k vyjádření emocionality v češtině a němčině na základě analýzy vybraných druhů psaných textů z různých funkčních stylů s využitím českých a německých jazykových korpusů a frazeologických slovníků. Výsledkem projektu bude vedle dílčích studií monografie, která přispěje k vymezení pojmu emocionalita v rovině teoretické a zároveň poskytne komplexní pohled na problematiku vyjádření emocionality v psaných textech v kontrastivním německo-českém pohledu. dalším výstupem projektu bude dvojjazyčný německo-český slovník emočních jazykových prostředků.

Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z Otradovic. Německé předlohy českých duchovních písní 17. století

2009-2010
GA405/09/P339

Mgr. Jan Kvapil Ph.D.

Dvouletý grantový projekt spočívá ve zdokumentování a interpretaci vlivu jihoněmeckého katolického kulturního okruhu na podobu katolické české a německé písňové tvorby v Českých zemích. Východiskem řešení projektu bude detailní komparativní analýza vztahu Loutny české Adama Michny z Otradovic ke své německé předlože Epithalamium Marianum Johanna Khuena především v rovině textologické, na něž bude navazovat zmapování dobové a novodobé recepce jejich duchovních písní ve středoevropském literárním, historickém teologickém a hudebním kontextu. Podrobně bude posouzeni i nedostatečně probádaná problematika raně novověkých překladů poetických děl z němčiny do češtiny. Projekt tak zásadním způsobem přispěje k zasazení české barokní literatury do středoevropského kontextu se zvláštním zhodnocením vlivu německého.

Fenomenologie a topologie: Možnosti fenomenologie struktur

2009-2011
GA401/09/P210 postdoktorský grant

Mgr. Martin Nitsche Ph.D.

Grantový POST-DOC projekt Fenomenologie topologie: Možnosti fenomenologie struktur zkoumá strukturní způsob interpretace díla Edmunda Husserla a Martina Heideggera, který by mohl představovat alternativu k převládající hemeneutiské fenomenologii. Zaměřuje se na kritický výzkum možností rozvoje fenomenologie struktur s důrazem na motiv fenomenologického pole. Projekt usiluje o mezioborový dialog s matematikou a sociálními vědami v oblasti topologie. hlavním výstupem projektu by měla být monografické studie s předběžným názvem Možnosti fenomenologie struktur. Dalšími výstupy jsou dílčí studie publikané v ČR a v zahraničí.

Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945)

2009-2011
GA409/09/P331 postdoktorský grant

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

Řešitel projektu se zaměřil na oblast, která v dosavadním bádání o Říšské župě Sudety v letech 1939-1945 stála prozatím stranou. Věnuje se vlivu a dopadu bombardovací ofenzivy britského a později amerického letectva proti nacistickému Německu na dění v sudetské župě. Přestože k prvnímu vážnému náletu na sudetskou župu došlo až na jaře 1944, zprostředkovaně se zde letecká válka projevila již na konci roku 1942. Tehdy se župa stala tzv. přijímací župou, kam byly přemisťovány stovky průmyslových závodů a přicházely desetitisíce říšských Němců. Jak však byla sudetská župa, kterou její představitelé oficiálně označovali jako „protiletecký kryt říše“, připravena na leteckou válku? Jakým způsobem zde byl vybudován systém říšské protiletecké ochrany a jak fungoval? Co znamenal pro sudetskou župu fakt, že se stala přijímací župou? Jak zde probíhala letecká válka a jak se promítla do posledního roku existence župy? To jsou některé z otázek, kterými se řešitel zabývá v projektu a navazuje tím na svůj předchozí výzkum zaměřený však pouze na oblast dnešních severozápadních Čech.

Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v dílech českých autorů píšících po r. 1968 německy

2008-2010
GA 405/08/P211 postdoktorský grant

Mgr. Renata Cornejo, PhD.

Cílem projektu je reagovat na letitý deficit české germanistiky, která se až na výjimky dosud systematicky nezabývala díly českých autorů, kteří po r. 1968 odešli nebo byli donuceni opustit Československo, ve své nové vlasti – Německu, Rakousku nebo Švýcarsku – začali psát úspěšně v německém jazyce a dnes se svým dílem řadí mezi významné autory německé jazykové oblasti, jak dosvědčuje řada prestižních cen, které jim byly především v posledních letech uděleny (2007 Sadlon – Cena Adelberta von Chamisso, 2006 Faktor – Cena Alfreda Döblina, 2005 Konecny – Cena Poetry Slam atd.). V rámci projektu vzniknou dílčí studie k problematice změny literárního jazyka a utváření identity v nové vlasti se zohledněním interkulturních aspektů. Konečným výstupem budou dvě první ucelené publikace k této tematice. Publikaci zohledňující význam těchto autorů pro „migrační literaturu“ v německé jazykové oblasti vydá v německém jazyce nakladatelství Praesens, a česká publikace reflektující kromě české tvorby především pak roli daných autorů v české exilové literatuře bude vydána v řadě ACTA UNIVERSITATIS FF UJEP.

Záměr vydat německou publikaci v r. 2009 a poté v následujícím roce publikaci českou reaguje na skutečnost, že se jedná o autory na pokraji vědeckého zájmu jak německé jazykové oblasti tak i v Čechách a že je proto potřeba výsledky vědeckého bádání zpřístupnit v obou jazycích, přičemž je záměrem zohlednit vždy příslušný literární kontext – německé migrační literatury nebo české exilové literatury. Nebude se tedy jednat o pouhý překlad z jednoho jazyka do druhého, ale o specifický přístup ke zkoumané problematice, jehož výsledek bude bezesporu přínosem a nosným základem dalšího vědeckého literárně vědného bádání jak v Čechách tak i v německé jazykové oblasti.

Střední školství v meziválečném Československu

2008-2010
GA 409/08/P249 postdoktorský grant

Dr.des. Mirek Němec

Cílem projektu je výzkum středního školství v ČSR doby meziválečné na pozadí národnostní problematiky. Projekt tímto navazuje na grantový projekt GAČR „Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914“zpracovávaný na katedře historie FF UJEP a ústavem slovansko-germánských studií na UJEP v letech 2004-2006, a na disertační projekt řešitele „Staatsbürgerliche Erziehung an deutschen Mittelschulen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik“ [Státoobčanská výchova na německých středních školách v první Československé republice], který zpracovával pod vedením Prof. Dr. Dietmara Neutatze na katedře nových a východoevropských dějin Univerzity Albrechta-Ludwiga ve Freiburgu v Breisgau. Výstupem bude kromě publikace v německém jazyce k tématu německého středního školství v ČSR několik dalších samostatných studií, které by řešitel chtěl publikovat v předních historických nebo kulturněhistoricky zaměřených časopisech jak v ČR, tak i v Německu nebo Polsku popř. ve sbornících z mezinárodních konferencí i v širším tématickém okruhu. Souhrn výsledků tohoto bádáni by měl být vydán jako samostatná studie v edici UJEP.

Archeologizované stavby na pískovci

2006 – 2008
GA404/06/1223 standardní grant

PhDr. František Gabriel, Ph.D.

Cílem projektu je analýza formální struktury staveb na pískovcovém podloží a její verifikace syntézou pomocí vzorku z oblasti Českého Ráj, Kokořínska a Labských pískovců. Tento záměr vyvolala potřeba deskripce sídel na pískovcovém podloží, které soustavně narušuje řada přírodních a atropogenních faktorů. Nedostatečné definování znaků archeologizovaných staveb se projevilo i při plnění některých dílčích úkolů výzkumného záměru: Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech, evidence, výzkum a dokumentace (č.:MKCEZ99F1 101). Analýza formálních znaků archeologizovaných staveb je nezbytná nejen pro deskripci, ale i pro modelování dynamického systému sídlení na pískovci. V rámci projektu rozvrženého do tří let bude v první fázi provedena grafická dokumentace zvoleného vzorku. V druhé fázi proběhne analýza, deskripce vzorku a syntéza. Tento postup bude dle potřeby opakován. Ve třetí fázi budou definovány znaky pro deskripci reliktů archeologizvaných staveb, které budou publikovány.