Rigorózní řízení na FF UJEP

Státní rigorózní zkoušky (dle § 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), po jejichž vykonání se uděluje titul „doktor filozofie" ve zkratce PhDr. uváděné před jménem, se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konají v těchto studijních programech/oborech:

 • ve studijním programu Filologie v oborech Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu a Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
 • ve studijním programu Historické vědy - v oborech Historie (jednooborové) a Historie (dvouoborové) 
 • ve studijním programu Interkulturní literatura v česko-německém kontextu

Státní rigorózní zkoušku může vykonat uchazeč, který získal ve výše uvedených oblastech studia akademický titul „magistr".

Dokumenty

Přehled členů komise pro státní rigorózní zkoušky

KHI

Předseda:

 • prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
 • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Členové:

 • prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
 • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
 • doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
 • doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
 • Mgr. David Tomíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

KGER

Předseda:

 • doc. Hana Bergerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
 • doc. Dr. phil. Mirek Němec
 • prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

Podmínky rigorózního řízení na FF UJEP

Podání přihlášky

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři na adresu Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 13, 40096 Ústí nad Labem. Přihláška musí být doplněna o všechny náležitosti uvedené ve formuláři přihlášky včetně názvu a základní osnovy rigorózní práce. Formulář přihlášky je přílohou Příkaz děkanky FF UJEP č. 41/2018 - Pravidla rigorózního řízení (viz výše)

Státní rigorózní zkoušky jsou vypisovány vždy jedenkrát na příslušný akademický rok dle harmonogramu FF UJEP. Pro státní rigorózní zkoušku, která se uskuteční v daném akademickém roce, je nutné podat přihlášku nejpozději do 30. dubna daného akademického roku. Po odevzdání přihlášky je uchazeč povinen odevzdat rigorózní práci do 30. června daného akademického roku. 

Povinné přílohy k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce na FF UJEP

 • úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 • úředně ověřená kopie Dodatku k diplomu nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • odborný a profesní životopis (jeho součástí přehled o tvůrčí činnosti uchazeče v oboru státní rigorózní zkoušky)
 • název a základní osnova rigorózní práce
 • doklad o úhradě poplatku podle čl. 5 a nákladů podle čl. 6 Rigorózního řádu Univerzity J. E. Purkyně.

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři na adresu Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 13, 40096 Ústí nad Labem. Přihláška musí být doplněna o všechny náležitosti uvedené ve formuláři přihlášky včetně názvu a základní osnovy rigorózní práce.

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku za rigorózní řízení je stanovena v platném příkazu děkanky k poplatkům na FF UJEP.

Poplatek se hradí převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Banka: ČS Ústí nad Labem, číslo účtu: 100200392/0800, VS: 63501, KS: 0308, SS: datum narození ve tvaru dd/mm/rrrr.

Uchazeč je povinen úhradu řádně prokázat, v případě neuhrazení poplatku se má za to, že přihláška nebyla podána.

Průběh rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části se konají v témže termínu a nelze je rozdělit. Ústní zkouška se skládá z předmětů, které odpovídají příslušnému magisterskému studijnímu programu.

Studijní program Historické vědy 

 • České dějiny nebo Obecné dějiny (dle zaměření rigorózní práce zvolí uchazeč)
 • Historiografie a metodologie

Studijní program Filologie a Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu

 • Literární věda
 • Jazykověda

Obhajoba rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče a jeho schopnost obhájit svůj odborný text, který by měl být založen na původním výzkumu a měl by originálním a přínosným způsobem řešit dané téma a rozvíjet poznání v oboru. Obhajoba probíhá před jmenovanou komisí za přítomnosti dvou oponentů práce.

Rigorózní práce a její formální náležitosti

1. Pro zahájení řízení k obhajobě rigorózní práce uchazeč odevzdává:

 • a)  Rigorózní práci ve 2 výtiscích a elektronickém souboru formátu *.pdf.
 • b) Autoreferát rigorózní práce ve 4 výtiscích a v elektronickém souboru formátu *.pdf dodaným na oddělení vědy. Autoreferát musí být doplněna přehledem použitých pramenů a nejdůležitějších položek použité literatury, viz bod 15.
 • c) Žádost o odložení zveřejnění práce ve dvou vyhotoveních.

2. Rigorózní práce jsou přijímány v českém jazyce, na katedře germanistiky v jazyce německém.

3. Titulní strana rigorózní práce musí obsahovat:

 • a) název VŠ a fakulty, kde byla podána (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta),
 • b) uprostřed umístěné označení „Rigorózní práce“
 • c) uprostřed umístěný název práce v češtině a v angličtině (pokud byla práce vypracována v jiném jazyce než v českém, je název uveden v daném jazyce),
 • d) uprostřed umístěný název studijního programu,
 • e) v pravém dolním rohu jméno autora práce,
 • f) v levém dolním rohu rok odevzdání práce.

4. Za titulní stranou musí na samostatném listě následovat vlastnoručně podepsané prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci napsal/a samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.“

5. Práce musí obsahovat v rozsahu 1 NS abstrakt v českém (popř. německém) a anglickém jazyce s připojenými klíčovými slovy v obou jazycích.

6. Obsah práce musí být přehledně strukturován v souladu s členěním samotné práce. Stránky obsahu nejsou číslovány a nepočítají se do celkového rozsahu práce.

7. Nečíslovaný Úvod obsahuje podrobné vymezení cíle práce, význam zvolené tematiky, důvod její volby, popis metodiky výzkumu a zdůvodnění členění práce. 

8. Součástí práce musí být i komentovaný přehled dosavadní odborné literatury k zpracovávanému tématu, a to v samostatné kapitole či jako součást úvodu.

9. Vlastní práci je vhodné přehledně členit do kapitol a podkapitol.

10. Závěr shrnuje dosažené poznatky a uvádí, zda byly splněny cíle práce vytyčené v jejím úvodu. Může též navrhovat postupy a směry dalšího bádání.

11. Soupis použité literatury a dalších zdrojů musí obsahovat všechny citované materiály. Je-li opodstatněné zařadit do bibliografie i přehled sekundárně citovaných prací (tzv. „citace z druhé ruky“), je nutné tyto položky výrazně označit.

12. Jsou-li v práci používány zkratky (časopisů, textů apod.), je nutné připojit jejich seznam.

13. Číslované přílohy na nečíslovaných listech, kterým předchází seznam příloh, jsou umístěny na konci spisu a zahrnují např. ikonografický materiál, tabulky, překlady, rozhovory, recenze, ukázky pramenů a jiný s textem práce související doprovodný materiál.

14. Poznámkový aparát se umisťuje pod čarou na příslušné stránce, nikoli dozadu za text.

 • a) Při odkazování v poznámkovém aparátu je nutné používat metodu prvního úplného a dalších zkrácených odkazů. Použít lze též metodu uvedení autora a roku vydání v textu (Bhabha 2000: 15), doporučeno zejména u prací v německém jazyce.
 • b) Způsob citací musí být v celé práci používán jednotně a důsledně.

15. Rozsah práce je stanoven na 100 a více normostran vlastního textu práce, tj. bez poznámek, literatury, příloh, obsahu apod. Práce musí splňovat všechny nároky kladené na odborný text příslušného vědního oboru (poznámkový aparát, přehled pramenů a literatury apod.).  

 • a) V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.
 • b) Pro základní text je vhodné použít patkový typ písma (např. Times New Roman). Pro data v tabulkách a grafech je možné použít i jiný druh písma, včetně bezpatkových (např. Arial).
 • c) Doporučená velikost písma je 12 pt pro základní text, 9–11 pt pro poznámkový aparát. Doporučené řádkování je 1,5.
 • d) Citáty textů musí být jednoznačně odlišeny od autorského textu.
 • e) Minimální hodnoty okrajů stránky jsou: nahoře 25 mm, dole 20 mm, vlevo 35 mm, vpravo 15 mm. V případě oboustranného tisku je minimální hodnota vnitřního okraje 35 mm. Text je zarovnán do bloku (na oba okraje).
 • f) Stránky se číslují. Titulní strana, poděkování, prohlášení, abstrakt v českém (popř. německém) a anglickém jazyce, obsah a seznam zkratek se nečíslují, ale započítávají se do pořadí stránek (úvod tedy např. začíná stránkou 8). Přílohy jsou číslovány zvlášť.
 • g) Kapitoly se začínají psát na nové stránce, názvy kapitol se uvádějí na samostatných řádcích a nepíše se za nimi tečka.
 • h) Pro číslování kapitol se používá víceúrovňové členění.
 • i) Tabulky, obrázky a schémata v textu musí být průběžně číslovány a musí mít název, v případě obrázku či ukázky z pramenů musí být uveden zdroj.

Autoreferát

Autoreferát odevzdávaný spolu s rigorózní prací musí obsahovat cíl rigorózní práce, současný stav řešené problematiky, vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosů a využitelnosti. Rozsah autoreferátu je max. 10 NS textu včetně resumé v anglickém jazyce, seznam literatury a pramenů se do tohoto rozsahu nezapočítává.