Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem realizuje habilitační řízení v oboru České dějiny.

Zahájená habilitační řízení

Uchazeč: PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. 

 • Pracoviště: FF UJEP v Ústí nad Labem, 
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 20. 12. 2023
 • Projednáno v kolegiu děkana: 9. 1. 2024
 • Název habilitačního spisu: Archiválie a dokumenty ve 20. a 21. století: Zdroj a limity poznání moderních českých dějin 
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 11. 1. 2024 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (předseda komise) - Historický ústav AV ČR; doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.; prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. - FF UJEP; prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Název habilitační přednášky: Fontes prohibiti: (Ne)Zpřístupňování archivních historických pramenů veřejnoprávní provenience v českých zemích po roce 1989
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 6. 6. 2024 od 13 hodin (habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent)

Posudek prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Posudek doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 
Posudek PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.

Ukončená habilitační řízení

Uchazeč: PhDr. Tomáš Velička, Ph.D.

 • Pracoviště: FF UJEP v Ústí nad Labem
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 2. 2. 2023
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 8. 2. 2023
 • Název habilitačního spisu: Archivnictví v meziválečném Československu (1918-1939). Středoevropské kontexty – politika – profesionalizace
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 9. 3. 2023 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - FF UJEP – předsedkyně komise, doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. - FF UJEP, doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.  - Masarykův ústav AV ČR, prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. - Jihočeská univerzita, prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. - FHS UK
 • Název habilitační přednášky: Emil Schieche – od loajálního československého archiváře do služeb německého Ostforschung
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 15. 6. 2023 či 22. 6. 2023 (habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent)
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin 1. 9. 2023

pdf Posudek doc. Ryantová
pdf Posudek prof. Hlaváček
pdf Posudek prof. Majewski

Uchazeč: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

 • Pracoviště: FF UJEP v Ústí nad Labem, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 6. 9. 2021
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 8. 9. 2021
 • Název habilitačního spisu: Útěk z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 23. 9. 2021 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda) – Ústav pro soudobé dějiny AV, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, prof. JUDr. Jan Kuklík DrSc. – Právnická fakulta UK v Praze, prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. – Filozofická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
 • Název habilitační přednášky: Druhá česko-slovenská republika
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 25. 11. 2021 či 24. 2. 2022 (habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent)
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin 2. 6. 2022

doc Posudek prof. Letz
pdf Posudek prof. Hanzlík
doc Posudek doc. Pernes

Uchazeč: PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.

 • Pracoviště: Historický ústav AV ČR
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 24. 2. 2020
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 4. 3. 2020
 • Název habilitačního spisu: Dvůr jako téma. Historiografie a koncepty výzkumu panovnické společnosti
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 18. 6. 2020 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (předseda) – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, HÚ AV ČR, Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. – Pedagogická fakulta UK Praha, Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. - Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Praha, Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. – HÚ AV ČR, Ústav českých dějin FF UK Praha
 • Název habilitační přednášky: Dvorská literatura jako historický pramen
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 10. 6. 2021 (habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent)
 • Rektorem UJEP jmenována docentkou českých dějin 2. 8. 2021

pdf Posudek Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK)
pdf Posudek Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě)
pdf Posudek Dr hab. Bożena Czwojdrak (Instytut Historii Universytet Slaski w Katowicach)

Uchazeč: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

 • Pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty UHK
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 23. 10. 2019
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 6. 11. 2019
 • Název habilitačního spisu: Mír a násilí v kontextu proměn společenského řádu pozdně středověkých Čech
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 14. 11. 2019 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. – Historický ústav FF UHK, Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – Historický ústav AV ČR, Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.  – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.– Centrum medievistických studií AV ČR, Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (předsedkyně) – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
 • Název habilitační přednášky: Zahraniční vztahy dvora krále Jiřího z Poděbrad na konci šedesátých let 15. století optikou pramene „Cancellaria regis Georgii“
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 18. 6. 2020 habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin 1. 9. 2020

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.

 • Pracoviště: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 17. 10. 2019
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 6. 11. 2019
 • Název habilitačního spisu: Vina Josefa Klimenta / Josef Kliment’s Guilt
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 14. 11. 2019 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda) – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  - Filozofická fakulta Ostravská univerzita, Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.  - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – Právnická fakulta FF UK Praha, Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
 • Název habilitační přednášky: Praha česká versus německá
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 18. 6. 2020 habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent
 • Habilitační řízení ukončeno 18. 6. 2020

pdf posudek doc. Judr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
pdf posudek doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
pdf posudek doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Uchazeč: Dr. phil. Miroslav Němec

 • Pracoviště: Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 28. 2. 2018
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 14. 3. 2018
 • Název habilitačního spisu: Histoire croisée československého školství v době meziválečné
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 22. 3. 2018 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) – předseda komise, prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D. (FF UJEP), doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (FF UPOL), doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (FF UK v Bratislavě)
 • Název habilitační přednášky: Místa paměti v česko-německé konkurenci.
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 4. 10. 2018 habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 3. 12. 2018.

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

 • Pracoviště: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4; Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 21. 2. 2017
 • Název habilitační přednášky: Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (schváleno na kolegiu děkanky 8. 3. 2017, schváleno VR FF UJEP 9. 3. 2017)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FHS UK) – předseda komise, doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (FF JCU), doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (FF UJEP), PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (HÚ SAV)
 • Jednání habilitační komise:
  14. 6. 2017 ustanovení oponentů
  30. 10. 2017 vypracování stanoviska
 • Rektorem UJEP jmenována docentkou českých dějin k 1. 6. 2018.

pdf Habilitační práce
pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

 • Pracoviště: katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
 • Název habilitační práce: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? (1939–1945)
 • Zahájeno: 21. 3. 2012
 • VR FF UJEP: 23. 10. 2012
 • Složení habilitační komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda), doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., DP Dr. Volker Zimmermann
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 1. 2. 2013.

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3
pdf Teze

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Do roku 2019 Filozofická fakulta UJEP realizovala jmenovací řízení v oboru České dějiny.

Uchazeč: doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.

 • Pracoviště: Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 20. 3. 2016
 • VR FF UJEP: 23. 11. 2016
 • VR UJEP: 27. 1. 2017
 • Název profesorské přednášky: List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu (schváleno na kolegiu děkanky 30. 3. 2016, schváleno VR FF UJEP 14. 4. 2016)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (FF UJEP, FF UK) - předseda komise, Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR), Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě), Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław)
 • Prezidentem České republiky jmenován profesorem českých dějin 23. 6. 2017.

Uchazeč: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

 • Pracoviště: Katedra veřejné správy FPR ZČU v Plzni
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 25. 1. 2019
 • Zasedání VR FF UJEP: 21. 2. 2019  (schválení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, FF UJEP) – předseda komise, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Katedra historie FF Ostravská univerzita), prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK), prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého v Olomouci), prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
 • Název profesorské přednášky: Vývoj československého zemědělství v druhé polovině existence komunistického režimu očima jeho účastníků
 • Zasedání VR FF UJEP: 25. 4. 2019 - řízení bylo zastaveno

Uchazeč: doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

 • Pracoviště: Historický ústav Akademie věd ČR
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 12. 9. 2018
 • Zasedání VR FF UJEP: 4. 10. 2018 (schválení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise:prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (FF UP), prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. (FF UJEP), prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h. c. (HÚ AV ČR v.v.i.), prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D. (FF UP)
 • Název profesorské přednášky: Dětství šlechty v českých zemích v raném novověku (schváleno na kolegiu děkanky 3. 10. 2018, schváleno VR FF UJEP 4. 10. 2018)
 • Zasedání VR FF UJEP:  21. 2. 2019 (přednáška)
 • Zasedání VR  UJEP: 24. 5. 2019
 • Návrh na jmenování postoupen prezidentovi republiky.