Projekty MŠMT

Pro rok 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy. Rozhodnutím MŠMT byly Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, konkrétně Filozofické fakultě a Fakultě umění a designu přiděleny prostředky na realizaci několika aktivit, jejichž základním cílem bylo připomenout výročí založení Československa v roce 1918, pražského jara 1968 a rozdělení České a Slovenské republiky v roce 1993, jakož i některých dalších významných výročí spojených s daty 1938, 1948 a také s datem 1989.

Osmičková výročí na UJEP v Ústí nad Labem

 • Řešitelka za FF: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • Řešitel za FUD: prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D.

Projekt se soustředil na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím dvou výstav a publikace zaměřených na historické události spojené s výročními daty a realizaci řady uměleckých intervencí tematizujících tato výroční data ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem.

Celkově projekt zahrnoval dva rozdílně pojaté výstavní projekty a jeden publikační projekt:

 • Výstava „Pomníky velké války“
 • Rok 1918 na Ústecku – publikace
 • Výstava Mo(nu)mentální topografie s doprovodným programem pro veřejnost

Aktivita 1  - Výstava „Pomníky velké války“

V rámci aktivity 1 připravila ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně výstavu BEZ TATÍČKA  - Pomníky velké války, která mapuje okolnosti vzniku pomníků velké války v regionu Ústeckého kraje a reflektuje tak jedno z tzv. osmičkových výročí – rok 1918.  Výročí konce války a založení nové republiky však nahlíží z pohledu regionu, kde byla většina obyvatel německé národnosti, což je pro většinu veřejnosti nové téma.

V rámci aktivity vzniklo 14 bannerů. Formát putovní výstavy se ukazuje jako velmi nosný a umožňuje flexibilně pracovat s cílovou skupinou, v tomto případě s gymnaziálními studenty a učiteli. Díky takovým projektům může Filozofická fakulta UJEP udržovat spojení s učiteli základních a středních škol v regionu. Je snahou předávat učitelům v praxi nové poznatky z oborů, z oborových didaktik, informovat je o nových pohledech na výuku, o nové odborné literatuře, udržovat tak praktikující učitele v kontaktu s nejnovějšími trendy v oborech akreditovaných na FF UJEP. Pro filozofickou fakultu je takové setkávání důležité zejména pro zpětnou vazbu. VŠ pedagogové mohou rychleji a více cíleně reagovat na potřeby učitelů, studentů. Filozofická fakulta považuje možnost propojení s každodenní praxí za nesmírně důležitou a výstupy jednotlivých aktivit mají vliv na inovaci výuky, aktuální potřeby učitelů z praxe jsou pevnou součástí nových akreditačních materiálů. Výstava byla vždy umístěna do hlavního foyer instituce, kde cílila na všechny návštěvníky.

K výstavě vznikl didaktický program, který na níže zmíněných institucích realizoval hlavní oborový didaktik katedry historie filozofické fakulty UJEP Mgr. Josef Märc.

 • 19. 11. – 27. 11. 2018 Gymnázium Most
 • 27. 11. – 13. 12. 2018 Gymnázium Chomutov
 • 13. 11. – 20. 12. 2018 Gymnázium Žatec

Cílovou skupinou byli primárně studenti univerzity, respektive filozofické fakulty. Další cílovou skupinou byli studenti gymnázií ústeckého regionu, konkr. Most, Chomutov, Žatec.  Specifickou cílovou skupinou byli studenti výše zmíněných gymnázií, kteří kromě podpory ve formě návštěvy výstavy byli podpořeni formou přednášky a školního programu. 

Aktivita 2 – Rok 1918 na Ústecku – publikace

V rámci této aktivity připravil odborný tým autorů filozofické fakulty UJEP publikaci Rok 1918 na Ústecku. Zřetel byl kladen na vojenské operace, historiografickou retrospektivu roku 1918, vznik a zánik provincie Deustchböhmen či význam událostí roku 1918 pro židovskou menšinu na Ústecku). Populárně naučná publikace reflektuje specifika regionu s převážně německým obyvatelstvem, kde byl konec války a založení republiky vnímán odlišně, než tomu bylo ve vnitrozemí. Distribuce publikace proběhla v souladu s cíli projektu. Publikace byla zdarma rozeslána do knihoven (publikační povinnost), do středních škol a dalších organizací. Cílem bylo oslovit široké spektrum veřejnosti, publikace byla proto v nákladu 300 ks distribuována do škol, knihoven a paměťových institucí.

Aktivita 3 – Výstava Mo(nu)mentální topografie s doprovodným programem pro veřejnost

V rámci této aktivity vznikla rozsáhlá výstava ve veřejném prostoru, která byla při realizaci nazvána kurátory „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města” a celkově představila veřejnosti 15 uměleckých realizací/intervencí ve veřejném prostoru. Tato výstava ve veřejném prostoru se stala součástí obsáhlého výstavního projektu „Mo(nu)mentální topografie“, který pořádala Fakulta umění a designu UJEP v dalších čtyřech výstavních institucích, přičemž každou část tohoto projektu zaštiťoval jiný kurátor s vlastním tématem. Tématy výstavního projektu bylo určité ohlédnutí do minulosti, ale také načrtnutí vize budoucnosti, a to právě v kontextu tzv. osmičkových výročí a jejich odkazu k dnešním dnům.

Výstava „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města“ expandovala do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím uměleckých realizací věnovala širším historickým tématům spojeným s tzv. osmičkovými výročími, reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu připraveného kurátory – pedagogem Michalem Kolečkem a doktorandem fakulty Jurajem Čarným –, bylo připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž jednotlivé realizace se zaměřily na napětí mezi velkými dějinami a jejich místními a také nezřídka zcela individuálními a specifickými projevy odehrávajícími se na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

Výstava „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města” se konala od 25. 10. do 6. 12. 2018 a vernisáž byla pořádána ve středu 24. 10. 2018 od 16 do 20 hodin. Informace o celkovém projektu naleznete na webu: https://monumentalnitopografie.cz/, včetně výstavy ve veřejném prostoru (https://monumentalnitopografie.cz/mista/monumentalni-topografie-po-stopach-mesta/) a tamtéž naleznete také informace o jednotlivých uměleckých dílech ve veřejném prostoru.

Umělci a jejich realizace děl pro výstavu ve veřejném prostoru:

 • Jiří Bartoš – Mozaika / Das Mosaik; 4 billboardy na ulicích Klíšská, Resslova, Bratislavská a nástupiště hlavního nádraží (4 umělecká díla)
 • Zdena Kolečková – Před půlstoletím; instalace v Kampusu UJEP
 • Jiří Kovanda – 1918, 1938, 1948, 1968; site-specific instalace (vlajky na stožárech v různých lokacích města)
 • Otis Laubert – Jelen „Čistý skok“; objekt ve veřejně přístupné hale Muzea města Ústí nad Labem
 • Pavel Mrkus – Slot Machine I. a Slot Machine II.; 2 videoprojekce (2 umělecká díla prezentovaná prostřednictvím velkoformátových digitálních tabulí v centru města)
 • Ilona Németh – Když…; instalace/objekt na budově FUD UJEP + umělecká kampaň/výlep (2 umělecká díla)
 • Markéta Oplištilová –  Lidské jednání; instalace na Mostě Edvarda Beneše
 • Michaela Thelenová – Dar Berty Richter; instalace v centru města
 • Robert Vlasák – Klement; objekt umístěný v centru města

K výstavě ve veřejném prostoru byl připraven doprovodný program ve formě komentovaných procházek po jednotlivých dílech s umělci a historiky či kurátory určených pro široké publikum či ve specifické formě tzv. galerijních animací pro žáky základních a středních škol vedených lektorem. Doprovodný program fungoval jako komunikační složka mezi konkrétními skupinami obyvatel. Prostřednictvím dočasných pomníků ve formě aktuálních uměleckých děl prezentovaných ve veřejném prostoru se projekt zaměřil ne jenom na reflektování historie, ale také na samotné oživení veřejného prostoru a posílení sebeidentifikace obyvatel i jejich sounáležitosti s městem, ve kterém žijí.

Doprovodné akce k výstavě „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města“:

 • 31. 10. 2018: Zvuky a sochy v městském parku, Městské sady, realizace Iva Polanecká
 • 1. 11. 2018: Komentované prohlídky výstavy s kurátorem Michalem Kolečkem
 • 6. 11. 2018: Komentovaná prohlídka / procházka pro školu (SOŠ Teplice), realizace Šárka Studecká
 • 7. 11. 2018: Autobus za uměním (Praha směr Ústí) - komentovaná prohlídka / procházka pro veřejnost s interpretací děl (matky s dětmi, studentky uměleckých škol, aktivní důchodci, vyučující); realizace Šárka Studecká
 • 9. 11. 2018: Galerijní animace - vzdělávací výtvarný program pro školy (ZŠ Ústí nad Labem, Palachova); realizace Šárka Studecká
 • 14. 11. 2018: Videomapping na budovu FUD; realizace studenti FUD
 • 16. 11. 2018: Autobus za uměním (Litoměřice - region směr Ústí / ZUŠ Litoměřice); realizace Šárka Studecká
 • 21. 11. 2018: Autobus za uměním (Praha směr Ústí /Helichovka); realizace Šárka Studecká
 • 24. 11. 2018: Procházka Tovární ulicí po nápisech z roku 68; s fotografy a laickými archeology, produkčně zajistila Iva Polanecká
 • 29. 11. 2018: Galerijní animace pro školu (ZŠ Předlice); realizace Šárka Studecká

Projekt se soustředil na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím realizace výstavy s doprovodným programem ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo oslovit ne jenom místní komunitu, ale zároveň se zapojit do národního i mezinárodního kontextu současného výtvarného umění, čehož bylo dosaženo pomocí 15 uměleckých realizací. Výstava propojila tvůrčí aktivity studentů a akademických pracovníků Fakulty umění a designu UJEP se společensky inspirativními tématy novodobých dějin a jejich kreativní interpretací do života místní komunity. Výstava využila formát živé a interaktivní tematicky ucelené expozice ve veřejném prostoru, která disponovala potenciálem citlivě a přesto naléhavě otevírat pro diváky hloubku a bohatství historických událostí a promítat jejich význam do aktuálního společenského kontextu.

Cílem projektu bylo – v souladu s cíli Programu – podpora připomínek výročí založení Československa v roce 1918, pražského jara 1968 a rozdělení České a Slovenské republiky v roce 1993, jakož i některých dalších významných výročí spojených s daty 1938, 1948 a také s datem 1989. Výstava tato data tematizovala pomocí jednotlivých uměleckých realizací ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem.

Projekt prostřednictvím 15 uměleckých děl – monumentů dočasně prezentovaných ve veřejném prostoru – posílil a prohloubil individuální i kolektivní historickou a kulturní paměť obyvatel i návštěvníků města Ústí nad Labem. Propojení historických témat a jejich transformace do kreativního jazyka současného výtvarného otevřela nové možnosti interpretace historických událostí a posílila rozvoj lokální, národní i evropské identity místních obyvatel.

Cílové skupiny z řad veřejnosti (návštěvnost výstavy ve veřejném prostoru lze pouze odhadnout a samotnou vernisáž navštívilo cca 700 osob, doprovodný program k výstavě ve veřejném prostoru navštívilo 283 osob):

 • obyvatelé města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje
 • turisté a další návštěvníci města
 • studenti zdejší univerzity
 • studenti místních středních a základních škol
 • specifické cílové skupiny definované v rámci doprovodných programů (školy, zájmové skupiny, rodiče s dětmi): celkově doprovodné programy navštívilo 384 osob

Vzhledem k jasně definovanému a srozumitelnému obsahu (akcentování historických událostí spojených s klíčovými daty 1918, 1938, 1948, 1968, 1993) i k umístění projektu do veřejného prostoru byl očekáván široký zájem veřejnosti o tento výstavní projekt. Pozitivní i negativní reakce a ohlasy se objevovali jak v průběhu konání výstavy, tak ještě v dnešních dnech.  Přiblížení výstavy především zajistila pestrá nabídka doprovodných programů připravených pro různé cílové skupiny – mládež, školy, starší generace, rodiče s dětmi –, ale také webové stránky projektu. Výstava samotná i připravované doprovodné programy zvýšily u veřejnosti povědomí o akcentovaných významných historických událostech i o charakteru a komunikačním potenciálu současného umění, přičemž zároveň došlo k propojení univerzitního zázemí s širokou veřejností a posílení formotvorného potenciálu univerzity na místní komunitu.