OP VaVpI - Klíčové aktivity

01 Příprava projektu
Tato klíčová aktivita se týkala celkové přípravy projektové žádosti včetně přípravy povinných příloh projektu.
Jejím výstupem byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně pravomocného stavebního povolení, projektová dokumentace vnitřního vybavení budov F1 a F2 a zaregistrovaná projektová žádost včetně povinných příloh dle podmínek výzvy. Aktivita probíhala od 1. 8. 2009 do 30. 4. 2011, přičemž dne 29. 4. 2011 byla úspěšně završena vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŠMT.

02 Management projektu
Klíčová aktivita spočívala v zajištění plynulé realizace projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel OP VaVpI. Management projektu byl zabezpečen profesionálním realizačním týmem složeným z vedoucí projektu, technického vedoucího, technické asistentky, projektové koordinátorky, ekonomky, účetní, dotační poradkyně, právníka a rozvojového manažera na úrovni vedení UJEP.
Aktivita byla zahájena 1. 5. 2011, tj. s počátkem realizační fáze projektu, a ukončena k 31. 10. 2014. Průběžně byly čerpány mzdové prostředky na pracovníky na výše uvedených pozicích.

03 Stavební práce – rekonstrukce budov F1 a F2
Předmětem aktivity byla realizace stavebních prací projektu včetně aktivit nutných k zajištění kvality stavby. Kromě stavebních výdajů byly vynakládány např. náklady na zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby, na zajištění technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
Výstupem klíčové aktivity je rekonstrukce budov F1 a F2 Kampusu, které slouží pro účely výzkumu a výuky FF UJEP. Stavba samotná je navržena jako komplexní rekonstrukce objektů F1 a F2 s doplněním hlavní vstupní části a drobných dostaveb při obvodu obou domů (požární úniky apod.). Řešení respektuje vydané územní rozhodnutí a je důsledně koordinováno s probíhajícími projekty sousedních objektů v areálu Kampusu. Výstupem projektu je revitalizace budov o celkové ploše 4 767 m2.
Aktivita začala v září 2011 pracemi na dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (zpracovatelem je firma Metroprojekt Praha, a. s.), na jejímž základě bylo v březnu 2012 vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno dne 3. 10. 2012 podpisem smlouvy s firmou UNISTAV, a. s.; staveniště bylo předáno k 29. 10. 2012. Paralelně se stavebními pracemi byl realizován výkon technického dozoru (firma Varia, s. r. o.), autorského dozoru (Metroprojekt Praha, a. s.) a koordinátora BOZP (Karel Hladík). Aktivita byla ukončena k 31. 10. 2014.

04 Vybavení objektu nutným zařízením
Klíčová aktivita se týkala pořízení a instalace základního a přístrojového vybavení nezbytného k zajištění kvality plánovaných aktivit v oblasti výzkumu a výuky. Rekonstruované budovy tak jsou vybaveny moderní prezentační technikou pro výuku i specializovanými přístroji a SW pro výzkumné aktivity Filozofické fakulty UJEP, zejména jejího výzkumného pracoviště Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví.
Nákup vybavení a zařízení budov byl realizován na základě transparentních výběrových řízení, která respektovala podmínky dotačního titulu.
Aktivita byla zahájena v říjnu 2012 přípravou zadávací dokumentace pro VŘ na zpracovatele projektu interiéru a orientačního systému; následně bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele interiéru a orientačního systému, které bylo úspěšně ukončeno v červenci 2014, na což navazovala samotná dodávka a instalace vybavení. Od počátku roku 2014 pak byli vybíráni dodavatelé jednotlivých specializovaných přístrojů, jejichž dodávky byly ukončeny s termínem ukončení projektu jako celku, tj. k 31. 10. 2014.

05 Ostatní služby
Výstupem klíčové aktivity jsou činnosti, které jsou nutné pro dodržení podmínek realizace stanovených v dotačním titulu – realizace výběrových řízení (externí specializovanou firmou Gordion), realizace každoročního externího auditu projektu (fa BDO CA, s. r. o.), zpracování prováděcí dokumentace vnitřního vybavení budovy, zajištění povinné publicity atd. Aktivita byla zahájena 1. 5. 2011 a ukončena k 31. 10. 2014.