Projekt přeshraniční spolupráce sn-cz

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance a krajské úřady sídlící v dotačním území.

FF UJEP je v programu sn-cz projektovým partnerem v těchto projektech:

Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost

Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility; prioritní osa č. 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; Investiční priorita č. 10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Řešitel za FF UJEP: doc. Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D. (KPOL FF UJEP)

Lead Partner: TU Chemnitz

Projektoví partneři:

 • PP1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • PP2 Euroregion Krušnohoří, česká část
 • PP3 Kompetenzzentrum für Gemeinwessenarbeit und Engagement e. V. (KGE)

Doba realizace: 03/22 – 12/22

Číslo projektu: 100583614

Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Anotace

Projekt zorganizuje 6 workshopů na VŠ a 8 výukových bloků na ZŠ. Výsledkem budou studijní materiály o dezinformacích a kritickém myšlení pro školy, dále fact sheets jako podklady pro výuku na ZŠ k tématům fake news a hoaxů (o pandemii, EU, migraci atd.). Na školách bude provedeno dotazníkové šetření mezi žáky na téma dezinformace. Výstupem projektu budou také 2 publikace (ČJ a NJ mutace), které budou poskytnuty školám (nejen) v pohraničí k výuce mediální výchovy a kritického myšlení.

Obsahové milníky (časový plán)

 1. Příprava vzdělávacích programů (03/22 – 04/22)
 2. Workshopy na universitách (04/22 – 10/22)
 3. Výuka na školách (10/22 – 11/22)
 4. Prezentace dílčích výstupů, publikace (11/22 – 12/22)

 

Ukončené projekty:

LIS 2.0 Česko-saská literární krajina jako platforma pro učení a hru

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Řešitel za FF UJEP: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (ÚSGS FF UJEP)

Lead Partner: TU Dresden

Projektoví partneři:

 • PP1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • PP2 Hochschule für Technik und Wissenschaft

Doba realizace: 01.01.2022 - 31.12.2022

Číslo projektu: 100578591

Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Anotace

Cílem projektu je rozšíření mapy, která byla vytvořena v rámci projektu SN/CZ „Česko-saská literární krajina“ (LIS), tak, aby fungovala jako mimoškolní možnost vzdělávání. Nový způsob využití má iniciovat hravé osvojení si kulturně historických vědomostí o příhraniční. Herní a edukativní platforma s didaktickým materiálem pro učitele zvyšuje atraktivitu využití LIS ve výuce a podporuje tak jeho využití a rozšíření.

V rámci projektu vznikne herní a vzdělávací platforma na LISu, která se skládá ze vzdělávací hry, v níž hráči objevují a zkoumají kulturní bohatství příhraničního regionu, a kvízu, který jim umožňuje otestovat získané vědomosti. Díky vytvořenému didaktickému materiálu, který bude ke stažení na internetu, a školením v rámci vzdělání učitelů budou vyučující v Česku i v Sasku schopni LIS 2.0 využívat ve výuce.

Obsahové milníky

Aktivity se skládají ze tří milníků:

 1. Contents: V této části vzniknou obsahy vzdělávací hry a kvízu na odborné a didaktické bázi.
 2. Implementace hry a kvízu bude realizována v rámci milníku „Get the Game Running“.
 3. Milník „Train the Trainer“ má za cíl co nejvíc propagovat a šířit vzdělávací hru pomocí vypracování didaktického a propagačního materiálu a školení v rámci vzdělávání pro učitele.

Dokumenty

Mít kuráž a utvářet náš region

Opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání; prioritní osa č. 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; Investiční priorita č. 10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Řešitel za FF UJEP: doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (KPOL FF UJEP)

Lead Partner: TU Dresden

Projektoví partneři:

 • PP1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • PP2 Aktion Zivilcourage e. V.
 • PP3 Euroregion Labe

Doba realizace: 19. 03. 2020 - 31. 08. 2022

Číslo projektu: 100406805

Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Anotace

Projekt je vzdělávací, proto se výsledky soustředí do této oblasti. Výsledkem jsou vzdělávací moduly pro studenty VŠ (ZS 2020/21 a LS 2021) a žáky ZŠ (8. - 9. třída), didaktické pomůcky k výuce občanské kuráže a občanského vzdělávání, které budou k dispozici online v české a německé jazykové mutaci, a dvě publikace (1 v ČJ a 1 v NJ). Předpokládá se také publikování 2 recenzovaných studií (nejméně 1 ve světových databázích). Projekt vytvoří pro pedagogickou veřejnost v pohraničních oblastech nové výukové (digitální) materiály o občanské kuráži a posilování občanské angažovanosti u mladých lidí.

Obsahové milníky (časový plán)

 • 1. Příprava vzdělávacího modulu (03/21 – 6/21)
 • 2. Realizace vzdělávacích modulů (7/21 – 2/22)
 • 3. Prezentace dílčích výstupů - web (03/22 – 05/22)
 • 4. Publikace, články (6/22 – 8/22)

Dokumenty

Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

 • Opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání; prioritní osa č. 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; Investiční priorita č. 10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 • Řešitelka za FF UJEP: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (KHI FF UJEP)
 • Lead Partner: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG),  řešitel Prof. Helmuth Albrecht
 • Projektoví partneři:
  PP1 Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., řešitelka Dr. Daniela Walther
  PP2 Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH,  Institut Heritage Studies (IHS), řešitelka Dr. Marie-Theres Albert
  PP3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
  PP4 Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, řešitel PhDr. Petr Hrubý
  PP5 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., řešitel RNDr. Michal Urban, CSc.
 • doba realizace: 21. 04. 2016 - 30. 04. 2020
 • číslo projektu: 100283089

Financováno z programu přeshraniční spolupráce sn-cz financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Účastníci projektu

 • Lead Partner: TU Bergakademie Freiberg, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG), řešitel Prof. Helmuth Albrecht, kontakt: Helmuth.Albrecht@iwtg.tu-freiberg.de
 • PP1: Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., řešitelka Dr. Daniela Walther, kontakt: Daniela.Walther@extern.tu-freiberg.de
 • PP2: Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH, Institut Heritage Studies (IHS), řešitelka Dr. Marie-Theres Albert, kontakt: albert@ina-fu.org
 • PP3: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, řešitelka projektu Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., kontakt: Mgr. Jana Burdová, Jana.Burdova@ujep.cz, 475 286 447
 • PP4: Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, řešitel PhDr. Petr Hrubý, kontakt: Mgr. Antonín Kadlec, kadlec.antonin@npu.cz, 773 782 831
 • PP5: Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., řešitel RNDr. Michal Urban, CSc., kontakt: hengster11@gmail.com, 603 280 863

Anotace

Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovského globálního významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených.

V rámci celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná koncepce jeho prezentace.

Milníky projektu

 • Vytvoření pracovních listů pro výuku zeměpisu, dějepisu a společenských věd na základních školácha gymnáziích v Ústeckém a Karlovarském kraji; vzdělávání učitelů v rámci workshopů; vzorové exkurze pro školy účastnící se pilotního testování
 • Organizace a realizace semináře pro studenty KHI FF UJEP s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“
 • Přednáškový cyklus v rámci Univerzitu třetího věku (U3V) věnovaný hornické oblasti Krušnohoří
 • Tištěný průvodce vyzdvihující kulturně-historické hodnoty Krušnohoří (dvoudílný, dvojjazyčný)

Popis projektu

Na základě dokumentace vybraných hornických památek, nejen těch, které byly vybrány na seznam světového dědictví UNESCO, budou didaktiky UJEP vytvořeny pracovní listy, které budou vloženy do interaktivní mapy, jež poslouží jako podklad k výuce zeměpisu, dějepisu a společenských věd v Ústeckém a Karlovarském kraji. Didaktické listy budou dvojjazyčné, takže je bude možné využít na patřičných typech škol i v Sasku. Jelikož se v této oblasti bude jednat o doposud nezavedenou výukovou pomůcku, budou během projektu v rámci workshopů proškoleni učitelé zainteresovaných škol. Pro žáky a učitele pilotních škol, kde bude tento výstup testován, jsou připraveny vzorové exkurze po hornických památkách na obou stranách Krušných hor.

V letních semestrech 2017/2018 a 2018/2019 bude pro studenty oboru Historické vědy FF UJEP otevřen povinně volitelný kurz s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“, jeho cílem je studenty sensibilizovat s historickým významem Krušnohoří a rolí při kulturní výměně. Tím by mělo být dosaženo porozumění důležitosti ochrany kulturního dědictví.

Abychom v projektu postihli co možná nejširší cílovou skupinu, zahrnuli jsme do něj realizaci přednáškového cyklu pro studenty U3V UJEP, jež bude postihovat témata jako Světové dědictví UNESCO, hornictví a hornická kulturní krajina i přeshraniční kulturní transfer mezi Čechami a Saskem. Cílem je začlenit do ochrany a zachování památek i seniory, kteří bývají v památkové péči a předávání tradic často velmi aktivní.

Aby bylo dosaženo komplexního obrazu o hornické kulturní krajině Krušnohoří, vznikne dvoudílný a dvojjazyčný průvodce. Jeho první část se bude věnovat starším dějinám a bude je ilustrovat příspěvky k vybraným gotickým a renesančním památkám české a saské části Krušnohoří. Druhá část bude zahrnovat období od 18. do 20. století a bude popisovat příběhy vztahující se ke sledované lokalitě (např. příběh pouti F. J. Umlaufta do Bohosudova). Publikace má jednak upozornit na místo popř. objekt a zároveň ukázat na jeho širší kontext a ukázat jeho „druhý život“. Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci a učitelé, ale také široká veřejnost. Studijní průvodce umožní samostudium v lokalitách kulturního dědictví a tím i udržitelný zájem o hornické kulturní dědictví i mimo akce s tématikou spojené.

Elektronická mapa Hornické kulturní krajiny

Dokumenty