O Filozofické fakultě

Filozofická fakulta (FF) byla založena 1. září 2006 po souhlasném stanovisku Akreditační komise Vlády ČR ze dne 21. června 2006 na zasedání v Medlově. Předchůdcem fakulty byl Ústav humanitních studií (ÚHS), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) ze dne 25. listopadu 2004. Datem jeho vzniku byl 1. duben 2005. Jedinou součástí tohoto ústavu se stala katedra historie.
ÚHS vznikl v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP, záhy na jeho půdě byly vytvořeny příznivé podmínky pro přípravu nových studijních oborů, které vyústily v úspěšnou akreditaci ve studijních programech Historické vědy, Humanitní studia a Politologie. Podařilo se též získat akreditaci doktorského studijního oboru v programu Historické vědy. FF vznikla sloučením Ústavu humanitních studií a těch humanitně orientovaných kateder PF UJEP, které nově akreditovaly neučitelské studijní programy. Jednalo se o dosavadní katedru společenských věd (přešla na FF 1. 10. 2006), která byla v souvislosti s nově akreditovanými studijními obory profilována jako katedra politologie a filozofie. Dále se jednalo o katedru germanistiky (též od 1. 10. 2006) a dosud univerzitní Ústav slovansko-germánských studií (od 1. 1. 2008), který významně posílil především vědecko-výzkumný potenciál nově vzniklé fakulty.

V roce 2019 byla univerzitě udělena institucionální akreditace a díky tomu došlo na fakultě k obměně studijních programů v oblasti vzdělávání Historické vědy. Během roku 2020 byly akreditovány další studijní programy, které podpořily vznik katedry archivnictví a pomocných věd historických (od 1. 9. 2020), transformaci katedry politologie a filozofie na katedru filozofie a humanitních studií (od 1. 1. 2021) a vznik katedry politologie (od 1. 1. 2021).

Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou činnost a zároveň se snaží vytvářet podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to prostřednictvím prezenčního a kombinovaného studia.
Posláním FF je především zajištění prezenčního vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., Mgr., Ph.D.) pro budoucí odborníky v oblasti humanitních věd i pro budoucí učitele pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a střední školy (SŠ). Vzdělávání učitelů je realizováno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a dalšími fakultami UJEP, a to zajištěním oborových disciplín ve studijních programech. Všechny uvedené typy a formy studia jsou metodicky rozvíjeny v souladu s aktuálními trendy vysokého školství. FF se v maximální možné míře zapojuje do projektů směřujících ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání v humanitních oborech.

Strategickým cílem rozvoje FF pro nadcházející období bude především stabilizovat stávající stav a zaměřit se na kvalitativní rozvoj ve všech oblastech, tj. ve vzdělávání, výzkumu, personálním rozvoji i rozvoji prostorového a materiálního zázemí. Struktura studijních programů bude doplňována především s ohledem na profilaci jednotlivých pracovišť a s ohledem na současné trendy v proměnách struktury uchazečů o studium. Důraz bude položen např. na rozšíření nabídky kombinované formy studia v oblasti humanitních studií. Vedení školy, které chápe fakultu nejen jako vzdělávací a výzkumné pracoviště, ale také jako důležité společenské a kulturní centrum v regionu, bude i nadále věnovat pozornost pěstování či navazování nových vztahů s různorodými institucemi a organizacemi v regionu i mimo něj a za hranicemi ČR, přičemž cílem těchto partnerství je vždy vzájemná spolupráce, podpora a předávání zkušeností ve všech oblastech činnosti.

Filozofická fakulta realizovala v letech 2010–2014 projekt určený na rekonstrukci budov F1 a F2 z operačního programu VaVpI s názvem Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP. Vynaložené náklady ve výši 189 mil. Kč tak umožnily revitalizaci původních objektů kampusu, kdy jejich smysluplné propojení umožnilo získat adekvátní prostory pro výuku a výzkum vč. odpovídajícího administrativního zázemí. Vzniklo tak 4 547 m2 renovované plochy, která obsahuje velké množství učeben a přednáškových sálů, specializovaných seminárních místností pro realizaci výzkumných aktivit, pracovny pro doktorandy, katedrové studovny a pracovny pro akademické pracovníky.

FF UJEP přispívá k excelentnosti a kvalitě UJEP v českém vysokoškolském prostoru provozem unikátních pracovišť a realizací studijních programů a oborů v českém vysokoškolském systému jedinečných:

Na katedře historie (KHI) je realizován studijní program Historické vědy, který ve svých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských oborech zvdělává nejen historiky a učitele historie, ale též specialisty pro oblast památkové péče. V tomto studijním programu má FF oprávnění konat též habilitační a jmenovací řízení. V českém vysokoškolském systému je unikátní zejména obor Dokumentace památek (v Bc. stupni), který předává studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti dokumentace kulturních památek, zejm. prostřednictvím moderních technologií. Z hlediska regionálního poslání FF je významný obor Kulturní historie (v Bc. i Mgr. stupni), jehož absolventi specializovaní pro oblast archivnictví či památkové péče nacházejí uplatnění v širokém spektru státních, samosprávných i veřejných institucí.
Pod hlavičkou KHI FF působí Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD), které díky funkční spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP propojuje humanitně orientovaný výzkum s obory technickými a přírodovědnými, zejm. v oblasti geoinformatiky. Zaměřuje se na využití nejnovějších technologií v dokumentaci památek, dokumentaci a digitalizaci historických pramenů atd.

Na památkovou péči navazuje studium pomocných věd historických a archivnictví, které má na FF UJEP dlouholetou tradici. Specializace archivnictví byla již od počátku devadesátých let minulého století součástí odborného studia historických věd. Ve studijním roce 2013/2014 byl nově otevřen bakalářský studijní program Archivnictví a spisová služba v kombinované formě. V září 2020 pak vnikla samostatná katedra archivnictví a pomocných věd historických. Katedra nabízí zájemcům bakalářský studijní program Archivnictví a spisová služba v kombinované podobě a jako sdružené studium s Historiítaké v prezenční formě. Vedle toho je k dispozici rovněž navazující magisterské studium Historie s odbornou specializací (modulem) Archivnictví, a to jak v prezenční, tak kombinované formě.

Na půdě FF působí Ústav slovansko-germánských studií FF (USGS), který realizuje výzkumné aktivity z oblasti česko-německých vztahů a dějin Němců v českých zemích.
Se zaměřením USGS souvisí i orientace katedry germanistiky (KGER), která se specializuje na komparatistický a interkulturní výzkum literatury německé jazykové oblasti s českým kulturně-historickým kontextem v různých obdobích a na vybrané aspekty kontrastní lingvistiky a lingvodidaktiky. Na uvedené výzkumné zaměření navazuje unikátní obor Interkulturní germanistika (v Bc. stupni), který propojuje vzdělání v oblasti sociokulturního a lingvistického prostoru německy mluvících zemí s areálovými studiemi. Jeho absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě kulturních institucí a institucí podnikatelského i veřejného sektoru, a to zejména v česko-německém příhraničním prostoru. Na magisterském stupni na něj navazuje neméně unikátní studijní program Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu. V rámci tohoto programu lze získat tzv. dvojitý diplom (Double degree) ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth.

Katedra filozofie a humanitních studií (KFHS) vznikla v roce 2021 rozdělením Katedry politologie a filozofie. Historie filosofických a společenskovědních oborů na ústecké univerzitě však sahá daleko hlouběji. Navazuje na Katedru společenských věd, která byla do roku 2006 součástí Pedagogické fakulty a která se transformováním na Katedru politologie a filosofie stala jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty. Katedra nabízí studium v bakalářském cyklu v programech Základy humanitních studií, Společenské vědy pro vzdělávání a Filosofie. V navazujícím magisterském stupni pak zajišťuje studium v programu Učitelství společenských věd a nově akreditovala též teoretičtěji zaměřený navazující magisterský program s názvem Humanitní studia krize lidství, v němž budoucí zájemci získají teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profesí, jež vyžadují celkovou obeznámenost se současnou sociální, kulturní a politickou situací a schopnost řešit aktuální lokální problémy na pozadí porozumění globálnímu kontextu.

Nejmladší katedrou na FF UJEP je katedra politologie (KPOL), která vzniklav lednu 2021. Výuka politologie a politických věd však na fakultě probíhala dávno před vznikem této katedry v rámci katedry politologie a filozofie. Katedra politologie nabízí bakalářský i navazující magisterský studijní program Politologie. Studenti mohou studovat politologii buď jako samostatný studijní obor, nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s druhým oborem z Filozofické fakulty (např. Historie, Základy humanitních studií) či Přírodovědecké fakulty. Sdružená studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol.